צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא) 2021

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא) 2021 מתוך ספר החוקים הפתוח

צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2304; תשפ״ב, 2218, 3059.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־2א לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט–1979 (להלן – הפקודה), ובהתייעצות עם הממונה על התקינה לעניין סעיפים 1(2) ו־2(א)(1)(ג), אני מצווה לאמור:


צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ״א–2021 בוטל והוחלף בצו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ״ב–2022.


מיון טובין שחל עליהם תקן רשמי לקבוצות יבוא
טובין שלגביהם חלה חובת התאמה לדרישות תקן רשמי, בהתאם להוראות חוק התקנים, התשי״ג–1953 (להלן – חוק התקנים), ימוינו בהתאם לשיוך התקן שאליו נדרשים להתאים, לארבע קבוצות, שלפיהן ייקבעו התנאים שנדרשים להתקיים לגבי הטובין לשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה (בצו זה – קבוצות יבוא), כמפורט להלן:
(1)
קבוצת יבוא מספר 1 – התנאים לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לטובין שבמשלוח השייכים לקבוצה זו, הם קבלת אישור דגם ואישור משלוח;
(2)
קבוצת יבוא מספר 2 – התנאים לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לטובין שבמשלוח השייכים לקבוצה זו, הם כמפורט להלן:
(א)
אישור דגם;
(ב)
היבואן הגיש לממונה על התקינה הצהרה בדבר התאמת הטובין שבמשלוח לדרישות התקן הרשמי שחל עליהם וכן הצהרה כי הטובין שבמשלוח תואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור דגם כאמור בפסקת משנה (א), הכול לפי הוראות הפקודה והוראות הממונה על התקינה שנקבעו לפיה;
(3)
קבוצת יבוא מספר 3 – התנאי לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לטובין שבמשלוח השייכים לקבוצה זו הוא הגשת הצהרה בדבר התאמת הטובין שבמשלוח לדרישת התקן הרשמי שחל עליהם;
(4)
קבוצת יבוא מספר 4 – טובין המיועדים במהותם לשימוש בתעשייה בלבד, שהשחרור שלהם לא יהיה מותנה בקבלת אישור ת״ר כהגדרתו בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי, התשע״ד–2014 (להלן – צו יבוא חופשי), ויינתן לגביהם היתר מראש לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי.
שיוך תקנים רשמיים לקבוצות יבוא ופרסומם
(א)
התקנים ישויכו לקבוצות יבוא, לפי הוראות אלה:
(1)
תקן רשמי ישויך לקבוצת יבוא מספר 3, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
(א)
נקבע בתוספת הראשונה, בכפוף לאמור בסעיף 2א(ד) לפקודה, כי התקן ישויך לקבוצת יבוא מספר 1;
(ב)
לפי הוראות הממונה על התקינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 2א(ח)(1) לפקודה, אשר פורסמו ברשומות, שויך תקן, שטרם חלפה שנה ממועד הכניסה לתוקף של אכרזתו הראשונה (להלן – מועד האכרזה), לקבוצת יבוא מספר 1;
(ג)
בכפוף להוראות סעיף 2א(ג),(ד) או (ח)(2) לפקודה, נקבע בתוספת השנייה כי התקן ישויך לקבוצת יבוא מספר 2;
(2)
תקן רשמי ששויך לקבוצת יבוא מספר 1 לפי הוראות הממונה על התקינה בהתאם להוראות פסקה (1)(ב), בתום שנה ממועד אכרזתו ישויך לקבוצת יבוא מספר 3, אלא אם כן נקבע לגביו אחרת לפי פסקה (1)(א) או (ג), לפי העניין; הודעה על שיוכו של תקן לקבוצת יבוא מספר 3 לפי הוראות פסקה זו, תפורסם באתר המשרד;
(3)
תקן רשמי ששויך לקבוצת יבוא מספר 1 או לקבוצת יבוא מספר 2 לפי הוראות פסקה (1), ישונה שיוכו לקבוצת יבוא מספר 3 אם נקבע כך בתוספת השלישית; הוראות פסקה זו חלות גם על תקן רשמי ששויך לקבוצת יבוא מספר 1 לפי הוראות הממונה על התקינה בהתאם להוראות פסקה (1)(א), וטרם חלפה שנה ממועד אכרזתו.
(ב)
הרשימה המלאה והעדכנית של התקנים הרשמיים לפי שיוכם לקבוצות היבוא תתפרסם באתר המשרד ותעודכן מזמן לזמן.
(ג)
הממונה על התקינה יפרסם אחת לשנה בהודעה ברשומות את נוסח התוספות הראשונה עד הרביעית המעודכנות, ואולם חובת הפרסום לפי סעיף קטן זה לא תחול בשנה שבה פרסם הממונה על התקינה הודעה לפי סעיף 6(ד).
שיוך תקן לקבוצת יבוא מספר 4
על אף האמור בסעיף 2, תקן רשמי הנוגע לסוג טובין העומדים בתנאים הקבועים בסעיף 1(4), שנכלל בתוספת הרביעית, ישויך לקבוצת יבוא מספר 4, כל עוד לא נקבע לגביו אחרת.
קביעה על שינוי שיוך תקן רשמי
(א)
בטרם קביעה על שינוי שיוך תקן רשמי לפי סעיף 2(א)(1) או (3) או לפי סעיף 3, יפרסם הממונה על התקינה הודעה על הכוונה לקבוע את שינוי השיוך באתר האינטרנט של המשרד; הודעה כאמור תפורסם עד 30 ימים לפני פרסום הקביעה על שינוי השיוך בתוספת המתאימה לפי סעיף 2(א) או 3, אלא אם כן החליט השר או הממונה על התקינה אחרת לגבי שיוכו של תקן מסוים, בשל צורך חיוני לשינוי מהיר או דחיפות רבה.
(ב)
הממונה על התקינה יודיע על פרסום ההודעה כאמור סעיף קטן (א) לשרי הממשלה, ובכללם לשר הממונה כמשמעותו בסעיף 8(ד) לחוק התקנים, וליבואנים הרשומים; נוסף על האמור, הממונה על התקינה יודיע לפי סעיף קטן זה גם לגופים המפורטים להלן, ובלבד שאותם גופים הודיעו לממונה על נציג מטעמם שיהיה מוסמך לקבל את ההודעה:
(1)
איגוד לשכות המסחר;
(2)
התאחדות התעשיינים בישראל;
(3)
ארגוני הצרכנים כהגדרתם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981.
(ג)
שינוי שיוך של תקן רשמי ייכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום פרסום הקביעה על שינוי השיוך בתוספת המתאימה לפי סעיף 2(א) או 3, אלא אם כן החליט השר או הממונה על התקינה כי שינוי השיוך ייכנס לתוקף במועד מאוחר יותר או מוקדם יותר, בשל צורך בתקופת היערכות ארוכה יותר או בשל צורך חיוני לשינוי מהיר או דחיפות רבה, לפי העניין.
הוראות מעבר
התקנים המפורטים בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה, בתוספת השלישית או בתוספת הרביעית, ביום תחילתן של תקנות אלה, ישויכו לקבוצת יבוא מספר 1, קבוצת יבוא מספר 2, קבוצת יבוא מספר 3 או קבוצת יבוא מספר 4, לפי העניין, בלי שיחולו על אותו שיוך הוראות סעיף 4.
תיקונים עתידיים לשיוך לקבוצות יבוא [תיקון: תשפ״ב]
(א)
החל מיום י״ט באייר התשפ״א (1 במאי 2021) (להלן – הפעימה הראשונה), התקנים המפורטים בטבלת ”פעימה 1“ שבתוספת החמישית ישויכו לקבוצות היבוא המפורטות לצידם בעמודה שכותרתה ”קבוצת יבוא חדשה“ שבטבלה, ובהתאם לחלוקת התנאים המפורטת לצידם.
(ב)
(בוטל).
(ג)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
(ה)
(בוטל).
(ו)
(בוטל).

