צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ״ב–2022


ק״ת תשפ״ב, 3058; תשפ״ג, 1052.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־2א לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט–1979 (להלן – הפקודה), ולאחר קבלת המלצת הצוות לעניין סעיפים 2(א)(1)(ג) ו־2(א)(2) לפקודה, אני מצווה לאמור:


קבוצות יבוא והתנאים לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לכל קבוצת יבוא
טובין שחל עליהם תקן רשמי, בהתאם להוראות חוק התקנים, התשי״ג–1953 (להלן – חוק התקנים), יידרשו לעמוד בתנאים המפורטים בצו זה לשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, בהתאם לקבוצה שאליה משויך התקן הרשמי החל עליהם (בצו זה – קבוצות יבוא), כמפורט להלן:
(1)
קבוצת יבוא מספר 1 – קבלת אישור דגם ואישור משלוח;
(2)
קבוצת יבוא מספר 2 – עמידה בשני התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א)
קבלת אישור דגם;
(ב)
היבואן הגיש לממונה על התקינה הצהרה בדבר התאמת הטובין שבמשלוח לדרישות התקן הרשמי שחל עליהם וכן הצהרה כי הטובין שבמשלוח תואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור דגם כאמור בפסקת משנה (א), הכול לפי הוראות הפקודה והוראות הממונה על התקינה שנקבעו לפיה;
(3)
קבוצת יבוא מספר 3 – הגשת הצהרה בדבר התאמת הטובין שבמשלוח לדרישת התקן הרשמי שחל עליהם;
(4)
קבוצת יבוא מספר 4 – טובין המיועדים במהותם לשימוש בתעשייה בלבד, שהשחרור שלהם לא יהיה מותנה בקבלת אישור ת״ר כהגדרתו בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי, התשע״ד–2014 (להלן – צו יבוא חופשי), ויינתן לגביהם היתר מראש לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי.
שיוך תקנים רשמיים לקבוצות יבוא ופרסומם
(א)
תקנים רשמיים ישויכו לקבוצות יבוא, לפי הוראות אלה:
(1)
תקן רשמי ישויך לקבוצת יבוא מספר 1 אם הוא מנוי בתוספת הראשונה והתקיים לגביו אחד מאלה:
(א)
הטובין שעליהם חל התקן הם טובין כאמור בסעיף 2א(ד)(1) לפקודה;
(ב)
הטובין שעליהם חל התקן התקיימו לגביהם התנאים הקבועים בסעיף 2א(ד)(2) לפקודה וזאת לפי המלצת הממונה בהתאם לסעיף האמור; שיוכו של תקן לפי פסקת משנה זו יהיה לתקופה הקבועה לצידו בתוספת;
(ג)
הטובין שעליהם חל התקן התקיימו לגביהם התנאים הקבועים בסעיף 2א(ד)(3) לפקודה;
(ד)
הטובין שעליהם חל התקן הם טובין כאמור בסעיף 2א(ד)(4) לפקודה; שיוכו של תקן לפי פסקת משנה זו יהיה לתקופה הקבועה לצידו בתוספת;
(2)
תקן רשמי ישויך לקבוצת יבוא מספר 2 אם הוא מנוי בתוספת השנייה והתקיים לגביו אחד מאלה:
(א)
לגבי תקן רשמי שחל על טובין כאמור בסעיף 2א(ד)(1) לפקודה – התקיימו לגביו התנאים הקבועים בסיפה של סעיף 2א(ד)(1) לפקודה;
(ב)
לגבי תקן רשמי שאינו תקן כאמור בפסקת משנה (א) – נקבע שיוכו לקבוצת יבוא מספר 2 בהתאם להוראות סעיף 2א(ג) לפקודה; אם שיוכו של התקן מוגבל בזמן, השיוך לפי פסקת משנה זו יהיה מוגבל לתקופה הקבועה לצידו בתוספת;
(3)
תקן רשמי שאינו משויך לקבוצות יבוא מספר 1 ו־2 לפי פסקאות (1) ו־(2), ישויך לקבוצת יבוא מספר 3; רשימת התקנים שמשויכים לקבוצת יבוא מספר 3 מפורטת בתוספת השלישית, ואולם העדרו של תקן אשר מתקיים בו האמור ברישה, מהתוספת השלישית, אין בו כדי לגרוע משיוכו של אותו תקן לקבוצת יבוא מספר 3;
(4)
על אף האמור בפסקה (3), תקן רשמי הנוגע לסוגי טובין המיועדים במהותם לשימוש בתעשייה בלבד, ישויך לקבוצת יבוא מספר 4, אם לא נקבע לגביו אחרת לפי צו זה, והוא מנוי בתוספת הרביעית.
(ב)
הרשימה המלאה והעדכנית של התקנים הרשמיים לפי שיוכם לקבוצות היבוא תתפרסם באתר המשרד ותעודכן מזמן לזמן.
(ג)
הממונה על התקינה יפרסם אחת לשנה בהודעה ברשומות את נוסח התוספות הראשונה עד הרביעית המעודכנות.
קביעה על שינוי שיוך תקן רשמי
(א)
בטרם קביעה על שינוי שיוך תקן רשמי יפרסם הממונה על התקינה הודעה על הכוונה לקבוע את שינוי השיוך באתר האינטרנט של המשרד; הודעה כאמור תפורסם עד 30 ימים לפני פרסום הקביעה על שינוי השיוך בתוספת המתאימה, אלא אם כן החליט השר כי ההודעה על הכוונה לקבוע את שינוי השיוך של תקן מסוים תהיה לתקופה קצרה יותר, בשל צורך חיוני לשינוי מהיר או דחיפות רבה, לפי העניין, ובלבד שתקופה זו לא תפחת מ־14 ימים.
(ב)
הממונה על התקינה יודיע על פרסום ההודעה כאמור בתקנת משנה (א) לשר הממונה כמשמעותו בסעיף 8(ד) לחוק התקנים, וליבואנים הרשומים; נוסף על האמור, הממונה על התקינה יודיע לפי תקנת משנה זו גם לגופים המפורטים להלן, ובלבד שאותם גופים הודיעו לממונה על נציג מטעמם שיהיה מוסמך לקבל את ההודעה:
(1)
איגוד לשכות המסחר;
(2)
התאחדות התעשיינים בישראל;
(3)
ארגוני הצרכנים כהגדרתם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981.
(ג)
שינוי שיוך של תקן רשמי ייכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום פרסום הקביעה על שינוי השיוך בתוספת המתאימה לפי סעיף 2(א), אלא אם כן החליט השר כי שינוי השיוך ייכנס לתוקף במועד מאוחר יותר או מוקדם יותר, בשל צורך בתקופת היערכות ארוכה יותר או בשל צורך חיוני לשינוי מהיר או דחיפות רבה, לפי העניין.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום ב׳ בסיוון התשפ״ב (1 ביוני 2022) (להלן – יום התחילה).
תחולה
צו זה יחול לגבי בקשות לקבלת אישור עמידה בדרישות ממונה שיוגשו ביום התחילה או לאחריו.

