רי"ף על הש"ס/סנהדרין/פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא
גמרא על הפרק | משנה | ירושלמי
ראשונים על הפרק: רש"י | תוספות | רי"ף | רבינו אשר | רבינו חננאל | מאירי | ריטב"א | רמב"ן | ר"ן | יד רמ"ה
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | מהר"ם | רש"ש | בן יהוידע

על ש"ס: רי"ף | ראשונים | אחרונים


(דף עה.)

(דף רי"ף יח:) אלו הן הנשרפין הבא על אשה ובתה יש בכלל אשה ובתה בתו ובת בתו ובת בנו ובת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו וכו':

גמ' תניא (ויקרא יט) אל תחלל את בתך להזנותה ר' אליעזר אומר זה המשיא בתו לזקן רבי עקיבא אומר זה המשהה בתו בוגרת אמר רב כהנא משום רבי עקיבא איזהו עני ורשע ערום זה המשהה בתו בוגרת ואמר רב כהנא משום רבי עקיבא הוי זהיר מן היועצך לפי דרכו תניא האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך את בניו בדרך ישרה ומשיאן נשים סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר (איוב ה) וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא תניא הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה לא יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא אומר לו אבא כך כתוב בתורה דרש רבי אחא בר חנינא מאי דכתיב (יחזקאל יח) אל ההרים לא אכל ועינו לא נשא וגו' אל ההרים לא אבל שלא אכל בזכות אבותיו ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל שלא הלך בקומה זקופה ואת אשת רעהו לא טמא שלא ירד לאומנות חבירו ואל אשה נדה לא קרב שלא נהנה מקופה של צדקה (דף רי"ף יט.) וכתיב צדיק הוא חיה יחיה׃

מתני' והבועל ארמית קנאין פוגעין בו ׃

גמ' והני מילי בתוך המעשה ובפרהסיא וכמעשה שהיה אבל לאחר פרישה אי נמי בצנעא לא ואם הרגו לאחר פרישה נהרג עליו וגרסינן בפרק אין מעמידין בהמה בפונדקיות של נכרים (דף לו.) בית דינו של חשמונאי גזרו על הבא על הכותית בצנעא וחייב עליה משום נש"א נדה שפחה אשת איש ואמרי לה משום נשכ"ז נדה שפחה כותית זונה כי אתא רבין אמר הבא על הכותית חייב עליה משום נשכ"ז נדה שפחה כותית זונה:

סליקו להו אלו הן הנשרפין