תוספת ראשונה

(סעיף 2(א)(1)(א))

[תיקון: תשפ״ב]
מספר תקןשם התקןהערות
ת״י 1צמנט: צמנט רגיל 
ת״י 20 חלק 1מנורות: דרישות כלליות ובדיקותלמעט דרישות סעיף 0.3.202 ”General Requirements“
* תנאיי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למנורות שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת״י 20 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת״י 20 חלק 1
ת״י 20 חלק 2.1מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות 
ת״י 20 חלק 2.2מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות גומחה 
ת״י 20 חלק 2.4מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות 
ת״י 20 חלק 2.7מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות 
ת״י 20 חלק 2.10מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות מיטלטלות לילדים 
ת״י 20 חלק 2.11מנורות: מנורות לאקווריון 
ת״י 20 חלק 2.20מנורות: דרישות מיוחדות – שרשרות תאורה 
ת״י 32 חלק 1.1תקעים ובתי־תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי־תקע חד־מופעיים לזרמים עד 16 אמפר – דרישות כלליות 
ת״י 32 חלק 2.5תקעים ובתי־תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים 
ת״י 33 חלק 1מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליותלמעט מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור
ולמעט מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה
ת״י 37 חלק 1לבידים: לבידים רגילים 
ת״י 37 חלק 2לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ 
ת״י 47נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים 
ת״י 66מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה 
ת״י 69מחממי מים חשמליים – מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי 
ת״י 70 חלק 1מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ״ם): תכן ומבנה 
ת״י 70 חלק 2מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ״ם): בדיקות תקופתיות 
ת״י 145 חלק 1תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 
ת״י 172מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאותלעניין משקאות מוגזים
ת״י 221טרפנטין מינרלי 
ת״י 251מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומיםלמעט דרישות סעיף 14 ”מניעת הפרעות רדיו“,
למעט דרישות סעיף 25.1 ”חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים“ במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1)
ולמעט דרישות סעיף 32 ”קרינה רעילות וסיכונים דומים“
ת״י 314אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אפיונים וסימון לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לריצוף 
ת״י 318מטפי פחמן דו־חמצני מיטלטלים 
ת״י 365 חלק 1ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים 
ת״י 365 חלק 2ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ 
ת״י 365 חלק 3ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש 
ת״י 383 חלק 1גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי 
ת״י 383 חלק 2גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי 
ת״י 386 חלק 1כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקה 
ת״י 386 חלק 2כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן – דרישות ושיטות בדיקה 
ת״י 428סירי לחץ 
ת״י 448 חלק 1הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי 
ת״י 463מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד 
ת״י 562 חלק 1בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליותלמעט צעצועים לילדים מעל גיל 6 שנים,
למעט צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה)
ולמעט צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים
ת״י 562 חלק 2בטיחות צעצועים: דליקות 
ת״י 562 חלק 3בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים 
ת״י 562 חלק 7בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקהלעניין צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים
ת״י 562 חלק 8בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי 
ת״י 562 חלק 14בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי 
ת״י 565 חלק 1כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים – דרישות מינימום 
ת״י 565 חלק 2כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות – דרישות מינימום 
ת״י 570 חלק 1מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף – המטפה 
ת״י 570 חלק 2מטפים מיטלטלים: מד־לחץ 
ת״י 579 חלק 1מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים 
ת״י 579 חלק 2מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים 
ת״י 637 חלק 1שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס 
ת״י 637 חלק 2.1שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ״מ) – שסתומים המופעלים ידנית 
ת״י 637 חלק 2.2שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ״מ) – שסתומים הנסגרים מעצמם 
ת״י 637 חלק 3שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא 
ת״י 681 חלק 3לולים לשימוש ביתי: עגלולים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 682 חלק 1מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות 
ת״י 682 חלק 2מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה 
ת״י 682 חלק 3מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – דרישות בטיחות 
ת״י 682 חלק 4מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – שיטות בדיקה 
ת״י 742מנפקי אירוסול 
ת״י 764זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ״ם) בפזה גזית 
ת״י 808תרמוסטטים למחממי מים חשמליים 
ת״י 818 חלק 2(נמחק) 
ת״י 832 חלק 2.1מפסק מגן הפועל בזרם־דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה 
ת״י 844מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ״מ) 
ת״י 867תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית 
ת״י 873ילקוט לתלמיד 
ת״י 887לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה 
ת״י 887 חלק 1לוחות שבבים: לוחות לא מחופים 
ת״י 887 חלק 2לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ 
ת״י 887 חלק 3לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים 
ת״י 900 חלק 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליותלמעט מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כח חיצוני,
למעט כורסאות קימה חשמליות,
למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 ”Supply connection and external flexible cords“ לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“ בתקנים הוולונטריים, ת״י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97 ו־2.98, אשר מחייבים מכוח ת״י 900 חלק 1,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
* תנאיי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת״י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת״י 900 חלק 1
ת״י 900 חלק 2.2בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מיםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.3בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמלייםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולמעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.5בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כליםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחיםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
למעט עניין כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסהלמעט דרישות סעיף 10.202 ”טיב הכביסה“,
למעט דרישות סעיף 10.203 ”טיב הסחיטה“,
למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“,
ולמעט עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204
ת״י 900 חלק 2.9בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומיםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולמעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.14בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבחלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“
ת״י 900 חלק 2.15בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזליםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולמעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.17בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומיםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“, למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.23בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיערלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרחלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 ”Classification“,
למעט דרישות סעיף 22.110א ”אמצעי קירור“,
למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.25בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי־מיקרו, לרבות תנורי גלי־מיקרו משולביםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.28בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירהלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.30בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדריםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.35בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידייםלמעט דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction),
למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 ”Power input and current“,
למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.45בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומיםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.74בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילהלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.80בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאוורריםלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 907 חלק 1מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – כללי 
ת״י 907 חלק 2מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת 
ת״י 907 חלק 3מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית 
ת״י 907 חלק 4מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה – כללי 
ת״י 907 חלק 5מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה – מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת 
ת״י 968 חלק 1מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מכשירים הצורכים גפ״מ בפזה גזית בלחץ ישיר 
ת״י 968 חלק 2מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מחממים קורנים ללא ארובה (”מחממי פטרייה“) לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב 
ת״י 968 חלק 3מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים 
ת״י 968 חלק 4מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מכשירי צלייה (”ברביקיו“) לשימוש מחוץ לבניינים 
ת״י 987מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר 
ת״י 990 חלק 1סוללות ראשוניות: כללי 
ת״י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולהלמעט מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא),
למעט מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה
ולמעט דרישות סעיף 203 בעניין ”דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול“
ת״י 995 חלק 1תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה, המופעלים בגפ״ם 
ת״י 995 חלק 2תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי 
ת״י 995 חלק 3תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים 
ת״י 995 חלק 4תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ־70 קו״ט 
ת״י 995 חלק 5תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ־20 קו״ט 
ת״י 995 חלק 6תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ״ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ־70 קו״ט 
ת״י 1003 חלק 1.1שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים–זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – שיטות בדיקה 
ת״י 1003 חלק 1.2שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים–זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – גבולות מותריםלעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים–זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים
ת״י 1048מוצרי טיפול בילדים – עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 1049מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה 
ת״י 1107התקני ריסון לילדים ברכב מנועי 
ת״י 1116מוני גז 
ת״י 1153מטפים לכיבוי אש לשימוש חד־פעמי 
ת״י 1157מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 1273מוצרים לשימוש ולטיפול בילד – ”הליכונים“ לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 1296 חלק 1מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה 
ת״י 1296 חלק 2מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי מים מידיים להפקת מים חמים ביתיים 
ת״י 1296 חלק 3מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית המופעלים בגז – תקן ספציפי למכשירים מטיפוס 1B 
