רי"ף על הש"ס/סנהדרין/פרק י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא
גמרא על הפרק | משנה | ירושלמי
ראשונים על הפרק: רש"י | תוספות | רי"ף | רבינו אשר | רבינו חננאל | מאירי | ריטב"א | רמב"ן | ר"ן | יד רמ"ה
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | מהר"ם | רש"ש | בן יהוידע

על ש"ס: רי"ף | ראשונים | אחרונים


(דף פד:)

(דף רי"ף יט.) אלו הן הנחנקין המכה אביו ואמו וכו' ׃

גמ' איבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו ואסיקנא רב פפא לא שביק ליה לבריה למישקל סלווא מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח כוותא מ"ט דילמא חביל והוה ליה שגגת איסור בעו מיניה מרב ששת בן מהו שיעשה שליח לאביו להכאתו ולקללתו ומסקנא אמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכאתו ולקללתו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה (דברים יג) לא תחמול ולא תכסה עליו:

סליקו להו ואלו הן הנחנקין