רש"י על ירמיהו כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תונו" - זו אונאת דברים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גלעד אתה לי וגו'" - אילו את חביב קדמי כבית מקדשא דרם בריש טוריא אם לא אשוינך מדברא "גלעד אתה" - המקדש שממנו צרי ורפואה לכל העולם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקדשתי" - וזמנתי "וכרתו מבחר ארזיך" - לפי שדמוהו ללבנון נופל כאן הל' הזה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תבכו למת" - ליהויקים שימות לפני השער כשיסחבוהו להגלותו "בכו להולך" - ליהויכין ולצדקיהו אמור מעתה חביבה מיתתו של יהויקים שנאמר בו ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה (לקמן לו) מחייו של יהויכין שנאמר בו וארוחתו ארוחת תמיד וגו' (לקמן נב)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל שלום" - הוא צדקיהו וכך נקרא (בדברי הימים א ג) והרביעי שלום וקראו רביעי למלכות בבני יאשיהו שבתחלה מלך יהואחז ואח"כ יהויקים ואחריו יהויכין ואחריו צדקיהו "אשר יצא" - ואע"פ שלא יצא עדיין מתנבא עליו כאלו יצא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוי בונה ביתו" - על יהויקים הוא אומר שהוא היה רשע וסוף הענין מוכיח לכן כה אמר ה' אל יהויקים וגו'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בית מדות" - בית גדול כמו אנשי מדות (במדבר יג) שיש בהן מה למדוד

"וקרע לו" - והרחיב לו אחרים הגיהו וקרע לו ופתח לו וכן ותקרעי בפוך (לעיל יד) קרעת שמים ירדת (ישעיהו סג) כולן לשון פתיחה

"וספון בארז" - מסכך הגג בארזים

"ומשוח בששר" - ומצייר בסממנים ת"י בששר צבע הוא ממין הציורים ל"א ומשוח בששר כמו חוט המשחה (אליינאנ"ט אנשינופל"א בלע"ז)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התמלוך" - התאריך ימים על שאתה מתחרה להכביד על ממשלתך להודיע שאתה מלך "אביך" - יאשיהו שהתנהג בענוה הלא אכל ושתה וראה טוב כל ימי חייו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על בצעך" - לגזול ממון "המרוצה" - ריצוץ דלים ועושק יוכיח עליו כי עשוק ורצוץ תמיד סמוכין בלשון מקרא וכן את מי עשקתי ואת מי רצותי (שמואל א יב)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוי הדה" - הוי על תפארתו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קבורת חמור יקבר" - כמה דמשגרן ית נבלת חמרא כן ישגרון ית נבלתיה "ישגרון" - יסחבון

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלי הלבנון וצעקי" - סקי לבית מקדשא וצווחי

"ובבשן תני קולך" - על הבשן שיחרב וי"ת ובתרעי טור ביתא ואיני יודע לפרש האיך נופל לשון בשן בשערי הר הבית אם לא בשביל הדלתות שעושין מאלוני הבשן והוא שם מקום או לשון בשן מקום בקעה רחבה כן היקף הר הבית מגרש ריוח לבה"מ

"וצעקי מעברים" - וצוחי על מגיזתא והם לשון מקום

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשלותיך" - כשהיית בשלוה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל רועיך" - כל מלכיך "תרעה רוח" - רוח קדים תרוצצם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקוננת בארזים" - ששמת קנך במגדלות בתי ארזים לבנות בתי מדות "מה נחנת" - מה מצאת חן בשביל גובה מגדלייך בעיני שודדיך בבא לך חבלים של לידה ומנחם פתר נחנת ל' חניה אבל דונש פתר אותו ל' חן

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חותם על יד ימיני" - חקוק וחתום בתוך בשר זרועי "אתקנך" - אנתקך לשון התיקם כצאן לטבחה (לעיל יב) עד התיקנו אותם (יהושע ח) והנו"ן יתירה בו ומדרש אגדה במקום שנתק נתקן שעשה תשובה בבבל ונשאל הקב"ה על שנשבע כתבו את האיש הזה ערירי (כאן) ונולד לו זרובבל בבבל ונאמר לו על פי הנביא ביום ההוא אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי ושמתיך כחותם (לקמן סוף מ"ג) כלפי שאמר לאביו אם יהיה חותם על יד ימיני אנתקנו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והטלתי" - לשון השלכה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מנשאים את נפשם" - לשון תנחומים שנפשם מתנשאה להתנחם ולומר עוד נשוב לארצנו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העצב נבזה" - תמיה הוא שמא צורה נשבר ונבזה האיש הזה שהושלך מעל פני כמי שאין חפץ בו

"נפוץ" - נשבר כמו ככלי יוצר תנפצם (תהלים ב) ואחרים הגיהו העצב כמו העצבים מעצבין את הקטן במסכת שבת כלומר האתה נבזה ונפוץ בעיניך כעולל קטן שמעצבין אותו (מילוילי"ר בלע"ז) אין זה כדי

"הוטלו" - הושלכו ל' השלכה שאין לה תקומה כמו כי יפול לא יוטל (שם לז)

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארץ ארץ ארץ" - מארצו גלה אל ארץ אחרת ואת ארץ ישראל שמעי דבר ה' ד"א ארץ ארץ ארץ ארץ שהוא ארץ שבארצות שהיתה חשובה שבכולן ד"א ארץ ישראל שלש ארצות היו בה יהודה ועבר הירדן והגליל

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גבר אשר לא יצלח בימיו" - כתבוהו