ת״י 1296 חלק 4מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס C שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ־70 קילווט 
ת״י 1300מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות 
ת״י 1313(נמחק) 
ת״י 1481לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 
ת״י 1498 חלק 1מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה 
ת״י 1498 חלק 2מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות 
ת״י 1498 חלק 3מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות 
ת״י 1498 חלק 4מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה 
ת״י 1498 חלק 5מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות 
ת״י 1498 חלק 6מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע 
ת״י 1505 חלק 1מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי – סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה 
ת״י 1505 חלק 2מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מערכות אוסמוזה הפוכה 
ת״י 1516 חלק 1כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ־1 ק״ו (1.2 ק״ו = Um) עד 30 ק״ו (36 ק״ו = Um) כבלים למתח נקוב מ־6 ק״ו (7.2 ק״ו = Um) עד 30 ק״ו (36 ק״ו = Um) 
ת״י 1548מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים 
ת״י 1604 חלק 1מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים – בטיחות 
ת״י 1607שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ״מ) ולגז טבעי 
ת״י 1735 חלק 4פלדה לדריכת בטון – גדילים 
ת״י 1836דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים 
ת״י 1888מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 1913לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB) 
ת״י 1921וסתי לחץ לגפ״מ 
ת״י 1964שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד־כיווני 
ת״י 2206 חלק 1גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות 
ת״י 2217מטפי אבקה אוטומטיים קבועים לדלקות ממין ב (נוזלים וגזים) 
ת״י 2250 חלק 1פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון 
ת״י 2252 חלק 1מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור 
ת״י 2252 חלק 2משטחי הרמה חשמליים למוגבלי־תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע 
ת״י 2302 חלק 1חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה – מיון, אריזה, תיווי וסימון 
ת״י 2302 חלק 2חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה – מיון, אריזה, תיווי וסימון 
ת״י 2481 חלק 0מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – דרישות יסוד 
ת״י 2481 חלק 1מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות 
ת״י 2481 חלק 2מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות הידרוליות 
ת״י 2481 חלק 41מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא – מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה 
ת״י 4272תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים – דרישות לבטיחות, אריזה וסימון 
ת״י 4272 חלק 1תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון 
ת״י 4280 חלק 1דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש 
ת״י 4295מכלי לחץלמעט מפרידי שמן למדחסים בורגיים
ת״י 4466 חלק 2פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים 
ת״י 4466 חלק 3פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים 
ת״י 4466 חלק 4פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות 
ת״י 4466 חלק 5פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים 
ת״י 5115 חלק 1יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה 
ת״י 5115 חלק 2יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה 
ת״י 5115 חלק 3יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 5115 חלק 5יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי – התקנה ותחזוקה 
ת״י 5201חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה (”מנגל“, ”ברביקיו“, ”גריל“) – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 5678אוורור בניינים – מובלים – מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים 
ת״י 5694אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות – דרישות ושיטות בדיקה לעניין סיפונים/מחסומים שרשוריים 
ת״י 5817 חלק 1מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות 
ת״י 5817 חלק 2מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות 
ת״י 6558 חלק 1בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים – דרישות בטיחות 
ת״י 9809 חלק 1מכלי גז – מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר – תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ־1100 מגפ״ס 
ת״י 9809 חלק 2מכלי גז – מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר – תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם גדול מ־1100 מגפ״ס או שווה לו 
ת״י 9809 חלק 3מכלי גז – מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר – תכן מבנה ובדיקות: מכלים מפלדה מנורמלת 
ת״י 12159מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים 
ת״י 12227 חלק 1לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 12586אבזרים לטיפול בילדים – מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 13209 חלק 1אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מנשאי תינוק – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת 
ת״י 13209 חלק 2אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מנשאי תינוק – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים 
ת״י 13209 חלק 3אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מנשאי תינוק – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות 
ת״י 14036מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם – נדנדות הקפצה לתינוקות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 14372מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – סכין, כף ומזלג (סכו״ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות 
ת״י 14988 חלק 1כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות 
ת״י 15194אופניים: אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 50214כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי 
ת״י 50464 חלק 1שנאי חלוקה תלת־מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ־50 קו״א עד 2500 קו״א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־36 ק״ו: יעילות אנרגטית וסימון 
ת״י 50541 חלק 1שנאי חלוקה תלת־מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ־100 קו״א עד 3150 קו״א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־36 ק״ו: יעילות אנרגטית וסימון 
ת״י 60034 חלק 1מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים 
ת״י 60095 חלק 1מצברי התנעה מטיפוס עופרת – חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה 
ת״י 60155מדלקי להט לנורות פלואורניות 
ת״י 60227 חלק 1כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: דרישות כלליות 
ת״י 60227 חלק 2כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: שיטות בדיקה 
ת״י 60227 חלק 3כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע 
ת״י 60227 חלק 4כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים בעלי מעטה המיועדים לתיול קבוע 
ת״י 60227 חלק 5כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים גמישים (פתילים) 
ת״י 60227 חלק 6כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים עגולים למעליות וכבלים לחיבורים גמישים 
ת״י 60238בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון 
ת״י 60245 חלק 1כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: דרישות כלליות 
ת״י 60245 חלק 2כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: שיטות בדיקה 
ת״י 60245 חלק 3כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום 
ת״י 60245 חלק 4כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים 
ת״י 60245 חלק 5כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים למעליות 
ת״י 60245 חלק 6כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים לאלקטרודת ריתוך בקשת 
ת״י 60245 חלק 7כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: כבלים מבודדים בגומי אתילן־ויניל אצטט עמידים בחום 
ת״י 60245 חלק 8כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים מ־450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה 
ת״י 60432 חלק 1נורות להט – דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות 
ת״י 60432 חלק 2נורות להט – דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות 
ת״י 60730 חלק 2.7אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן 
ת״י 60745 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות כלליותלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“
למעט דרישות סעיף 202 ”דרישות סביבה“
ולמעט שורות 9–10 (”if provider ... IEC 60309“) בסעיף 24.4 לחלק האנגלי שבתקן ”Supply connections and external flexible cords“ לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1)
ת״י 60745 חלק 2.1כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות – הולם 
ת״י 60745 חלק 2.3כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה 
ת״י 60745 חלק 2.13כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת 
ת״י 60745 חלק 2.15כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה) 
ת״י 60898 חלק 1אבזרים חשמליים – מפסקי מעגל להגנה מפני זרם־יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא״ז) לפעולה בזרם חילופיםלמעט התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 ”Standard values up to and including 10000 A“
ולמעט התוספת הלאומית לסעיף Scope J.1 מתוך Annex J
ת״י 60898 חלק 2אבזרים חשמליים – מפסקי מעגל להגנה מפני זרם־יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא״ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר 
ת״י 60921נטלים לשפופרות פלואורניות – דרישות ביצועים 
ת״י 61008 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותלמעט התוספת הלאומית לסעיף 4 ”Classification“
ת״י 61009 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם־יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותלמעט התוספת הלאומית לסעיף 4 ”Classification“
ת״י 61084 חלק 1מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות 
ת״י 61084 חלק 2.1מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות 
ת״י 61242תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים 
ת״י 61347 חלק 1אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות 
ת״י 61347 חלק 2.1אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט) 
ת״י 61347 חלק 2.2אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים 
ת״י 61347 חלק 2.3אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות 
ת״י 61347 חלק 2.7אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים) 
ת״י 61347 חלק 2.8אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות 
ת״י 61347 חלק 2.9אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) 
ת״י 61386 חלק 21מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים 
ת״י 61386 חלק 22מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים 
ת״י 62368 חלק 1ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחותלמעט:
לעניין מכשור שמע וחוזי, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת״י 60065, דרישות סעיף 201 ”מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות“ במכשירי קשר סלולאריים, ממירי DC/DC, מצלמות אבטחה, מכשירי DVR למעגל סגור, פטיפונים, מוצרי אודיו וידיאו לרכב המשויכים לקבוצת יבוא 2 ומוצרי אודיו וידיאו מקוריים לרכב המפורטים בקבוצת יבוא מספר 3,
סעיף G.4.2 – Mains connectors (עבור מטענים/ספקי כוח חיצוניים למכשור שמע וחוזי שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת״י 60065, סעיף זה נשאר בקבוצת יבוא מספר 1);
וציוד טכנולוגית המידע וציוד תקשורת, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת״י 60950.
ת״י 62552מכשירי קירור ביתיים – מאפיינים ושיטות בדיקה 
ת״י 62841 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות כלליותלמעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“
ולמעט דרישות התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“
ת״י 62841 חלק 2.2כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות־הולם המוחזקים ביד 
ת״י 62841 חלק 2.4כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה) המוחזקות ביד 
ת״י 62841 חלק 2.5כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים ביד 
ת״י 62841 חלק 2.11כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד 
ת״י 62841 חלק 2.14כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות ביד 
ת״י 71568 חלק 3אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים 
ת״י 71568 חלק 4אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים 

