משנה תרומות ד דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משנה תרומות, פרק ד':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב

<< | משנה תרומות ד דפוסים | >>

משנה א[עריכה]

המפריש מקצת תרומה ומעשרות, מוציא ממנו תרומה עליו, אבל לא למקום אחר.

רבי מאיר אומר, אף מוציא הוא למקום אחר תרומה ומעשרות.

משנה ב[עריכה]

מי שהיו פירותיו במגורה, ונתן סאה לבן לוי וסאה לעני, מפריש עד שמונה סאין ואוכלן, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, אינו מפריש אלא לפי חשבון.

משנה ג[עריכה]

שעור תרומה, עין יפה, אחד מארבעים.

בית שמאי אומרים, משלושים.

והבינונית, מחמישים.

והרעה, משישים.

תרם ועלה בידו אחד משישים, תרומה, ואינו צריך לתרום.

חזר והוסיף, חייב במעשרות.

עלה בידו משישים ואחד, תרומה, ויחזור ויתרום כמו שהוא למוד, במידה ובמשקל ובמניין.

רבי יהודה אומר, אף שלא מן המוקף.

משנה ד[עריכה]

האומר לשלוחו: צא ותרום, תורם כדעתו של בעל הבית.

אם אינו יודע דעתו של בעל הבית, תורם כבינונית, אחד מחמישים.

פיחת עשרה או הוסיף עשרה, תרומתו תרומה.

אם נתכוון להוסיף אפילו אחת, אין תרומתו תרומה.

משנה ה[עריכה]

המרבה בתרומה, רבי אליעזר אומר, אחד מעשרה, כתרומת מעשר.

יתר מכאן, יעשנה תרומת מעשר למקום אחר.

רבי ישמעאל אומר, מחצה חולין ומחצה תרומה.

רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, עד שישייר שם חולין.

משנה ו[עריכה]

בשלושה פרקים משערים את הכלכלה, בבכורות, ובסייפות, ובאמצע הקיץ.

המונה, משובח.

והמודד, משובח ממנו.

והשוקל, משובח משלשתן.

משנה ז[עריכה]

רבי אליעזר אומר, תרומה, עולה באחד ומאה.

רבי יהושע אומר, במאה ועוד.

ועוד זה, אין לו שיעור.

רבי יוסי בן משולם אומר, ועוד, קב למאה סאה, שתות למדמע.

משנה ח[עריכה]

רבי יהושע אומר, תאנים שחורות מעלות את הלבנות, לבנות, מעלות את השחורות.

עיגולי דבילה, הגדולים מעלים את הקטנים, והקטנים מעלין את הגדולים.

העיגולים מעלין את המלבנים, והמלבנים מעלין את העיגולים.

רבי אליעזר אוסר.

ורבי עקיבא אומר, בידוע מה נפלה, אין מעלות זו את זו.

וכשאינו ידוע מה נפלה, מעלות זו את זו.

משנה ט[עריכה]

כיצד? חמישים תאנים שחורות וחמישים לבנות, נפלה שחורה, שחורות אסורות והלבנות מותרות.

נפלה לבנה, לבנות אסורות ושחורות מותרות.

בשאינו ידוע מה נפלה, מעלות זו את זו.

ובזו, רבי אליעזר מחמיר, ורבי יהושע מיקל.

משנה י[עריכה]

ובזו רבי אליעזר מיקל, ורבי יהושע מחמיר.

בדורס ליטרא קציעות על פי הכד ואינו יודע איזוהי, רבי אליעזר אומר, רואין אותן כאילו הן פרודות, והתחתונות מעלות את העליונות.

רבי יהושע אומר, לא תעלה עד שיהיו שם מאה כדים.

משנה יא[עריכה]

סאה תרומה שנפלה על פי מגורה וקפאה, רבי אליעזר אומר, אם יש בקיפוי מאה סאה, תעלה באחד ומאה.

רבי יהושע אומר, לא תעלה.

סאה תרומה שנפלה על פי מגורה, יקפאנה.

ואם כן, למה אמרו תרומה עולה באחד ומאה? בשאינו ידוע אם בלולות הן, או לאין נפלה.

משנה יב[עריכה]

שתי קופות ושתי מגורות שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן, ואין ידוע לאיזו מהן נפלה, מעלות זו את זו.

רבי שמעון אומר, אפילו הם בשתי עיירות, מעלות זו את זו.

משנה יג[עריכה]

אמר רבי יוסי: מעשה בא לפני רבי עקיבא בחמישים אגודות של ירק, שנפלה אחת מהן לתוכן, חציה תרומה, ואמרתי לפניו, תעלה.

לא שהתרומה תעלה בחמישים ואחד, אלא שהיו שם מאה ושני חציים.

משנה תרומות, פרק ד':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב

<< | משנה תרומות ד דפוסים | >>