ירושלמי בבא בתרא ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בבא בתרא פרק ז: משנה תוספתא ירושלמי בבלי

<< ירושלמי, מסכת בבא בתרא, פרק ז >>
מתוך: ירושלמי בבא בתרא ז א (עריכה)

הלכה א משנה[עריכה]

האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה פחות מיכן נמדדין עמה ואם אמר לו כבית כור אפילו היו שם נקעים עמוקים יותר מעשרה טפחים או סלעים גבוהים יותר מעשרה טפחים הרי אילו נמדדין עמה

הלכה א גמרא[עריכה]

ר יסא בשם ר יוחנן ובלבד במעוטי שדהו במובלעים בה ובסלע ששילחו בית רובע אין נמדד עמה שבאמצע נמדד שבצד אין נמדד אי זהו צד ואי זהו אמצע דבית ר ינאי אמרי כל שמחרישה סובבתו זהו אמצע אין המחרישה סובבתו זהו הצד אתא ר יוסי בשם ר יוחנן היה רובה מצד אחד שאם תפזרנה ויש לה מיעוט נמדד עמה רחבין כמה רבי חגי אמר עד ארבע אמות ר יוסי בי ר בון אמר עד עשרה טפחים היה שם נקע א עמוק עשרה טפחים ואין בו ארבעה מהו נישמעינ מהדא דמר ר יסא בשם רבי יוחנן ובלבד במיעוט השדה ובמובלעין בה ובסלע ששילחו בית רובע אין נמדד עמה היה חלוק נמדד עמה הדא אמרה היה רובה מצד אחד שאם תפזרנה ויש בה מיעוט אין נמדד עמה היה שם נקע אחד ארוך והוא מסתלק לבית רובע ר חייה בר ווא שאל היה עשוי כמין מקלות נמדד עמה אי לא ר יודן בר ישמעאל שאל היה עשוי כמין טבליות של שייש נמדד עמה אי לא ר יצחק בר טבליי שאל היה עשוי כמין קתדריות ממקום דופנו הוא מודד או ממקום שיפועו מודד רב הונא בשם רב חייה בשם ר יוחנן והוא שיהא שם בית ארבע כור עפר


מתוך: ירושלמי בבא בתרא ז ב (עריכה)

הלכה ב משנה[עריכה]

בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פחת כל שהוא נכה הותיר כל שהוא יחזיר ואם אמר לו אם חס ואם יתר אפילו אם פחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יותר מיכן יעשה חשבון ומהו מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ולמה אמרו מחזיר לו מעות לייפות כוחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגינה בית חצי קב וכדברי רבי עקיבה בית רובע מחזיר לו את הקרקע ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר לו אלא את כל המות

הלכה ב גמרא[עריכה]

הכא את מר הגיעו והכא את מר לא את הרובע בלבד מחזיר לו אלא כל המותר אמר מכיון שאת מוציאו לפחות מחבל מחזירו את למידה בחבל


מתוך: ירושלמי בבא בתרא ז ג (עריכה)

הלכה ג משנה[עריכה]

מידה בחבל אם חסר אם יתר ביטל אם חבר אם יתר מידה בחבל הן חסר הן יתר מדה בחבל ביטל מידה בחבל את הוא חסר הן יתר כדברי בן ננס בסימניו במצריו פחת משתות הגיעו עד שתות ינכה

הלכה ג גמרא[עריכה]

תני ר חייה המוכר עבד לחבירו נמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו נמצא ליסטים או מוכתב למלכות לא הגיעו רבי הונא אמר השתות עצמו מנכה


מתוך: ירושלמי בבא בתרא ז ד (עריכה)

הלכה ד משנה[עריכה]

האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך משמנין ביניהן נוטל חצי שדהו חצייה בדרום אני מוכר לך משמנין ונוטל חצייה בדרום והוא מקבל עליו מקום הגדר והחריץ ובין חריץ וכמה הוא חריץ ששה טפחים ובין חריץ לשלשה

הלכה ד גמרא[עריכה]

תני האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך ופלוני מקיפך ופלוני מקיפך וחצי פלוני מקיפך רב הונא ורב יהודה ור ירמיה כד אמר נותן לו כמין פנדור וחד אמר נותן לו כמין מטלית וחד אמר נותן לו כמין פסיקיא