תוספת שנייה

(סעיף 2(א)(1)(ג))

[תיקון: תשפ״ב]
מספר תקןשם התקןהערות
ת״י 5 חלק 1בלוקי בטון: בלוקי קיר 
ת״י 20 חלק 2.6מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט 
ת״י 20 חלק 2.18מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים 
ת״י 20 חלק 2.22מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת חירום 
ת״י 23 חלק 3מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות 
ת״י 27צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין 
ת״י 139(נמחק) 
ת״י 172מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות לעניין מכלים למשקאות שאינם מוגזים 
ת״י 215 חלק 1רעפים: רעפי חרסית משתלבים 
ת״י 215 חלק 2רעפים: רעפי בטון משתלבים 
ת״י 261תמיסות נתרן תת כלוריתי 
ת״י 282גפרורים – דרישות ביצועים, בטיחות ומיון 
ת״י 438 חלק 1אבקות ניקוי – דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה 
ת״י 484קסדות בטיחות תעשייתיות 
ת״י 489 חלק 1מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול 
ת״י 489 חלק 2.1מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקה 
ת״י 489 חלק 2.2מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל 
ת״י 489 חלק 2.3מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לא זורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום 
ת״י 489 חלק 2.4מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזויין בפלדה 
ת״י 489 חלק 2.5מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים 
ת״י 489 חלק 2.6מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) 
ת״י 520שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי 
ת״י 562 חלק 1בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות לעניין צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 
ת״י 576 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) 
ת״י 636שטיחי טקסטיל 
ת״י 750צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת 
ת״י 751צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים 
ת״י 840 חלק 1סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים – דרישות כלליות 
ת״י 840 חלק 2סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוֹק פוליוויניל כלורי (PVC) 
ת״י 900 חלק 2.15בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזליםעבור מכונות להכנת קפה/תה מסחריות/מוסדיות המחוברות לרשת הספקת המים ועבור קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים, שקיבולם הנקוב אינו גדול מ־10 ליטר
ת״י 938 חלק 1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה 
ת״י 938 חלק 2.1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים – הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות 
ת״י 938 חלק 2.2לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים – זכוכית צפה 
ת״י 938 חלק 2.3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים – זכוכית משוכה 
ת״י 938 חלק 2.4לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים – מידות אספקה ומידות סופיות 
ת״י 938 חלק 3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחותלמעט דרישת סעיף 5.1.1 ”דרישת התאמה בהתפשטות“
ת״י 950פרזול בניין – מנגנון גלילי למנעול – דרישות ושיטות בדיקה 
ת״י 958 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן 
ת״י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה לעניין מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה 
ת״י 1001 חלק 3בטיחות אש בבניינים: מדפי אש 
ת״י 1038 חלק 2.1מפסק מגן משולב הפועל בזרם־דלף ובזרם־יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה 
ת״י 1112 חלק 2ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות 
ת״י 1139 חלק 2פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת״ם) – דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות 
ת״י 1212דלתות אש: עמידות־אש 
ת״י 1212 חלק 1מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות 
ת״י 1220 חלק 1מערכות גילוי אש: גלאי עשן 
ת״י 1220 חלק 2מערכות גילוי אש: יחידות בקרה 
ת״י 1220 חלק 3מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות 
ת״י 1220 חלק 4מערכות גילוי אש: גלאי חום 
ת״י 1220 חלק 5מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים 
ת״י 1220 חלק 6מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני 
ת״י 1220 חלק 10מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע 
ת״י 1258 חלק 4ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה 
ת״י 1268 חלק 3מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד־פעמי – מזרקים לשימוש ידני 
ת״י 1268 חלק 5מזרקים סטריליים חד־פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסולין 
ת״י 1268 חלק 7מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד־פעמי – דרישות ושיטות בדיקה 
ת״י 1338אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת 
ת״י 1339אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום 
ת״י 1340אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות 
ת״י 1366מרסס חומר מדמיע להגנה אישית 
ת״י 1368 חלק 3תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי 
ת״י 1417אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון 
ת״י 1430 חלק 1יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC) 
ת״י 1430 חלק 2יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM 
ת״י 1430 חלק 3יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך 
ת״י 1458 חלק 1.1פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר – דרישות לתנאי הספקה 
ת״י 1458 חלק 1.2פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר – דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך 
ת״י 1458 חלק 2.1פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם – דרישות לתנאי הספקה 
ת״י 1458 חלק 2.2פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם – דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך 
ת״י 1490 חלק 1מחיצות וחיפויי גבס: לוחות 
ת״י 1516 חלק 2כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ־1 ק״ו (1.2 ק״ו = Um) עד 30 ק״ו (36 ק״ו = Um) כבלים למתח נקוב מ־6 ק״ו (7.2 ק״ו = Um) עד 30 ק״ו (36 ק״ו = Um) 
ת״י 1546מציתים: דרישות בטיחות 
ת״י 1605 חלק 1מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 1613קסדות מגן לרוכבי אופניים 
ת״י 1811שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם (פירסינג) ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור 
ת״י 1847 חלק 1סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות 
ת״י 1847 חלק 2סולמות: דרישות, בדיקות וסימון 
ת״י 1847 חלק 4סולמות: סולמות מפרקיים 
ת״י 2207תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי 
ת״י 4004 חלק 1דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות 
ת״י 4007 חלק 1ריהוט – מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות 
ת״י 4210 חלק 1אופניים: דרישות בטיחות לאופניים 
ת״י 4210 חלק 2אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץלמעט סעיפים 4.7.7, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 4.9.6, 4.9.7.2, 4.11, 4.13.7, 4.16.5 ו־4.16.6
ת״י 4210 חלק 3אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה מקובלותלמעט סעיפים 4.5 ו־4.6
ת״י 4210 חלק 4אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לבלימה 
ת״י 4210 חלק 5אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה להיגוילמעט סעיף 4.9
ת״י 4210 חלק 6אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לשלדה ולמזלגלמעט סעיפים 4.3, 4.4, 4.5, 5.5 ו־5.6.3
ת״י 4210 חלק 7אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקיםלמעט נספח A
ת״י 4210 חלק 8אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינעלמעט סעיף 4.6
ת״י 4210 חלק 9אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושבלמעט סעיפים 4.4 ו־4.5
ת״י 4314צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש 
ת״י 4402 חלק 1.1פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו־6063 – דרישות כלליות 
ת״י 4476 חלק 1צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים – דרישות 
ת״י 4501מכלים חד־פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי 
ת״י 5111 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: כללי 
ת״י 5111 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: צינורות 
ת״י 5111 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: אבזרים 
ת״י 5111 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודה 
ת״י 5113חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 
ת״י 5378מתקני משחקים מתנפחים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
ת״י 5418עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים 
ת״י 5433 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: כללילמעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ״מ
ת״י 5433 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: צינורותלמעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ״מ
ת״י 5433 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אבזריםלמעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ״מ
ת״י 5433 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודהלמעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ״מ
ת״י 5434 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: כללי 
ת״י 5434 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: צינורות 
ת״י 5434 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: אבזרים 
ת״י 5434 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליבוטילן: התאמת המערכת לייעודה 
ת״י 5485נטלים לנורות פלואורניות – שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון 
ת״י 5697במות הרמה ניידות לעבודה – חישובי תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות 
ת״י 5697 חלק 1במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי – חישובי תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות 
ת״י 5697 חלק 2במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מבדדות לעבודה במתקן חי 
ת״י 5840שרפרפי שלבים 
ת״י 8098אופניים – דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטניםTBA
למעט סעיפים 4.8.6, 4.10.2, 4.13.6 ו־4.14.5
ת״י 14079 חלק 1ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהוריתלעניין גזה רפואית שאינה בעלת רישום אמ״ר
ת״י 14304מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה – מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל – מפרט דרישות 
ת״י 16128אופטיקה אופתלמית – שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה וממשקפי שמש 
ת״י 21003 חלק 1מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי 
ת״י 21003 חלק 2מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות 
ת״י 21003 חלק 3מערכות צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים 
ת״י 21003 חלק 5מערכות צנרת רב־שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה 
ת״י 60269 חלק 3נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) – דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F 
ת״י 60320 חלק 1מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 
ת״י 60400בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק 
ת״י 60601 חלק 1ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים 
ת״י 60601 חלק 2.1ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום מ־1 MeV ועד MeV 50 
ת״י 60601 חלק 2.2ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה 
ת״י 60601 חלק 2.3ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים 
ת״י 60601 חלק 2.4ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (דפיברילטורים) לבביים 
ת״י 60601 חלק 2.5ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים על־קוליים 
ת״י 60601 חלק 2.6ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל סגלי־מיקרו 
ת״י 60745 חלק 2.12כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון 
ת״י 60923אבזרי עזר לנורות – נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) – דרישות ביצועים 
ת״י 60968נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים – דרישות בטיחות 
ת״י 60974 חלק 6ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות 
ת״י 60998 חלק 1התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 
ת״י 60998 חלק 2.1התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות 
ת״י 60998 חלק 2.2התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות 
ת״י 60998 חלק 2.3התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד 
ת״י 60999 חלק 1התקני חיבור – מוליכי חשמל עשויים נחושת – דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות: דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ־0.2 ממ״ר עד 35 ממ״ר (ועד בכלל) 
ת״י 61386 חלק 24מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת־קרקעית 
ת״י 61439 חלק 3לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא־מיומנים (DBO) 
ת״י 61439 חלק 4לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS) 
ת״י 61439 חלק 5לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות 
ת״י 61439 חלק 6לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה) 
ת״י 61558 חלק 1בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות 
ת״י 61558 חלק 2.4בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים 
ת״י 61558 חלק 2.5בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח 
ת״י 61558 חלק 2.6בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים 
ת״י 61558 חלק 2.7בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים 
ת״י 62040 חלק 1מערכות אל־פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות לעניין מערכות אל־פסק עד 4 קו״א 
ת״י 62368 חלק 1ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחותלעניין ציוד טכנולוגית המידע וציוד תקשורת, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת״י 60950, למעט סעיף 201 ”מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות“ (לא כולל בספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגית המידע), למעט רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב ומערכת ניווט לרכב ולמעט ספקי כח שהספקם מעל 3000W,
לעניין דרישות סעיף 201 ”מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות“ בספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגית המידע, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת״י 60950, לעניין פטיפונים, לעניין מוצרי אודיו־וידאו לרכב, שאינם מפורטים בקבוצת יבוא מספר 3, ולעניין ממירי DC/DC.
ת״י 62560נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ־50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים – דרישות בטיחותלמעט סעיף 13 (Fault conditions),
למעט סעיף 14 (Creepage distances and clearances),
למעט סעיף 15 (Abnormal operation),
ולמעט סעיף 18 (Ingress protection)
ת״י 62776נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות – דרישות בטיחותלמעט סעיף 13 (Fault conditions),
למעט סעיף 14 (Creepage distances and clearances),
ולמעט סעיף 15 (Lamp with protection against dust and moisture)
ת״י 62841 חלק 2.8כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד 
ת״י 62841 חלק 2.9כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות המוחזקים ביד 
ת״י 62841 חלק 2.17כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות המוחזקות ביד 
ת״י 71452 חלק 1מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללי 
ת״י 71452 חלק 2מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורות 
ת״י 71452 חלק 3מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזרים 
ת״י 71452 חלק 5מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת־קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודה 

תוספת שלישית

(סעיף 2(א)(3))

[תיקון: תשפ״ב]
מספר תקןשם התקןהערות
ת״י 6אריחי רצפה מטראצו 
ת״י 8מוצרי בטון טרומיים לריצוף 
ת״י 19אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון 
ת״י 20 חלק 1מנורות: דרישות כלליות ובדיקותלעניין דרישות סעיף 0.3.202 ”General Requirements“
* תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למנורות שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת״י 20 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת״י 20 חלק 1
ת״י 20 חלק 2.3מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת כבישים ורחובות 
ת״י 20 חלק 2.5מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות הצפה 
ת״י 20 חלק 2.8מנורות: דרישות מיוחדות – פנסי יד 
ת״י 20 חלק 2.9מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות) 
ת״י 20 חלק 2.17מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו) 
ת״י 20 חלק 2.19מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות) 
ת״י 20 חלק 2.23מנורות: דרישות מיוחדות – מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד 
ת״י 20 חלק 2.25מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים 
ת״י 33 חלק 1מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות לעניין מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה 
ת״י 61מגוף טריז עשוי מתכת 
ת״י 61 חלק 1מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה 
ת״י 61 חלק 2מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה 
ת״י 139נוזל על בסיס חומרים פעילי־שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל 
ת״י 169ברז בית מסגסוגת נחושת 
ת״י 211מחוללי אצטילן 
ת״י 222מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת 
ת״י 240סבון תמרוקים 
ת״י 251מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומיםלעניין דרישות סעיף 14 ”מניעת הפרעות רדיו“,
לעניין דרישות סעיף 25.1 ”חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים“ במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים)
ולעניין דרישות סעיף 32 ”קרינה רעילות וסיכונים דומים“
ת״י 272שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני 
ת״י 314אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אפיונים וסימון לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לחיפוי קירות 
ת״י 472כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים – דרישות בטיחות – כלים לקיבוע ולסימון קשיח 
ת״י 562 חלק 1בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליותלעניין צעצועים לילדים מעל גיל 6 שנים,
ולעניין צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה)
ת״י 562 חלק 7בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקהלמעט צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים
ת״י 597צמר גפן סופג 
ת״י 733משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינטתיים 
ת״י 798 חלק 1אופטיקה אופתלמית – עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד־מוקדיות ולעדשות רב־מוקדיות 
ת״י 798 חלק 2אופטיקה אופתלמית – עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות בעלות כוח משתנה 
ת״י 818 חלק 2חיתולים: חיתולים חד־פעמיים לתינוקות 
ת״י 821 חלק 2יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכות 
ת״י 884 חלק 1צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת־קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה 
ת״י 900 חלק 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליותלעניין מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כוח חיצוני,
לעניין כורסאות קימה חשמליות,
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 ”Supply connection and external flexible cords“ לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“ בתקנים הוולונטריים, ת״י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97 ו־2.98, אשר מחייבים מכוח ת״י 900 חלק 1,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
* תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת״י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת״י 900 חלק 1
ת״י 900 חלק 2.2בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מיםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.3בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמלייםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.5בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כליםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.6בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחיםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“, לעניין דרישות סעיף 201”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
למעט כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה אשר יבדקו במשטר בדיקות של קבוצה 1
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסהלעניין דרישות סעיף 10.202 ”טיב הכביסה“,
לעניין דרישות סעיף 10.203 ”טיב הסחיטה“,
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“,
ולעניין עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 900
ת״י 204 חלק 2.9בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומיםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.14בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבחלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
ולעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“
ת״י 900 חלק 2.15בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזליםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“ עבור מכונות להכנת קפה/תה ביתיות שאינן מחוברות לרשת הספקת המים, ושאר המכשירים בחלות התקן,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“
ת״י 900 חלק 2.17בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומיםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.23בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיערלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרחלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 ”Classification“,
לעניין דרישות סעיף 22.110א ”אמצעי קירור“,
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.25בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי־מיקרו, לרבות תנורי גלי־מיקרו משולביםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
לעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.28בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירהלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.30בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדריםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.35בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידייםלעניין דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction),
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 ”Power input and current“,
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.45בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומיםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.74בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילהלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 2.80בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאוורריםלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 900 חלק 21.03מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות – דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם 
ת״י 938 חלק 3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחותלעניין דרישת סעיף 5.1.1 ”דרישת התאמה בהתפשטות“
ת״י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולהלעניין סעיף 203 בעניין ”דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול“
ת״י 997אגדים לשימוש רפואי 
ת״י 1003 חלק 1.2שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים–זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – גבולות מותריםלעניין כלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים
ת״י 1084סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר) 
ת״י 1104תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהן 
ת״י 1144שסתום כדורי עשוי מתכת 
ת״י 1147אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות 
ת״י 1147 חלק 1אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר־כותנה או אלסטומר 
ת״י 1147 חלק 2אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית 
ת״י 1147 חלק 3אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב 
ת״י 1148מעקרי קיטור גדולים 
ת״י 1228אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני 
ת״י 1240אגד גבס 
ת״י 1258 חלק 2ביגוד מגן – דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים 
ת״י 1268 חלק 4מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד־פעמי – מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות 
ת״י 1268 חלק 6מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד־פעמי – קידוד צבע לזיהוי 
ת״י 1279 חלק 1כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית 
ת״י 1284 חלק 2כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם) 
ת״י 1284 חלק 3כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים 
ת״י 1284 חלק 4כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים: מונחים ודרישות ביצועים בעבור סיכונים כימיים 
ת״י 1313אבזרים להיגיינה של האישה: טמפונים לווסת 
ת״י 1317ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב 
ת״י 1343צבעים ולכות – דרישות כלליות 
ת״י 1347ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת 
ת״י 1353לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית 
ת״י 1554 חלק 1לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או מבטון בציפוי טראצו 
ת״י 1554 חלק 2לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית 
ת״י 1898משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות 
ת״י 2251 חלק 1מענבי רצועות להרמה – בטיחות: מענבים מחגורות הרמה שטוחות, מסיבים־עשויים, לשימוש כללי 
ת״י 2251 חלק 2מענבי רצועות הרמה – בטיחות: מענבים עגולים מסיבים־עשויים, לשימוש כללי 
ת״י 4141 חלק 12ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים 
ת״י 4210 חלק 2אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץלעניין סעיפים 4.7.7, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 4.9.6, 4.9.7.2, 4.11, 4.13.7, 4.16.5 ו־4.16.6
ת״י 4210 חלק 3אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה מקובלותלעניין סעיפים 4.5 ו־4.6
ת״י 4210 חלק 5אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה להיגוילעניין סעיף 4.9
ת״י 4210 חלק 6אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לשלדה ולמזלגלעניין סעיפים 4.3, 4.4, 4.5, 5.5 ו־5.6.3
ת״י 4210 חלק 7אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקיםלעניין נספח A
ת״י 4210 חלק 8אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינעלעניין סעיף 4.6
ת״י 4210 חלק 9אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושבלעניין סעיפים 4.4 ו־4.5
ת״י 4295מכלי לחץ לעניין מפרידי שמן למדחסים בורגיים 
ת״י 5433 חלק 1מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: כללילעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ״מ
ת״י 5433 חלק 2מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: צינורותלעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ״מ
ת״י 5433 חלק 3מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אבזריםלעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ״מ
ת״י 5433 חלק 5מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודהלעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ״מ
ת״י 5694אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות – דרישות ושיטות בדיקהלמעט סיפונים/מחסומים שרשוריים
ת״י 8098אופניים – דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטניםTBA
לעניין סעיפים 4.8.6, 4.10.2, 4.13.6 ו־4.14.5
ת״י 10242אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה 
ת״י 10255צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג – תנאי אספקה טכניים 
ת״י 14079 חלק 1ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהוריתלעניין גזה רפואית בעלת רישום אמ״ר
ת״י 14079 חלק 3ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה 
ת״י 14889אופטיקה אופתלמית – עדשות משקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא־חתוכות 
ת״י 60188נורות אדי כספית בלחץ גבוה – דרישות ביצועים 
ת״י 60192נורות אדי נתרן בלחץ נמוך – דרישות ביצועים 
ת״י 60745 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות כלליותלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“
לעניין דרישות סעיף 202 ”דרישות סביבה“
ולעניין שורות 9–10 (”if provider ... IEC 60309“) בסעיף 24.4 לחלק האנגלי שבתקן Supply connections and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1)
ת״י 60898 חלק 1אבזרים חשמליים – מפסקי מעגל להגנה מפני זרם־יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא״ז) לפעולה בזרם חילופיםלעניין התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 ”Standard values up to and including 10000 A“
ולעניין התוספת הלאומית לסעיף Scope J.1 מתוך Annex J
ת״י 61008 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותלעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 ”Classification“
ת״י 61009 חלק 1מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם־יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליותלעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 ”Classification“
ת״י 61095מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים 
ת״י 62368 חלק 1ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחותלעניין מצלמות אבטחה,
לעניין מכשירי DVR למעגל סגור,
לעניין דרישות סעיף 1 ”Mains connectors G.4.2“ במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),
לעניין מוצרי אודיו וידיאו מקוריים לרכב, כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב, DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC,
לעניין דרישות סעיף 201 ”מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות“ במכשירי קשר סלולאריים ובציוד טכנולוגית המידע (לא כולל בספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגית המידע שעבורם סעיף זה משויך בקבוצת יבוא מספר 2),
ולעניין רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב ומערכת ניווט לרכב.
ת״י 62560נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ־50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים – דרישות בטיחותלעניין סעיף 13 (Fault conditions),
לעניין סעיף 14 (Creepage distances and clearances),
לעניין סעיף 15 (Abnormal operation),
ולעניין סעיף 18 (Ingress protection)
ת״י 62776נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות – דרישות בטיחותלעניין סעיף 13 (Fault conditions),
לעניין סעיף 14 (Creepage distances and clearances),
ולעניין סעיף 15 (Lamp with protection against dust and moisture)
ת״י 62841 חלק 1כלי עבודה חשמליים מופעלי־מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות כלליותלעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 ”Classification“,
ולעניין דרישות התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 ”Supply connections and external flexible cords“

תוספת רביעית

(סעיף 3)

מספר תקןשם התקןהערות
ת״י 136 חלק 1קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים 
ת״י 257פקקי נתיך בטיחותיים לדודי קיטור 
ת״י 388פחמן דו־חמצני מעובה 
ת״י 426 חלק 1כפפות גומי חד־פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות 
ת״י 994 חלק 1מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא) 
ת״י 5438 חלק 1כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית 
ת״י 5438 חלק 2כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור 
ת״י 5438 חלק 3כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תת־כלוריטי 
ת״י 5438 חלק 4כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא־פלואורוסיליצית) 
ת״י 5438 חלק 5כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה 
ת״י 5438 חלק 6כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן הידרוקסידי 
ת״י 5438 חלק 7כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת־כלוריטי 
ת״י 5438 חלק 8כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריטי 
ת״י 5438 חלק 9כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי 
ת״י 5438 חלק 10כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה גופרתית 
ת״י 5438 חלק 11כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת־כלורי 
ת״י 5438 חלק 12כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט) 
ת״י 5438 חלק 13כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגירי בתולי 
ת״י 5438 חלק 14כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל־אמידים קטיוניים 
ת״י 5438 חלק 1כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל־אמידים אניונים ולא־יוניים 
ת״י 12402 חלק 1התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה לאוניות המפליגות בים – דרישות בטיחות 
ת״י 60974 חלק 1ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך 
ת״י 61439 חלק 1לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות 
ת״י 61439 חלק 2לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק 
ת״י 62040 חלק 1מערכות אל־פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחותלעניין מערכות אל־פסק מעל 4 קו״א
ת״י 62368 חלק 1ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחותלעניין ספקי כח לציוד טכנולוגית המידע שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת״י 60950, שהספקם מעל 3000 וואט

