תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אלעזר בר יוסי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' אלעזר בר יוסי[עריכה]

(אמורא דא"י בדור החמישי).

האמורא הזה נשכח כמת מלב סה"ד וחשב שבכ"מ שנזכר, הוא ר"א בר' יוסי בן חלפתא התנא, אבל כאשר נעיין דבכ"מ שנזכר שקיל וטרי עם אמוראי אחרונים דא"י וכאשר נפרש.

אביו ר' יוסי היה חבירו דר' יונה (שגם אותו לא זכר בסה"ד וחשב שהוא ר' אסי), ובמגילה פ"א ה"י והוריות פ"ג ה"ז שר' יוסי כד הוה בעי למקנתרה לר' לעזר בר' יוסי הוה א"ל לפנים ה' עמו, ומה שלא אמרו לר' לעזר בריה יען שכן דרך הגמרא לומר כסנהדרין פ"ז ה"ה ר"ש בריה דר' הלל בן פזי בעא קומי ר' הלל בן פזי ולא אמר בעי קומי אבוי, או שהיה כתוב בריה ונשמט הה"א ונעשה מזה בר"י, והוא קיבל הרבה מר' יוסי אביו כדמצינו תענית פ"ב ה"ב שהתיב קומי ר' יוסי, וברכות פ"א ה"ה, פ"ד רה"ג, גיטין פ"ג ה"א בעו קומי ר' יוסי, ובכלאים פ"ח ה"ב, נדרים פ"ד ה"ט אמר קומי ר' יוסי.

ונשאר שמו גם בבבלי קידושין לט. שאמרו שם א"ר אסי אר"י - א"ל ר' אלעזר בר' יוסי והאנן תנן, והגיהו שם שצ"ל ר' אלעזר לר' אסי אבל אין אנו צריכין להגיה כי הוא ר"א בר' יוסי והוא הקשה לר' אסי ואפשר גם לומר שר' אסי זה הוא ר' יוסי אביו ורבו.

וכן מצינו שאמר בשם ר' אבין כמעשרות פ"ב ה"ב.

בשם ר' חנניה בריה דר' אבהו כאיכ"ר פ"ג-ו.

בשם ר' יוסי בר קצרתא ר"ה פ"ד ה"ח.

בשם ר' תנחום בר חייא כמעשרות פ"א ה"ג, מו"ק פ"א ה"א, ובע"ז ספ"א איתא בטעות ר' תנחום בר חייא בשם ר' לעזר בר"י וצ"ל להיפוך. וב"ב פ"ה סה"א אמר בשם ר' תנחום וחסר תיבת בר חייא.

וגם מצינו שאמר הלכה בשם רב כברכות ספ"ז (ושם בר יוסף), תרומות פ"ח סה"ג.

וכן נזכר כמה פעמים בירושלמי בשם סתם ר' לעזר והא בר' יוסי, כפסחים פ"ד ה"א, עירובין פ"ג ה"ב, כתובות פי"ג ה"ד, גיטין רפ"ב, שבועות פ"א ה"א, שאמר ר' אלעזר בשם ר' אבין והאא ר"א בר' יוסי.

וכן מה שמצינו ביצה פ"א ה"ז ר' לעזר ור' אבא מרי ור' מתניא הורו פיתא וכו' הוא ר"א בר' יוסי, כי ר' אבא מרי ור' מתניא לא היו בזמן ר"א ובפרט להורות דין.

וכן מה שמצינו שבת רפ"א-ב: ר' לעזר בשם ר' שמעון כרסנה הוא ר"א בר' יוסי, וכן מה שמצינו עירובין פ"י ה"ג ר"א ור' אבדימי בשם ר' מנא, הוא ר"א בר"י.

חבריו היו ר' יוסי בר' בון שחולק עמו ע"ז פ"ב סה"ב.

ר' נחמן ור' אחא בפסקתא רבתי פ' החודש.

ועם ר' דרוסאי כלאים פ"ט רה"ג, שבת פ"א רה"ב תענית פ"ד ה"ב.

האומרים בשמו מצינו ר' יהודה ב"ר שלום כתנחומא נח-יג.

ר' יהושע הכהן תנחומא נשא-כה.

ר' תנחום דכפר גון בשמו ב"ב פ"ה סה"א.

וכן נזכר שבת פ"א הי"א, ובתנחומא בכמה מקומות כמבואר שם במבוא, וב"ר פל"ב-ב ר' תנחומא בשם ר' יהודה בר' סימון ור' מנחמא בשם ר' אליעזר בר' יוסי אין לך אדם אוהב בן אומנתו, אבל החכם אוהב בן אומנתו וכו'.