ביאור:שידוך

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

שידוך או בחירה?[עריכה]

כשאדם בוחר לו בת-זוג לנישואין, מיהו הגורם הפעיל יותר בתהליך הבחירה - האדם עצמו או הוריו? בחברות מסורתיות מקובל שההורים פעילים יותר ו"משדכים" בין ילדיהם (גם אם בסופו של דבר הילדים יכולים להחליט אם להסכים לשידוך או לדחות אותו), ובחברות מודרניות מקובל שהאדם עצמו פעיל יותר ומנהל בעצמו את תהליך החיפוש (גם אם ההורים עוזרים ומציעים הצעות). ומה בתקופת התנ"ך?

מלכתחילה שיערתי, שבתקופת התנ"ך, כמו בחברות מסורתיות, ההורים היו הגורם הפעיל; אך בבדיקה שערכתי מצאתי רק מעט מאד פסוקים המתארים את ההורים כגורם הפעיל בבחירת בת-זוג לבנם:

כמו כן ישנם מספר מקרים בהם מלך בחר בת-זוג עבור נתיניו, או אדון עבור עבדיו:

 • (בראשית מא מה): "ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח, ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה"- פרעה נתן אשה ליוסף כשמינה אותו למשנהו.
 • (שמואל א יח כז): "ויקם דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים איש ויבא דוד את ערלתיהם וימלאום למלך להתחתן במלך, ויתן לו שאול את מיכל בתו לאשה"
 • (מלכים א יא יט): "וימצא הדד חן בעיני פרעה מאד, ויתן לו אשה את אחות אשתו, אחות תחפניס הגבירה"
 • (דברי הימים א ב לה): "ויתן ששן את בתו לירחע עבדו לאשה, ותלד לו את עתי"
 • ובמובן רחב יותר, אפשר לראות גם את הפסוק הבא כ"שידוך", (בראשית ב כב): "ויבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה, ויבאה אל האדם"- ה' יצר אשה ו"שידך" בינה לבין האדם, יציר כפיו...
 • (הושע א ג): "וילך ויקח את גמר בת דבלים, ותהר ותלד לו בן"- גם הושע לקח אשה בציווי ה'.

אולם, רוב הפסוקים המתארים נישואין בתנ"ך, מתארים את הגבר עצמו כגורם הפעיל בבחירת בת זוגו:

 • בראשית ד יט: " "ויקח לו" "למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השנית צלה" "
 • בראשית יא כט: " "ויקח אברם" "ונחור להם נשים, שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה" "
 • בראשית כה א: " "ויסף אברהם ויקח אשה" "ושמה קטורה" "
 • בראשית כט יח: " "ויאהב יעקב" "את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה" "
 • בראשית לח ב: " "וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע" ", ויקחה ויבא" "אליה" "
 • שמות ב א: " "וילך איש מבית" "לוי, ויקח את" "בת לוי" ", שמות ו כ: " "ויקח עמרם" "את יוכבד דדתו לו לאשה, ותלד לו את אהרן ואת משה" "
 • (שמות ו כג): "ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה, ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר"
 • גם נשים כמובן יכלו לבחור את בני זוגן, (במדבר לו ו): "זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד לאמר: לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים";  (במדבר לו יא): "ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים"
 • (שופטים יד ב): "ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר 'אשה ראיתי בתמנתה מבנות פלשתים, ועתה קחו אותה לי לאשה'"- שמשון בחר את אשתו בעצמו, וביקש מהוריו שיהיו המתווכים.
 • (שופטים יט א): "ויהי בימים ההם ומלך אין בישראל, ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים, ויקח לו אשה פילגש מבית לחם יהודה"
 • (שופטים כא כא): "וראיתם, והנה אם יצאו בנות שילו לחול במחלות, ויצאתם מן הכרמים, וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו, והלכתם ארץ בנימן"
 • (שמואל א כה מב): "ותמהר ותקם אביגיל, ותרכב על החמור וחמש נערתיה ההלכות לרגלה, ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי לו לאשה"- דוד שלח שליחים לקחת את אביגיל, אלמנתו של נבל הכרמלי; שמואל א כה מג: " "ואת אחינעם לקח דוד מיזרעאל" "ותהיין" "גם שתיהן לו לנשים" " ( פירוט ), שמואל ב ה יג: " "ויקח" "דוד עוד פלגשים ונשים מירושלם אחרי באו מחברון ויולדו עוד לדוד בנים ובנות" "
 • דברי הימים א ב יט: " "ותמת" "עזובה, ויקח לו כלב" "את אפרת ותלד לו את חור" "
 • דברי הימים ב יא יח: " "ויקח לו" "רחבעם אשה את מחלת בן ירימות בן דויד אביהיל בת אליאב בן ישי" "
 • רות ד יג: " "ויקח בעז" "את רות ותהי לו לאשה ויבא אליה ויתן ה' לה הריון ותלד בן" "