תוספת ראשונה

(סעיף 2(א)(1))

מספר תקןשם תקןתנאים לקבוצות יבוא
ת״י 66מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה 
ת״י 69מחממי מים חשמליים – מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמיתוקף השיוך לקבוצת יבוא זו מיום ב׳ בסיוון התשפ״ב (1 ביוני 2022) עד יום ו׳ בכסלו התשפ״ג (30 בנובמבר 2022)
ת״י 70 חלק 1מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ״ם): תכן ומבנה 
ת״י 70 חלק 2מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ״ם): בדיקות תקופתיות 
ת״י 318מטפי פחמן דו־חמצני מיטלטלים 
ת״י 365 חלק 1ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים 
ת״י 365 חלק 2ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ 
ת״י 365 חלק 3ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש 
ת״י 448 חלק 1הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי 
ת״י 463מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד 
ת״י 562 חלק 1בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות
למעט לגבי:
צעצועים לילדים מעל גיל 3 שנים;
צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה);
צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים
ת״י 562 חלק 2בטיחות צעצועים: דליקות
למעט לגבי:
צעצועים לילדים מעל גיל 3 שנים;
צעצועי פנאי לילדים מעל 3 גיל שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה);
צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים
ת״י 562 חלק 3בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים
למעט לגבי:
צעצועים לילדים מעל גיל 3 שנים;
צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה);
צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים;
ת״י 562 חלק 7בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקהלעניין צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים
ת״י 565 חלק 1כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים – דרישות מינימום 
ת״י 565 חלק 2כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות – דרישות מינימום 
ת״י 570 חלק 1מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף – המטפה 
ת״י 570 חלק 2מטפים מיטלטלים: מד־לחץ 
ת״י 579 חלק 1מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחיםתוקף השיוך לקבוצת יבוא זו מיום ב׳ בסיוון התשפ״ב (1 ביוני 2022) עד יום ו׳ בכסלו התשפ״ג (30 בנובמבר 2022)
ת״י 579 חלק 2מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מיםתוקף השיוך לקבוצת יבוא זו מיום ב׳ בסיוון התשפ״ב (1 ביוני 2022) עד יום ו׳ בכסלו התשפ״ג (30 בנובמבר 2022)
ת״י 637 חלק 1שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס 
ת״י 637 חלק 2.1שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ״מ) – שסתומים המופעלים ידנית 
ת״י 637 חלק 2.2שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ״מ) – שסתומים הנסגרים מעצמם 
ת״י 637 חלק 3שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא 
ת״י 764זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ״ם) בפזה גזית 
ת״י 808תרמוסטטים למחממי מים חשמלייםתוקף השיוך לקבוצת יבוא זו מיום ב׳ בסיוון התשפ״ב (1 ביוני 2022) עד יום ו׳ בכסלו התשפ״ג (30 בנובמבר 2022)
ת״י 844מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ״מ) 
ת״י 907 חלק 1מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – כללי 
ת״י 907 חלק 2מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת 
ת״י 907 חלק 3מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית 
ת״י 907 חלק 4מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה – כללי 
ת״י 907 חלק 5מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה – מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת 
ת״י 968 חלק 1מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מכשירים הצורכים גפ״מ בפזה גזית בלחץ ישיר 
ת״י 968 חלק 2מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מחממים קורנים ללא ארובה (”מחממי פטרייה“) לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב 
ת״י 968 חלק 3מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים 
ת״י 968 חלק 4מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מכשירי צלייה (”ברביקיו“) לשימוש מחוץ לבניינים 
ת״י 987מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר 
ת״י 995 חלק 1תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה, המופעלים בגפ״ם 
ת״י 995 חלק 2תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי 
ת״י 995 חלק 3תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים 
ת״י 995 חלק 4תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ־70 קו״ט 
ת״י 995 חלק 5תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ־20 קו״ט 
ת״י 995 חלק 6תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ־70 קו״ט 
ת״י 1001 חלק 3בטיחות אש בבניינים: מדפי אש 
ת״י 1049מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה 
ת״י 1116מוני גז 
ת״י 1139 חלק 2פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת״ם) – דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות 
ת״י 1153מטפים לכיבוי אש לשימוש חד־פעמי 
ת״י 1157מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 1212דלתות אש: עמידות־אש 
ת״י 1212 חלק 1מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות 
ת״י 1220 חלק 1מערכות גילוי אש: גלאי עשן 
ת״י 1220 חלק 2מערכות גילוי אש: יחידות בקרה 
ת״י 1220 חלק 3מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות 
ת״י 1220 חלק 4מערכות גילוי אש: גלאי חום 
ת״י 1220 חלק 5מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים 
ת״י 1220 חלק 6מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני 
ת״י 1220 חלק 10מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע 
ת״י 1296 חלק 1מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה 
ת״י 1296 חלק 2מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי מים מידיים להפקת מים חמים ביתיים 
ת״י 1296 חלק 3מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית המופעלים בגז – תקן ספציפי למכשירים מטיפוס B1 
ת״י 1296 חלק 4מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס C שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ־70 קילווט 
ת״י 1300מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות 
ת״י 1498 חלק 1מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה 
ת״י 1498 חלק 2מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות 
ת״י 1498 חלק 3מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות 
ת״י 1498 חלק 4מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה 
ת״י 1498 חלק 5מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות 
ת״י 1498 חלק 6מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע 
ת״י 1516 חלק 1כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ־1 ק״ו (1.2 ק״ו = Um) עד 30 ק״ו (36 ק״ו = Um): כבלים למתח נקוב של 1 ק״ו (1.2 ק״ו = Um) ו־3 ק״ו (3.6 ק״ו = Um) 
ת״י 1604 חלק 1מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים – בטיחות 
ת״י 1607שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ״מ) ולגז טבעי 
ת״י 1836דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדיםתוקף השיוך לקבוצת יבוא זו מיום ב׳ בסיוון התשפ״ב (1 ביוני 2022) עד יום ו׳ בכסלו התשפ״ג (30 בנובמבר 2022)
ת״י 1921וסתי לחץ לגפ״מ 
ת״י 1964שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד־כיווני 
ת״י 2206 חלק 1גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות 
ת״י 2217מטפי אבקה אוטומטיים קבועים לדלקות ממין ב (נוזלים וגזים) 
ת״י 2251 חלק 1מענבי רצועות להרמה – בטיחות: מענבים מחגורות הרמה שטוחות, מסיבים־עשויים, לשימוש כללי 
ת״י 2251 חלק 2מענבי רצועות הרמה – בטיחות: מענבים עגולים מסיבים־עשויים, לשימוש כללי 
ת״י 2252 חלק 1מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור 
ת״י 2252 חלק 2משטחי הרמה חשמליים למוגבלי־תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע 
ת״י 2481 חלק 0מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – דרישות יסוד 
ת״י 2481 חלק 1מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות 
ת״י 2481 חלק 2מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות הידרוליות 
ת״י 2481 חלק 41מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא – מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה 
ת״י 4280 חלק 1דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש 
ת״י 4295מכלי לחץ 
ת״י 4314צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש 
ת״י 4466 חלק 3פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים 
ת״י 4466 חלק 4פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות 
ת״י 4466 חלק 5פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים 
ת״י 5817 חלק 1מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות 
ת״י 5817 חלק 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות 
ת״י 9809 חלק 1מכלי גז – מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר – תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ־1100 מגפ״ס 
ת״י 9809 חלק 2מכלי גז – מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר – תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם גדול מ־1100 מגפ״ס או שווה לו 
ת״י 9809 חלק 3מכלי גז – מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר – תכן מבנה ובדיקות: מכלים מפלדה מנורמלת 
ת״י 12159מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים 
ת״י 12586אבזרים לטיפול בילדים – מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 14372מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – סכין, כף ומזלג (סכו״ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות 
ת״י 60227 חלק 1כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: דרישות כלליות 
ת״י 60227 חלק 2כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: שיטות בדיקה 
ת״י 60227 חלק 3כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע 
ת״י 60227 חלק 4כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים בעלי מעטה המיועדים לתיול קבוע 
ת״י 60227 חלק 5כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים גמישים (פתילים) 
ת״י 60227 חלק 6כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים עגולים למעליות וכבלים לחיבורים גמישים 
ת״י 61242תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים 
ת״י 71568 חלק 3אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים 
ת״י 71568 חלק 4אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים 

תוספת שנייה

(סעיף 2(א)(2))

[תיקון: תשפ״ג]
מספר תקןשם תקןתנאים לקבוצות יבוא
ת״י 1צמנט: צמנט רגיל 
ת״י 20 חלק 2.10מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות מיטלטלות לילדיםלמעט סעיף 0.3.203 – תאימות אלקטרומגנטית בחלק 1 של התקן שאליו תקן זה מפנה
ת״י 32 חלק 1.1תקעים ובתי־תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי־תקע חד־מופעיים לזרמים עד 16 אמפר – דרישות כלליות 
ת״י 32 חלק 2.5תקעים ובתי־תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים 
ת״י 33 חלק 1מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליותלמעט לגבי מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה
ת״י 37 חלק 1לבידים: לבידים רגילים 
ת״י 37 חלק 2לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ 
ת״י 61 חלק 1מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכהלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 4 ”דרישות עיצוב“
ת״י 61 חלק 2מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשהלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 6 ”מגופים המיועדים למי שתיה“
ת״י 69מחממי מים חשמליים – מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי 
ת״י 145 חלק 1תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 
ת״י 221טרפנטין מינרלי 
ת״י 251מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים
למעט דרישות:
סעיף 14 ”מניעת הפרעות רדיו“;
סעיף 25.1 ”חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים“ במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו־פיני;
סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ – ואולם, הדרישה לעניין תכולת עופרת כן משוייכת לקבוצת יבוא זו
ת״י 261תמיסות נתרן תת כלוריתי 
ת״י 272שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסונילעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 2.2 ”חומרים שיטות ייצור“
ת״י 386 חלק 1כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקהתוקף השיוך לקבוצת יבוא זו מיום ב׳ סיוון התשפ״ב (1 ביוני 2022) עד יום א׳ בתמוז התשפ״ב (30 ביוני 2022)
ת״י 386 חלק 2כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן – דרישות ושיטות בדיקהתוקף השיוך לקבוצת יבוא זו מיום ב׳ סיוון התשפ״ב (1 ביוני 2022) עד יום א׳ בתמוז התשפ״ב (30 ביוני 2022)
ת״י 428סירי לחץ 
ת״י 438 חלק 1אבקות ניקוי – דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה 
ת״י 562 חלק 1בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליותלעניין צעצועים לילדים מעל גיל 3, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם)
ת״י 562 חלק 2בטיחות צעצועים: דליקותלעניין צעצועים לילדים מעל גיל 3, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם)
ת״י 562 חלק 3בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימיםלעניין צעצועים לילדים מעל גיל 3, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם)
ת״י 562 חלק 8בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי 
ת״י 562 חלק 14בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי 
ת״י 579 חלק 1מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים 
ת״י 579 חלק 2מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים 
ת״י 681 חלק 3לולים לשימוש ביתי: עגלולים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 682 חלק 1מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות 
ת״י 682 חלק 2מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה 
ת״י 682 חלק 3מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – דרישות בטיחות 
ת״י 682 חלק 4מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – שיטות בדיקה 
ת״י 742מנפקי אירוסוללעניין אירוסולים הנדרשים בעמידה בדרישות ת״י 2302 חלק 1
ת״י 832 חלק 2.1מפסק מגן הפועל בזרם־דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה 
ת״י 887לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה 
ת״י 887 חלק 1לוחות שבבים: לוחות לא מחופים 
ת״י 887 חלק 2לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ 
ת״י 887 חלק 3לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים 
ת״י 900 חלק 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
למעט:
מוצרים המופעלים על ידי סוללות/מוזנים ממתח שאינו גדול מ־9 וולט;
כורסאות קימה חשמליות;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“;
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 ”Supply connection and external flexible cords“ לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ בעבור מכשירים המחוברים לרשת אספקת המים – ואולם, הדרישה לתכולת עופרת, כן משוייכת לקבוצת יבוא זו
* תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת״י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת״י 900 חלק 1.
ת״י 900 חלק 2.2בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.3בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.5בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה
למעט דרישות:
סעיף 10.202 ”טיב הכביסה“;
סעיף 10.203 ”טיב הסחיטה“;
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“;
טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204
ת״י 900 חלק 2.9בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.11בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.12בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו;
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.13בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק, למחבתות ולמכשירים דומים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.14בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ בעבור מכשירים המחוברים לרשת אספקת המים – ואולם, הדרישה לתכולת עופרת, כן משוייכת לקבוצת יבוא זו
ת״י 900 חלק 2.15בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“ – ואולם, הדרישה לתכולת עופרת בעבור מכונות להכנת קפה/תה מסחריות/מוסדיות המחוברות לרשת הספקת המים ובעבור קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים, שקיבולם הנקוב אינו גדול מ־10 ליטר, כן משוייכת לקבוצת יבוא זו
ת״י 900 חלק 2.17בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.23בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 6.101 ”Classification“
סעיף 22.110א ”אמצעי קירור“;
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“;
ת״י 900 חלק 2.29בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני סוללות
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“
ת״י 900 חלק 2.30בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.35בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים
למעט דרישות:
סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction);
התוספת הלאומית לסעיף 10.1 ”Power input and current“;
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“ – ואולם, הדרישה לתכולת עופרת, כן משוייכת לקבוצת יבוא זו;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.45בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו;
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.59בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקוטלי חרקים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”תאימות אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.60בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג׳קוזי) ולאמבטי מרפא (ספא)
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”תאימות אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.74בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.77בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות־דשא המופעלות מרשת החשמל והמבוקרות על ידי הולך־רגל
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.80בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.82בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לשירות אישי
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית
ת״י 900 חלק 2.85בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”תאימות אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.91בטיחות מכשרי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם, הדרישה לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים כן משוייכת לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”תאימות אלקטרומגנטית“
ת״י 938 חלק 3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחותלמעט דרישת סעיף 5.1.1 ”דרישת התאמה בהתפשטות“
ת״י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה
למעט לגבי:
מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במיתקני תקשורת, בצבא);
מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה;
דרישות סעיף 203 בעניין ”דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול“;
דרישות סעיף 204 ”תאימות אלקטרומגנטית“
ת״י 1003 חלק 1.1שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים־זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – שיטות בדיקהלמעט לגבי כלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים
ת״י 1003 חלק 1.2שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים־זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – גבולות מותריםלמעט לגבי כלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים
ת״י 1003 חלק 3.2שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – גבולות מותריםלמעט לגבי כלי זכוכית עמוקים לא מעוטרים
ת״י 1038 חלק 2.1מפסק מגן משולב הפועל בזרם־דלף ובזרם־יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה 
ת״י 1048מוצרי טיפול בילדים – עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 1107התקני ריסון לילדים ברכב מנועי 
ת״י 1144שסתום כדורי עשוי מתכתלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 202.5 ”חומרים“
ת״י 1273מוצרים לשימוש ולטיפול בילד – ”הליכונים“ לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 1317ברז יחיד וסוללת ברזים לעירובלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.1 ”דרישות כימיות והיגיינה“
ת״י 1343צבעים ולכות – דרישות כלליות 
ת״י 1347ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחתלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 7.1 ”דרישות כימיות והיגיינה“
ת״י 1417אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון 
ת״י 1458 חלק 1.2פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר – דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך 
ת״י 1458 חלק 2.2פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם – דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך 
ת״י 1481לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 
ת״י 1505 חלק 1מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי – סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה 
ת״י 1505 חלק 2מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מערכות אוסמוזה הפוכה 
ת״י 1548מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים 
ת״י 1605 חלק 1מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 1613קסדות מגן לרוכבי אופניים 
ת״י 1735 חלק 4פלדה לדריכת בטון – גדילים 
ת״י 1811שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם (פירסינג) ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור 
ת״י 1888 חלק 1מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה 
ת״י 1888 חלק 2מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה לילדים שמשקלם גדול מ־15 ק״ג ועד 22 ק״ג 
ת״י 1913לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB) 
ת״י 2250 חלק 1פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון 
ת״י 2302 חלק 1חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה 
