חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת היבוא והיצוא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת היבוא והיצוא מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל״ט–1979


קישור למאגר החקיקה הלאומי נוסח קודם: ע״ר 1939, תוס׳ 1, 137; ס״ח תשי״ב, 129; תשי״ז, 17; תש״ל, 24.

נוסח חדש: דמ״י תשל״ט, 625; ס״ח תשנ״ב, 163; תשע״ד, 20; תשע״ז, 187.

דחיית מועדים: ק״ת תשע״ח, 90, 848, 1742, 1870.


פרשנות [תיקון: תשע״ז]
(א)
בפקודה זו –
”אויב“ –
(1)
מדינה השרויה במלחמה עם ישראל;
(2)
יחיד היושב בארץ אויב;
(3)
חבר־בני־אדם, בין מואגד בין שאינו מואגד, המנהל עסקים במקום כלשהו ונתון לפיקוחו של מי שהוא אויב לפי סעיף קטן זה, וכל עוד הוא נתון לפיקוחו;
(4)
חבר־בני־אדם שנוסד או הואגד במדינה השרויה במלחמה עם ישראל או לפי דיניה;
(5)
כל אדם אחר שיש לראותו כאויב לענין חיקוק בדבר המסחר עם האויב;
אולם אין אדם אויב בשל היותו אזרח אויב בלבד;
”אזרח אויב“ –
(1)
יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה השרויה במלחמה עם ישראל ואיננו אזרח ישראלי;
(2)
חבר־בני־אדם שנוסד או הואגד במדינה השרויה במלחמה עם ישראל או לפי דיניה;
”אמצעי הובלה“ – בעל חיים, עגלה, כלי רכב, כלי שיט או כלי טיס המשמשים להובלת טובין;
”ארץ אויב“ – כל שטח הנתון לריבונותה של מדינה השרויה במלחמה עם ישראל או מוחזק בידיה, ואינו שטח המוחזק בידי ישראל או בידי מדינה שהיא בעלת בריתה, וכן כל שטח שיש לנהוג בו, לענין פקודת המסחר עם האויב, 1939, כמו בארץ אויב;
”בעל“ –
(1)
לענין אמצעי הובלה – לרבות אדם הפועל מטעם הבעל כסוכן או כשלוח לקבלת דמי הובלה בעד השימוש באמצעי ההובלה;
(2)
לענין טובין – לרבות יבואן, יצואן, מקבל או סוכן לאותם טובין או המתחזה להיות אחד מאלה, וכל המחזיק בהם או הטוען לזיקה בהם או מי שכוחו יפה לישא וליתן בהם, ולמעט פקיד הציבור הפועל בתפקידו הרשמי;
”המנהל“ – מנהל המכס והבלו;
”השטה“, לענין טובין – ייבוא, ייצוא, הובלה לאורך החוף, הטענה בכלי שיט המשמש לספנות לצרכי כלי השיט, לרבות נסיון לעשות בטובין אחת מפעולות אלה או הנחתם במקום מסויים לשם עשייתן או הכנת עשייתן;
”חוק התקנים“ – חוק התקנים, התשי״ג–1953;
”טובין“ – לרבות בעלי חיים;
”קברניט“ – מי שבידו, או שקיבל עליו, השליטה או הפיקוד על כלי שיט, ואינו נתב או עובד המדינה;
”רשות המכס“ – כהגדרתה בפקודת המכס;
”רשות מוסמכת“ – מי שהשר מינהו להיות רשות מוסמכת לענין פקודה זו;
”השר“ – שר שהממשלה קבעה לענין פקודה זו, כולה או מקצתה.
(ב)
תעודה מאת השר, המעידה ששטח פלוני נתון או היה נתון לריבונותה של מדינה פלונית או שהוא מוחזק או היה מוחזק בידה, או המעידה על הזמן שבו החל או חדל השטח להיות נתון לריבונותה או להחזקתה – תשמש, לענין כל הליך מכוח פקודה זו, ראיה חלוטה לעובדות המפורשות בה.
צו פיקוח על השטת טובין [תיקון: תשנ״ב, תשע״ד]
שר הכלכלה רשאי לקבוע בצו הוראות שייראו לו מועילות לאיסור או להסדרה של ייבוא טובין בכלל או טובין שפורשו בצו, או שירותים או ידע בכלל או כאלה שפורשו בצו, ייצואם, הובלתם לאורך החוף או הטענתם בכלי שיט המשמש לספנות לצרכי כלי השיט, דרך כלל או לסוגי ענינים מפורשים, ובכפוף לחריגים שייקבעו בצו או מכוחו; צו כאמור (להלן – צו פיקוח) יכול להיות כללי או מסוייג, הכל לפי מבחנים שייראו לשר הכלכלה בנסיבות הענין.
לענין סעיף זה –
”ידע“ – ידע או טכנולוגיה הקשורים לפיתוח, לייצור, לאריזה, או לאחזקה של ציוד או לתיקונו;
”שירותים“ – מתן שירות לזולת, לרבות בנוגע לטובין ולידע.
ייבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי [תיקון: תשע״ד, תשע״ז]
(א)
בסעיף זה בסעיפים 2א עד 2יז
”חוק התקנים“ – (נמחקה);
”איגוד לשכות המסחר“, ”התאחדות המלאכה והתעשייה“ ו”התאחדות התעשיינים בישראל“ – כל אחד מאלה או גוף אחר שיבוא במקומם בהתאם לצו שנקבע לפי סעיף 27 לחוק התקנים;
”אישור בדיקת מעבדה“ – אישור דגם או אישור משלוח;
”אישור דגם“ – אישור של מעבדת בדיקה המסתמך על בדיקה בהתאם להוראות לפי סעיף 2ז(ד), שלפיו דגם של טובין שנבדק עומד בדרישות התקנים הרשמיים החלים עליו;
”אישור משלוח“ – אישור של מעבדת בדיקה המסתמך על בדיקה בהתאם להוראות לפי סעיף 2ז(ד) של מדגם מטובין מסוים במשלוח מסוים, שלפיו הטובין שנבדקו זהים לדגם הטובין שניתן לגביו אישור דגם;
”אישור עמידה בדרישות הממונה“ – אישור בדבר עמידה בבדיקת התאמה לדרישות תקן רשמי, בהתאם להוראות ולתנאים שנקבעו לפי פקודה זו שעניינם תחולת תקן רשמי, ובכלל זה הנחיות הממונה על התקינה לפי פקודה זו, לגבי טובין מיובאים;
”אישור שחרור מותנה“ – כמשמעותו בסעיף 2ה(ב)(1);
”טובין“ – לרבות טובין שהוא גם מצרך לפי חוק התקנים;
”יבואן רשום“ – יבואן שנרשם במרשם היבואנים לפי סעיף 2ג;
”מכון התקנים“ – המכון כמשמעותו בחוק התקנים;
”הממונה על התקינה“ ו”תקן רשמי“ – כמשמעותם בחוק התקנים;
”מעבדת בדיקה“ – מכון התקנים או מעבדה מוכרת;
”מעבדה מוכרת“ – מעבדה שהממונה על התקינה נתן לה הכרה לפי סעיף 2י;
”קרוב“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”שחרור“ – שחרור טובין מפיקוח רשות המכס;
”שליטה“ – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
(ב)
בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף 2, הוראות שיקבע שר הכלכלה בצו פיקוח בדבר הסדרה של ייבוא טובין אשר מחייבות התאמה לדרישות תקן רשמי, כולן או חלקן, יחילו חובה להגשת הצהרה לממונה על התקינה בדבר התאמת הטובין לדרישות התקן הרשמי החל עליהם, ובנוסח ובצירוף מסמכים שעליהם יורה הממונה על התקינה, ולא יחילו חובה להמצאת אישור בדיקת מעבדה; הממונה על התקינה רשאי להורות על הגשת ההצהרה לעובד המנוי בסעיף 2ב(ד), ובכפוף להוראות אותו סעיף לעניין זה.
(ג)
נוסף על חובת הגשת הצהרה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר הכלכלה, בהתייעצות עם הממונה על התקינה, לקבוע תנאים נוספים בצו הפיקוח להסדרה של ייבוא טובין; הממונה על התקינה רשאי להורות בהנחיותיו על אופן בדיקת התנאים הנוספים שקבע שר הכלכלה.
