תולדות תנאים ואמוראים/ה/רב הונא ב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רב הונא ב)[עריכה]

ובירושלמי נקרא לפעמים ר׳ חוגה.

הוא היה ג"כ בבלי ותלמיד ר״ה כירושלמי ברכות רפ״ב ומגילה פ״ב ה״ג אבא בר״ה ורב חסדא שמעון רב חונא בשם רב הונא, ובגיטין פ״א ה״ב ר' חונא בשם ר׳ חונא אמר.

וזה ר״ה עלה לא״י כר״ה פ״ב ה״ב אר״ה כד סלקינן להכא סלקינן לראש בית בלתין והוין חמאן דיקליא דבבל, ובא״י אמר בשם רבנן דתמן כיומא פ״ג ה״ו ואפשר שזה ר״ה הנזכר בזהר תרומה קעד: ר״ה סליק להתם ולא אשתמודען ליה בגין דהוה זעיר ודב יהודה בר׳ א״ל ברי אימא מלה דאורייתא.

וזה ר״ה קיבל מר׳א וזה שמצינו אר״ה אר״א כשבת נד. ב״מ נב:, מכות י: (וזה א"א להיות ר״ה תלמידו דרב שר״א קראו נפתח בגדולים בב״ב קכה:), וכן קיבל מר׳ אמי כב״ב יא: שבעי ר״ה מר׳ אמי, וכן מצינו רב הונא בשם ר׳ אבהו ברכות פ״ח סה״ה, ר״ה אמר בשם ר׳ אידי כפאה פ״ז ה״ג, בשם כר קפרא ב״ר פ״מו־ד, בשם ר' בנימין בר לוי אס״ר[דרושה הבהרה] ספ״ב, ומו״ק כ., אר״ה א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן ואמרי לה אמר להו ר׳ יוחנן לרח״בא ולר״ה (וללשון זה זכה לקבל גם מר׳ יוחנן שר״י מסר להו הדין אפילו יום אחר), וברכות כד: ערלה פ״א ה״ג ר״ה א״ר יוחנן, ונקה״ר פ״א־ג ר״ה ור׳ אחא בשם חילפיי.

ובשביעית פ״ג סה״ג אמר בשם ר״ג בר יעקב, בשם ר״ש בר נחמן, עם ר׳ שמעון קמטריא ברכות פ״ט ה״ב ושם ר׳ חוני.

וכן מצינו במדרשים הרבה פעמים ר׳ הונא בשם ר״א בנו של רי״הג כב״ר פ״א־יג, פ״כח־ד, פ״לו־ד, פ״לט־ט, פ״פ״ג, תנחומא בראשית־ט.

והיה אדם גדול עד ששלחו אותו לעין טב לקדש החודש כסוכה פ״ב ה״ה, ר״ה אזל לעין טב למימנה והיה צמא ולא טעם עד דאתא לסוכת ר׳ יוחנן ספרא דגיפתא, וכן ר״ה פ״ג ה״א וסנהדרין פ״א ה״ב שאמר רב שמואל בר יצחק (לבע״ד) בגין דאת ידע דר״ה בר נש רבה הוא את כפר ביה?

ובירושלמי מע״ש פ״ה ה״ג רב הונא לא נסיב מעשר ופי' הפני משה שאע״פ שהיה כהן לא רצה ליקח מעשר (וידוע שר״ה תלמיד רב היה ישראל כמפורש גיטין נט:) והיה לו התמנות בדיינות כדמובח ב״ב רפ״ח שר' ינאי קפודקאי הוה ליה עובדא והוו דיינין ליה ר׳ הונא ור׳ יהודה בן פזי ור׳ אמי, ומצינו פסחים רפ״ח, ר״ה פ״א סה״ז ר׳ יונה בשם ר׳ חונה, ובפד״כ סה: ר׳ הונא ור׳ יהושע בר אבין ור׳ זכריה חתניה דר׳ לוי אמרי, וברו״ר פ״ב־י גרס ר׳ חוניא.

ר' בא בר בכהן בשש ר׳ הונא מגילה פ״ד סה״א, ר׳ בנייה בשם ר״ה פדר״כ כד: ורו״ר פ״א־ב ומד׳ שמואל פ״יח־ב, ובקה״ר פ״ז-טז גרס ר״ה ור׳ בנייה.