חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח–1958

צו בדבר מועצות אזוריות


ק״ת תשי״ח, 1256, 1590, 1847; תשי״ט, 108, 359, 591, 2006; תש״ך, 193, 795; תשכ״א, 1844; תשכ״ב, 1067, 1391; תשכ״ג, 2052; תשכ״ד, 68, 359; תשכ״ה, 125, 2798; תשכ״ו, 722; תשכ״ז, 1452; תשכ״ח, 1091; תשכ״ט, 193, 1000, 1549; תשל״א, 243, 581; תשל״ב, 846; תשל״ג, 799, 1792; תשל״ד, 84, 1568; תשל״ה, 1101, 1845; תשל״ו, 238; תשל״ז, 374, 688, 799, 1218, 1953, 2488; תשל״ח, 688, 2063; תשל״ט, 472, 1222, 1714; תש״ם, 747, 1636, 2120, 2140, 2366; תשמ״א, 91, 505, 505, 1012; תשמ״ב, 204, 772; תשמ״ג, 906, 1724; תשמ״ד, 1211, 1211, 1739; תשמ״ה, 419, 767, 1064, 1694; תשמ״ו, 11, 1402; תשמ״ז, 356, 519, 1220; תשמ״ח, 686, 935; תשמ״ט, 1265; תשנ״א, 200, 372, 479; תשנ״ב, 317, 957; תשנ״ד, 15, 917; תשנ״ה, 411, 707, 1197; ס״ח תשנ״ו, 23; ק״ת תשנ״ו, 756, 1505; תשנ״ז, 655, 986; תשנ״ח, 152; תשנ״ט, 722, 1086; תש״ס, 76; תשס״א, 810; תשס״ב, 353, 758; תשס״ג, 229, 1009; תשס״ד, 113, 805, 882; תשס״ה, 8, 115; תשס״ו, 490, 736; תשס״ז, 974, 1064; תשס״ח, 54, 271, 1292; תשס״ט, 30, 30; תש״ע, 1367; תשע״א, 737, 1419; תשע״ב, 71, 213, 606, 1178, 1272, 1322, 1418, 1420; תשע״ג, 800; תשע״ד, 957; תשע״ה, 25; תשע״ו, 796, 1465; תשע״ח, 124, 820, 1960, 2071, 2072, 2495, 2541, 2642; תשע״ט, 535, 650; תש״ף, 1070, 1736, 2136, 2139, 2561; תשפ״א, 3447, 3821; תשפ״ב, 2011.

עדכון סכומים: ק״ת תשמ״ב, 323, 817; תשמ״ג, 76, 1039; תשמ״ד, 139, 1131, 2650.


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשי״ט־2, תשכ״ה, תשמ״ו־2, ס״ח תשנ״ו, תשנ״ז־2, תשס״א, תשס״ז, תשס״ט, תשע״ב־4, תשע״ב־7, תשע״ח־7]
בצו זה –
”מועצה אזורית“ – כל אחת מהמועצות המקומיות אשר שמה נקוב בתוספת הראשונה;
”מועצה“ – מועצה שנבחרה או שנתמנתה לפי הוראות צו זה לניהול עניניה של מועצה אזורית;
”ועד מקומי“ – כמשמעותו בסעיף 3(א) לפקודה, שנבחר או שנתמנה לפי הוראות צו זה לניהול עניניו של ישוב;
”תחום מועצה אזורית“ – כלל השטחים המתוארים בטור ב׳ בתוספת הראשונה מתחת לשמה של המועצה האזורית;
”ישוב“ – מקום ששמו נקוב בטור א׳ של התוספת הראשונה;
”תחום עודף“ – תחום המועצה האזורית שאינו כלול בתחום ישוב;
”ישוב שיתופי“ – קיבוץ, קבוצה, מושב עובדים, מושב שיתופי, כפר שיתופי, לרבות ישוב שלפחות שמונים למאה מתושביו שהם בני 17 ומעלה מאוגדים באגודה שיתופית להתיישבות ושהמועצה מכירה בו כישוב שיתופי לצורך צו זה;
”תחום הישוב“ – השטח המתואר בטור ב׳ של התוספת הראשונה לצד שמו של אותו ישוב;
”נכסים“ – בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב;
לפי סעיף 5 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ״ו–1995, אחרי ההגדרה ”נכסים“ תבוא ההגדרה ”רחוב“ כלהלן:
”רחוב“ – לרבות מסילת ברזל כמשמעותה בסעיף 2 רישה ופסקאות (1) ו־(2) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972, וכן מיתקנים לצורך מסילת הברזל או בקשר אליה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנה;
”בעל“ – שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים, ובאין שכירות כאמור – האדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, ובאין אדם כאמור – הבעל הרשום של הנכסים;
”מחזיק“ – המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, להוציא את הגר בבית מלון או בפנסיון;
”אזור“ – כל אחד מאלה:
(1)
ישוב;
(2)
תחום עודף;
(3)
(פקעה);
”היום הקובע“ – היום ה־150 שלפני יום הבחירות למועצה, לראשות מועצה או לועד מקומי;
”מרשם האוכלוסין“ – המרשם המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965;
”מנהל בחירות“ – כמשמעותו בסעיף 142(א);
”יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית“ – יושב ראש הועדה המרכזית שנבחר לפי סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ״ט–1969;
”בית משפט לעניינים מינהליים“ – כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים;
”חוק בתי משפט לעניינים מינהליים“ – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000;
”עובד במשכורת“ – (בוטלה);
”עובד בשכר“ – (בוטלה);
”השר“ – שר הפנים או מי שהוסמך על ידיו לצורך צו זה.
[תיקון: תשמ״ו־2, תשנ״ז־2]

פרק שני: ניהול מועצה אזורית

מועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
מועצה אזורית תתנהל על ידי מועצה.
ראש מועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
מועצה תפעל באמצעות ראש המועצה; אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכויות המועצה לפי כל דין.
(ב)
ראש המועצה אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על המועצה בצו זה או בכל דין אחר יבוצעו כראוי.
(ג)
ראש המועצה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כראוי; הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי המועצה, אחראי ראש המועצה לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר של המועצה ובהתאם להוראות אחרות של צו זה או כל דין אחר.
האצלת תפקידים וסמכויות [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד־2, תשס״ה]
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש המועצה או לחבר ועדת הנהלה שהוקמה לפי סעיף 38 או לעובד המועצה או לראש ועד מקומי שבתחום המועצה, דרך כלל, לענין מסוים או לסוג ענינים ואולם ראש המועצה לא יהא רשאי לאצול לראש ועד מקומי את סמכויותיו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968.
[תיקון: תשנ״ז־2]

פרק שלישי: מועצה ראשונה ממונה

מינוי מועצה ראשונה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
הוקמה מועצה אזורית, יקבע השר את מספר חברי מועצתה הראשונה וימנה אותם לאחר שיקיים על כך התייעצות עם גופים ואנשים המייצגים לדעתו את תושבי המקום; המועצה הראשונה הממונה (להלן – מועצה ממונה) תכהן עד שתיבחר מועצה נבחרת ראשונה.
(ב)
השר רשאי, בכל עת, למנות חברים נוספים למועצה ממונה וכן רשאי הוא להעביר מכהונתו חבר מועצה שמונה ולמנות אחר במקומו.
כינוס מועצה לישיבה ראשונה [תיקון: תשנ״ז־2]
מועצה ממונה תתכנס לישיבתה הראשונה על פי הזמנת השר, תוך 14 ימים מיום מינוי חבריה; השר ישב בראשה וינהל את הישיבה עד אשר ייבחר ראש המועצה בהתאם לסעיף 7.
בחירת ראש מועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
מועצה ממונה תבחר בישיבתה הראשונה את אחד מחבריה לראש המועצה.
(ב)
בחירת ראש המועצה תיעשה בהצבעה גלויה על פי הוראות אלה:
(1)
המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה הוא הנבחר;
(2)
לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתקוים לא יאוחר מ־7 ימים מיום הישיבה הראשונה;
(3)
המועמד שקיבל בהצבעה השניה למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים הוא הנבחר.
(ג)
גם הישיבה האחרת כאמור בסעיף קטן (ב)(2) תזומן בידי השר.
בחירת סגן ראש המועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
תוך 30 ימים ממועד קיום הישיבה הראשונה תבחר המועצה, מבין חבריה, בסגן ראש מועצה; הוראות סעיף 7 יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על בחירת סגן ראש המועצה.
משכורת [תיקון: תשנ״ז־2]
ראש מועצה ממונה וסגנו רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת באישור השר ובשיעור שקבע השר.
חדילה מכהונה של ראש מועצה וסגנו [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
ראש מועצה ממונה וכן סגן ראש מועצה ממונה יחדל לכהן אם הוא –
(1)
חדל להיות חבר המועצה;
(2)
התפטר מכהונתו כאמור בסעיף 11;
(3)
הועבר מכהונתו בידי המועצה.
(ב)
החלטת המועצה להעביר את ראש המועצה או סגן ראש המועצה מכהונתו לא יהיה לה תוקף אלא אם כן נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; ואולם אם סיבת ההעברה מכהונה היא חיוב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון – תספיק החלטה המתקבלת ברוב רגיל.
התפטרות מכהונה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
אדם שנבחר או שנתמנה לכהונה לפי פרק זה ורוצה להתפטר מכהונתו ימסור, במסירה אישית, הודעה בכתב על כך –
(1)
לשר – אם הוא ראש המועצה;
(2)
לראש המועצה – אם הוא סגן ראש המועצה או חבר המועצה.
(ב)
העתק מהודעת התפטרות כאמור בסעיף קטן (א), ימסר בידי המתפטר לחברי המועצה.
(ג)
התפטרות של ראש מועצה תיכנס לתוקפה עם מסירת הודעת ההתפטרות לשר; התפטרותו של סגן ראש מועצה ושל חבר מועצה תיכנס לתוקפה עם מסירת הודעת ההתפטרות לראש המועצה.
בחירה מחדש של ראש מועצה וסגנו [תיקון: תשנ״ז־2]
חדל לכהן ראש מועצה ממונה או סגנו, תבחר המועצה באופן הקבוע בסעיפים 7 ו־8, לפי הענין, ראש מועצה או סגן ראש מועצה חדש, לא יאוחר מאשר בישיבת המועצה הרגילה הבאה לאחר החדילה מהכהונה.
מינוי חבר מועצה חדש [תיקון: תשנ״ז־2]
חדל לכהן חבר מועצה ממונה, ימנה השר חבר מועצה אחר במקומו.
[תיקון: תשנ״ז־2]

פרק רביעי: מועצה נבחרת

[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן א׳: בחירת מועצה

מועצה נבחרת [תיקון: תשנ״ז־2]
המועצה שאחרי המועצה הממונה תהיה מועצה נבחרת והיא תהיה מורכבת מנציגי האזורים ומראש מועצה.
שיטת הבחירות למועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
הבחירות של נציגי כל אזור למועצה יהיו כלליות, ישירות, שוות וחשאיות וייערכו לפי הוראות צו זה.
מועד הבחירות [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־7]
הבחירות הראשונות למועצה והבחירות שלאחריהן יתקיימו במועד האמור בחוק מועד בחירות כלליות.
מספר הנציגים [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ז, תשס״ט, תשע״ח־3, תשע״ח־7]
(א)
בסעיף זה –
”מודד כללי“ – מספר התושבים המקנה לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה;
”עודף“ – מספר התושבים שנותר לאחר חילוק מספר כל התושבים באזור למודד הכללי;
”תושב“ – מי שביום הקובע היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו ה־17 חל לא יאוחר מהיום הקובע.
(ב)
אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו ולעודף העולה על מחצית המודד הכללי; אזור שהוא ישוב שמספר תושביו אינו מגיע כדי מודד כללי זכאי לנציג אחד.
(ג)
לקראת כל בחירות למועצה יקבע השר, על פי שיקול דעתו, את המודד הכללי לאחר שנתקיימו אלה:
(1)
לא יאוחר מהיום ה־87 שלפני יום הבחירות, תקבל המועצה החלטה בדבר המודד הכללי שהיא תציע לשר;
(2)
לא יאוחר מהיום ה־84 שלפני יום הבחירות תעביר המועצה לשר את הצעתה לפי פסקה (1) ותפרסם בכל אזור שבתחום המועצה האזורית הודעה על ההצעה האמורה; בהודעה יצוין שכל תושב של אותו אזור רשאי, לא יאוחר מהיום ה־7 שלאחר יום פרסום ההודעה, להגיש למועצה את הערותיו והשגותיו לגבי המודד הכללי המוצע;
(3)
לא יאוחר מהיום ה־74 שלפני יום הבחירות תעביר המועצה לשר את ההערות וההשגות שהוגשו לפי פסקה (2); לאחר ששקל את הצעת המועצה ולאחר שעיין בהערות ובהשגות האמורות, יקבע השר את המודד הכללי לא יאוחר מהיום ה־63 שלפני יום הבחירות, ויודיע בכתב את קביעתו האמורה למועצה ולמנהל הבחירות.
(ד)
לא העבירה מועצה לשר הצעה בדבר המודד הכללי כאמור בסעיף קטן (ג)(2), יהיה כל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור נציג אחד בלבד למועצה; ואולם אזור שמספר התושבים בו עולה על 750, יהיה זכאי לבחור שני נציגים למועצה.
(ה)
לא יאוחר מהיום ה־56 שלפני יום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות בכל אחד מן האזורים, הודעה בדבר מספר הנציגים שאותו אזור זכאי לבחור למועצה.
הזכות לבחור [תיקון: תשנ״ז־2]
הזכות להשתתף בבחירת נציגי אזור למועצה נתונה לכל מי שרשום בפנקס הבוחרים שהוכן לאותו אזור על פי הוראות הפרק החמישה עשר.
הזכות להיבחר [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״א, תשע״ב, תשע״ב־2, תשע״ב־7, תשע״ח־7]
(א)
מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א1), (א2) ו־(ב) זכאי להיכלל ברשימת מועמדים באזור ולהיבחר כחבר מועצה:
(1)
שמו רשום בפנקס הבוחרים של אותו אזור;
(2)
ביום הגשת מועמדותו הוא בן 21 שנים ומעלה;
(3)
מקום מגוריו הקבוע, ביום הגשת מועמדותו, הוא בתחום אותו אזור;
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה);
(7)
(8)
(נמחקה);
(9)
(10)
הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם–1980, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו שולמו במלואם – עברו שנתיים ממועד מתן תוקף לצו כאמור.
(א1)
אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, מי שלעניין אותה מועצה מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
מונה לוועדה למילוי תפקידי מועצה אזורית וראש המועצה או מועצת המועצה האזורית לפי סעיף 206 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודה;
(2)
(3)
השר מינה אותו לפי סעיף 5;
הוראות סעיף קטן זה יחולו על הבחירות הראשונות שלאחר המינוי.
(א2)