(ד)
על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי השר לקבוע בצו פיקוח חובה להמצאת אישור בדיקת מעבדה, אם הודיע לו הממונה על התקינה כי מטעמים של שמירה על שלומו, על בריאותו או על בטיחותו של אדם, או על איכות הסביבה, יש לדרוש הוכחת עמידתם של הטובין בדרישות תקן רשמי, לרבות בדיקת התאמתם לתקן רשמי והגשת מסמכים נוספים לעניין התאמתם ובאופן שהממונה על התקינה הורה בהנחיות ובשים לב למדיניות הנוהגת לגבי בדיקת התאמה החלה על טובין דומים במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים ולעמדת הגורמים הנוגעים בדבר, ככל שתוגש לממונה.
(ה)
(בוטל).
(ו)
הממונה על התקינה רשאי לקבוע כי מי שייבא טובין או מבקש לייבא טובין הוא מפר אמון לתקופה שקבע ושלא תעלה על שנה מיום קביעתו, וכן רשאי הוא, נוסף על האמור בסעיף קטן (ג), לקבוע לגבי אדם כאמור דרישות בדיקה נוספות או אחרות, ובכלל זה, דרישת ערובה, והכול בלבד שהודיע למי שנוכח לגביו כאמור כי הוא מפר אמון, ונתן לו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו; בסעיף זה, ”מפר אמון“ – מי שמייבא טובין או מבקש לייבא טובין שהממונה על התקינה נוכח כי התקיים לגביו אחד או יותר מאלה:
(1)
הוא ייבא טובין או ביקש לייבא טובין על יסוד מידע כוזב או שגוי, לרבות באמצעות מסמכים כוזבים או שגויים;
(2)
הוא הפר לדעת הממונה על התקינה תנאי מן התנאים שנקבעו לייבוא הטובין לפי סעיף קטן (ג) או חדל מלקיים תנאי כאמור, והממונה סבר שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההפרה יש יסוד סביר לקבוע כי הוא מפר אמון;
(3)
הוא הפר הוראה מהוראות פקודה זו או צו פיקוח או חיקוק אחר החל בעניין ייבוא של טובין או הפר הוראה על פי כל אחד מהם, והממונה על התקינה סבר שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההוראה שהופרה יש יסוד סביר לקבוע כי הוא מפר אמון; בפסקה זו, ”הוראה שהופרה“ – מי שנקבע לגביו בהליך שיפוטי או מינהלי לפי דין, לרבות לפי סעיף 14, שהפר הוראות דין.
(ז)
השר יקבע הוראות לעניין דרישת הערובה ממפר אמון לפי סעיף קטן (ו), ובין השאר, הוראות בדבר סוג הערובה, תנאיה, סכומה וחילוטה.
(ח)
(1)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד), הממונה על התקינה רשאי להורות כי ייבוא טובין שחל עליהם לראשונה תקן רשמי יחויב באישור בדיקת מעבדה לתקופה שלא תעלה על שנה מיום תחילת תוקפה של הכרזתו לפי סעיף 8(ג) לחוק התקנים, אלא אם כן הוחלה בתוך תקופה זו חובה להגיש הצהרה כאמור בסעיף קטן (ב) או לעמוד בתנאים נוספים לפי סעיף קטן (ג);
(2)
על אף האמור בפסקה (1), השר רשאי לקבוע, בדרך הקבועה בסעיף קטן (ב), כי על טובין שחל עליהם לראשונה תקן רשמי תחול חובת הגשת הצהרה כאמור בסעיף קטן (ב) ועמידה בתנאים נוספים שנקבעו לפי סעיף קטן (ג);
(3)
דין הוראת הממונה על התקינה לפי פסקה (1) כדין קביעה בצו פיקוח של חובה להמצאת אישור בדיקת מעבדה, ויחולו עליה הוראות סעיף קטן (ד); הוראת הממונה על התקינה כאמור תפורסם ברשומות.
תחולת סעיף 2א [תיקון: תשע״ד, תשע״ז]
(א)
בסעיף זה –
”יום התחילה“ – יום תחילתו של חוק התקנים (תיקון מס׳ 10), התשע״ד–2013, לפי סעיף 25(ב) לחוק האמור;
”רשות מוסמכת“ – כהגדרתה בצו פיקוח או רשות אחרת שנקבעה בצו פיקוח לעניין הסדרת ייבוא טובין אשר בתחום סמכותה מצויים הטובין הטעונים הסדרה או הענקת רישיון ייבוא או אישור ייבוא.
(ב)
דרישת אישור עמידה בתנאי שחרור טובין שעליהם הורה הממונה על התקינה ושנקבעה בצו פיקוח שהותקן ערב יום התחילה תעמוד בתוקפה עד יום התחילה, למעט לעניין טובין שהתקיים לגביהם האמור בסעיף קטן (ג).
(ג)
טובין שהממונה על התקינה קבע, בהוראותיו ערב יום התחילה, כי נדרשת לגביהם בדיקת מעבדה של מכון התקנים, יידרש לגביהם אישור בדיקת מעבדה, אלא אם כן קבע אחרת ולאחר שנתן לגורמים הנוגעים בדבר הזדמנות להגיש את עמדתם בעניין; קביעת הממונה על התקינה תהיה בשים לב להוראות המנויות בסעיף 2א(ד).
(ד)
פרסם הממונה על התקינה הנחיות ערב יום התחילה כי נדרש ממי שמייבא טובין או מבקש לייבא טובין לתת תצהיר בדבר התאמה להוראות תקן רשמי, תעמוד הנחיה זו בתקופה בשינוי זה: במקום תצהיר תוגש לממונה הצהרה לפי הנוסח שיורה עליו לפי סעיף 2א(ב); ואולם הממונה על התקינה רשאי להורות על הגשת הצהרה כאמור גם לידי כל אחד מאלה, שיפעל על פי הנחיותיו:
(1)
עובד משרד ממשלתי שהסמיך לעניין זה, בהסכמת השר הממונה עליו;
(2)
עובד תאגיד שהוקם לפי חוק, שמטרתו להבטיח רמה נאותה של טיב המצרכים, ובלבד שהתאגיד הוסמך לכך על ידי שר הכלכלה ושר האוצר; הסמכת תאגיד כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים וניתן להאריכה בשתי תקופות נוספות.
(ה)
אין בהוראות סעיף 2א וסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיה של רשות מוסמכת לעניין הסדרת ייבוא טובין אשר בתחום סמכותה מצויים הטובין הטעונים הסדרה, ואין בהן כדי למנוע מרשות מוסמכת לדרוש תצהיר בדבר התאמת הטובין לתקן, כולו או חלקו, לצורך מתן רישיון או אישור ייבוא.
רישום יבואנים [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה ינהל מרשם שבו יירשמו יבואנים של טובין אשר יבוא אותם טובין על ידם טעון אישור עמידה בדרישות הממונה (בפקודה זו – מרשם היבואנים).
(ב)
יבואן המבקש לייבא טובין אשר ייבואם על ידו טעון אישור עמידה בדרישות הממונה, ירשום במרשם היבואנים את כל אלה, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה:
(1)
שמו המלא, כתובתו ודרכי ההתקשרות עמו;
(2)
פרטי עוסק מורשה שלו, ואם הוא תאגיד – פרטי הזיהוי של התאגיד, ובכלל זה פירוט של בעלי השליטה בתאגיד, תאגידים שבשליטת אותו תאגיד וכן כל תאגיד בשליטת מי מאלה;
(3)
הצהרה על אמיתות הפרטים שרשם במרשם לפי סעיף קטן זה, וכן הצהרה על כך שהוא לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה מהעבירות לפי סעיפים 239, 290 עד 297, 383 עד 393 או 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – חוק העונשין).
(ג)
הממונה על התקינה רשאי לדרוש מיבואן שנרשם במרשם היבואנים, מסמכים או פרטים נוספים הדרושים לדעתו לצורך זיהויו או לצורך בירור של הפרטים שמסר לפי סעיף זה, לרבות פרטי הזיהוי של התאגיד כאמור בסעיף קטן (ב)(2).
(ד)
חל שינוי בפרטים או במסמכים שמסר יבואן לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), ידווח היבואן לממונה על התקינה על השינוי בכתב, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ־14 ימי עסקים ממועד השינוי.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), הורשע יבואן או הוגש נגדו כתב אישום באחת מן העבירות המנויות באותו סעיף קטן, רשאי היבואן להגיש לממונה על התקינה בקשה מנומקת להירשם במרשם; הממונה על התקינה רשאי לאשר בקשה כאמור אם לדעתו מפאת מהות העבירה, חומרתה או נסיבותיה, אין מניעה להכללת המבקש במרשם.
(ו)
הממונה על התקינה רשאי לבטל את רישומו של יבואן הרשום במרשם או להתלותו עד לקיום תנאים שיורה עליהם או לתקופה שיורה עליה שלא תעלה על שנה, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:
(1)
הרישום בוצע על סמך מידע חלקי, שגוי או מטעה;
(2)
היבואן הרשום, ואם הוא תאגיד – הוא או נושא משרה בו או אחד מהגורמים המנויים בסעיף קטן (ב)(2), הורשעו בעבירה, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת הממונה על התקינה להיכלל במרשם, אף אם אינה עבירה המנויה בסעיף קטן (ב)(3) או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
(3)
היבואן הרשום הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו או לפי חוק התקנים;
(4)
היבואן הרשום או מי מטעמו סירב לשתף פעולה לשם בירור חשד כי הטובין שיובאו על ידו אינם עומדים בדרישות התקן הרשמי החל עליהם;
(5)
היבואן הרשום או אחד מהגורמים המנויים בסעיף קטן (ב)(2), נקבע כמפר אמון לתקופה כאמור בסעיף 2א(ו) בשל הפרות שהוא ביצע, אשר הממונה על התקינה סבר כי מפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין היבואן ראוי להיכלל במרשם, וטרם חלפה התקופה שנקבעה כאמור;
(6)
הוא שוכנע כי קיים חשש ממשי לפגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה.
(ז)
לא יקבל הממונה על התקינה החלטה לפי סעיף קטן (ו)(1) עד (6) אלא לאחר שנתן ליבואן הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ח)
על אף האמור בסעיף קטן (ז), סבר הממונה על התקינה כי קיים צורך דחוף להתלות את הרישום בשל חשש ממשי לפגיעה מיידית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה, רשאי הוא להתלות את הרישום לאלתר, מנימוקים מיוחדים, ובלבד שייתן ליבואן הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר ההתליה, ולא יאוחר מ־14 ימים ממועד ההחלטה.
(ט)
(1)
בוטל רישום של יבואן לפי סעיף זה, לא יהיה רשאי להגיש בקשה להירשם במרשם היבואנים אלא בתום תקופה שיקבע הממונה על התקינה שלא תעלה על 12 חודשים, בהתאם לאמות מידה שיורה הממונה על התקינה בהנחיות לעניין זה.
(2)
הממונה על התקינה רשאי להחיל את מגבלת הרישום של יבואן שהוא יחיד, לפי פסקה (1), גם לגבי קרובו, או להתנות את רישומו של הקרוב בתנאים, אלא אם כן שוכנע הממונה על התקינה, בהתאם לפניית הקרוב, כי אין בינו לבין היבואן כאמור, זיקה עסקית שיש בה כדי להצדיק הטלת מגבלה על רישומו.
(3)
היה יבואן כאמור בפסקה (1) תאגיד, רשאי הממונה על התקינה להחיל את מגבלת הרישום לפי הפסקה האמורה גם לגבי בעל שליטה בתאגיד האמור, קרוב שלו כאמור בפסקה (2), תאגיד שבשליטת התאגיד האמור וכן כל תאגיד שבשליטת מי מאלה; הוראות פסקה (2) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מגבלת רישום של קרוב לפי פסקה זו.
חובת רישום במרשם היבואנים [תיקון: תשע״ז]
יבואן יירשם במרשם היבואנים לפני ייבוא טובין שייבואם על ידו טעון אישור עמידה בדרישות הממונה.
שחרור טובין מפיקוח רשות המכס [תיקון: תשע״ז]
(א)
(1)
לא ישוחררו מפיקוח רשות המכס טובין שייבואם על ידי אותו יבואן טעון אישור עמידה בדרישות הממונה, אלא לאחר קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה.
(2)
לצורך קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, יגיש יבואן רשום בקשה שיצורפו לה אישור בדיקת מעבדה או הצהרה, הכול בהתאם להוראות לפי פקודה זו.
(3)
אישור עמידה בדרישות הממונה יונפק לטובין העומדים בדרישות צו פיקוח ובהנחיות הממונה על התקינה לפי פקודה זו, ובלבד שלא ניתנה הוראה של הממונה על התקינה להימנע מהנפקתו של האישור; הממונה על התקינה רשאי להורות בהחלטה מנומקת בכתב על אי־מתן אישור כאמור אם נוכח כי קיים חשש לפגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה.
(4)
אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מחובת קבלת אישור של רשות מוסמכת או גוף אחר לפי כל דין, טרם שחרור הטובין מפיקוח רשות המכס.
(ב)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), הממונה על התקינה רשאי לקבוע הנחיות לעניין שחרור טובין מפיקוח רשות המכס למחסני היבואן, על ידי מעבדת בדיקה, בטרם קיבל היבואן אישור עמידה בדרישות הממונה (להלן – אישור שחרור מותנה), בתנאים שיורה עליהם, ובכלל זה קבלת התחייבות בכתב של היבואן לקיום דרישות צו הפיקוח והנחיות הממונה על התקינה ובמקרים המתאימים קבלת ערובה לטובת אוצר המדינה להבטחת קיום הדרישות האמורות.
(2)
נתנה מעבדת בדיקה אישור שחרור מותנה, תפעל המעבדה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה כדי להבטיח כי היבואן ממלא אחר התנאים לקבלת אישור שחרור מותנה, ובכלל זה ההתחייבויות שמסר היבואן; מצאה מעבדת בדיקה כי לא קויימו כל התנאים לקבלת אישור שחרור מותנה או לא קויימו התחייבויותיו של היבואן, תפעל המעבדה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה לפי פקודה זו, ובכלל זה תדווח על כך באופן שהורה הממונה.
(3)
הממונה על התקינה רשאי למנוע או לעכב מתן אישור שחרור מותנה, אם נוכח כי קיים חשש לפגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה.
(4)
שר הכלכלה והתעשייה יקבע הוראות לעניין דרישת ערובה כתנאי למתן אישור שחרור מותנה, ובכלל זה הוראות בדבר סוג הערובה, תנאיה, סכומה וחילוטה.
הצהרה [תיקון: תשע״ז]
נקבעה בצו פיקוח או בהנחיות הממונה על התקינה, לגבי טובין מיובאים, חובה להגיש הצהרה לממונה על התקינה לצורך קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, יגיש היבואן הרשום לממונה על התקינה את ההצהרה וכל מסמך אחר שנדרש לפי הנחיות הממונה על התקינה; הממונה על התקינה רשאי להורות על הגשת הצהרה כאמור לעובד המנוי בסעיף 2ב(ד), בכפוף להוראות אותו סעיף לעניין זה.
אישור בדיקת מעבדה [תיקון: תשע״ז]
(א)
נקבעה בצו פיקוח או בהנחיות הממונה על התקינה, לגבי טובין מיובאים, חובה להגיש אישור בדיקת מעבדה לצורך קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, יגיש היבואן הרשום למעבדת בדיקה בקשה לקבלת אישור בדיקת מעבדה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה.
(ב)
לשם מתן אישור בדיקת מעבדה כאמור בסעיף קטן (א), תבצע מעבדת בדיקה בדיקות בהתאם להנחיות הממונה על התקינה, ותרשום במערכת התקשורת והמידע לפי סעיף 2יג את כל אלה: המידע בנוגע לממצאי הבדיקות שערכה, פרטי היבואן הרשום, פרטי הטובין, התקן הרשמי שחל על הטובין שנבדקו, הנחיות הממונה על התקינה שלפיהן פעלה ביחס לטובין וביצעה את הבדיקה, שם היצרן, ארץ הייצור וכל פרט אחר שקבע הממונה על התקינה בהנחיותיו; נודע למעבדת בדיקה כי חל שינוי בפרט מהפרטים שרשמה במערכת התקשורת והמידע כאמור, תרשום המעבדה במערכת התקשורת והמידע את הפרטים שהשתנו, בלא דיחוי.
(ג)
(1)
מעבדת בדיקה לא תבצע בדיקה לצורך מתן אישור משלוח, אלא אם כן היא ביצעה את הבדיקה לשם מתן אישור הדגם לגבי אותם טובין.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), רשאית מעבדת בדיקה לבצע בדיקה לשם מתן אישור משלוח אף אם בדיקת הדגם בוצעה על ידי מעבדה אחרת, בהתקיים אחד מאלה:
(א)
קיים הסכם שיתוף פעולה בין מעבדת הבדיקה המבצעת את אישור המשלוח לבין מעבדת בדיקה אחרת שביצעה את בדיקת הדגם; הסכם שיתוף פעולה כאמור יוצג לממונה על התקינה לפי דרישתו, והוא רשאי להתנות את המשך הפעולה על פיו בתנאים שיורה עליהם; לעניין זה, ”הסכם שיתוף פעולה“ – הסכם המבטיח כי –
(1)
המעבדה שביצעה את בדיקת הדגם תעביר את מלוא המידע הנדרש לביצוע הבדיקה למעבדה המבצעת את אישור המשלוח לשם ביצוע אישור משלוח באופן מהימן, ובכלל זה תיק המוצר של הטובין הנבדק וויתור על חסיון לקוח;
(2)
המעבדה המבצעת את אישור המשלוח תעביר למעבדה שנתנה את אישור הדגם את המידע ההכרחי לשם המשך ההכרה באישור הדגם;
(ב)
קיים הסכם הכרה בין מעבדת הבדיקה המבצעת את אישור המשלוח לבין מעבדה הפועלת מחוץ לישראל, לעניין הכרה בתוצאות בדיקותיה של המעבדה הפועלת מחוץ לישראל ולעניין קבלת כל מידע נדרש באופן המאפשר למעבדת הבדיקה בישראל לעשות שימוש בתוצאות הבדיקה כבדיקה שנערכה על ידה, ובלבד שהממונה על התקינה אישר מראש ובכתב כי ההסכם מקיים את דרישותיו בהתאם להוראות פסקה (3); לעניין זה, ”הסכם הכרה“ – הסכם בין מעבדות או הסכם בין מעבדה לבין ארגון בין־לאומי שבו חברות מעבדות, המבטיח את קיום הנהלים המקובלים לבדיקות מעבדה ואת מהימנות הבדיקות, וכן כי המעבדה הפועלת מחוץ לישראל תעמיד את מלוא המידע הנדרש למעבדה בישראל לשם הכרה בבדיקות כבדיקות מטעמה, ולשם שימוש בבדיקות כבדיקותיה;
(ג)
המעבדה שביצעה את בדיקת הדגם היא מעבדה זרה המנויה בהסכם הכרה הדדי בין־ממשלתי, כהגדרתו בסעיף 12(א)(2א) לחוק התקנים, והכול בכפוף להוראות ההסכם האמור ולהנחיות שהורה הממונה על התקינה לעניין זה.
(3)
הממונה על התקינה יקבע בהנחיותיו הוראות ותנאים לעניין הסכם הכרה כהגדרתו בפסקת משנה (2)(ב), כדי להבטיח כי הסכם כאמור כולל הוראות לעניין איכות הבדיקות המבוצעות על ידי מעבדות שהן צד להסכם כאמור, מהימנותן, אימות תוצאותיהן, קבלת מידע מהמעבדה הפועלת מחוץ לישראל ובקרה שתבצע מעבדה הפועלת בישראל על הבדיקות שערכה המעבדה הפועלת מחוץ לישראל.
(4)
דין בדיקה שביצעה מעבדה הפועלת מחוץ לישראל כדין בדיקה שביצעה מעבדת הבדיקה שעשתה בה שימוש, ויראו את מעבדת הבדיקה האמורה, לכל דבר ועניין, כמי שאישרה את הדגם.
(ד)
הממונה על התקינה יקבע בהנחיותיו הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן; לשם גיבוש הנחיות כאמור רשאי הממונה על התקינה להתייעץ עם –
(1)
מכון התקנים;
(2)
מעבדות מוכרות, ואם טרם הוכרו מעבדות בתחום – מעבדות מאושרות באותו תחום כמשמעותן בסעיף 12 לחוק התקנים;
(3)
איגוד לשכות המסחר;
(4)
התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה, וכן גוף אחר החבר בנשיאות הארגונים העסקיים שהממונה על התקינה מצא לנכון להיוועץ בו.
ביטול, עיכוב, התליה או התניה של אישור בדיקת מעבדה [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה רשאי להורות למעבדת בדיקה לבטל אישור בדיקת מעבדה שנתנה, לעכב את נתינתו, להתנותו בתנאים או להתלותו עד לסיום בדיקתו או עד לקיום תנאים שקבע, לאחר שנתן ליבואן הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי מתקיים אחד או יותר מאלה:
(1)
האישור ניתן על בסיס מידע כוזב, חלקי, שגוי או מטעה ואילו היה המידע הנכון והמלא לפני נותן האישור במועד מתן האישור, לא היה ניתן האישור;
(2)
התעורר חשד לגבי מהימנות האישור, לרבות בשל הפרת תנאי מתנאי האישור או הוראה מההוראות לפי פקודה זו או חיקוק אחר בידי היבואן מקבל האישור.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), סבר הממונה על התקינה כי יש צורך דחוף לבטל אישור בדיקת מעבדה, לעכב את נתינתו, להתלותו או להתנותו בתנאים, בשל חשש ממשי לפגיעה מיידית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה, רשאי הוא לתת למעבדת בדיקה הוראה כאמור בסעיף קטן (א), גם בלי שנתן ליבואן הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו, ובלבד שייתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מתן ההוראה ולא יאוחר מ־14 ימי עסקים ממועד מתן ההוראה כאמור.
(ג)
הורה הממונה על התקינה על ביטול אישור בדיקת מעבדה, התלייתו או התנייתו לפי סעיף זה, יודיע על כך לרשות המכס.
מתן הוראות פרטניות למעבדת בדיקה [תיקון: תשע״ז]
הממונה על התקינה רשאי לתת למעבדת בדיקה הוראות מיוחדות לעניין ביצוע בדיקות מסוימות, בדיקות של טובין מסוימים או בדיקות בעבור יבואן מסוים, ובכלל זה להורות על –
(1)
אופן ביצוע הבדיקות, נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקת מעבדה, ובכלל זה מעבדה אחרת, הפועלת בישראל או מחוצה לה, או שמירתן לתקופה שיורה או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(2)
בדיקה מלאה של התאמה לדרישות תקן רשמי החל על הטובין, בדיקה נוספת, בדיקה חלקית, בדיקה חוזרת, בדיקה משלימה, והכול במעבדת הבדיקה או במעבדה אחרת, הפועלת בישראל או מחוצה לה;
(3)
מקום ביצוע הבדיקות.
הכרה במעבדות [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה רשאי לתת למעבדה שאישר בהתאם להוראות סעיף 12(א) לחוק התקנים, הכרה לביצוע בדיקות התאמה של טובין מיובאים לתקן רשמי לפי פקודה זו, ובלבד שמצא שהמעבדה ערוכה לקיים את ההוראות לפי פקודה זו בתחומי הפעולה שלגביהם ניתן האישור לפי סעיף 12(א) האמור, לרבות הוראות הממונה על התקינה, ובכלל זה לעניין חיבור למערכת התקשורת והמידע.
(ב)
שר הכלכלה והתעשייה רשאי, על פי המלצת הממונה על התקינה –
(1)
לקבוע הוראות לעניין מתן הכרה לפי סעיף קטן (א), ובכלל זה תנאים נוספים להכרה כאמור;
(2)
בהסכמת שר האוצר, לקבוע תנאים נוספים על התנאים למתן הכרה לפי סעיף קטן (א), לעניין סל בדיקות תקנים נדרש לגבי סוג טובין מסוים או חיוב המעבדה בביצוע בדיקות בתחומי הפעולה שלגביהם ניתן לה אישור לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, לשם מתן מענה לצורכי המשק הישראלי.
(ג)
הממונה על התקינה רשאי לבטל הכרה במעבדה כאמור בסעיף קטן (א), להתלותה, להגבילה או לסרב לחדשה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 12(א1) לחוק התקנים, בשינויים המחויבים.
(ד)
החליט הממונה על התקינה לבטל הכרה במעבדה, להתלותה, להגבילה או לסרב לחדשה, לפי סעיף קטן (ג), יודיע על כך לרשות המכס.
דין עובדים, מנהלים, נושאי משרה ובודקים במעבדה מוכרת [תיקון: תשע״ז]
דינם של עובדים, מנהלים, נושאי משרה ובודקים במעבדה מוכרת, לעניין תפקידם לפי פקודה זו, כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
חוק העונשין, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור.
