רש"י על אסתר א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי בימי אחשורוש" – מלך פרס היה, שמלך תחת כורש לסוף שבעים שנה של גלות בבל.

"הוא אחשורוש" – "הוא" ברשעו, מתחילתו ועד סופו.

"המֹלך" – שמלך מעצמו, ולא היה מזרע המלוכה.

"מהדו ועד כוש" וגו' – המולך על מאה ועשרים ושבע מדינות, כמו שמלך מהודו ועד כוש שעומדים זה אצל זה, וכן: "כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה" (מלכים א ה ד), שהיה רודה בכל עבר הנהר, כמו שהוא רודה מתפסח ועד עזה.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשבת המלך אחשורוש וגו'" - כשנתקיים המלכות בידו; ורבותינו פירשוהו בעניין אחר במסכת מגילה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפרתמים" - שלטונים בלשון פרס

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימים רבים" עשה להם משתה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גנת" - מקום זרעוני ירקות "ביתן" - נטוע באילנות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חור כרפס ותכלת" - מיני בגדים צבעונים פירס להם למצעות

"אחוז בחבלי בוץ וארגמן" - מרוקמים בפתילי בוץ וארגמן, אותן פרס להם על גלילי כסף ועל עמודי שש

"מטות זהב וכסף" - ערך לישב עליהם לסעודה

"על רצפת" - קרקעות של בהט ושש וגו', מיני אבנים טובות, פירשו רבותינו; ולפי משמעות המקרא כך שמם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשקות בכלי זהב" - כמו "ולהשקות"

"שונים" - משונים זה מזה, וכן ״ודתיהם שונות״, ורבותינו דרשו מה שדרשו

"ויין מלכות רב" - הרבה, ורבותינו אמרו שהשקה אותם כל אחד ואחד יין שהוא זקן ממנו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדת" - לפי שיש סעודות שכופין את המסובין לשתות כלי גדול, ויש שאינו יכול לשתותו כי אם בקושי, אבל כאן ״אין אונס״

"יסד" - לשון יסוד, כלומר: כן תקן וצוה

"על כל רב ביתו" - על כל שרי הסעודה: שר האופים, ושר הטבחים, ושר המשקים

"לעשות כרצון איש ואיש" - לכל אחד רצונו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביום השביעי" - רבותינו אמרו: שבת היה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותמאן המלכה ושתי" - רבותינו אמרו: לפי שפרחה בה צרעת, כדי שתמאן ותהרג; לפי שהיתה מפשטת בנות ישראל ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת, נגזר עליה שתפשט ערומה בשבת "ויקצף" - ששלחה לו דברי גנאי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי כן דבר המלך" - כי כן מנהג ״המלך בכל משפט, לשום את הדבר לפני כל יודעי דת ודין״

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והקרב אליו" - לערוך דבריו לפניהם, אלו הם: ״כרשנא שתר״ וגו'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדת מה לעשות" - מוסב על ״ויאמר המלך לחכמים״

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עותה" - לשון עון

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יצא דבר המלכה על כל הנשים" - זה שביזתה את המלך ״על כל הנשים להבזות אף הן את בעליהם״

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תאמרנה שרות פרס ומדי" לכל שרי המלך את הדבר הזה, והרי זה מקרא קצר "וכדי בזיון" - ויש בדבר הזה הרבה בזיון וקצף

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דבר מלכות" - גזרת מלכות של נקמה, שצוה להורגה

"ויכתב בדתי פרס ומדי" - בספרי חוק ומנהג המלכות

"ולא יעבור" חוק זה מביניהם, שיהא זה חוק ודת לכל הבוזה את בעלה

"אשר לא תבוא ושתי" - ולכך נהרגה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומדבר כלשון עמו" - כופה את אשתו ללמד את לשונו אם היא בת לשון אחר