מצודות על תהלים יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביום הציל" - לעת זקנותו שניצל מכל התלאות או בכל עת שהיה ניצל מאיזה צרה אז שר השירה הזאת

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ארחמך" - ענין אהבה וחיבה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומצודתי" - מגדל גבוה וחזק

"ומפלטי" - ענין הצלה

"צורי" - חזקי כצור וסלע וכפל דברו

"וקרן" - דרך המקרא לכנות החוזק בקרן ע"ש שבעלי הקרנים יתחזקו בהם בהלחמם עם מי 

מצודת דוד

"וקרן ישעי" - הוא לי לישע ועזר כמו הקרן לבעל הקרנים

"ה' סלעי" - ה' לי למחסה כבנין הסלעים וכמצודה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מהולל" - כשאני קורא לה' בהלל אז אני נושע מאויבי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפפוני" - סבבוני כמו כי אפפו עלי (לקמן מ')

"חבלי" - מכאובי כמו חבלי יולדה (הושע י"ג)

"ונחלי" - מלשון חולי כמו נחלה מכתך (נחום ג')

"בליעל" - כמו בלי עול שפרקו עול שמים 

מצודת דוד

"אפפוני" - כאשר סבבו אותי כאבי מות וכאשר החלאים הבאים מאנשי בליעל בעתו וחרדו אותי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קדמוני" - באו לפני 

מצודת דוד

"חבלי" - וכאשר כאבי שאול סבבוני וקדמו אותי מוקשים המביאים המיתה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושועתי לפניו" - ומה שצעקתי לפניו באה באזניו וכפל הדבר במ"ש כדרך מליצת השיר

"בצר לי" - בעת שהיה צר לי באחת מהדברים האלה אז קראתי לה' ושמע קולי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותגעש" - ענין התנודה והתנועה כמו כנהרות יתגעשו מימיו (ירמיהו מ"ו

מצודת דוד

"כי חרה לו" - כאשר חרה לו לקחת מהם נקמתי

"ותגעש" - רעדו ורעשו אויבי יושבי הארץ

"מוסדי הרים" - הוא משל על פרעה ושריו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עלה עשן" - הוא ענין כעס ואמר בלשון הנופל באדם שע"י חמום הכעס נראה כעין עשן יוצא מנחירי האף וכן יעשן אפך (לקמן ע"ד) 

מצודת דוד

"תאכל" - תשרוף את אויבי וממנו באו גחלים ובערו בהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וערפל" - אופל הענן 

מצודת דוד

"תחת רגליו" - להיות מוכן ליפרע מהם בחושך של ערפל

"ויט" - נטה את השמים למטה לארץ וירד עליהם להיות קרוב להם להכות בהם והוא מדרך משל לומר שהיה ממהר ליפרע מהם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כרוב" - מלאך ורז"ל אמרו כרביא (חגיגה י"ג) והוא תרגום של נער כי דמות אדם להנה

"וידא" - ענין עפיפה ופריחה כמו כאשר ידאה הנשר (דברים כ"ח

מצודת דוד

"כנפי רוח" - דימה נשיבת הרוח לעפיפת העוף

"וירכב" - למהר לבוא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישת חושך" - להחשיך להאויב

"סביבותיו" - החושך שם סביב סוכתו להיות מוכן לפניו

"חשכת" - החושך הזה בא מחשכת רבוי המים הנבלעים בהעבים הפרושים תחת השחקים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עביו עברו" - היו העבים מעבירים להשליך על האויב ברד וגחלי אש

"מנגה נגדו" - מחמת האורה שלפניו אשר הוא רוצה להאיר ולהושיע לי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירעם" - נתן בשמים קול רעם לרדת משם ברד וגחלי אש

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רב" - ענין השלכת חצים כמו רובה קשת (בראשית כ"א

מצודת דוד

"וברקים רב" - ירה ברקים והמם אותם

"ויפיצם" - את האויבים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפיקי" - הם המים הנגרים בחוזק כמו כאפיקים בנגב (לקמן קכ"ו) 

מצודת דוד

"מגערתך" - ממה שגערת בהאויב

"מנשמת" - מנשיבת הרוח היוצא מאפך והכל הוא דרך משל

"ויגלו" - כי נבקעה הארץ

"ויראו" - היה נראה קרקעית אפיקי המים כי נבקעו המים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימשני" - ענין הוצאה כמו מן המים משיתיהו (שמות ב'

מצודת דוד

"ממים רבים" - רודפי הרבים השוטפים כמים

"ישלח" - עזרתו שלח ממרום ולקחני מיד האויב

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אמצו" - כאשר חזקו ממני בהמלחמה אז הצילני מידם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אידי" - ענין צער ומקרה רע כמו הלא איד לעול (איוב ל"א

מצודת דוד

"יקדמוני" - שונאי היו מקדימין לבוא עלי בעת קרה לי מקרה רע בחשבם כאשר החילותי לנפול לא אקום עוד אבל ה' סמך אותי אף כי נפלתי הנה קמתי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחלצני" - הוציאני מן המצר

"למרחב" - למקום רחב להנצל מידם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כבור" - מלשון ברור ונקי 

מצודת דוד

"כבור ידי" - כפל הדבר במ"ש

"כצדקי" - כפי צדקי כי לא הרעותי את אחד מהם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאלהי" - ממצות אלהי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מני" - ממני

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עמו" - עם ה'

"ואשתמר" - שמרתי את עצמי מן הדבר הנחשב לי עון

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנגד עיניו" - ולא נגד בני אדם ולהתיהר

"וישב" - ולזה השיב ה' לי כצדקי

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גבר" - איש כמו דרך גבר בעלמה (משלי לשון

מצודת דוד

"עם חסיד" - כי כן דרכך להתנהג בחסד עם החסיד

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עקש" - עקום

"תתפתל" - גם הוא ענין עקום כמו דור עקש ופתלתול (דברים ל"ב

מצודת דוד

"עם נבר" - עם איש ברור ונקי תתנהג בברירות כי אתה תשלם לאיש כמעשהו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועינים רמות" - המתגאים ביותר

"עם עני" - עם מוכנע

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יגיה" - יזריח ויאיר 

מצודת דוד

"תאיר נרי" - רצה לומר תשלח לי עזרה

"יגיה חשכי" - יושיעני מן הצרה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אדלג" - אקפץ

"שור" - חומה כמו בנות צעדה עלי שור (בראשית מ"ט

מצודת דוד

"כי בך וגו'" - בבטחונך ארוץ למחנה האויב ולא אירא ובעזר אלוה אדלג על החומה לכבוש העיר

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מגן" - מחסה כמגן

"תמים דרכו" - לגמול לאדם כמפעלו

"צרופה" - ככסף צרוף שאין בו סיג כן אמרות ה' והבטחתו אין בה דבר בטל

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צור" - ענין חוזק

"זולתי" - בלתי 

מצודת דוד

"כי מי אלוה" - אשר בידו הכח למחות בידו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המאזרני" - מלשון אזור וחגורה

"חיל" - כח 

מצודת דוד

"תמים דרכי" - דרכי היה תמים ושלם ולא נפקד איש מאנשי במלחמה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משוה" - משים כמו שויתי עד בקר (ישעיהו ל"ח

מצודת דוד

"ועל במותי" - העמדתני על גבהי וגדולתי

"משוה" - שם רגלי קלות לרוץ מהר אחר האויב כאילה זו הקלה במרוצתה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונחתה" - מלשון חתת ושבר 

מצודת דוד

"למלחמה" - לדעת תכסיסי המלחמה

"ונחתה" - נתת בי כח לשבר קשת נחושה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וענותך תרבני" - גודל הענוה שבך להשגיח בי עשה אותי כאלו הייתי עם רב לנצח את האויב עם כי אנשי היו מתי מספר

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעדו" - ענין השמטה מן המקום

"קרסולי" - תרגום של כרעים הוא קרסולין 

מצודת דוד

"תרחיב" - הרחבת פסיעותי לבל ימעדו רגלי להיות נוח לפול

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אמחצם" - ענין חבורה ומכה כמו מחץ ראש (לקמן ק"י)

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תכריע" - ענינו הנפילה על הברכים

"עורף" - הוא אחורי הפנים

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אצמיתם" - אכריתם כמו אותו אצמית (לקמן ק"א) 

מצודת דוד

"נתתה לי עורף" - כי ברחו מפני ופנו אלי עורף

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ה'" - כמו אל ה'

"ישועו" - אל עזר מלכי האדמה

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואשחקם" - ענין כתישה כמו ושחקת ממנה הדק (שמות לשון)

"אריקם" - מלשון ריקן 

מצודת דוד

"אריקם" - אעשה אותם ריק מכל כטיט המושלך בחוצות שנשחק ונדוק ברגלי אדם והרוח מפזרם ונשאר המקום ריק ממנו

"כעפר" - שיהיו דק כעפר הפורח ברוח

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא ידעתי" - כי הם מארץ רחוקה

"תשימני לראש גוים" - ויהיו מוכנעים לי ולא יוסיפו עוד להלחם עמדי

"מריבי עם" - ממלחמות עמים

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יכחשו לי" - ידברו אלי דברי כחש לומר שאוהבים המה לי כי יהיה פחדי עליהם

"לשמע אוזן" - על כי ישמעו שיצא לי שם גבורה יהיו נשמעין לעבודתי

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יבולו" - יכמשו

"יחרגו" - הוא הפוך מלשון חגר וכמו כבש כשב 

מצודת דוד

"ויחרגו" - יהיו פוסחים ממה שיהיו סגורים ברגליהם במסגרי כבלי ברזל

"יבלו" - רצה לומר יהיו מיוסרים במכאוב

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צורי" - מלשון צור ר"ל חזקי 

מצודת דוד

"חי ה'" - הלא ה' חי לעולם וכזאת יעשה כל הימים ויהיה ברוך לעולם בעבור זה

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וידבר" - מלשון דבר ומגפה וכן תדבר את כל זרע המלוכה (ד"ה ב כ"ב) 

מצודת דוד

"הנותן" - הנוקם נקמתי מיד האויב

"וידבר" - מכה לעובדי כוכבים ומזלות בדבר תחת נפשי

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן קמי" - תרומם אותי יותר מן הקמים עלי

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כן" - בעבור התשועה הגדולה הזאת

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מגדל" - מלשון גדול 

מצודת דוד

"ולזרעו" - וכן יעשה לזרעו עד עולם

"מגדל" - ובזה אודך בגוים כי אספר לומר דעו שה' מגדיל ישועות רצה לומר עושה ישועות גדולות למלכו ולא בתשלום גמול כי אם בחסד