ת״י 4007 חלק 1ריהוט – מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות 
ת״י 4272תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים – דרישות לבטיחות, אריזה וסימון 
ת״י 4402 חלק 1.1פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו־6063 – דרישות כלליות 
ת״י 5111 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: כללילעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.2 influence on water intended for human consumption
ת״י 5111 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: צינורותלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 4.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 5111 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: אבזריםלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 4.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 5111 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודהלעניין דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 5113חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 
ת״י 5115 חלק 1יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – דרישות בטיחות 
ת״י 5115 חלק 2יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה 
ת״י 5115 חלק 3יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 5115 חלק 4יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי – התקנה ותחזוקה 
ת״י 5201חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה (”מנגל“, ”ברביקיו“, ”גריל“) – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 5378מתקני משחקים מתנפחים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 5433 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: כללילעניין דרישת תכולת העופרת בסעיף 5.2 influence on water intended for human consumption
ת״י 5433 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: צינורותלעניין דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 5433 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אבזריםלעניין דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 5433 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודהלעניין דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 5434 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: כללילעניין דרישת תכולת העופרת בסעיף 5.2 influence on water intended for human consumption
ת״י 5434 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: צינורותלעניין דרישת תכולת העופרת בסעיף 4.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 5434 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: אבזריםלעניין דרישת תכולת העופרת בסעיף 4.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 5434 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: התאמת המערכת לייעודהלעניין דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 6558 חלק 1בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים – דרישות בטיחות 
ת״י 8098אופניים – דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים 
ת״י 10242אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילהלעניין דרישת תכולת העופרת בסעיף 5.2.1 ”הרכב כימי של ציפוי אבץ“
ת״י 10255צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג – תנאי אספקה טכנייםלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 8.6 ”Dangerous substances“
ת״י 12227 חלק 1לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 13209 חלק 1אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מנשאי תינוק – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת 
ת״י 13209 חלק 2אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מנשאי תינוק – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים 
ת״י 13209 חלק 3אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מנשאי תינוק – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות 
ת״י 14036מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם – נדנדות הקפצה לתינוקות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 14988 חלק 1כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות 
ת״י 16128אופטיקה אופתלמית – שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה וממשקפי שמש 
ת״י 21003 חלק 1מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללילעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 6.2 influence on water intended for human consumption
ת״י 21003 חלק 2מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורותלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 21003 חלק 3מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזריםלעניין דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.4 influence on water intended for human consumption
ת״י 21003 חלק 5מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודהלעניין דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 60095 חלק 1מצברי התנעה מטיפוס עופרת–חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה 
ת״י 60245 חלק 1כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: דרישות כלליות 
ת״י 60245 חלק 2כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: שיטות בדיקה 
ת״י 60245 חלק 3כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום 
ת״י 60245 חלק 4כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים 
ת״י 60245 חלק 7כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים מבודדים בגומי אתילן–ויניל אצטט עמידים בחום 
ת״י 60245 חלק 8כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה 
ת״י 60601 חלק 1ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיונייםלעניין מכשירים רפואיים שעל פי הדירקטיבה האירופאית לציוד רפואי (להלן – הדירקטיבה אירופאית) מסווגים ב־Class2+Class4
ת״י 60601 חלק 2.1ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום מ־1 MeV ועד 50 MeV 
ת״י 60601 חלק 2.2ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה 
ת״י 60601 חלק 2.3ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצריםלעניין מכשירים רפואיים שעל פי הדירקטיבה האירופאית מסווגים ב־Class2+Class3
ת״י 60601 חלק 2.4ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (דפיברילטורים) לבביים 
ת״י 60601 חלק 2.5ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים על־קולייםלעניין מכשירים רפואיים שעל פי הדירקטיבה האירופאית מסווגים ב־Class2+Class3
ת״י 60601 חלק 2.6ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל סגלי־מיקרו [צ״ל: בגלי־מיקרו] 
ת״י 60670 חלק 1תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 
ת״י 60730 חלק 2.7אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן 
ת״י 60745 חלק 2.1כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות־הולםלמעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60745 חלק 2.3כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקהלמעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60745 חלק 2.12כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטוןלמעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60745 חלק 2.13כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרתלמעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60745 חלק 2.15כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה)למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60898 חלק 1אבזרים חשמליים – מפסקי מעגל להגנה מפני זרם־יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא״ז) לפעולה בזרם חילופים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 ”Standard values up to and including 10000 A“;
התוספת הלאומית לסעיף Scope J.1 מתוך Annex J
ת״י 60898 חלק 2אבזרים חשמליים – מפסקי מעגל להגנה מפני זרם־יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא״ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר 
ת״י 61008 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותלמעט התוספת הלאומית לסעיף 4 ”Classification“
ת״י 61009 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם־יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותלמעט התוספת הלאומית לסעיף 4 ”Classification“
ת״י 61084 חלק 1מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות 
ת״י 61084 חלק 2.1מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות 
ת״י 61386 חלק 21מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות – מערכות מובלים קשיחים 
ת״י 61386 חלק 22מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות – מערכות מובלים כפיפים 
ת״י 61558 חלק 1בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות 
ת״י 61558 חלק 2.4בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים 
ת״י 61558 חלק 2.6בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים 
ת״י 61558 חלק 2.7בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים 
ת״י 62133 חלק 1תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא־חומציים אחרים – דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל 
ת״י 62133 חלק 2תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא־חומציים אחרים – דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ליתיום 
ת״י 62368 חלק 1ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות
לעניין:
ספקי כוח חיצוניים;
ספקי כוח לציוד טכנולוגיות המידע, שהספקם עד 3000 וואט;
ואולם הדרישות של סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות אינן משוייכות לקבוצת יבוא זו
ת״י 62841 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות כלליות
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.2כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות־הולם המוחזקים ביד
למעט הדרישות הנובעות מההפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.4כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה) המוחזקות ביד
למעט הדרישות הנובעות מההפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.5כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים ביד
למעט הדרישות הנובעות מההפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.8כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד
למעט הדרישות הנובעות מההפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.9כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות המוחזקים ביד
למעט הדרישות הנובעות מההפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.11כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד
למעט הדרישות הנובעות מההפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.14כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות ביד
למעט הדרישות הנובעות מההפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.17כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות המוחזקות ביד
למעט הדרישות הנובעות מההפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 71452 חלק 1מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללילעניין עמידה בדרישת תכולת עופרת בסעיף 4.2 special requirement for compounds or formulations in contact with drinking water
ת״י 71452 חלק 2מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורותלעניין דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 71452 חלק 3מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזריםלעניין דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 71452 חלק 5מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודהלעניין דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן

תוספת שלישית

(סעיף 2(א)(3))

[תיקון: תשפ״ג]
מספר תקןשם תקןתנאים לקבוצות יבוא
ת״י 5 חלק 1בלוקי בטון: בלוקי קיר 
ת״י 6אריחי רצפה מטראצו 
ת״י 8מוצרי בטון טרומיים לריצוף 
ת״י 19אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון 
ת״י 20 חלק 1מנורות: דרישות כלליות ובדיקות 
ת״י 20 חלק 2.1מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות 
ת״י 20 חלק 2.2מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות גומחה 
ת״י 20 חלק 2.3מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת כבישים ורחובות 
ת״י 20 חלק 2.4מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות 
ת״י 20 חלק 2.5מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות הצפה 
ת״י 20 חלק 2.6מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט 
ת״י 20 חלק 2.7מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות 
ת״י 20 חלק 2.8מנורות: דרישות מיוחדות – פנסי יד 
ת״י 20 חלק 2.9מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות) 
ת״י 20 חלק 2.10מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות מיטלטלות לילדיםלעניין סעיף 0.3.203 – תאימות אלקטרומגנטית בחלק 1 של התקן שאליו תקן זה מפנה
ת״י 20 חלק 2.11מנורות: מנורות לאקווריון 
ת״י 20 חלק 2.17מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו) 
ת״י 20 חלק 2.18מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים 
ת״י 20 חלק 2.19מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות) 
ת״י 20 חלק 2.20מנורות: דרישות מיוחדות – שרשרות תאורה 
ת״י 20 חלק 2.22מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת חירום 
ת״י 20 חלק 2.23מנורות: דרישות מיוחדות – מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד 
ת״י 20 חלק 2.25מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים 
ת״י 23 חלק 3מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות 
ת״י 27צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין 
ת״י 33 חלק 1מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליותלעניין מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה
ת״י 61 חלק 1מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכהלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 4 ”דרישות עיצוב“
ת״י 61 חלק 2מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשהלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 6 ”מגופים המיועדים למי שתיה“
 (נמחק) 
ת״י 139נוזל על בסיס חומרים פעילי־שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל 
ת״י 169ברז בית מסגסוגת נחושת 
ת״י 172מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות 
ת״י 215 חלק 1רעפים: רעפי חרסית משתלבים 
ת״י 215 חלק 2רעפים: רעפים ואבזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירות 
ת״י 222מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת 
ת״י 240סבון תמרוקים 
ת״י 251מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים
לעניין דרישות:
סעיף 14 ”מניעת הפרעות רדיו“;
סעיף 25.1 ”חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים“ במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו־פיני;
סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ – למעט הדרישה לעניין תכולת עופרת אשר אינה משויכת לקבוצת יבוא זו
ת״י 272שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסונילמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 2.2 ”חומרים שיטות ייצור“
ת״י 282גפרורים – דרישות ביצועים, בטיחות ומיון 
ת״י 314אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, איפיונים וסימון 
ת״י 383 חלק 1גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי 
ת״י 383 חלק 2גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי 
ת״י 386 חלק 1כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקהכניסת השיוך לתוקף ביום א׳ בתמוז התשפ״ב (30 ביוני 2022), עד הכניסה לתוקף יוותר בקבוצת יבוא מספר 2
ת״י 386 חלק 2כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן – דרישות ושיטות בדיקהכניסת השיוך לתוקף ביום א׳ בתמוז התשפ״ב (30 ביוני 2022), עד הכניסה לתוקף יוותר בקבוצת יבוא מספר 2
ת״י 472כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים – דרישות בטיחות – כלים לקיבוע ולסימון קשיח 
ת״י 484קסדות בטיחות תעשייתיות 
ת״י 489 חלק 2.1מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקה 
ת״י 489 חלק 2.2מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל 
ת״י 489 חלק 2.3מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום 
ת״י 489 חלק 2.4מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזויין בפלדה 
ת״י 489 חלק 2.5מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים 
ת״י 489 חלק 2.6מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) 
ת״י 520שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי 
ת״י 562 חלק 1בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות
לעניין:
משחקי חברה לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם);
צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה);
צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים
ת״י 562 חלק 2בטיחות צעצועים: דליקות
לעניין:
משחקי חברה לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם);
צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה);
צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים
ת״י 562 חלק 3בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים
לעניין:
משחקי חברה לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם);
צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה);
צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים
ת״י 562 חלק 7בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקה
למעט צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3
ת״י 576 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) 
 (נמחק) 
 (נמחק) 
ת״י 636שטיחי טקסטיל 
ת״י 733משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינטתיים 
ת״י 742מנפקי אירוסוללמעט לגבי אירוסולים הנדרשים בעמידה בדרישות ת״י 2302 חלק 1
ת״י 750צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת 
ת״י 751צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים 
ת״י 751 חלק 1צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים 
ת״י 751 חלק 2צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים 
ת״י 798 חלק 1אופטיקה אופתלמית – עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד־מוקדיות ולעדשות רב־מוקדיות 
ת״י 798 חלק 2אופטיקה אופתלמית – עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות בעלות כוח משתנה 
ת״י 808תרמוסטטים למחממי מים חשמלייםתוקף השיוך לקבוצת יבוא זו מיום ז׳ בכסלו התשפ״ג (1 בדצמבר 2022)
ת״י 818 חלק 2חיתולים: חיתולים חד־פעמיים לתינוקות 
ת״י 821 חלק 2יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכות 
ת״י 840 חלק 1סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים – דרישות כלליות 
ת״י 840 חלק 2סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוק פוליוויניל כלורי (PVC) 
ת״י 867תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית 
ת״י 873ילקוט לתלמיד 
ת״י 884 חלק 1צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת־קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה 
ת״י 900 חלק 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
לעניין דרישות:
מוצרים המופעלים על ידי סוללות/מוזנים ממתח שאינו גדול מ־9 וולט;
כורסאות קימה חשמליות;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“;
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 ”Supply connection and external flexible cords“ לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ בעבור מכשירים המחוברים לרשת אספקת המים, למעט דרישת תכולת עופרת, אשר אינה משוייכת לקבוצת יבוא זו
* תנאיי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת״י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת״י 900 חלק 1
ת״י 900 חלק 2.2בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.3בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.5בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה
לעניין דרישות:
סעיף 10.202 ”טיב הכביסה“;
סעיף 10.203 ”טיב הסחיטה“;
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“;
טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204
ת״י 900 חלק 2.9בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.11בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.12בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינם משויכים לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.13בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק, למחבתות ולמכשירים דומים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.14בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ בעבור מכשירים המחוברים לרשת אספקת המים, למעט דרישת תכולת עופרת אשר אינה משוייכת לקבוצת יבוא זו
ת״י 900 חלק 2.15בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“ – ואולם דרישת תכולת עופרת בעבור מכונות להכנת קפה/תה מסחריות/מוסדיות המחוברות לרשת הספקת המים ובעבור קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים, שקיבולם הנקוב אינו גדול מ־10 ליטר, אינה משוייכת לקבוצת יבוא זו
ת״י 900 חלק 2.16בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לסילוק פסולת מזון 
ת״י 900 חלק 2.17בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.23בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 6.101 ”Classification“;
סעיף 22.110א ”אמצעי קירור“;
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“;
ת״י 900 חלק 2.25בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי־מיקרו, לרבות תנורי גלי־מיקרו משולבים 
ת״י 900 חלק 2.28בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה 
ת״י 900 חלק 2.29בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני סוללות
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“
ת״י 900 חלק 2.30בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.35בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים
למעט דרישות:
סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction);
התוספת הלאומית לסעיף 10.1 ”Power input and current“;
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“ למעט דרישת תכולת עופרת, אשר אינה משוייכת לקבוצת יבוא זו;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.45בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים
למעט דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.52בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים להיגיינת הפה 
ת״י 900 חלק 2.55בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי חשמל לשימוש באקווריומים ובבריכות גינה 