מי שכיהן כמנהל הכללי של מועצה אזורית שלושים חודשים לפחות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה מועצה אזורית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו בשנתיים שמיום סיום כהונתו.
(ב)
אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.
(ג)
מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר כאמור בסעיף קטן (ב) ופסק הדין נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.
(ד)
קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.
(ה)
בסעיף זה –
”מאסר בפועל“ – סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לשאת ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על תנאי שהופעל;
”עבירה“ – על אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל.
הוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון [תיקון: תשס״א, תשע״ח־7]
לענין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר מועצה, בשל עבירה שיש עמה קלון, יחולו הוראות אלה:
(1)
מועמד יגיש למנהל הבחירות הצהרה לענין סעיף 19(ב), ואם הגיש המועמד בקשה לפי פסקה (2)(א) – גם אישור מאת הוועדה המרכזית על הגשת הבקשה, יחד עם כתב הסכמתו להיות מועמד לפי סעיף 153(א);
(2)
(א)
מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 19(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין;
(ב)
החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה־12 שלפני יום הבחירות;
(3)
(א)
(1)
נידון מועמד למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 19(ג), ימסור על כך הודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואם ביקש מהיושב ראש לקבוע כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש בקשה בצירוף כל החומר כאמור בפסקה 2(א);
(2)
ההודעה, הבקשה וכל החומר המצורף, יוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בתוך שבעה ימים מהיום שפסק הדין נהיה סופי;
(3)
לא הגיש מועמד בקשה, דינו כדין מי שהתפטר ביום מסירת ההודעה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
(ב)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ייתן את החלטתו בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית;
(ג)
החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר ביום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע;
(4)
נוכח מנהל הבחירות, להנחת דעתו, בהתאם לראיות שהובאו לפניו, שמועמד נידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר על כך לפי פסקה (1) או לא מסר על כך הודעה לפי פסקה (3), ידרוש מנהל הבחירות מן המועמד כי יגיש לו תצהיר לענין סעיף 19(ב).
הזכות להגשת רשימות מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2]
כל קבוצת אנשים הרשומה בפנקס בוחרים של אזור והמונה שני אחוזים לפחות ממספר בעלי זכות הבחירה באזור אך לא פחות מחמישה אנשים, רשאית להגיש רשימת מועמדים בבחירות לנציגי אותו אזור במועצה; רשימות המועמדים יוגשו בהתאם להוראות הפרק החמישה עשר.
נציג מטעם ישוב חדש [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
הוקם ישוב חדש בתחום מועצה אזורית בתקופה שבין בחירות או סופח ישוב לתחום מועצה אזורית באותה תקופה, רשאי השר, לאחר התייעצות עם המועצה ועם גופים ציבוריים שלדעתו יש להם נגיעה בדבר, למנות נציג מטעם אותו ישוב לחבר במועצה; חבר מועצה זה יכהן עד לבחירות הבאות.
(ב)
חדל חבר מועצה כאמור לכהן, רשאי השר, בדרך הקבועה בסעיף קטן (א), למנות במקומו חבר מועצה אחר.
תחילת כהונתה של מועצה [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7, תשע״ח־3]
הוראות סעיף 24(א) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מי שנבחרו חברי מועצה בבחירות לפי צו זה.
רציפות כהונה [תיקון: תשנ״ז־2]
מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד תחילת כהונתה של מועצה חדשה.
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן ב׳: בחירת ראש מועצה וחדילה מכהונה

