רש"י על משלי טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · טו · >>

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וסלף בה שבר ברוח" - כשיסלף בל' סופה להביא עליו שבר הבא ברוח קדים המוכנת להפרע מן הרשעים כמ"ש ברוח קדים עזה (שמות יד) ברוח קדים אפיצם (ירמיהו כ"ח) ברוח קדים תשבר אניות תרשיש (תהלים מ"ח)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית צדיק חוסן רב" - בית המקדש שבנה דוד הצדיק חוסן רב ומגדל עוז לישראל

"ובתבואת רשע נעכרת" - ובהבאת ע"א שהביא מנשה בו נעכרת

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפתי חכמים יזרו דעת" - יכתירו דעת כמו זר זהב

"לא כן" - אינו אמת

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זבח רשעים תועבה" - בלק ובלעם.

"ותפלת ישרים" - זה משה.

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מוסר רע לעוזב אורח" - יסורים קשים מוכנים לעובר אורח של הקב"ה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאול ואבדון נגד ה'" - גלוי לפניו כל אשר בתוכה

"אף כי" - ק"ו הוא

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לב שמח ייטיב פנים" - אם תשמח לבו של הקדוש ברוך הוא בלכתך בדרכיו ויטיב לך פניו לעשות כל רצונך ואם תעצבהו יראה לך רוח נכאה כד"א (בראשית ה') ויתעצב אל לבו ויאמר ה' אמחה את האדם וגו' רוח נכאה טלנ"ט רוח של זעף

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טו טו): "כל ימי עני רעים" - ואפילו שבתות וימים טובים, דאמר שמואל "שנוי וסת - תחילת חולי מעיים".

"וטוב לב" - מי שלבו טוב בעשרו,

"משתה תמיד" - כל שנותיו דומות לו ימי משתה; ללמדך שיהא אדם שמח בחלקו.

ורבותינו דרשו מה שדרשו ב"חלק" (ראו תולדות אהרן).

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב ומהומה בו" - קול בני אדם צועקים שנעשה האוצר מגזל וחמס כמו וראו מהומות רבות בתוכה ועשוקים בקרבה (עמוס ג)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משור אבוס" - שאובסין לו המאכל בפיו על כרחו כדי לפטמו וכן ברבורים אבוסים (מלכים א ד) ויש למושלו כנגד קומץ מעט של עני שחביב משור חטאת של רשע ד"א טוב ארוחת ירק לתת לעני ואהבה שם להראות לו פנים יפות

"משור אבוס" - להאכילו בשר שמן ויראנו פנים זועפות

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש חמה יגרה מדון" - אדם שאין מעצור לרוחו להאריך חמתו יגרה מדון

"וארך אפים" - שאינו ממהר להנקם ולריב

"ישקיט ריב" - שהוא כלה ושקט מאליו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרך עצל כמשוכת חדק" - דומה בעיניו כאלו הדרכים גדורים לפניו בגדר חדקים

"משוכת" - גדר כמו הסר משוכתו (ישעיהו ה) חדק קוצים

"ואורח ישרים סלולה" - כבושה ומופנה ומדרש אגדה דרכו של עשו כקוץ זה הנסבך בגיזת צמר אם תטלהו מכאן הוא מתערה בכאן כך אין אדם יכול לצאת ידי עלילותיו בלא ממון

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו" - גורם לאמו שמבזים אותה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אולת" - שמחה היא לחסר לב

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפר מחשבות באין סוד" - בלא עצה לא תקום מחשבה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמחה לאיש במענה פיו" - כמשמעו ע"י מענה רך ודבור נחת הבריות אוהבים אותו ורבותינו דרשוהו על בעלי גירסא אם מוצאים בפיה' מענה אז תתקיים בם וישמחו

"ודבר בעתו מה טוב" - שואלים בהלכות הפסח ובהלכות החג בזמנו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אורח חיים למעלה למשכיל" - כמו שרפים עומדים ממעל לו (ישעיהו ו) כלומר לפני החכם קשוטה ומוכנת אורח חיים

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוכר ביתו" - שהוא בוצע בצע

"ושונא מתנות יחיה" - מאחר שהוא שונא מתנות כל שכן ששונא את הגזל

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לב צדיק יהגה לענות" - יחשוב ויבין מה יענה קודם שישיב דבר

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מאור עינים" - בתורה

"ישמח לב" - ששואלין ממנו דבר ויודע מה להשיב ולפי פשוטו כמשמעו דבר שהוא תאוה למראות עינים משמח הלב ומצחצח תוגת הלב כגון גן ירק ונהרות המושכים

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולפני כבוד ענוה" - הענוה גורמת שהכבוד בא