תוספת חמישית

(סעיף 6)

פעימה 1

מספר תקןשם התקןקבוצת יבוא קיימתקבוצת יבוא חדשהתנאים לקבוצת יבוא מס׳ 1תנאים לקבוצת יבוא מס׳ 2תנאים לקבוצת יבוא מס׳ 3
ת״י 20 חלק 2.22מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת חירום22,3 קבוצה 2 – על המוצר חלות גם דרישות ת״י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2
למעט ANNEX A בתאורת חירום מוגנת פיצוץ
קבוצה 3 – לעניין ANNEX A בתאורת חירום מוגנת פיצוץ
ת״י 61מגוף טריז עשוי מתכת32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 3.1 ”מבנה וחומרים – כללי“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 3.1 ”מבנה וחומרים – כללי“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 61 חלק 1מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: טריז מגוף בעל אטימה רכה32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 4 ”דרישות עיצוב“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 4 ”דרישות עיצוב“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 61מגוף טריז עשוי מתכת32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 3.1 ”מבנה וחומרים – כללי“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 3.1 ”מבנה וחומרים – כללי“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 61 חלק 1מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 4 ”דרישות עיצוב“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 4”דרישות עיצוב“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 61 חלק 2מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 6 ”מגופים המיועדים למי שתיה“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 6 ”מגופים המיועדים למי שתיה“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 221טרפנטין מינרלי12   
ת״י 251מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים1,31,2,3קבוצה 1 – למעט דרישות סעיף 14 ”מניעת הפרעות רדיו“,
למעט דרישות סעיף 25.1 ”חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים“ במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו־פיני,
ולמעט דרישות סעיף 32 ”קרינה רעילות וסיכונים דומים“
קבוצה 2 – לעניין סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 14 ”מניעת הפרעות רדיו“,
לעניין דרישות סעיף 25.1 ”חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים“ במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו־פיני,
ולעניין סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“, למעט דרישות תכולת עופרת בלבד שבת״י 5452
ת״י 272שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 2.2 ”חומרים שיטות ייצור“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 2.2 ”חומרים שיטות ייצור“ עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 428סירי לחץ12   
ת״י 520שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי23   
ת״י 636שטיחי טקסטיל22,3 קבוצה 2 – לעניין שטיחים מקיר לקיר (בהתאם לייעוד בסעיף 1.4.2.1)קבוצה 3 – לעניין שטיחים מטלטלים (בהתאם לייעוד בסעיף 1.4.2.2)
ת״י 840 חלק 1סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים – דרישות כלליות23   
ת״י 900 חלק 1בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות1,31,2,3קבוצה 1 –
למעט מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כוח חיצוני,
למעט כורסאות קימה חשמליות,
למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 ”Supply connection and external flexible cords“ לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מס׳ 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
למעט דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“ בתקנים הוולונטריים, ת״י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97 ו־2.98, אשר מחייבים מכוח ת״י 900 חלק 1,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
* תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת״י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת״י 900 חלק 1
קבוצה 2 –
לעניין סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
קבוצה 3 –
לעניין מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כוח חיצוני,
לעניין כורסאות קימה חשמליות,
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 ”Supply connection and external flexible cords“ לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מס׳ 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת״י 5452,
לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 202 ”מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית“ בתקנים הוולונטריים, ת״י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97 ו־2.98, אשר מחייבים מכוח ת״י 900 חלק 1,
ולעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
* תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת״י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת״י 900 חלק 1
ת״י 900 חלק 2.14בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח3,11,2,3קבוצה 1 –
למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מס׳ 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“
קבוצה 2 –
לעניין סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
קבוצה 3 –
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מס׳ 1),
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת״י 5452, לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“
ת״י 900 חלק 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח1,31,2,3קבוצה 1 –
למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 ”Classification“,
למעט דרישות סעיף 22.110א ”אמצעי קירור“,
למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מס׳ 1),
למעט דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“,
למעט דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
ולמעט דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
קבוצה 2 –
לעניין סעיף 32 ”קרינה, רעילות וסיכונים דומים“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
קבוצה 3 –
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 ”Classification“,
לעניין דרישות סעיף 22.110א ”אמצעי קירור“,
לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת״י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו־פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מס׳ 1)
לעניין דרישות סעיף 32 ”Radiation, toxicity and similar hazards“, למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת״י 5452, לעניין דרישות סעיף 201 ”ערכים נקובים (rated values)“,
לעניין דרישות סעיף 203 ”רמת הרעש“
ת״י 1144שסתום כדורי עשוי מתכת32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 202.5 ”חומרים“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 202.5 ”חומרים“ לעמידה בדרישות ת״י 5452 עבור סעיף תכולת עופרת בלבד
ת״י 1268 חלק 3מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד־פעמי – מזרקים לשימוש ידני23  העברה זמנית לקבוצת יבוא מס׳ 3 במסגרת הקלות הקורונה
ת״י 1268 חלק 5מזרקים סטריליים חד־פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסולין23  העברה זמנית לקבוצת יבוא מס׳ 3 במסגרת הקלות הקורונה
ת״י 1268 חלק 7מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד־פעמי – דרישות ושיטות בדיקה23  העברה זמנית לקבוצת יבוא מס׳ 3 במסגרת הקלות הקורונה
ת״י 1317ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 5.1 ”דרישות כימיות והיגיינה“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 5.1 ”דרישות כימיות והיגיינה“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 1343צבעים ולכות – דרישות כלליות32   
ת״י 1347ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 7.1 ”דרישות כימיות והיגיינה“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 7.1 ”דרישות כימיות והיגיינה“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 1964שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד־כיווני12   
ת״י 2207תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי23   
ת״י 4501מכלים חד־פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי23   
ת״י 5485נטלים לנורות פלואורניות – שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון23   
ת״י 10242אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 5.2.1 ”הרכב כימי של ציפוי אבץ“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 5.2.1 הרכב כימי של ציפוי אבץ" – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 10255צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג – תנאי אספקה טכניים32,3 קבוצה 2 – לעניין סעיף 8.6 ”Dangers substances“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452קבוצה 3 – למעט סעיף 8.6 ”Dangers substances“ – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת״י 5452
ת״י 60155מדלקי להט לנורות פלואורניות12   
ת״י 60400בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק23   
ת״י 60921נטלים לשפופרות פלואורניות – דרישות ביצועים12   
ת״י 60974 חלק 6ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות23   
ת״י 61084 חלק 1מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות12   
ת״י 61084 חלק 2.1מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות12   
[תיקון: תשפ״ב]

פעימה 2 (נמחקה)

[תיקון: תשפ״ב]

פעימה 3 (נמחקה)


ט׳ באדר התשפ״א (21 בפברואר 2021)
  • עמיר פרץ
    שר הכלכלה והתעשייה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.