ת״י 900 חלק 2.59בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקוטלי חרקים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו;
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.60בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג׳קוזי) ולאמבטי מרפא (ספא)
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”תאימות אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.66בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים למיטות מים 
ת״י 900 חלק 2.74בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.77בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות־דשא המופעלות מרשת החשמל והמבוקרות על ידי הולך־רגל
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.80בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“;
סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.81בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימום 
ת״י 900 חלק 2.82בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לשירות אישי
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית
ת״י 900 חלק 2.85בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.91בטיחות מכשרי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (ואולם דרישות התוספת הלאומית כאמור לגבי מטענים/ספקי כוח חיצוניים אינן משויכות לקבוצת יבוא זו);
סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“;
סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“;
סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.95בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכים נעות אנכית לשימוש בבתי מגורים 
ת״י 900 חלק 2.97בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסים, לסוככים, לווילונות ולציוד דומה 
ת״י 900 חלק 21.03מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות – דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם 
ת״י 938 חלק 1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה 
ת״י 938 חלק 2.1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים – הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות 
ת״י 938 חלק 2.2לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים – זכוכית צפה 
ת״י 938 חלק 2.3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים – זכוכית משוכה 
ת״י 938 חלק 2.4לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים – מידות אספקה ומידות סופיות 
ת״י 938 חלק 3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחותלעניין דרישת סעיף 5.1.1 ”דרישת התאמה בהתפשטות“
ת״י 950פרזול בניין – מנגנון גלילי למנעול – דרישות ושיטות בדיקה 
ת״י 958 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן 
ת״י 990 חלק 1סוללות ראשוניות: כללי 
ת״י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה
לעניין:
מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה;
דרישות סעיף 203 בעניין ”דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול“;
דרישות סעיף 204 ”תאימות אלקטרומגנטית“
ת״י 997אגדים לשימוש רפואי 
ת״י 1003 חלק 1.1שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים־זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – שיטות בדיקהלעניין כלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים
ת״י 1003 חלק 1.2שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים־זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – גבולות מותריםלעניין כלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים
ת״י 1003 חלק 3.2שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – גבולות מותריםלעניין כלי זכוכית עמוקים לא מעוטרים
ת״י 1084סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר) 
ת״י 1104תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהן 
ת״י 1112 חלק 2ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות 
ת״י 1144שסתום כדורי עשוי מתכתלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 202.5 ”חומרים“
ת״י 1147אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות 
ת״י 1147 חלק 1אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר – כותנה או אלסטומר 
ת״י 1147 חלק 2אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית 
ת״י 1147 חלק 3אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב 
ת״י 1148מעקרי קיטור גדולים 
ת״י 1228אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני 
ת״י 1240אגד גבס 
ת״י 1258 חלק 2ביגוד מגן – דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים 
ת״י 1258 חלק 4ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה 
ת״י 1268 חלק 3מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד־פעמי – מזרקים לשימוש ידני 
ת״י 1268 חלק 4מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד־פעמי – מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות 
ת״י 1268 חלק 5מזרקים סטריליים חד־פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסולין 
ת״י 1268 חלק 6מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד־פעמי – קידוד צבע לזיהוי 
ת״י 1268 חלק 7מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד־פעמי – דרישות ושיטות בדיקה 
ת״י 1279 חלק 1כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית 
ת״י 1284 חלק 2כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם) 
ת״י 1284 חלק 3כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים 
ת״י 1284 חלק 4כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים: מונחים ודרישות ביצועים בעבור סיכונים כימיים 
ת״י 1313אבזרים להיגיינה של האשה: טמפונים לווסת 
ת״י 1317ברז יחיד וסוללת ברזים לעירובלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.1 ”דרישות כימיות והיגיינה“
ת״י 1338אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת 
ת״י 1339אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום 
ת״י 1340אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות 
ת״י 1347ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחתלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 7.1 ”דרישות כימיות והיגיינה“
ת״י 1353לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית 
ת״י 1366מרסס חומר מדמיע להגנה אישית 
ת״י 1368 חלק 3תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי 
ת״י 1430 חלק 1יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC) 
ת״י 1430 חלק 2יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM 
ת״י 1430 חלק 3יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך 
ת״י 1458 חלק 1.1פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר – דרישות לתנאי הספקה 
ת״י 1458 חלק 2.1פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם – דרישות לתנאי הספקה 
ת״י 1490 חלק 1מחיצות וחיפויי גבס: לוחות 
ת״י 1516 חלק 2כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ־1 ק״ו (1.2 ק״ו = Um) עד 30 ק״ו (36 ק״ו = Um): כבלים למתח נקוב מ־6 ק״ו (7.2 ק״ו = Um) עד 30 ק״ו (36 ק״ו = Um) 
ת״י 1546מציתים: דרישות בטיחות 
ת״י 1554 חלק 1לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או מבטון בציפוי טראצו 
ת״י 1554 חלק 2לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית 
ת״י 1836דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדיםתוקף השיוך לקבוצת יבוא זו מיום ז׳ בכסלו התשפ״ג (1 בדצמבר 2022)
ת״י 1847 חלק 1סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות 
ת״י 1847 חלק 2סולמות: דרישות, בדיקות וסימון 
ת״י 1847 חלק 4סולמות: סולמות מפרקיים 
ת״י 1898משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות 
ת״י 2207תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי 
ת״י 2302 חלק 2חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה – מיון, אריזה, תיווי וסימון 
ת״י 4004 חלק 1דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות 
ת״י 4141 חלק 12ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים 
ת״י 4210 חלק 1אופניים: דרישות בטיחות לאופניים 
ת״י 4210 חלק 2אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ 
ת״י 4210 חלק 3אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה מקובלות 
ת״י 4210 חלק 4אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לבלימה 
ת״י 4210 חלק 5אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה להיגוי 
ת״י 4210 חלק 6אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג 
ת״י 4210 חלק 7אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים 
ת״י 4210 חלק 8אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע 
ת״י 4210 חלק 9אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב 
ת״י 4466 חלק 2פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים 
ת״י 4476 חלק 1צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים – דרישות 
ת״י 4501מכלים חד־פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי 
ת״י 5111 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: כללילמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.2 influence on water intended for human consumption
ת״י 5111 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: צינורותלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 4.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 5111 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: אבזריםלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 4.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 5111 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודהלמעט דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 5418עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים 
ת״י 5433 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: כללילמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.2 influence on water intended for human consumption.
ת״י 5433 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: צינורותלמעט דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 5433 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אבזריםלמעט דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 5433 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודהלמעט דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 5434 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: כללילמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.2 influence on water intended for human consumption
