משנה בבא בתרא ח ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת בבא בתרא · פרק ח · משנה ו | >>

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


בבלי קלד א  רמב"ם הלכות נחלות ד א  שולחן ערוך חושן משפט רעט א בבלי קלה ב  רמב"ם הלכות זכיה ומתנה ט כד  שולחן ערוך חושן משפט רנ כה   משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

האומר זה בני, נאמן.

זה אחי, אינו נאמן ונוטל עמו בחלקו.

מת, יחזרו נכסים למקומן.

נפלו לו נכסים ממקום אחר, יירשו אחיו עמו.

מי שמת ונמצאת דיתיקי קשורה על ירכו, הרי זו אינה כלום ל.

זכה בה לאחר לא, בין מן היורשין בין שאינו מן היורשין, דבריו קימין.


נוסח הרמב"ם

[עריכה]

האומר זה בני נאמן וזה אחי אינו נאמן יטול עימו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עימו מי שמת ונמצאת דייתיקי קשורה על ירכו הרי זו אינה כלום זיכה בה לאחר בין מן היורשים ובין שאינו מן היורשים דבריו קיימין.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

[עריכה]

זה בני נאמן - ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום:

זה אחי אינו נאמן - להורישו עם אחיו כח, שהרי אינן מכירים אותו:

ונוטל עמו בחלקו - כגון אם הם שני אחים לבד הספק, ויש להם לחלק שלש שדות, זה נוטל שדה ומחצה וזה נוטל שדה ומחצה, וזה שמעיד על הספק שהוא אחיו, נותן לו חצי השדה, והאחר אינו נותן לו כלום, דאמר ליה הבא ראיה ושקול:

מת - הספק:

יחזרו - אותן הנכסים שנתן לו אחיו:

למקומן - כלומר למי שנתנם לו. אבל שאר אחים אין יורשים עמו:

נפלו לו - לספק:

נכסים ממקום אחר - בחייו כט. או קנה נכסים ועכשיו מת:

יורשו אחיו - של זה שהיה מעיד שהוא אחיו:

עמו - דהא קא מודי להו שאחיהם הוא. והני מילי בדלא כפרו שאר האחין לומר ודאי שאינו אחיהן, אלא טוענים שאינן מכירים אותו. אבל אם כפרו בו שאינו אחיהם, לא יירשנו אלא זה שהעיד לו בלבד:

דייתיקי - צוואת שכיב מרע. ולשון דייתיקי דא תהא למיקם ולמיהוי:

קשורה על יריכו - דליכא למימר אחר כתבה ונתנה שם, אפילו הכי הרי זו אינה כלום, שהרי לא גמר להקנות אלא בקבלת השטר ואין שטר לאחר מיתה:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

[עריכה]

(כח) (על הברטנורא) ולא פירש לענין לאוסרה לשוק. משום דהכא במוחזק לן באחי כדכתכינן בפ"ג דקידושין מ"ח. והלכך אסורה אפילו שתק. כיון שמוחזק לן באחי ולא בבני. ומיהו יש לפרש נמי אינו נאמן לאוסרה, וסיפא באינו מוחזק באחי ולא בבני. ר"ש:

(כט) (על הברטנורא) ר"ש. ולא ידעתי למה דקדק לכתוב כן:

(ל) (על המשנה) אינה כלום. דאע"ג דצוואת שכיב מרע קונה לאחר מיתה, הני מילי כדי שלא תטרוף דעתו עליו, אבל כח השטר לא עדיף כצוואתו, שהרי לא גמר להקנות כו'. הר"ש:

(לא) (על המשנה) לאחר. ואמר ליה זכה במה שכתוב בזה השטר. אע"פ שאינה כתובה על שמו, שכתב על שם ראובן ואמר לשמעון זכה במה שכתוב בה, קנה. דלא גרע משאר צוואתו שהיא ככתובה וכמסורה, ורבותא קתני לאחר. ר"ש. ועתוי"ט:

פירוש הרמב"ם

[עריכה]