לדלג לתוכן

יונה א/כתיב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
| ספר יונהפרק א' • מהדורת הכתיב | >>


א ב ג ד

א ויהי דבר יהוה אל יונה בן אמתי לאמר ב קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני ג ויקם יונה לברח תרשישה מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני יהוה ד ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר ה וייראו המלחים ויזעקו איש אל אלהיו ויטלו את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם ו ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד ז ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה ח ויאמרו אליו הגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי מזה עם אתה ט ויאמר אליהם עברי אנכי ואת יהוה אלהי השמים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה י וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי ידעו האנשים כי מלפני יהוה הוא ברח כי הגיד להם יא ויאמרו אליו מה נעשה לך וישתק הים מעלינו כי הים הולך וסער יב ויאמר אליהם שאוני והטילני אל הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם יג ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסער עליהם יד ויקראו אל יהוה ויאמרו אנה יהוה אל נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל תתן עלינו דם נקיא כי אתה יהוה כאשר חפצת עשית טו וישאו את יונה ויטלהו אל הים ויעמד הים מזעפו טז וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויזבחו זבח ליהוה וידרו נדרים