ת״י 5434 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: צינורותלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 4.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 5434 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: אבזריםלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 4.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 5434 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: התאמת המערכת לייעודהלמעט דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 5485נטלים לנורות פלואורניות – שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון 
ת״י 5678אוורור בניינים – מובלים – מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים 
ת״י 5694אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות – דרישות ושיטות בדיקה 
ת״י 5840שרפרפי שלבים 
ת״י 10242אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילהלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.2.1 ”הרכב כימי של ציפוי אבץ“
ת״י 10255צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג – תנאי אספקה טכנייםלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 8.6 ”Dangers substances“
ת״י 14079 חלק 1ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית 
ת״י 14079 חלק 3ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה 
ת״י 14304מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה – מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל – מפרט דרישות 
ת״י 14889אופטיקה אופתלמית – עדשות משקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא־חתוכות 
ת״י 21003 חלק 1מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללילמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 6.2 influence on water intended for human consumption
ת״י 21003 חלק 2מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורותלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.3 influence on water intended for human consumption
ת״י 21003 חלק 3מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזריםלמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 5.4 influence on water intended for human consumption
ת״י 21003 חלק 5מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודהלמעט דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 50214כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי 
ת״י 50464 חלק 1שנאי חלוקה תלת־מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ־50 קו״א עד 2500 קו״א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־36 ק״ו: יעילות אנרגטית וסימון 
ת״י 50541 חלק 1שנאי חלוקה תלת־מופעיים מטיפוס יבש לתדר הרץ, בעלי הספק מ־50 קו״א עד 100 קו״א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־36 ק״ו: יעילות אנרגטית וסימון 
ת״י 50588 חלק 1שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־36 ק״ו: דרישות כלליות 
ת״י 60034 חלק 1מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים 
ת״י 60155מדלקי להט לנורות פלואורניות 
ת״י 60188נורות אדי כספית בלחץ גבוה – דרישות ביצועים 
ת״י 60192נורות אדי נתרן בלחץ נמוך – דרישות ביצועים 
ת״י 60238בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון 
ת״י 60245 חלק 5כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים למעליות 
ת״י 60245 חלק 6כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים לאלקטרודת ריתוך בקשת 
ת״י 60269 חלק 3נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) – דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F 
ת״י 60320 חלק 1מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 
ת״י 60400בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק 
ת״י 60432 חלק 1נורות להט – דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות 
ת״י 60432 חלק 2נורות להט – דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות 
ת״י 60601 חלק 1ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיונייםלעניין מכשירים רפואיים שעל פי הדירקטיבה האירופאית מסווגים ב־Class1
ת״י 60601 חלק 2.3ציוד חשמלי לשימוש רפואי: מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצריםלעניין מכשירים רפואיים שעל פי הדירקטיבה האירופאית מסווגים ב־Class1
ת״י 60601 חלק 2.5ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים על־קולייםלעניין מכשירים רפואיים שעל פי הדירקטיבה האירופאית מסווגים ב־Class1
ת״י 60745 חלק 2.1כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות־הולםלעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60745 חלק 2.3כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקהלעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60745 חלק 2.12כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטוןלעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60745 חלק 2.13כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרתלעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60745 חלק 2.15כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה)לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 60898 חלק 1אבזרים חשמליים – מפסקי מעגל להגנה מפני זרם־יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא״ז) לפעולה בזרם חילופים
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 ”Standard values up to and including 10000 A“;
התוספת הלאומית לסעיף Scope J.1 מתוך Annex J.
ת״י 60921נטלים לשפופרות פלואורניות – דרישות ביצועים 
ת״י 60923אבזרי עזר לנורות – נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) – דרישות ביצועים 
ת״י 60968נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים – דרישות בטיחות 
ת״י 60974 חלק 6ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות 
ת״י 60998 חלק 1התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 
ת״י 60998 חלק 2.1התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות 
ת״י 60998 חלק 2.2התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות 
ת״י 60998 חלק 2.3התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד 
ת״י 60999 חלק 1התקני חיבור – מוליכי חשמל עשויים נחושת – דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות: דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ־0.2 ממ״ר עד 35 ממ״ר (ועד בכלל) 
ת״י 61008 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותלעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 ”Classification“
ת״י 61009 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם־יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותלעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 ”Classification“
ת״י 61095מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים 
ת״י 61347 חלק 1אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות 
ת״י 61347 חלק 2.1אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט) 
ת״י 61347 חלק 2.2אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים 
ת״י 61347 חלק 2.3אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות 
ת״י 61347 חלק 2.7אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיי ם) 
ת״י 61347 חלק 2.8אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים) 
ת״י 61347 חלק 2.9אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) 
ת״י 61386 חלק 24מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת־קרקעית 
ת״י 61439 חלק 3לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא־מיומנים (DBO) 
ת״י 61439 חלק 4לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS) 
ת״י 61439 חלק 5לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות 
ת״י 61439 חלק 6לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה) 
ת״י 61558 חלק 2.5בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח 
ת״י 62040 חלק 1מערכות אל־פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחותלעניין מערכות אל־פסק עד 4 קו״א
ת״י 62368 חלק 1ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות
למעט:
ספקי כוח חיצוניים;
ספקי כוח לציוד טכנולוגיות המידע;
ואולם, הדרישות של סעיף 201 ”מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות“ כן משוייכות לקבוצת יבוא זו גם לגבי ספקי כוח אלו
ת״י 62552מכשירי קירור ביתיים – מאפיינים ושיטות בדיקה 
ת״י 62552 חלק 1מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות 
ת״י 62552 חלק 2מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים 
ת״י 62552 חלק 3מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: צריכת אנרגייה ונפח 
ת״י 62560נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ־50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים – דרישות בטיחות 
ת״י 62776נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות – דרישות בטיחות 
ת״י 62841 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות כלליות
לעניין דרישות:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.2כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות־הולם המוחזקים ביד
לעניין דרישות בהפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.4כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה) המוחזקות ביד
לעניין דרישות בהפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.5כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים ביד
לעניין דרישות בהפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.8כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד
לעניין דרישות בהפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.9כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות המוחזקים ביד
לעניין דרישות בהפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.11כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד
לעניין דרישות בהפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.14כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות ביד
לעניין דרישות בהפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 62841 חלק 2.17כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות המוחזקות ביד
לעניין דרישות בהפניה לחלק 1 של ת״י 62841:
התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“;
התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“;
סעיף 4.204 – פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות
ת״י 71452 חלק 1מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללילמעט דרישת תכולת עופרת בסעיף 4.2 special requirement for compounds or formulations in contact with drinking water
ת״י 71452 חלק 2מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורותלמעט דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 71452 חלק 3מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזריםלמעט דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן
ת״י 71452 חלק 5מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודהלמעט דרישת תכולת עופרת בהפניה לחלק 1 של התקן

