משנה תרומות ד ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ד · משנה ח | >>

[עריכה]

רבי יהושע אומר, תאנים שחורות מעלות את הלבנות, לבנות, מעלות את השחורות.

עיגולי דבילה, הגדולים מעלים את הקטנים, והקטנים מעלין את הגדולים.

העיגולים מעלין את המלבנים, והמלבנים מעלין את העיגולים.

רבי אליעזר אוסר.

ורבי עקיבא אומר, בידוע מה נפלה, אין מעלות זו את זו.

וכשאינו ידוע מה נפלה, מעלות זו את זו.

משנה מנוקדת

[עריכה]

רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: תְּאֵנִים שְׁחוֹרוֹת מַעֲלוֹת אֶת הַלְּבָנוֹת;

לְבָנוֹת מַעֲלוֹת אֶת הַשְּׁחוֹרוֹת.
עִגּוּלֵי דְּבֵלָה, הַגְּדוֹלִים מַעֲלִים אֶת הַקְּטַנִּים, וְִהַקְּטַנִּים מַעֲלִין אֶת הַגְּדוֹלִים.
הָעִגּוּלִים מַעֲלִין אֶת הַמַּלְבְּנִים, וְִהַמַּלְבְּנִים מַעֲלִין אֶת הָעִגּוּלִים.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר.
וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר:
בְּיָדוּעַ מַה נָּפְלָה, אֵין מַעֲלוֹת זוֹ אֶת זוֹ;
וּכְשֶׁאֵינוֹ יָדוּעַ מַה נָּפְלָה, מַעֲלוֹת זוֹ אֶת זוֹ.

נוסח הרמב"ם

רבי יהושע אומר:

תאנים שחורות - מעלות את הלבנות,
והלבנות - מעלות את השחורות.
עיגולי דבלה הגדולים - מעלים את הקטנים,
והקטנים - מעלים את הגדולים.
והעיגולים - מעלים את המלבנים,
והמלבנים - מעלים את העיגולים.
רבי אליעזר, אוסר.
רבי עקיבה אומר:
בידוע מה נפלה - אין מעלות זו את זו.
ובשאין ידוע מה נפלה - מעלות זו את זו.

פירוש הרמב"ם

עושין בני אדם מדבלת התאנים כמו ככרות עגולין, ונקראים "'עגולין", ועושין מהם גם כן כמין ככרות מרובעות נקראין "מלבנין", לפי שהן דומות לאותן הדפוסים שעושין בהם הלבנים, ולפיכך דעתי שהוא עברי ממש "החזיקי מלבן"(נחום ג, יד).

ועניין מעלות - שיצטרפו אלו עם אלו להשלים מנין מאה חלקים, ותעלה תרומה במאה ואחת, ואמרו בתלמוד "הגדולים מעלים את הקטנים במשקל, והקטנים מעלים את הגדולים במנין". וביאור זה בדמיון, כי אם היה שם מן החולין עשרים עגולים קטנים ועשרים עגולים גדולים סך הכל ארבעים, וכל אחד מן הגדולים משקלו ארבע ליטרין, וכל אחד מן הקטנים משקלו ליטרא אחת, ונתערב בכל הארבעים עגולים עגול אחד של דבלה קטן משקלו ליטרא אחת, לא נאמר עגול אחד נפל בארבעים עגולים ויהיה הכל מדומע, אבל נאמר ליטרא אחת נפל במאה ליטרין, ויעלה באחד ומאה. ואם יהיה שם בדרך הדמיון תשעים עגולים קטנים, בכל אחד מהם שני שלישי הליטרא ויהיה משקל כולם ששים ליטרין, ועשרה עגולים משקל כל אחד מהן ארבע ליטרין, שיעלה מניין כל העגולים למאה ומשקל כולם מאה ליטרין, ונתערב בכולם עגול של דבלה תרומה משקלו ארבע ליטרין, לא נאמר משקל ארבע ליטרא של תרומה נתערבו במאה ליטרין שהוא חלק מעשרים, ויהיה הכל מדומע, אבל נאמר עגול אחד נפל במאה ויעלה באחד ומאה. וזה הדמיון יבאר לך דברי התלמוד, ובו תעשה היקש ותהיה סברתך.

והלכה כרבי עקיבא:

פירוש רבינו שמשון

תאנים שחורות מעלות את הלבנות. כגון שיש כאן מאה תאנים חציין שחורות וחציין לבנות וכולן של חולין ונפל לתוכן תאנה של תרומה שחורה או לבנה מסייעות כולם לבטלה ואם שחורה נפלה מעלה אחת מן השחורות והשאר מותר ואם נפלה לבנה מעלה אחת מן הלבנות והשאר מותר:

עיגולי דבלה הגדולים. זו קולא יתירא דאם יש כאן חמשים עיגולין קטנים וכ"ה גדולים ואחד מן הגדולים כשני מן הקטנים ונפל לתוכן עיגול של תרומה קטן כולן מסייעין לבטלו עיגולין ומלבנין כולן בדבלה אלא שהעיגולין עגולין והמלבנין מרובעין:

רבי אליעזר אוסר. ואם שחורה נפלה השחורות אסורות והלבנות מותרות ואם לבנה נפלה הלבנות אסורות והשחורות מותרות וכן בעיגולין אם קטן נפל הקטנים אסורין והגדולים מותרין והא דשרי רבי יהושע בירושלמי (הל' ז) מפרש בר פדייה משום דאם רצה טוחן ומתיר כלומר שאם דורסן מתערבין הכל ועולם:

בידוע מה נפלה. אם שחורה אם לבנה אין מעלות כר"א לפי שיכול לאכול האחרות אבל אי לא ידע אי שחורה נפלה או לבנה מעלות דאי אמרת אין מעלות כולן אסורות:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

תאנים שחורות מעלות את הלבנות - תאנה של תרומה, שחורה או לבנה, שנפלה למאה תאנים של חולין חציין שחורות וחציין לבנות, כולן מצטרפין לבטלה, שאם היה רוצה היה דורסן ומערבן הכל ביחד טו. ואם שחורה נפלה, מעלה אחת מן השחורות, ואם לבנה מעלה אחת מן הלבנות, והשאר חולין כשהיו:

עגולי דבלה - דבלות תאנים הנדרסים בעגול, גדולים מעלים את הקטנים, אם יש שם חמשים עגולים קטנים ועשרים וחמשה עגולים גדולים, ואחד מן הגדולים כשנים מן הקטנים, ונפל לתוכן עגול קטן של תרומה, מסייעות כולן לבטל. וכן עגולים ומלבנים. עגולים הם הנדרסות בעגול, מלבנים תאנים הנדרסות בצורת רבוע כמין דפוס שעושים בו הלבנים מרובעות:

ורבי אליעזר אוסר - אם שחורה נפלה השחורות אסורות, ואם לבנה נפלה הלבנות אסורות, וכן בגדולים וקטנים, ועגולים ומלבנים, הדומין לאותה שנפלה אסורים:

בידוע מה נפלה - שחורה או לבנה, אין מעלות, לפי שיכול לאכול האחרות וכיון דמותרות הן אין מסייעות לבטל. אבל אם אין ידוע אם שחורה נפלה או לבנה נפלה, כיון דכולן בספק איסור, מעלות זו את זו. והלכה כרבי עקיבא:

פירוש תוספות יום טוב

[*רבי יהושע אומר תאנים שחורות מעלות את הלבנות כו'. פירש הר"ב שאם היה רוצה היה דורס ומערבן הכל ביחד וכו'. וקשיא לי דבפ' דלקמן סוף מ"ט דאם במזיד הוסיף בהיתר על האיסור אסור ופי' הר"ב הטעם משום דאין מבטלין איסור לכתחלה ומצאתי בפי' שהזכרתי וז"ל ואף כי אין מבטלין איסור לכתחלה ה"מ להרבות בהיתר כדי לבטל האיסור אבל בכה"ג שאינו מרבה בהיתר אלא משנה האיסור מכמות שהי' ומפרידן כאשר היה מקדם כדי לעכבם [צ"ל לערבם] יחד בכה"ג נ"ל דשרי לבטל לכתחלה ור"א אוסר עכ"ל]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טו) (על הברטנורא) ואף שאין מבטלין איסור לכתחלה כמפורש בפ"ה מ"ט ה"מ להרבות בהיתר אבל בכהאי גוונא שאינו מרבה בהיתר אלא משנה האיסור מכמות שהיה ומפרידן כדי לערבם יחד בכה"ג נ"ל דשרי לבטל לכתחלה ור"א אוסר. פירוש:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תפארת ישראל

יכין

רבי יהושע אומר תאנים שחורות מעלות את הלבנות:    בנפלה תאנה לבנה של תרומה בק' תאנים חצין לבנים וחצין שחורים מצטרפין לבטלה:

עגולי דבלה:    תאנים הנדרסי' יחד בעיגול:

הגדולים מעלים את הקטנים:    דבנפל עגול קטן של תרומה בין עגולי חולין גדולים וקטנים מצטרפים לבטלה דביש בעגולין יחד כדי ק' נגד התרומה בטלה:

העגולים מעלין את המלבנים:    תאנים הנדרסי' יחד ברבוע כלבינה:

רבי אליעזר אוסר:    נ"ל דס"ל אפי' אינו ידוע איזה נפלה כיון דבין שהיתה שחורה או לבנה לא נתבטלה אין מצטרפים:

בועז

פירושים נוספים