מהרש"ל על הש"ס/בבא בתרא/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י
ראשונים על הפרק: תוספות | רי"ף | רא"ש | מאירי | ריטב"א | רשב"א | רמב"ן | יד רמה | ר' גרשום | שיטה מקובצת
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | רש"ש | בן יהוידע

על ש"ס: מהרש"ל | ראשונים | אחרונים


דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף קג עמוד א[עריכה]

גמ' נותן לבית זרע חומר שעורים כו' כצ"ל:

ר"ש בד"ה האומר לחבירו כו' והוא בריבוע ד' אמות חסר משהו פחות משליש רוחב אצבע ויתר על רובע כל זה נמחק ונ"ב הכל טעות ואינו מפי' רשב"ם ועיין בפרק האומר בקדושין:

בד"ה בית כור דשמא לבנות לו בית או למשטחא בה פירי כו' אני מוכר לך אפילו כו' כצ"ל:

בד"ה פחות מיכן בגובה :

ר"ש ד"ה אמאי צ"ל ואמאי:

בד"ה ליקדשו כו' בפני עצמו כמקדיש שתי כו' כצ"ל:

או בעומק הס"ד:

בד"ה דלאו בני כו' אלא בפרי עצמו לפדות בשוייהו כצ"ל:

בד"ה אי הכי בני זריעה הס"ד:

בד"ה שידרא כו' וגבשושית הס"ד:

בד"ה טרשין כו' לזרעי' ה"מ כו' הד"א:

בד"ה ר' חייא כו' נמדדין עמה עד שיהו כו' כצ"ל:

בד"ה בעי ר' חייא כו' דהיינו ט' רבעין מפוזרין במיעוטה של רוב השדה שהוא ז' סאין כו' ועיקר וה"ג רובן במיעוטה כו' כצ"ל והד"א:

תוס' בד"ה ואמאי כו' פי' הרשב"ם במקדיש שתי שדות כו' כצ"ל:


דף קג עמוד ב[עריכה]

ר"ש בד"ה כשיר מהו כו' בינתייהו שתי וערב כו' ויחרוש אלא עשויין כאצעדה דלא מיזדרע בינתייהו שפיר כל כך כצ"ל ומצוייר כזה א:

בד"ה איצטדינין כו' האצטדינין מצוייר כזה ב:

בא"ד כראשון עקלתון מצוייר כזה ג:

בד"ה אפי' פיחת רובע כו' לכל סאה כו' כצ"ל:

והס"ד: בד"ה הגיעו כו' ולא אמר ליה לא מדה כו' לאשמועינן אתא הס"ד וכצ"ל:


דף קד עמוד א[עריכה]

גמ' רובע לסאה או הותיר כו' כצ"ל:

ר"ש בד"ה הן חסר כו' אני מוכר לך כצ"ל והס"ד:

בד"ה ומשני כו' הזול הוא דעכשיו דאמרינן ליה למוכר אי אתא ארעא המותר יהבת ליה כו' שקול מאותו המותר מעות כזולא כו' קרקע שלך והאי דקתני כו' דמוכר דהשתא לא מפסיד הלוקח מידי כצ"ל והד"א:

בד"ה אמר רב הונא ט' קבין שאמרו במתניתין כו' ליתנהו בתורת מחילה ולא בתורת כו' ליפות כחו דמוכר אלא לחזרת קרקע אפי' בבקעה כו' כצ"ל והד"א:

תוס' בד"ה פרושי קמפרש כו' איזהו בית כור שהוא בכבית כור כו' הן יותר בכבית כור דמשמע כבית כור כו' תלה ליה בכבית כור כו' כצ"ל:

בד"ה אלא לאו כו' אלא להצטרף לפחות יתר מרובע לסאה כו' כצ"ל ונ"ב פי' בין שהיו כבר ז' קבין ומחצה בהחסר בין לא היו כבר בהחסר אלא ג' קבין ועם הטרשים שהוא ה' קבין יהיה שמנה קבין דאז יהא יתר על הרובעים ומחזיר הכל ודו"ק [עיין במהרש"א]:


דף קד עמוד ב[עריכה]

גמ' מילתא יתירא לתשעת קבין כו' כצ"ל:

ר"ש בד"ה ואי איכא כו' יחזור לו קרקע ולא כו' לא הוה לן למימר יחזיר ליכא למימר בהו ייפוי כח דמוכר כו' כצ"ל והד"א:

בד"ה ומשני כו' דאי הוי ט' קבין הדרי דאיכא טפי מרובע לכל סאה כו' כצ"ל:

בד"ה ה"ג ובגינה בית חצי קב כו' והדר ואע"ג כו' כצ"ל והד"א:

בד"ה ומשני כו' ה"ד בחצי רובע כו' כצ"ל:


דף קה עמוד א[עריכה]

ר"ש בד"ה אבל הכא במתני' הס"ד:

בד"ה יכול לחזור כו' ועד דמשיך לכוליה לא קני מידי נ"ב פי' במדידה לאפוקי משך כל הכור דלא מהני עיין בטור:

תוס' בד"ה אבל בא כו' ואפילו הכי בסוף חדש כו' נ"ב פי' ולא מוקמינן ארעא בחזקת מריה וק"ל דאי לאו הכי דלמא המשכיר קרוי המוציא ודו"ק [עיין במהרש"א]:

בא"ד ידענו שכתב ידן הוא זה כו' כצ"ל:


דף קה עמוד ב[עריכה]

ר"ש בד"ה אלא לעולם כו' בתר חזקה הס"ד:

בד"ה דהתם גבי כו' ונמצא שדר על בית חבירו כו' כצ"ל והד"א:

בד"ה בפרק קמא דסנהדרין אמרי בי רב רב הונא והאמר רב הונא אמרי בי רב כו' כצ"ל:

בד"ה איסתרא מאה מעי מאה מעי מאה מעי כו' הד"א:

בד"ה מהו דתימא כו' פירושי קמפרש בשני ענינים כדאמר לעיל כו' כצ"ל והד"א:


דף קו עמוד א[עריכה]

גמ' ולטעמיך הגיעו קא תנא כשום הדיינין כו' כצ"ל:

ר"ש בד"ה בסימניו כו' קח לך פחות משתות הגיעו כצ"ל:

בא"ד דהיינו טפי מרובע לסאה כו' נ"ב פירוש שיעור של שתות הוא טפי משיעור של רובע ודו"ק:

בד"ה שתות הגיעו בפחות משתות כו' ובמצריו וה"ק כו' דקתני פחות משתות הגיעו כו' כצ"ל:

בד"ה אמר לך כו' וקשיא לרב יהודה ואמר לך רב יהודה כו' כצ"ל והד"א ונ"ב פירוש כך הוא מפרש הסוגיא שזו היא דברי רב יהודה ודו"ק:

בא"ד וכן עיקר דליכא הכא כו' כצ"ל והד"א:

תוס' בד"ה ה"ג כו' דגרסי' פחות שתות הגיעו כו' כצ"ל:


דף קו עמוד ב[עריכה]

גמ' והוא עשרין אמר לי אמר ליה דעדיפא כעשרין כו' ואורים ותומים אמר רב אשי כו' כצ"ל:

שם ואזיל בי תרי מינייהו ופליג כו' צ"ל דאזיל חד כו' ונ"ב כן הוא בס"א וכן ברמב"ן:

ר"ש בד"ה אמר רב אשי כו' עם הגורל באורים ותומים כו' כצ"ל:

תוס' בד"ה ושמואל אמר כו' בלא מה כח ב"ד יפה חולקין כצ"ל:


דף קז עמוד א[עריכה]

ר"ש בד"ה אחד אומר כו' ושנים אומרים במאתים כו' במנה הס"ד וכצ"ל:

בד"ה ואחד אומר כו' פחות הס"ד:


דף קז עמוד ב[עריכה]

ר"ש בד"ה והאנן כו' דשמנין כו' אדאכלת כו' הד"א:

ד"ה תרגומא מרישא לסיפא אמאי משמנין כו' הד"א: