לדלג לתוכן

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש״ע–2009


ק״ת תש״ע, 230; תשע״ב, 738; תשע״ד, 1549.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72(א) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ד]
בתקנות אלה –
”דוחות כספיים“ – דוחות כספיים של קרן, הכוללים בין השאר מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על השינויים בערך היחידות של הקרן, לרבות הביאורים להם;
”הפרשי עיתוי“ – הפרשים הנובעים מפער הזמנים בין תאריך הדוחות הכספיים לבין יום המסחר האחרון של הקרן בשנת הכספים; לעניין זה, ”יום מסחר“ – כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ״ה–1994;
”כללי חשבונאות מקובלים“ – כללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP);
”מידת חשיפה“ –
(1)
(2)
”רואה חשבון מבקר“ – רואה חשבון כמשמעותו בסעיף 99(א) לחוק;
”שיעור חשיפה“ –
(1)
(2)
”שנת כספים“ – תקופה של שנים עשר חודשים שקבע מנהל הקרן בתשקיף או בדוח כשנת כספים של הקרן, או תקופה קצרה יותר, אם היא שנת הכספים הראשונה של קרן חדשה או שנת כספים ראשונה לאחר שמנהל הקרן שינה את שנת הכספים של הקרן;
”תקני דיווח כספי בין־לאומיים“ – (נמחקה).
הגשת דוחות כספיים [תיקון: תשע״ב, תשע״ד]
(א)
מנהל קרן יגיש לרשות ולבורסה דוחות כספיים של קרן שבניהולו לכל שנת כספים.
(ב)
הדוחות הכספיים ייערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים ותקנות אלה ויהיו מבוקרים כדין.
(ג)
הדוחות הכספיים יוגשו בתוך שלושה חודשים מתום שנת הכספים, באמצעות טופס דיווח שכותרתו ”דוחות כספיים של קרן“.
(ד)
הדוחות הכספיים ייחתמו בידי מנהל הקרן, הנאמן והמנהל הכללי של מנהל הקרן; כן יצוינו שמות החותמים ותפקידיהם, ובצד כל שם תאריך החתימה.
(ה)
לדוחות הכספיים תצורף חוות דעתו של רואה החשבון המבקר של הקרן, חתומה בידו ונושאת את תאריך חתימתו; חוות הדעת תכלול גם –
(1)
אישור בדבר עריכת הדוחות הכספיים בהתאם לפי כללי חשבונאות מקובלים ותקנות;
(2)
הסכמתו לצירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים, בציון המועד או טווח המועדים שבו יוגשו לרשות הדוחות הכספיים שאליהם מתייחסת הסכמה כאמור.
ביאורים לדוחות הכספיים [תיקון: תשע״ב, תשע״ד]
בביאורים לדוחות הכספיים יובאו, בין השאר, הפרטים האלה:
(1)
רשימה מלאה ומפורטת של נכסי הקרן והתחייבויותיה, לרבות חוזים עתידיים, לתאריך הדוחות הכספיים; הרשימה תהיה ערוכה לפי סוגי נכסי הקרן והתחייבויותיה, ולגבי כל אחד מהפריטים בה יצוינו כל אלה:
(א)
פרטים מזהים של ניירות הערך, האופציות והחוזים העתידיים, הכוללים שם מלא, סימול, מטבע ומקום המסחר;
(ב)
האם הונפק על ידי בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן;
(ב1)
(ב2)
האם הושאל;
(ג)
כמות, מחיר ליחידה והשווי הכולל לתאריך הדוחות הכספיים; בסוף רשימת הפריטים הנכללים בכל סוג של הנכסים וההתחייבויות יצוינו סיכומי ביניים של השווי הכולל של כל הפריטים ברשימה; כן יצוין סיכום של השווי הכולל של כל נכסי הקרן והתחייבויותיה;
(2)
למעט באגד קרנות – מידת החשיפה ושיעור החשיפה של הקרן לאיגרות חוב, למניות ולמטבע חוץ, לתאריך הדוחות הכספיים;
(3)
מחיר הפדיון הנגזר מהשווי הנקי של נכסי הקרן לתאריך הדוחות הכספיים ומחיר פדיון ליום המסחר האחרון של הקרן בשנת הכספים כפי שפורסם בגיליון השערים היומי של הבורסה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושוויה בקרן סגורה), התשנ״ה–1994; היה הפרש בין מחיר הפדיון הנגזר לבין מחיר הפדיון שהתפרסם בגיליון השערים כאמור, יצורף הסבר ההפרש ותחשיב מפורט להסבר ההפרש תוך התייחסות נפרדת להפרש הנובע מהפרשי עיתוי, בציון עובדה זו, ולהפרש הנובע מסיבות אחרות;
(4)
הוצאות כאמור בסעיף 80(ב) לחוק, שנפרעו מנכסי הקרן במהלך שנת הכספים;
(5)
כל פרט, מידע או הבהרה נוספים, אשר בהעדרם לא ישקפו הדוחות הכספיים והביאורים לדוחות הכספיים באופן נאות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ותקנות אלה, את מצב הקרן לתאריך הדוחות הכספיים ואת תוצאות פעילותה בשנת הכספים.
ביטול
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עריכת דין וחשבון שנתי), התש״ל–1970 – בטלות.
תחילה [תיקון: תשע״ב]
(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנות 2(ב) ו־3(5), ביום פרסומן או ביום תחילתן של תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש״ע–2009 (להלן – מועד התחילה), לפי המאוחר.
(ב)
תחילתן של תקנה 2(ב) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 2(1) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן) (תיקון), התשע״ד–2014 (להלן – תיקון התשע״ד), ותקנה 3(5) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 3 לתיקון התשע״ד ביום תחילתו של תיקון התשע״ד.
הוראת מעבר
(א)
דוח שיוגש בין מועד התחילה לבין יום תחילתה של תקנה 2(ב), ייערך לפי העקרונות החשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים ערב מועד התחילה, ויהיה מבוקר כדין.
(ב)
ביאורים לדוח שיוגש החל ממועד התחילה ועד תחילתה של תקנה 2(ב), יכללו כל פרט, מידע או הבהרה, אשר בהעדרם לא ישקפו הדוחות הכספיים והביאורים לדוחות הכספיים באופן נאות, בהתאם לעקרונות החשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים ערב יום התחילה, את מצב הקרן לתאריך הדוחות הכספיים ואת תוצאות פעילותה בשנת הכספים.


כ״ט בחשוון התש״ע (16 בנובמבר 2009)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.