רש"י על ירמיהו כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · כג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוי רועים" - מלכי יהודה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא פקדתם אותם" - לא נזהרתם לשומרם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יפקדו" - ולא יחסרו לשון ולא נפקד ממנו איש (במדבר לא)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשכיל" - ויצליח

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' צדקנו" - ה' מצדיק אותנו בימיו של זה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לנביאים נשבר לבי בקרבי" - לדברי הנביאים האומרים שלום יהיה לכם נשבר לבי

"רחפו" - הולכים ונעים ככנפי צפור המרחף על קנו (טרנבליר"ש בלע"ז)

"מפני ה'" - שאני שומע ממנו גזירה רעה זאת

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מפני אלה" - שבועת שקר

"אבלה" - חרבה

"מרוצתם" - (קורש"א בלע"ז) וי"ת ל' רצון

"לא כן" - לא בדין

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם נביא גם כהן" - אפילו אלו שהכל למידין מהם

"גם בביתי מצאתי רעתם" - שהעמידו דמות בהיכל

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כחלקלקות" - ארץ חלקה שהרגל מחלקת בה והאדם נופל

"כחלקלקות באפלה" - כשלון על כשלון חלקלקות באור יש כשלון אפלה בלא חלקלקות יש כשלון

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובנביאי שומרון ראיתי תפלה" - קודם שגלו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובנביאי ירושלים" - אני רואה עתה שערורה דבר מגונה

"וחזקו ידי מרעים" - אומרים לרשעים שלום יהיה לכם

"לבלתי שבו" - שלא ישובו המריעים איש מרעתו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל הולך בשרירות לבו וגו'" - ולכל הולך בשרירות לבו וגו'

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי עמד בסוד ה'" - וישמע את הנגזר מלפניו אותו שהקשיב דבר תורתו וישמע למצותיו ולא הרשעים האלה שמיעה הראשונה שבמקרא זה שמיעה ממש שמיעה האחרונה קבלה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתחולל" - משתכן מחזר לשכון ועל ראש רשעים ישכון

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מזמות" - לשון מחשבה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואם עמדו בסודי וישמיעו דברי וגו'" - היה להם להשמיע דברי ותורתי את עמי ולא להטעותם בה מעלי

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האלהי מקרוב" - שאיני רואה אלא בסמוך לי ואין בי כח לשפוט את התחתונים שהם רחוקים ממני ואיני יודע במעשיהם

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם יסתר איש" - זהו כפל תמיהה האלהי מקרוב כדרך כל תמיהות הכפולות

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד מתי" - ינבאו שקר וכי יש בלבם של הנביאים הללו הנבאים שקר לקיים מחשבותם שהם חושבים להשכיח את עמי שמי וגו'

"תרמית" - לשון מרמה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יספר חלום" - יספרנו לשון הבאי כשאר חלומות ולא יחזקנו בדברי נבואה

"מה לתבן את הבר" - מה ענין שקר אצל אמת

"את הבר" - עם הבר

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא כה דברי כאש" - לא היה להם לטעות ולדמות חלומותם לומר שהם נבואה כי דבר נבואה כשבאה בפי הנביא בגבורה היא באה בו כאש בוערת כענין שנאמר ותהי בלבי כאש בוערת (לעיל כ) ואומר ויד ה' עלי חזקה (יחזקאל ג)

"וכפטיש" - (פי"ק בלע"ז) ויש אומר (מרטיי"ל בלע"ז)

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגנבי דברי איש מרעהו" - איש מאת רעהו יש להם מרגלים אצל נביאי האמת ושומעין סגנון שלהם שהם מתנבאים בו ואומרין נביאת שקר באותו ל' כמו שעשה חנניה בן עזור שמע את ירמיהו מתנבא בשוק העליון הנני שובר את קשת עילם והוא ניבא בשוק התחתון שברתי את עול מלך בבל (לקמן כח) כמו שכתבו רבותינו בסנהדרין

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלוקחים לשונם" - המלמדים לשונם לומר שקריהם בל' נאם ה' כנביאי האמת למען יאמינו בם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובפחזותם" - ל' תמהון (אישטורדיזו"ן בלע"ז)

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה משא ה'" - לשון שחוק לפי שנבואתו להם למשא

"ואמרת אליהם את מה משא ונטשתי וגו' ונטשתי" - ועזבתי אומרים לכם מה המשא אתם למשא להקב"ה והוא אמר שיטוש וישליך אתכם מעל זרועותיו משמים ארץ כך שמעתי

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי המשא יהיה לאיש דברו" - אע"פ שאתם מהפכין את המשא לגנאי משא דבר ה' לאיש דברו ולאיש עצתו הוא מגלהו ואתם מהפכין אותו ללשון משאוי זו לא שמעתי כן והיא עיקר אבל כך שמעתי כי המשאוי יהי' משאוי של פורענות למי שאומרו השואל מה משא ע"א משא ה' ל' נבואה הוא והיה הנביא השקר שואל לנביא האמת לאמר לו את דבר הקב"ה בל' שבא הסיגנון אליו והסיגנון לא היה מפרש הדיבור כל כך והיה נביא השקר מהפך הפירוש לצד אחר והיה מדבר בדוגמת נביא האמת כדי שיאמינו בו וכן עשה חנניה בן עזור לכן הוא אומר אל תשאלו משא ה' את ל' הסגנון אלא מה דבר ומה ענה את פירוש הדבר שאלו לנביא אמת לאמר להם מה הקב"ה אומר ולהיכן נוטין את דבריו

"כי המשא יהיה לאיש דברו" - סיגנון סתם הקב"ה אמרו סתם לאיש עצתו שאינו חשוד להפכו ואתם שואלים אותו כדי להפכו והפכתם את דברי הקב"ה וזהו שאמר למעלה מגנבי דברי איש מאת רעהו (כאן) גם זה לשון מיותר

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כה תאמר אל הנביא" - כשאתם באים לשאול דברי מאת הנביא

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונשיתי" - ל' גיד הנשה (בראשית לב) ול' ונשתה גבורתם (לקמן נא) קופץ ומטלטל ממקום למקום