קהלת רבה א ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי<< · קהלת רבה · א · ג · >>

[ב] א "הבל הבלים" ר' הונא בשם ר' אחא אמר דוד אמר דבר אחד ולא פירשו ופירשו שלמה בנו.
שלמה אמר דבר אחד ולא פירשו ופירשו דוד אביו.
דוד אמר (תהלים קמד, ד): "אדם להבל דמה" לאיזה הבל אם להבל של תנור יש בו ממש אם להבל של כירה יש בו ממש בא שלמה בנו ופירש הדא הוא דכתיב"הבל הבלים אמר קהלת" ר' שמואל בר נחמן מתני לה בשם ר' יהושע בן קרחה לאדם ששופת שבע קדרות זו למעלה מזו וזו למעלה מזו והבל של עליונה אין בו ממש שלמה אמר (קהלת ו, יב): "כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים ויעשם כצל" באיזה צל אם כצלו של כותל יש בו ממש אם כצלו של דקל יש בו ממש בא דוד ופירש (שם) ר' הונא בשם רב אחא כהדין עופא דעבר וטוליה עבר עמיה שמואל אמר כצלן של דבורים שאין בו ממש של כלום.
ר' שמואל בר רב יצחק מתני לה בשם ר' שמעון בן אלעזר שבעה הבלים שאמר קהלת כנגד שבעה עולמות שאדם רואה בן שנה דומה למלך נתון באיספקרפסטי והכל מחבקין ומנשקין אותו בן שתים ושלש דומה לחזיר שפושט ידיו בביבין בן עשר שנה קופץ כגדי בן עשרים כסוס נהים משפר גרמיה ובעי אתתא נשא אשה הרי הוא כחמור הוליד בנים מעיז פניו ככלב להביא לחם [נ"א להם] ומזונות הזקין הרי הוא כקוף הדא דתימר בעמי הארץ אבל בבני תורה כתיב (מ"א א, א): "והמלך דוד זקן" אע"פ שהוא זקן מלך.

ר' יהודה בר' סימון אמר ז' הבלים שאמר קהלת כנגד שבעה ימי בראשית:
בראשון (בראשית א, א): "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" וכתיב (ישעיה, נא): "כי שמים כעשן נמלחו"
בשני (שם, ו) "יהי רקיע" וכתיב (שם לד, ד) "וְנָגֹלּוּ כַסֵּפֶר הַשָּׁמָיִם"
בשלישי (שם, ט) "יקוו המים" וכתיב (שם יא,) "והחרים ה' את לשון ים מצרים"
ברביעי (שם, יד) "יהי מאורות" וכתיב (שם כד,) "וחפרה הלבנה"
בחמישי (שם, כ) "ישרצו המים" וכתיב (צפניה א,): "אסף עוף השמים"
בששי (שם, כו) "נעשה אדם" וכתיב (שם,) "אסף אדם ובהמה"
בשבת מאי אית לך למימר (שמות לא,): "מחלליה מות יומת" הדא אמר במזיד אבל בשוגג יביא קרבן ויתכפר לו אמר ר' ברכיה כיון שראה אדם שבחו של שבת שהמביא קרבן מתכפר לו התחיל משורר עליה להקב"ה שבח ומזמור הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (תהלים צב, א): "מזמור שיר ליום השבת" א"ר לוי אדם הראשון אמרו: