משנה נדרים יא ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק יא · משנה ט | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה (במדבר ל), כיצד, אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום, אף על פי שנשאת בתוך שלשים יום, אינו יכול להפר.

נדרה והיא ברשות הבעל, מפר לה.

כיצד, אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום, אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים, הרי זה מופר.

נדרה בו ביום לד, נתגרשה בו ביום, החזירה בו ביום, אינו יכול להפר.

זה הכלל לו, כל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר.

נוסח הרמב"ם

ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה (במדבר ל י) כיצד אמרה הרי אני נזירה לאחר שלשים יום אף על פי שנישאת בתוך שלשים יום אינו יכל להפר נדרה והיא ברשות הבעל והפר לה אמרה הרי אני נזירה לאחר שלשים יום אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים יום הרי זה מופר נדרה בו ביום נתגרשה בו ביום החזירה בו ביום אינו יכל להפר זה הכלל כל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת אינו יכל להפר.

פירוש הרמב"ם

ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה כיצד אמרה כו' — מה שאמר השם יתברך: "ונדר אלמנה וגרושה", אילו היה כפי פשוטן יהיה הדבר בטל; ומי הוא שיפר? והלא אין לה בעל. אמנם הכוונה, שהיא כשנדרה ואין לה בעל, והתנית שהנדר יהיה לזמן פלוני. אחר כך נשאת בזמן שהוא קודם מן הזמן שהתנית שיהיה הנדר בו, והגיע זמן הנדר והיא בעולת בעל, אינו יכול להפר. והעניין כולו מבואר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ונדר אלמנה וגרושה כו' - לגופיה לא צריך קרא, דכיון דאין לה בעל מי יפר, אלא כשנדרה כשהיא אלמנה לזמן, ולא הגיע זמן הנדר עד שנישאת:

אינו יכול להפר - אע"פ שהנדר חל כשהיא תחתיו, דבתר שעת הנדר אזלינן:

נדרה בו ביום, גרשה בו ביום, והחזירה בו ביום - ואח"כ שמע את נדרה:

אינו יכול להפר - כיון שיצאת לרשות עצמה בין נדר להפרה. דאין הבעל מיפר בקודמין לה:

פירוש תוספות יום טוב

נדרה בו ביום. [ביום שנשאת וכדאוקי לה בפרק נערה המאורסה בשנשאת ונתגרשה בו ביום דכי קתני נדרה בו ביום] לרבותא נקטיה דאע"ג דבו ביום היתה ברשות אביה קודם שנדרה אפ"ה כיון שנשאת אין לה תקנה אפי' באותו יום עצמו. הר"ן:

אינו יכול להפר. פי' הר"ב שאין הבעל מיפר בקודמין במ"ג דפרק דלעיל מפורש מנא לן [וכתב הר"ן ואי הך חזרה דאירוסין בלחוד [היא] [והארוס מפר בקודמים כדכתב הר"ב במ"ג פ' דלעיל] נמי אינו יכול להפר בשותפות האב דכיון שנשאת שוב אין לאביה זכות בה עכ"ל]:

זה הכלל כל שיצאת וכו'. לאתויי מסר האב או שלוחיו. לשלוחי הבעל גמרא. ועיין מ"ש בזה במ"ה דפ' דלעיל:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(לד) (על המשנה) בו ביום. שנשאת כדאוקי לה בפ' נערה בשנשאת ונתגרשה בו ביום וכי קתני נדרה בו ביום לרבותא נקטיה דאע"ג דבו ביום היתה ברשות אביה קודם שנדרה אפ"ה כיון שנשאת אין לה תקנה אפילו לאותו יום עצמו. הר"נ:

(לה) (על הברטנורא) ואי הך חזרה דארוסין בלחוד היא נמי אינו יכול להפר בשותפות האב דכיון שנשאת שוב אין לאביה זכות בה. הר"נ:

(לו) (על המשנה) זה הכלל. לאתויי מסר האב או שלוחיו לשלוחי הבעל. גמרא:


פירושים נוספים