ישנם כמה מקרים, בהם מסופר על אדם שנתן אשה (את בתו או בת-חסותו) לאדם אחר, לאות כבוד והוקרה. במקרים אלה, ההורים היו הגורם הפעיל בבחירת בן -זוג לבתם, אך מסתבר שהגבר היה הגורם הפעיל בבחירת בת -זוגו; הוריו של הגבר אינם נזכרים, ומסתבר שלא היו מעורבים בתהליך:

 • (שמות ב כא): "ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את צפרה בתו למשה"- יתרו כהן מדיין נתן את ציפורה בתו למשה.
 • (שופטים א יג): "וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב הקטן ממנו, ויתן לו את עכסה בתו לאשה"- כלב בן יפונה נתן את בתו לעתניאל בן קנז, כשכר על כיבוש קרית-ספר.

ובדברי הנביא ירמיהו נמצאות כל הדרכים להתחתן זו לצד זו:

 • (ירמיהו כט ו): "קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם ואל תמעטו"

פסוקים נוספים[עריכה]

 • (דברי הימים ב כד ג): "וישא לו יהוידע נשים שתים"- לפי חלק מהמפרשים, הכוונה שיהוידע הכהן השיא שתי נשים ליואש מלך ישראל, שהיה תחת חסותו (ישנה מחלוקת בין הרמב"ם לראב"ד, האם מותר לכהן גדול לקחת שתי נשים; לפי הרמב"ם אסור לכהן גדול לקחת שתי נשים, ולכן יש לפרש את הפסוק על יואש).
 • (בראשית ו ב): "ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"- כאן זה נחשב לחטא.
 • (בראשית כו לד): "ויהי עשו בן ארבעים שנה, ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי", (בראשית כח ט): "וילך עשו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה"
 • (בראשית לד ד): "ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר ' קח לי את הילדה הזאת לאשה'"
 • (שופטים ג ו): "ויקחו את בנותיהם להם לנשים ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלהיהם"- גם כאן זה נחשב לחטא - נישואי תערובת עם בנות כנען.
 • (מלכים א ג א): "ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלתו לבנות את ביתו ואת בית ה' ואת חומת ירושלם סביב"
 • (מלכים א טז לא): "ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט ויקח אשה את איזבל בת אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את הבעל וישתחו לו"
 • (אסתר ב יז): "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי"
ראו גם דיון על שידוכים בתנך ובימינו / עצור כאן חושבים .


תגובות[עריכה]

ויש גם פסוק יפה ומעניין -

שופטים כא כא: "וראיתם והנה אם יצאו בנות שילו לחול במחלות ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם ארץ בנימן"

-- hagai hoffer, 2010-12-13 12:22:28

וראה -

[1]

-- hagai hoffer, 2010-12-13 17:29:29

תודה, הוספתי.

-- אראל, 2010-12-14 21:35:57


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:שידוך או בחירה?


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-12-26.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/hvdlim1/jiduk