חובות יבואנים רשומים [תיקון: תשע״ז]
(א)
על יבואן רשום יחולו החובות המנויות להלן, נוסף על החובות המוטלות עליו לפי חוק התקנים:
(1)
יבואן רשום ישמור את הפרטים והמסמכים המנויים בתוספת, לגבי כל משלוח של טובין, לתקופה שלא תפחת משבע שנים ממועד השחרור של המשלוח האחרון של טובין מאותו הדגם;
(2)
יבואן רשום ישמור, לתקופה שלא תפחת משבע שנים, את רשימת העוסקים שאליהם העביר את הטובין ישירות;
(3)
יבואן רשום יאפשר למעבדת בדיקה שעמה התקשר לצורך קבלת אישור בדיקת מעבדה, לבצע כל פעולה נדרשת לשם מתן האישור ובחינה של קיום התחייבויותיו בהתאם לאישור שחרור מותנה, ובכלל זה לאפשר למעבדת הבדיקה להיכנס לחצרים שבהם מאוחסנים הטובין, וליטול מסמכים ודוגמאות הנחוצים לביצוע הבדיקה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה;
(4)
החל יבואן בביצוע בדיקה של טובין מסוים במשלוח מסוים לצורך אישור המשלוח אצל מעבדת בדיקה אחת, לא יהיה רשאי הוא להמשיך את ביצועה של בדיקת הטובין האמור באותו משלוח או להתחיל את ביצוע הבדיקה האמורה מחדש אצל מעבדת בדיקה אחרת, למעט אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהממונה על התקינה ובהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת, לדעת הממונה וכפי שיפרט.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), אין בקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לפי פקודה זו כדי לגרוע מאחריותו של יבואן לעמוד בכל דרישות התקן הרשמי החל על הטובין ובהוראות כל דין בנוגע לטובין, לרבות לפי סעיף 9(א) ו־(א2)(1) לחוק התקנים.
מערכת התקשורת והמידע [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה ינהל מערכת תקשורת ומידע שתכלול מידע בדבר פניות יבואנים רשומים למעבדות בדיקה לביצוע בדיקות לשם קבלת אישורי בדיקת מעבדה, לרבות רישום תוצאות הבדיקות, מועד קיומן, העתקים של אישורי בדיקות המעבדה שניתנו וכל פרט זיהוי אחר הנוגע לטובין שנבדקו הנדרש לפי הוראות פקודה זו (בפקודה זו – מערכת התקשורת והמידע).
(ב)
הממונה על התקינה רשאי, בכפוף להוראות כל דין, לקבוע הוראות לעניין המורשים לעיין במידע הכלול במערכת התקשורת והמידע או להזין אליה מידע ולעניין היקף ההרשאה והגבלות על היקף העיון או הזנת המידע, ורשאי הוא לקבוע הסדרי עיון שונים שיחולו על רשות המכס, מכון התקנים, מעבדות מוכרות ויבואנים רשומים, והכול בכפוף להוראות כל דין, ובכלל זה הוראות לעניין הגנה על סודות מסחריים.
(ג)
מי שהגיע אליו מידע ממערכת התקשורת והמידע בניגוד להוראות לפי פקודה זו, ובכלל זה בלא הרשאה מתאימה, ידווח על כך לממונה על התקינה באופן מיידי, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא באישור מראש ובכתב של הממונה על התקינה.
הפעלת מערכת התקשורת והמידע באמצעות מכון התקנים [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה רשאי להורות למכון התקנים להפעיל את מערכת התקשורת והמידע שבניהולו כאמור בסעיף 2יג לתקופה של חמש שנים, ובלבד שלא יורה כאמור אלא לאחר שקבע הוראות לפי סעיף 2יג(ב), וכן הוראות שיבטיחו את התחרות בענף וכן יסדירו עניינים אלה:
(1)
הגבלת הרשאות לגישה למערכת התקשורת והמידע;
(2)
גישה למערכת התקשורת והמידע לשם עיון בה או לשם הזנת נתונים אליה, סוגי הנתונים שיוזנו למערכת, היקף העיון במידע ופרקי הזמן להזנת מידע למערכת ולהעברתו לגורמים המורשים לכך;
(3)
תחזוקת המערכת הטכנולוגית שתשמש את מערכת התקשורת והמידע, ודרכי אבטחת המידע הכלול בה;
(4)
הבטחת נגישות המידע הכלול במערכת לבעלי הרשאה ולמי שנתונה לו זכות לעיין באותו מידע.
(ב)
הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו לאחר התייעצות עם הרשם כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, בשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות שייבחנו מעת לעת, ובאופן שימנע ככל האפשר, את הסיכון לפגיעה באבטחת המידע הכלול במערכת התקשורת והמידע, ובכלל זה בסודות מסחריים.
(ג)
הורה הממונה על התקינה כי מערכת התקשורת והמידע תופעל באמצעות מכון התקנים, כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות אלה:
(1)
לא יפעיל מכון התקנים את מערכת התקשורת והמידע אלא בהתאם להוראות שקבע הממונה על התקינה לפי סעיף קטן (א) ובהתאם להוראות לפי סעיף 2יג;
(2)
מכון התקנים לא יסרב לבקשה של מעבדה מוכרת להזין מידע למערכת התקשורת והמידע, לשם מילוי תפקידיה של המעבדה המוכרת לפי דין;
(3)
מכון התקנים לא יגלה מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע ולא יעשה בו כל שימוש אלא בהתאם להוראות לפי פקודה זו;
(4)
מערכת התקשורת והמידע תופעל על ידי עובדי מכון התקנים שקיבלו היתר להפעלת המערכת מטעם הממונה על התקינה, והם יהיו בעלי ההרשאה היחידים להפעלתה מטעם המכון;
(5)
לא יימסר מידע לעובדי מכון התקנים שאינם בעלי היתר והרשאה לפי פסקה (4), אלא בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 2יג(ב);
(6)
מכון התקנים ידווח לממונה על התקינה על כל הפרה של הוראות הממונה לפי סעיף זה, ובכלל זה על כל מקרה של העברת מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע למי שאינו מורשה לכך.
(ד)
הממונה על התקינה רשאי לתת הרשאה לעובד משרד הכלכלה והתעשייה שהוא הסמיכו לכך, לשם ביצוע בקרה על קיום ההוראות שהורה לפי סעיף זה.
(ה)
שר הכלכלה והתעשייה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך את התקופה שבה תופעל מערכת התקשורת והמידע בידי מכון התקנים כאמור בסעיף קטן (א) לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.
(ו)
שר הכלכלה והתעשייה, רשאי, בהמלצת הממונה על התקינה, להורות על מינוי עובד מבין עובדי משרדו, לתקופה שיורה עליה, שיהיה אחראי להפעלת מערכת התקשורת והמידע במקום מכון התקנים כאמור בסעיף קטן (א) ויפעל בהתאם להוראות הממונה (בסעיף זה – האחראי להפעלת המערכת), וכן רשאי השר להורות על מינוי בעלי תפקידים נוספים לשם הפעלת המערכת, שיהיו כפופים לאחראי להפעלת המערכת, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של השר כי מתקיים אחד מאלה:
(1)
קיימת אפשרות ממשית כי פעולות מכון התקנים או מחדליו בהפעלת מערכת התקשורת והמידע יגרמו להפרעה מיידית לאספקה סדירה של טובין למשק או למתן שירותים סדירים למשק;
(2)
נגרמה פגיעה חמורה בתחרות בין מעבדות בדיקה או פגיעה חמורה בפעילות היבואנים, או קיימת אפשרות ממשית לפגיעה כאמור, והכול עקב אופן הפעלת מערכת התקשורת והמידע על ידי המכון, במעשה או במחדל, או עקב הפרת הוראות לפי סעיף קטן (א).
(ז)
הורה שר הכלכלה והתעשייה כאמור בסעיף קטן (ו), רשאים הממונה על התקינה, האחראי על הפעלת המערכת ובעלי תפקידים נוספים כאמור באותו סעיף קטן, כפי שיורה השר, לקיים במסגרת מכון התקנים כל פעולה הנדרשת לשם הפעלת מערכת התקשורת והמידע, ובכלל זה רשאים הממונה והאחראי על הפעלת המערכת לתת הוראות למכון התקנים או למי מטעמו שעסקו בהפעלת המערכת ערב המועד שבו ניתנה הוראת השר; הוראות כאמור יחולו על אף כל זכות הנתונה למכון התקנים במערכת התקשורת והמידע או לגבי הפעלתה.
(ח)
שר הכלכלה והתעשייה לא ייתן הוראה כאמור בסעיף קטן (ו) אלא לאחר שנתן למכון התקנים הזדמנות לטעון את טענותיו.
