משנה תענית ג ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת תענית · פרק ג · משנה ב | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

ירדו לצמחין אבל לא ירדו לאילן, לאילן ולא לצמחים, לזה ולזה אבל לא לבורות ג לשיחין ולמערות, מתריעין עליהן מידד.

משנה מנוקדת

[עריכה]

יָרְדוּ לִצְמָחִין אֲבָל לֹא יָרְדוּ לְאִילָן,

לְאִילָן וְלֹא לִצְמָחִים,
לָזֶה וְלָזֶה,
אֲבָל לֹא לְבוֹרוֹת, לְשִׁיחִין וְלִמְעָרוֹת,
מַתְרִיעִין עֲלֵיהֶן מִיָּד:

נוסח הרמב"ם

ירדו -

לצמחים - אבל לא לאילן,
לאילן - אבל לא לצמחים,
לזה ולזה - אבל לא לבורות,
ולא לשיחין,
ולא למערות,
מתריעין עליהן מיד.

פירוש הרמב"ם

( ראו משנה א' )


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ירדו לצמחים ולא לאילן - כגון שירדו בנחת, שזה יפה לצמחים ולעשבים ואינו מועיל לאילנות:

לאילן ולא לצמחים - שירדו בכח:

לבורות שיחין ומערות - שמכניסין בהן מים לשתות:

פירוש תוספות יום טוב

אבל לא לבורות כו'. משכחת לה דירדו בנחת ובכח וטובא לא אתיא. גמרא:

לבורות שיחין ומערות. מפורשין במשנה ה' פ"ה דב"ק:

מתריעין עליהן מיד. כדמפרש בברייתא בגמרא על האילנות בפרוס הפסח משום דההיא שעתא מלבלבי אילני. וכל שלא ירדו להם הגשמים הצריכים להם שוב אין מוציאין ענפיהן כהוגן אפי' ירדו להם גשמים לאחר כך. וכן כשירדו לאילן ולא לצמחין כיון שכבר ירד מטר ולא יהיה כפי מה שצריך לזרעים הדבר מראה שהרביעה הצריכה לזריעה תתאחר הרבה או לא תבא כלל. ילפיכך מתריעין עליהן מיד. וכן כשהגיע בפרוס החג כדאיתא בגמרא ולא ירדו גשמים הרבה כדי למלאות מהם הבורות וכו' והרי זה דבר שאינו סובל מתון. שהרי הן מסוכנים שלא ימותו בצמא ולפיכך מתענין ומתריעין מיד. הר"ן בשינוי מעט. ותו בגמרא אם אין להם מים לשתות מתריעין עליהן מיד:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על המשנה) לא לבורות. משכחת לה דירדו בנחת ובכח וטובא לא אתיא. גמרא:

(ד) (על המשנה) מיד. מפרש בגמרא על האילנות בפרוס הפסח. משום דהאי שעתא מלבלבי אילני כו' וכן כשירדו לאילן ולא לצמחין כו' הדבר מראה שהרביעה הצריכה לזריעה תתאחר הרבה או לא תבא כלל. ולפיכך מתריעין מיד וכן כשהגיע פרוס החג ולא ירדו לבורות כדאיתא בגמרא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

{{דה מפרש|ירדו לצמחים כו'. בהלכות תענית פ' שני סי' ט"ז י"ז:

אבל לא לבורות שיחין ומערות:    משכחת לה דאתיא ברזיא פי' בכח וגם בנחת ומיהו לא אתיא טובא. ובגמ' מייתי ברייתא דקתני בה נמי ירדו לבורות שיחין ומערות אבל לא לזה ולזה ומפ' בגמ' דמשכחת לה כגון דאתיא בשפיכותא פי' בכח גדול יותר מדאי דאינה טובה לא לזה ולא לזה. ובטור א"ח שם ולא הביא ברייתא זו גם ליתה לא בהרי"ף ולא בהרא"ש ז"ל:

{{#קיים:תפארת ישראל על תענית ג|

תפארת ישראל

יכין

ו) אבל לא ירדו לאילן שירדו בנחת דאז מועיל לעשבים ולא לאילנות, שמלבלבין כבר השתא ויתיבשו:

ז) לאילן ולא לצמחים שירדו בכח דאז אינו מועיל לצמחים:

ח) אבל לא לבורות לשיחין ולמערות לשתות בהן ולכבס בהן. וכגון שירדו בנחת ובכח, ולא הרבה:

בועז


פירושים נוספים


בבלי יט ב  רמב"ם הלכות תעניות ב יז  שולחן ערוך אורח חיים תקעה ח