חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט–1949


שינוי מסי מכס ובלו [תיקון: תשט״ו, תש״ך]
שר האוצר רשאי, בצו שיפורסם ברשומות –
(א)
(ב)
להטיל, לשנות, להגדיל, להפחית או לבטל כל מס ממסי הבלו הקבועים על פי אחת הפקודות הבאות:
(1)
(2)
פקודת מס האקסייז על גפרורים (הפקודה בוטלה לפי חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ״ט–1968);
(3)
(4)
פקודת המלח (הפקודה בוטלה לפי חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ״ט–1968);
(5)
(6)
פקודת מס האקסייז על קלפים, 1938 (הפקודה בוטלה לפי חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ״ט–1968).
מסים על מלאי [תיקון: תשי״ב, תשט״ו, תש״ך]
(א)
בצו לפי סעיף 1, שכתוצאה ממנו מוגדל מס או מוטל מס על סחורה שהיתה פטורה ממנו, רשאי שר האוצר להורות, כי אותו צו יחול גם על סחורה הנמצאת ביום תחילת תקפו של הצו בידי סוחרים או סוג של סוחרים כמלאי לצורך עסקיהם.
(ב)
לענין חוק זה, ”סוחר“ פירושו – אדם העוסק במכירת סחורה שעליה חל צו על פי סעיף 1, או בייצורה.
כדי למנוע ספק נאמר בזה שהדין הוא, כי ”סוחר“ לענין סעיף 1א – לרבות מי שהסחורה שעליה חל צו שניתן על פי סעיף 1 משמשת לו גלם (סעיף 3 לתיקון תשט״ו).
(ג)
(בוטל).
תחולת הוראות של חוק מס קניה [תיקון: תש״ך]
הגדרת ”חוק זה“ בסעיף 1 לחוק מס קניה, תשי״ב–1952, והוראות הסעיפים 12, 16 עד 22 ו־32(ב) לאותו חוק, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על מס שהוטל על מלאי לפי סעיף 1א, כאילו היה מס קניה.
סמכות לחלט [תיקון: תש״ך]
סחורה שנעברה בה עבירה לפי חוק זה ניתנת לחילוט בהתאם להוראות החיקוק שעל פיו ניתן הצו לפי סעיף 1.
אישור וביטול של צווים [תיקון: תשט״ו, תש״ך, תשמ״ד]
(א)
(1)
הוראה בצו לפי חוק זה, שכתוצאה ממנה מוגדל מס או מוטל מס על סחורה שהיתה פטורה ממנו, תקפה יפקע בתום חדשיים מיום פרסומו של הצו ברשומות, אם לא אושרה או לא בוטלה אותה הוראה על ידי החלטה של ועדת הכספים של הכנסת לפני תום החדשיים, ובלבד שהזמן שבין כנסי הכנסת לא יבוא במנין.
(2)
החלטה לפי פסקה (1) תונח על שולחן הכנסת ותקבל תוקף בתום שבעה ימים מיום הנחתה אם עד אז לא באה דרישה מצד חבר הכנסת שהכנסת תבטל אותה; באה דרישה כאמור, תדון בה הכנסת, וההחלטה תקבל תוקף בתום שבועיים מיום הדרישה אם הכנסת לא ביטלה אותה.
(3)
על אף האמור בפסקה (2), החלטה שהונחה על שולחן הכנסת תוך שלושה שבועות לפני תום כנס של הכנסת טעונה אישור הכנסת.
(ב)
כל הוראה אחרת בצו לפי סעיף 1 תעמוד בתקפה, אם לא בוטלה על ידי החלטה של הכנסת תוך התקופה המפורשת בסעיף קטן (א).
(ב1)
פקע תקפה של הוראה בצו לפי סעיף 1 עקב הוראות סעיף זה יחזור לתקפו כל דין שבוטל באותה הוראה.
(ג)
כל החלטה שקיבלה תוקף לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
(ד)
הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 16(1) לפקודת הפרשנות.
ביצוע ותקנות [תיקון: תש״ך]
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר הגשת הצהרות ודינים וחשבונות ובדבר אופן גבייתו של המס.
אי־תחולתם של סעיפים מסויימים
שר האוצר לא יתקין תקנות־שעת־חירום לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, וסעיף 6 לאותה פקודה לא יחול, בכל דבר ששר האוצר רשאי לעשותו לפי חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ט (10 אוגוסט 1949)
 • ד. בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • א. קפלן
  שר האוצר
 • יוסף שפרינצק
  יו״ר הכנסת
  ומ״מ נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.