סמכויות פיקוח [תיקון: תשע״ז]
(א)
לשם פיקוח על הסדרת יבוא טובין לפי הוראות סעיפים 2א עד 2יד, ובכלל זה פיקוח על מעבדות מוכרות, יהיו נתונות לממונה על התקינה ולמפקח שהוא עובד משרד הכלכלה והתעשייה שמונה לפי סעיף 10(א1) לחוק התקנים, כל הסמכויות המנויות בסעיף 10(ב) ו־(ב1) לחוק האמור, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות סעיף 10(ב2), ובלבד שקיבלו הכשרה מתאימה כפי שהורה הממונה על התקינה בנושאים הנוגעים לפקודה זו.
(ב)
הודעה על מפקחים שנתונות להם סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
סמכויות הממונה על התקינה לדרוש מידע ומסמכים [תיקון: תשע״ז]
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 2טו, רשאי הממונה על התקינה לדרוש מיבואן רשום או ממעבדת בדיקה למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה, כל מידע הדרוש לו לשם הפעלת סמכויותיו לפי פקודה זו או כדי להקל על ביצועה.
(ב)
הממונה על התקינה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן השמירה של מידע הנדרש לפי הוראות פקודה זו לשם שמירת המידע באופן אמין, ברור וקריא; שוכנע הממונה כי ניתן לאשר את שמירת המידע בדרך דיגטלית, רשאי הוא, בין השאר, להורות על דרכים לגיבוי תקופתי של המידע ודרכי הגישה אליו ובכלל זה להורות על ההסדרים הנדרשים לשם פיקוח על ביצוע הוראות פקודה זו, ורשאי הוא להתיר שמירת מידע בדרך דיגיטלית לסוגי יבואנים, וכן לקבוע הוראות שונות בשים לב לסוגי מעבדות או לסוגי יבואנים, לגודלם, להיקף פעילותם, לסוגי המצרכים או לסוגי המידע.
אי־תחולה לעניין רשויות מוסמכות [תיקון: תשע״ז]
(א)
הוראות סעיפים 2ג עד 2טז יחולו לעניין אישור עמידה בדרישות הממונה בלבד, ואין בהן –
(1)
כדי לגרוע או לשנות מסמכויות כל רשות מוסמכת לפי פקודה זו או כדי להקנות לה סמכות נוספת;
(2)
כדי לגרוע מסמכויות לפי פקודת המכס.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), סעיפים 2ג עד 2טז לא יחולו ביחס לייבוא טובין שהם מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015.
פקדון [תיקון: תשע״ד]
(א)
שר הכלכלה רשאי לקבוע בצו פיקוח, שהמייבא טובין או מבקש לייבאם או לפדותם מפיקוח רשות המכס, יפקיד לזכות האוצר פקדון במקום, בסכום, בשיעור, במועד, לתקופה, בתנאים ובדרכים שיפורשו בצו, ולאסור פדייתם של טובין זולת אם הופקד להם פקדון, ורשאי שר הכלכלה בהתייעצות עם שר האוצר לקבוע בצו שהאוצר ישלם למפקיד ריבית בשיעור ובתנאים שפורשו בצו.
(ב)
שר הכלכלה רשאי לקבוע בצו חובותיו של הנפקד, לרבות תשלום ריבית בשיעור שייראה לשר הכלכלה בשל אי העברת הפקדון במועד לרשות האוצר.
(ג)
על צו בדבר הפקדת פקדון יחולו הוראות סעיף 2 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט–1949, כאילו היה צו המטיל מס כמשמעו באותו סעיף.
(ד)
צו פיקוח יכול שישונה או יבוטל בצו פיקוח שניתן אחריו.
כוחו של צו פיקוח [תיקון: תשע״ד]
צו פיקוח כוחו יפה להתלות, בכלל או במקצת, הפעלתו של כל דין האוסר או המסדיר ייבוא טובין, ייצואם, הובלתם לאורך החוף או הטענתם בכלי שיט לצרכי כלי השיט, ואפשר לכלול בו כל הוראות, וביניהן הוראות עונשין – לרבות קנס 10,000 לירות או פי שניים משווי הטובין המיובאים – ששר הכלכלה יראה אותן נחוצות כדי להבטיח הפעלתו ואכיפתו של הצו.
הכנסתם והוצאתם של כלי שיט וכלי טיס
כדי להסיר ספק נאמר בזה, כי בצו פיקוח ניתן לאסור ולהסדיר הכנסת כלי שיט וכלי טיס לישראל והוצאתם ממנה כאילו הן ייבוא וייצוא של טובין, ואפילו היו כלים אלה מסיעים טובין או נוסעים, ובין שהם נעים בכוח עצמם ובין אם לאו; אין הוראה זו באה לגרוע מהוראת כל חיקוק בדבר מכס לענין כלי שיט וכלי טיס.
היטלים [תיקון: תשע״ד]
שר הכלכלה רשאי בצו להורות על הטלתם וגבייתם של היטלים עקב שיטת פיקוח הכלולה בצו פיקוח ולקבוע שיעוריהם; צו כאמור יכול שישונה או יבוטל בצו שלאחריו מאת שר הכלכלה; היטלים שנגבו לפי סעיף זה ישולמו לאוצר או לקרן או לחשבון רשמיים שנקבעו בצו.
טובין המושטים שלא כדין
(א)
היו טובין מושטים בניגוד לצו פיקוח או בניגוד לחוק החל על המסחר עם האויב, יחולטו הטובין על כל אמצעי ההובלה שהשתמשו בהם להובלתם וינהגו בהם כפי שיורה השר, דרך כלל או למקרה מסויים, ובלבד שלא יחולט כלי שיט אלא אם חל עליו סעיף קטן (ב); היצואן או היבואן של הטובין או סוכנו, או שולח הטובין וכל המנסה להשיטם, דינו – מאסר שנתיים או קנס פי שלושה משווי הטובין או משווי אמצעי ההובלה ששימשו להובלתם, הכל לפי הסכום הגדול יותר.
(ב)
מקום שצו פיקוח אסר לייצא טובין אלא אם הם נשגרים למקום פלוני או לאדם פלוני, וטובין שנשגרו כאמור נמסרו למקום אחר או לאדם אחר, הרי אם –
(1)
לא עלה הנפח הרשום של כלי השיט שבו נשגרו הטובין על מאתיים וחמישים טונות, יחולט כלי השיט וינהגו בו כפי שיורה השר;
(2)
עלה הנפח הרשום של כלי השיט שבו נשגרו הטובין על מאתיים וחמישים טונות, דינו של בעל הכלי – קנס חמשת אלפים לירות, וניתן לעכב את כלי השיט עד שיסולק הקנס או עד שתינתן ערובה לסילוקו.
סמכות לדרוש ראיות [תיקון: תשע״ז]
(א)
פקיד מכס או רשות מוסמכת רשאים לדרוש מכל אדם המחזיק בטובין מושטים או שבידו השליטה עליהם, ראיה מספקת להנחת דעתו של המנהל או של רשות מוסמכת, שהשטת הטובין אינה אסורה על פי צו פיקוח או על פי החוק החל על המסחר עם האויב; לא הובאה ראיה כאמור, יחולטו הטובין וינהגו בהם כפי שיורה השר.
(ב)
דרשו פקיד המכס או הרשות המוסמכת ראיה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי פקיד המכס להוציא מרשותו את הטובין הנדונים בערובה מספקת להנחת דעתו, על מנת שהראיה הנדרשת תובא לפניו תוך זמן שיקבע; לא הובאה ראיה כאמור, רשאי המנהל או הרשות המוסמכת, לפי הענין, לחלט את הערובה ולשחרר את הטובין, או לחלט את הטובין, ולנהוג במחולט כפי שיורה השר.
(ג)
קביעתו של המנהל או של רשות מוסמכת, שלא הובאה ראיה מספקת להנחת דעתו, תהא ראיה על כך בכל הליך לפי סעיף זה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
הודעת חילוט
(א)
חולטו טובין או אמצעי הובלה על פי פקודה זו, ימציא המנהל או פקיד שהסמיך לכך הודעת חילוט לבעל הטובין או לבעל אמצעי ההובלה, או לסוכנו, או לאדם המחזיק בהם או שבידו השליטה עליהם, לרבות הקברניט של כלי שיט.
(ב)
היה מענו של האדם שאליו מכוונת הודעת החילוט ידוע למנהל או לפקיד שהסמיך לכך, תישלח ההודעה במכתב רשום; לא היה מענו ידוע להם – תפורסם ההודעה ברשומות.
מתן תעודת מפדה והחזרה
(א)
כדי להבטיח קיום הוראותיה של פקודה זו, או של צו פיקוח, או של חיקוק אחר בענין ייצוא וייבוא של טובין, או של דיני המסחר עם האויב –
(1)
יהיה פקיד מכס רשאי בכל עת לסרב לתת תעודת מפדה לכלי שיט;
(2)
כל כלי שיט שניתנה לו תעודת מפדה, יהיה פקיד מכס, קצין חיל הים, או כל אדם שהמנהל או רשות מוסמכת הסמיכו לכך רשאי, כל עוד כלי השיט הוא בתחומי נמל של ישראל, לדרוש שתעודת המפדה תוחזר לו.
(ב)
דרישת החזר יכול שתיעשה בעל פה לקברניט של כלי השיט, או שתונח בשבילו בכלי השיט אצל המפקד או הממונה על כלי השיט או הנחזה כאחד מאלה, ואם אין קברניט – ניתן למסרה כאמור לבעל המנהל של כלי השיט אם הוא בישראל, ואם אין בעל מנהל בישראל – לסוכנו היושב בישראל, ואם איננו ידוע או אין למצאו אפשר להדביקה על תורן כלי השיט.
(ג)
משנדרש החזר תעודת המפדה, יפקע מיד תקפה של התעודה; לא קויימה הדרישה, דינו של הקברניט – קנס 1500 לירות.
(ד)
סעיף זה יחול על כלי טיס כאילו היה כלי שיט, ולענין זה – במקום ”כלי שיט“ קרי ”כלי טיס“, במקום ”נמל“ קרי ”נמל תעופה“, ובמקום ”קברניט“ קרי ”מפקד“.
הוראות בדבר מקום יעדם של טובין
(א)
העומד לייצא טובין ומוסר לפני היצוא או המשלוח הצהרה בדבר מקום יעדם ויש למנהל או לרשות מוסמכת יסוד להניח שההצהרה כוזבת בפרט חשוב, רשאי הוא לעכב את הטובין עד שתוכח אמיתות ההצהרה; לא הוכחה אמיתות ההצהרה – יחולטו הטובין וינהגו בהם כפי שיורה השר.
(ב)
(1)
כל טובין שהוצאו מתחום המדינה, חייבים היצואן או שוגרם של הטובין לשכנע את המנהל או את הרשות המוסמכת, אם נדרשו לכך, שהטובין לא הגיעו לאויב או לארץ אויב, או להוכיח שלא הסכימו שהטובין יגיעו לאויב או לארץ אויב ושלא סייעו לכך, וכי נקטו כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שמקום יעדם של הטובין יהא המקום שפורש במסמכים שהראו או שהגישו לפקיד המכס בקשר ליצוא הטובין;
(2)
יצואן או שוגר שלא שיכנע או לא הוכיח כאמור בפסקה (1), יחוב בקנס פי שלושה משווי הטובין או חמש מאות לירות, כפי שידרוש המנהל או הרשות המוסמכת.
מועצות וועדות מייעצות
השר רשאי למנות מועצות וועדות מייעצות ככל שייראה לו כדי לסייעו בהפעלת הוראותיה של פקודה זו.
שמירת דינים
(א)
פקודה זו באה להוסיף על הוראות פקודת המכס ולא לגרוע מהן, אולם כלי שיט או טובין שחולטו לפי פקודה זו לא יחולו עליהם הוראות פקודת המכס בענין זה אלא אם נקבע כך במפורש בפקודה זו ובמידה שנקבע כך.
(ב)
פקודה זו לא תגרע מסמכות הנתונה לפי חיקוק לממשלה או לאחד מחבריה.
סמכות לכפר עבירות בכופר כסף
השר רשאי לכפר בכופר כסף על כל עבירה או פעולה שנעשו בהפרת פקודה זו, ובלבד שהכופר יהיה לא יותר מפי שלושה משווי הטובין או משווי אמצעי ההובלה שנעשתה בהם העבירה או הפעולה או לא יותר מחמש מאות לירות, הכל לפי הסכום הגדול.
עיצום כספי [תיקון: תשע״ז]
(א)
הפר יבואן הוראה מהוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה על התקינה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, בסכום של 5,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 15,000 שקלים חדשים:
(1)
לא דיווח לממונה על התקינה על שינוי בפרטים או במסמכים שמסר, בניגוד להוראות סעיף 2ג(ד);
(2)
לא שמר פרטים או מסמכים, בניגוד להוראות סעיף 2יב(א)(1) או (2).
(ב)
הפר יבואן הוראה מהוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה על התקינה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, בסכום של 10,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 25,000 שקלים חדשים:
(1)
מסר לממונה על התקינה או למעבדת בדיקה פרטים לא נכונים לעניין טובין שייבא, לצורך עמידה בדרישות הממונה על התקינה כפי שנקבעו באישור המותנה או לצורך קבלת האישור כאמור מן הממונה על התקינה, באחד מאלה:
(א)
במסמך או בפרט שמסר במצורף לבקשה לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לפי סעיפים 2ה(א)(2) ו־2ז(א);
(ב)
במסמך או בפרט שמסר במצורף להצהרה לפי סעיפים 2ה(א)(2) ו־2ו;
(2)
מסר מידע לא נכון בהצהרה שמסר לפי סעיף 2ג(ב) או במסמכים ופרטים שמסר לפי סעיף 2ג(ב), (ג) או (ד);
(3)
ייבא טובין שייבואם על ידו טעון אישור עמידה בדרישות הממונה בלי שנרשם במרשם היבואנים, בניגוד להוראות סעיף 2ד;
(4)
הפר תנאי מהתנאים לקבלת אישור שחרור מותנה שנקבעו לפי סעיף 2ה(ב);
(5)
מסר טובין מסוים במשלוח מסוים לבדיקה של יותר ממעבדת בדיקה אחת, בניגוד להוראות סעיף 2יב(א)(4);
(6)
לא דיווח לממונה על התקינה על מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע שהגיע אליו, או גילה לאחר מידע כאמור או עשה שימוש במידע כאמור בלא אישור מראש ובכתב של הממונה, והכול בניגוד להוראות סעיף 2יג(ג).
(ג)
הפרה מעבדת בדיקה הוראה מהוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה על התקינה להטיל עליה עיצום כספי לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, בסכום של 50,000 שקלים חדשים:
(1)
נתנה אישור שחרור מותנה שלא בהתאם להנחיות הממונה על התקינה לפי סעיף 2ה(ב);
(2)
לא דיווחה על אי־קיום התחייבויות בידי יבואן, אם נודע לה על כך, או שלא פעלה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה, בניגוד להוראות לפי סעיף 2ה(ב)(2);
(3)
ביצעה בדיקה לצורך מתן אישור משלוח בלי שביצעה את הבדיקה לצורך אישור דגם ולא התקיימו התנאים לביצוע הבדיקה באמצעות מעבדה אחרת לפי סעיף 2ז(ג)(2), בניגוד להוראות סעיף 2ז(ג);
(4)
לא פעלה בהתאם להוראות או להנחיות שנתן הממונה על התקינה לפי סעיפים 2ה, , , , 2יג או 2יד.
(ד)
היה לממונה על התקינה יסוד סביר להניח כי יבואן או מעבדת בדיקה, לפי העניין, הפרו הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), בנסיבות מחמירות, רשאי הממונה על התקינה להטיל עליהם עיצום כספי לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, ששיעורו פי אחד וחצי מסכום העיצום הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג); לעניין זה, ”נסיבות מחמירות“ – הפרה הנוגעת לכמות גדולה במיוחד של טובין.
הודעה על כוונת חיוב [תיקון: תשע״ז]
(א)
היה לממונה על התקינה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיף 14א (בפקודה זו – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפקודה זו – הודעה על כוונת חיוב).
(ב)
בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה על התקינה, בין השאר, את אלה:
(1)
המעשה או המחדל (להלן – המעשה), המהווה את ההפרה;
(2)
סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;
(3)
זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה על התקינה לפי הוראות סעיף 14ג;
(4)
הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 14ה, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור.
זכות טיעון [תיקון: תשע״ז]
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 14ב רשאי לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, לפני הממונה על התקינה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה על התקינה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.
החלטת הממונה על התקינה ודרישת תשלום [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 14ג, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 14ו.
(ב)
החליט הממונה על התקינה לפי הוראות סעיף קטן (א) –
(1)
להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפקודה זו – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;
(2)
שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
(ג)
בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב) יפרט הממונה על התקינה את נימוקי החלטתו.
(ד)
לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 14ג, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת [תיקון: תשע״ז]
(א)
בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, ”הפרה נמשכת“ – הפרת הוראה מהוראות פקודה זו כאמור בסעיף 14א, לאחר שהממונה הודיע למפר על אותה הפרה.
