רש"י על ירמיהו מט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · מט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבנים אין לישראל" - בי"ת רפה וה"א חטף פתח שהוא ל' תמיהה

"מלכם" - עבודת כוכבים של בני עמון מלכם שמה שנאמר (מלכים ב כ"ג) ולמלכם תועבת בני עמון

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי שודדה עי" - הסמוכה לה ומארץ עמון היא

"בנות רבה" - רבת בני עמון

"והתשוטטנה בגדרות" - תירגמו יונתן ואתהממון בסיען התגודדו בחיילות פתר והתשוטטנה לשון חיילות משוטטים וגדרות לשון גדרות צאן המלאים עדרים ויש לפתור והתשוטטנה והתעוללנה בזבל גדרות צאן ל' בזיון ויבז עשו (בראשית כה) ושט עשו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תתהללי" - תתפארי וונטי"ר בלע"ז

"בעמקים" - שארצך ארץ עמקים ואין עצירת גשמים קשה לה שאין חמה שולטת בה

"זב עמקך" - מכת רוב גשמים באה עד שזבו המים בעמק ושטפו שרשי התבואה כך פי' מנחם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש לפניו" - כל אשר יוכל למהר ולנוס

"לנודד" - ל' נע ונד (שם ד)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בתימן" - אדום בדרומה של ארץ ישראל היא כמה שנאמר והיה לכם פאת נגב ממדבר צין ע"י אדום (במדבר לד)

"מבנים" - מדור זה

"נסרחה" - אתקלקלת

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפנו" - התבערו מן המקום הזה לשון ופנו את הבית (ויקרא יד)

"העמיקו לשבת" - להחבא בעמקי מסתרים

"נוסו הפנו העמיקו" - כולם לשון צווי הם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם בוצרים באו לך" - חשפתי את וגו' שמועה שמעתי וגו' כל כעין דוגמא זו נבא עובדיה על אדום ולפי שסיגנון אחד עולה לכמה נביאי' ואין שני נביאים מתנבאי' בסיגנון א' במקצת הדברים משתנין

"לא ישאירו עוללות" - בתמיה והשודדים שבאו עליך לא השאירו לך כלום

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חשפתי" - גליתי כמו מחשוף הלבן (בראשית ל') ואתה הסגרת שרידי למען לא ישאר מהם איש כמה שנאמר אל תסגר שרידיו (עובדיה א)

"ונחבה לא יוכל" - ויבקש להחבא ולא יוכל

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עזבה יתומיך" - שיתמת בישראל

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר אין משפטם לשתות" - שלא היו אחים להם ואם הרעו להם אין להם משפט מות כמותך

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחרפה ולקללה תהיה בצרה" - בצרה מערי מואב אלא מפני הענין שנאמר יובב בן זרח מבצרה (בראשית לז) היא לוקה עמו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קטן נתתיך" - שאין בהם מלך בן מלך לא היה דרכם להעמיד מלך בן מלך

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תפלצתך" - ל' בהלה שהיית ממהר ונבהל לעורר שטימתך לאחיך ויש לועזין לשון פלצות ויש לועזין לשון מפלצת

"השיא אותך" - להרע להם

"שוכני" - שוכן

"תופשי" - כמו תופש והיו"ד יתירה בו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאריה" - העולה מגאון הירדן שהוא מקום אריות כתרגומו של יונתן כן יעלה האויב אל נוה איתן

"ארגיעה" - אקריב את הרגע

"אריצנו מעליה" - פתאום ובהצלחה יחריבנה וישוב לו ברגע קטן אל מקומו ואני אומר אריצנו מעלי' ממעל לה שיהא מתגבר עליה ועליון לה וכן ממעל לרקיע וכן ממעל לו (ישעיהו ו) מעל למדיו (שמואל א יב)

"ומי בחור" - אותו שבחרתי לנקום נקמתי עליה אפקד

"ומי יועידני" - למלחמה להלחם אתי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם לא" - לשון באמת

"יסחבום" - יגררום

"צעירי הצאן" - בזויי האומות ורבותינו דרשו פרס שהוא הצעיר בבני יפת

"ישים" - לשון שממה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בושה חמת וארפד" - ערי ארם כי שמעו שמועה רעה על דמשק שהיא ראש ארם כמה שנאמר כי ראש ארם דמשק (ישעיהו ז) לכך נמוגו

"בים דאגה" - דאגתה דומה לדאגת הים

"השקט לא יוכל" - כל דאגה לשון יראה הוא

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רפתה דמשק" - רפו ידיה מהלחם

"ורטט" - זיע

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איך לא עזבה" - לא נתמלאת עפר סביב חומתה לחזק החומה כמו ויעזבו את ירושלים עד החומה (נחמיה ג) ויש עוד לפתור למה לא נעזבת מן הרעה הזאת שלא תבא הרעה עליה

"קרית משושי" - כך יתאבל מלכה עליה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכן" - לשון שבועה

"ידמו" - יחריבו ואינו זז מלשון דממה שכל עיר חריבה אין קול נשמע בה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדר" - שוכני מדברות באהלי' הם אין חומה ואין עיר

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגור" - אמאשמנ"ט בלע"ז ל"א לשון יראה

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יעץ עליכם וגו'" - ומה היא העצה קומו עלו אל גוי שליו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בדד ישכונו" - בטח ביחידות אין צריכין להתאסף ולישב ברוב אדם שאין יראים שיבא אויב עליהם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קצוצי פאה" - מוקצים מקצה אל קצה הרוחות

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את קשת עילם" - את תקות עילם (ס"א חזקת עילם)

"ראשית גבורתם" - מיטב גבורתם

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמתי כסאי" - מצור שלי