רש"י על דניאל ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דניאל · ד · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלה הוית בביתי" - שליו הייתי

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידחלנני" - ואיים עלי והפחדני

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועד אחרן" - ועד אשר באחרונה הובא לפני דנייאל

"כשום אלהי" - עכו"ם של בבל בל שמה טשצר שם לשון חכמה הוא בארמי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל רז לא אנס לך" - וכל סתום לא נאנס ולא נכחד ממך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רבה אילנא ותקיף" - גדל האילן והוחזק ועצם

"ימטא לשמיא" - הגיע השמים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עפיה שפיר" - ענפו נאה

"ואנבה שגיא" - פריו רב

"מזון לכולא ביה" - וכדי מזון לכל בריה היה בו

"תטלל" - לשון צל

"ידורון" - ל' מדור ולינה

"יתזון" - ל' מזון

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חזה הוית" - רואה הייתי

"ואלו עיר וקדיש" - והוא מלאך שהוא ער לעולם וקדוש

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קרא בחיל" - צועק בכח

"גודו אילנא" - קוצו האילן

"אתרו עפייה" - השירו והפילו ענפיו

"ובדרו אנבה" - הפיצו פריו

"תנוד חיותא מן תחתוהי" - ינודו החיות מתחתיו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברם עיקר שרשוהי בארעא שבוקו" - אך עיקר שרשיו הניחו

"ובאסור די פרזל ונחש" - כלומר תנו רגליו בכבלי ברזל כשם שעושין לסוס שמניחין אותו באפר כך כבלוהי בכבליה

"בדתאא" - בעשב השדה כלומר באחו שלא יזוז משם

"יצטבע" - יהא שרוי תמיד לשון טבילה

"חלקה" - חלקו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושבעה עדנין" - שבע שנים

"יחלפו עלוהי" - יעברו עליו בגזרה זו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאלתא" - גזרה וע"י שנמלכין בהקב"ה קודם שיגזרו הגזרה קורא אותה שאלתא

"עד דברת" - כמו למען

"די ינדעון חייא" - שידעו כל החיים

"ולמן די יצבא" - למי שירצה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פשרא" - פתרונו

"ואנת כהל" - ואתה יכול

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אדין דנייאל אשתומם" - שתק

"ורעינוהי" - ומחשבותיו

"יבהלוניה" - שהיה ירא לפתור לו חלום

"מרי" - אדוני אמרו רבותינו מארי חלמא לשנאך קדש הוא תלה עיניו להקב"ה ואמר חלום זה יתקיים על שנאך זה וא"ת לנבוכדנצר אמר והלא ישראל שונאו אפשר שיקללם

"לערך" - לשונאך כמו ויהי ערך (שמואל א כה)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"די מטת על מרי מלכא" - אשר הגיע על אדוני המלך

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולך טרדא מן אנשא" - ואותך יטרדו מבני אדם

"לך מצבעין" - אותך יטבלו

"ושבעה עדנין יחלפון עלך" - יש לומר גמול בה"מ שהחריב שנבנתה בשבע שנים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ודי אמרו וגו'" - אשר אמרו להניח שרשוהי של אילן והוא הפתרון מלכותא לך קיימת המלכות עומדת לך סופך שתשוב לך מלכותך

"מן די תנדע די שליטין שמיא" - מאחר שתדע שהעליונים מושלים בעולם

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להן מלכא" - באמת אתה מלך שמע לעצתי

"מלכי" - עצתי כמו איעצך אמלכינך

"ישפר עלך" - עצתי תיטב בעיניך לשמוע מילי

"וחטאך בצדקה פרוק" - וחטאתך בצדקה פרוק מעל צוארך

"ועויתך במחן ענין" - ועונותיך פרוק בחנינת עניים

"הן תהוה ארכא לשלותך" - אולי תהא שהות לשלומך שלא תמהר הרעה לבא ומה ראה דנייאל להשיא עצה טובה לנבוכדנצר ראה ישראל עניים שפלי גולה מחזירין על הפתחים והשיאו עצה לחננם אמר לו עניים אלו שהגליתם רעבים הם פרנסם וכן עשה פתח אוצרותיו והיה מפרנסם כל י"ב חדש

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כלא מטא" - כל הפתרון הגיע על נבוכדנצר

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מהלך הוה" - הולך היה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא דא היא" - שמע עניים באים על הפתח וצועקים אמר מה קול ההמון הזה באזני אמרו לו עבדיו אלו העניים שקבעת להם עת פרנסתם אמר הלא דא היא בבל רבתא וגו' ואלמלא ביזבזתי אוצרותי לפרנסת עניים מהיכן הייתי בונה כל הפלטרין הללו מעתה איני מפרנסם כך דרש רבי תנחומא

"וליקר הדרי" - ולכבוד תפארתי

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוד מלתא בפום מלכא עדת מנך" - סרה מנך

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טרדין" - לשון גירושין

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ספת" - הגזירה כלתה עליו

"גשמה" - גופיה

"שערה כנשרין רבה" - שערותיו ככנפי נשרים גדלו על כל גופו

"וטפרוהי כצפרין" - וצפרניו כצפור

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולקצת יומיא" - לקץ הימים שקבעו לו לסוף ז' השנים

"נטלת" - נשאתי

"ומנדעי עלי יתוב" - ודעתי עלי חזרה

"ולעלאה ברכת" - ואת העליון ברכתי

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כלה חשיבין" - רבותינו אמרו האי חירגא דיומא לא שמיה אבק הנראה בשמש

"וכמצביה עבד בחיל שמיא" - וכרצונו עושה בצבא השמים

"ולא איתי די ימחה בידיה" - ולא יש שימחה בידו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביה זמנא" - באותו זמן

"וליקר מלכותי הדרי" - ולכבוד מלכותי חזרתי

"וזיוי" - ותואר פני

"ולי הדברי ורברבני יבעון" - ואותי יועצי ושרי היו מבקשים וחפצים שאשוב

"התקנת" - הוכנתי

"ורבו יתירה הוספת לי" - וגדולה יתירה מן הראשונה נתוספת לי אמרו רבותינו שרכב על ארי וקשר תנין בראשו

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וארחתה דין" - ודרכיו משפט

"ודי מהלכין בגוה" - ואשר מהלכין בגאוה יכול להשפיל