(ב)
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, מחצית סכום העיצום הכספי כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיף 14א, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
סכומים מופחתים [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיפים 14א ו־14ה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
שר הכלכלה והתעשייה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיפים 14א ו־14ה, ובשיעורים שיקבע.
סכום מעודכן של העיצום הכספי [תיקון: תשע״ז]
(א)
העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה על התקינה כאמור בסעיף 14ד(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 14טו ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה על התקינה או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
(ב)
סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 14א יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2017; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג)
הממונה על התקינה יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).
המועד לתשלום העיצום הכספי [תיקון: תשע״ז]
המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 14ד.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשע״ז]
לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961 (בפקודה זו – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
גבייה [תיקון: תשע״ז]
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, הוצאות ואגרות, התשנ״ה–1995.
התראה מינהלית [תיקון: תשע״ז]
(א)
היה לממונה על התקינה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 14א, והתקיימו נסיבות שקבע הממונה על התקינה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא לו הודעה על כוונת חיובו להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סעיף זה; בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.
(ב)
בהתראה מינהלית יציין הממונה על התקינה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 14יג, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 14יב.
(ג)
הממונה על התקינה יפרסם נהלים שנקבעו לפי סעיף זה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.
בקשה לביטול התראה מינהלית [תיקון: תשע״ז]
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 14יא, רשאי הוא לפנות לממונה על התקינה בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:
(1)
המפר לא ביצע את ההפרה;
(2)
המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.
(ב)
קיבל הממונה על התקינה בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה על התקינה תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה [תיקון: תשע״ז]
(א)
נמסרה למפר התראה מנהלית לפי הוראות סעיף 14יא והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו הממונה על התקינה דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור בסעיף 14ה(א); מפר שנמסרה לו דרישת תשלום כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה לעניין הימשכות ההפרה וסכום העיצום הכספי, ויחולו הוראות סעיפים 14ג ו־14ד, בשינויים המחויבים.
(ב)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סעיף 14יא והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 14ה(ב), והממונה על התקינה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 14ב בשל ההפרה החוזרת; מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה על התקינה ויחולו הוראות סעיפים 14ג ו־14ד, בשינויים המחויבים.
עיצום כספי בשל הפרה לפי פקודה זו ולפי חוק אחר [תיקון: תשע״ז]
על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 14א ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, ואם היה ניתן להטיל על מעשה ההפרה כאמור גם כופר לפי סעיף 14 וגם עיצום כספי – לא יוטל אלא אחד משניהם.
ערעור [תיקון: תשע״ז]
(א)
על החלטה סופית של הממונה על התקינה לפי סעיפים 14א עד 14יז ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.
(ב)
אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה על התקינה או שבית המשפט הורה על כך.
(ג)
החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א) לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
פרסום [תיקון: תשע״ז]
(א)
הטיל הממונה על התקינה עיצום כספי לפי הוראות פקודה זו, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
(1)
דבר הטלת העיצום הכספי;
(2)
מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
(3)
סכום העיצום הכספי שהוטל;
(4)
אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;
(5)
פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
(6)
שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.
(ב)
הוגש ערעור לפי סעיף 14טו, יפרסם הממונה על התקינה, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו, בדרך שבה פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי.
(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה על התקינה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בעניין זה.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה על התקינה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
(ה)
פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם הממונה על התקינה אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את אפשרות העיון בפרטים שפורסמו בתום תקופת הפרסום.
(ו)
שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשע״ז]
(א)
תשלום עיצום כספי או המצאת התראה מינהלית לפי סעיפים 14א עד 14טז, לפי העניין, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 14א, המהווה עבירה.
(ב)
שלח הממונה על התקינה למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.
(ג)
הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה על התקינה הליכים לפי סעיפים 14א עד 14טז בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.
עונשין [תיקון: תשע״ז]
(א)
יבואן שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
מסר מידע כוזב או שגוי בהצהרה שמסר לפי סעיפים 2ג(ב) או 2ו או במסמכים ופרטים שמסר לפי סעיפים 2ג(ב), (ג) או (ד) או 2ו;
(2)
הפר תנאי מהתנאים לקבלת אישור שחרור מותנה שנקבעו לפי סעיף 2ה(ב);
(3)
מסר טובין מסוים במשלוח מסוים לבדיקה של יותר ממעבדת בדיקה אחת, בניגוד להוראות סעיף 2יב(א)(4);
(4)
ייבא טובין שייבואם על ידו טעון אישור עמידה בדרישות הממונה בלי שנרשם במרשם היבואנים, בניגוד להוראות סעיף 2ד.
(ב)
יבואן שעשה אחד מאלה, דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
לא דיווח לממונה על התקינה על שינוי בפרטים או במסמכים שמסר, בניגוד להוראות סעיף 2ג(ד);
(2)
לא שמר פרטים או מסמכים, בניגוד להוראות סעיף 2יב(א)(1) או (2);
(3)
לא דיווח לממונה על התקינה על מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע שהגיע אליו, או גילה לאחר מידע כאמור או עשה שימוש במידע כאמור בלא אישור מראש ובכתב של הממונה, והכול בניגוד להוראות סעיף 2יג(ג).
(ג)
מעבדת בדיקה שעשתה אחת מאלה, דינה – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:
(1)
נתנה אישור שחרור מותנה שלא בהתאם להנחיות הממונה על התקינה לפי סעיף 2ה(ב);
(2)
לא דיווחה על אי־קיום התחייבויות בידי יבואן או שלא פעלה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה, בניגוד להוראות לפי סעיף 2ה(ב)(2);
(3)
ביצעה בדיקה לצורך מתן אישור משלוח בלי שביצעה את הבדיקה לצורך אישור דגם ולא התקיימו התנאים לביצוע הבדיקה באמצעות מעבדה אחרת לפי סעיף 2ז(ג)(2), בניגוד להוראות סעיף 2ז(ג);
(4)
לא פעלה בהתאם להוראות ולהנחיות שקבע הממונה על התקינה לפי סעיפים 2ה, , , , 2יג או 2יד;
(5)
לא דיווחה לממונה על התקינה על מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע שהגיע אליו, או גילתה לאחר מידע כאמור או עשתה שימוש במידע כאמור בלא אישור מראש ובכתב של הממונה, והכול בניגוד להוראות סעיף 2יג(ג).
אחריות נושא משרה בתאגיד [תיקון: תשע״ז]
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 14יח על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו האמורה, דינו – הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) בחוק העונשין; לעניין סעיף זה, ”נושא משרה“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 14יח על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
אצילת סמכויות
השר רשאי לאצול כל סמכות מסמכויותיו לפי פקודה זו; הודעה על אצילת סמכויות כאמור תפורסם ברשומות.
פרסום הנחיות והוראות הממונה [תיקון: תשע״ז]
הממונה על התקינה יפרסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, הנחיות והוראות שהורה לפי פקודה זו, למעט הנחיות והוראות שנתן באופן פרטני ובכלל זה הוראות לפי סעיפים 2ח ו־2ט; פרסום כאמור ייעשה באופן שיאפשר מעקב אחרי שינויים ותיעודם לאורך זמן.
שינוי התוספת [תיקון: תשע״ז]
שר הכלכלה והתעשייה רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
[תיקון: תשע״ז]

תוספת

(סעיף 2יב(א)(1))

יבואן רשום – חובה לשמור פרטים ומסמכים

תיק מוצר לגבי טובין שחל עליו תקן רשמי, הכולל את כל אלה:
(1)
שם המוצר;
(2)
שם תת־המוצר;
(3)
שם הדגם;
(4)
ארץ הייצור;
(5)
פרטי היצרן;
(6)
אישור על התאמת הדגם לתקן הרשמי החל עליו בצירוף דוח בדיקה מפורט, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה.
לגבי כל משלוח, מסמכים אלה:
(1)
חשבון מכר;
(2)
רשמון כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת המכס;
(3)
שטר מסירה כמשמעותו בסעיף 18 לפקודת המכס;
(4)
עותק הצהרת היבואן כאמור בסעיף 2ו, ככל שיש כזו;
(5)
אישור דגם ואישור משלוח, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה;
(6)
צילום המוצר והתוויות;
(7)
מספרי אצוות ומספרים סידוריים, אם יש כאלה;
(8)
תיעוד ערוצי ההפצה.


נקבע בועדת חוק ומשפט של הכנסת ביום ח באדר תשל״ט (7 במרס 1979).
  • שמואל תמיר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.