תוספת רביעית

(סעיף 2(א)(4))

מספר תקןשם תקןתנאים לקבוצות יבוא
ת״י 136 חלק 1אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: אריזות 
ת״י 136 חלק 2אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: ציפויים ולכות 
ת״י 136 חלק 3אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: מידות של סגרים (מכסים) וסגירה 
ת״י 388פחמן דו־חמצני מעובה 
ת״י 426 חלק 1כפפות גומי חד־פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות 
ת״י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במיתקני תקשורת, בצבא) 
ת״י 5438 חלק 1כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית 
ת״י 5438 חלק 2כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור 
ת״י 5438 חלק 3כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תת־כלוריטי 
ת״י 5438 חלק 4כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא־פלואורוסיליצית) 
ת״י 5438 חלק 5כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה 
ת״י 5438 חלק 6כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן הידרוקסידי 
ת״י 5438 חלק 7כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת־כלוריטי 
ת״י 5438 חלק 8כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריטי 
ת״י 5438 חלק 9כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי 
ת״י 5438 חלק 10כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה גופרתית 
ת״י 5438 חלק 11כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת־כלורי 
ת״י 5438 חלק 12כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט) 
ת״י 5438 חלק 13כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגירי בתולי 
ת״י 5438 חלק 14כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל־אמידים קטיוניים 
ת״י 5438 חלק 15כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל־אמידים אניונים ולא־יוניים 
ת״י 12402 חלק 1התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה לאוניות המפליגות בים – דרישות בטיחות 
ת״י 60974 חלק 1ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך 
ת״י 61439 חלק 1לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות 
ת״י 61439 חלק 2לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק 
ת״י 62040 חלק 1מערכות אל־פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות לעניין מערכות אל־פסק שהספקן מעל 4 קו״א 
ת״י 62368 חלק 1ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות לעניין ספקי כוח לציוד טכנולוגית המידע, שהספקם מעל 3000 וואט 


כ״ט באייר התשפ״ב (30 במאי 2022)
  • אורנה ברביבאי
    שרת הכלכלה והתעשייה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.