שיטת הבחירות [תיקון: תשנ״ז־2]
ראש מועצה ייבחר בבחירות אישיות, ישירות, שוות וחשאיות; הבחירות ייערכו לפי הוראות צו זה.
הזכות לבחור ולהיבחר ומועד הבחירות [תיקון: תשנ״ז־2]
הזכות לבחור ראש מועצה ולהיבחר לראש מועצה וכן מועד הבחירות הם כקבוע בחוק בחירת ראש המועצה.
הצעת מועמד [תיקון: תשנ״ז־2]
הצעת מועמד לראש מועצה תוגש בידי קבוצת בוחרים או בידי קבוצת חברי מועצה כמפורט בחוק בחירת ראש המועצה; הצעות המועמדים יוגשו בהתאם להוראות הפרק החמישה עשר.
התפטרות מועמד [תיקון: תשנ״ז־2]
התפטר מועמד לראשות המועצה ביום ה־10 שלפני יום הבחירות או לפני כן, רשאי מי שהציע את מועמדותו, לא יאוחר מהיום ה־7 שלפני יום הבחירות, להציע במקומו מועמד אחר הזכאי להיבחר לראש המועצה.
פטירת מועמד [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
בכפוף לאמור בסעיף 29, נפטר מועמד לראשות המועצה, רשאי מי שהציע את מועמדותו של הנפטר, לא יאוחר מהיום ה־10 שלאחר הפטירה, להציע במקומו מועמד אחר הזכאי להיבחר לראש המועצה.
(ב)
נפטר מועמד לראשות המועצה ביום ה־15 שלפני יום הבחירות או לפני כן, יחולו הוראות אלה:
(1)
הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) – יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה ביום שלישי הראשון שלאחר היום ה־33 מיום הגשת הצעת המועמד;
(2)
לא הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) – יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה ביום שבו היו צריכות להתקיים.
(ג)
נפטר מועמד לראשות המועצה אחרי היום ה־15 שלפני יום הבחירות, יחולו הוראות אלה:
(1)
הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) – יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה במועד האמור בסעיף קטן (ב)(1);
(2)
לא הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) – יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה בתום 14 ימים מהיום שבו היו צריכות להתקיים.
(ד)
הצעת מועמד לפי סעיף זה תוגש למנהל הבחירות בימים, בשעות ובמקום שיקבע.
בחירות באין מועמד [תיקון: תשנ״ז־2]
לא הוגשה או לא אושרה שום הצעת מועמד לראשות המועצה או התפטר או נפטר מועמד יחיד לאחר היום ה־10 שלפני יום הבחירות, לא יהיו בחירות בקלפי והמועצה תבחר בראש המועצה מבין חבריה לפי הוראות סעיף 6ח לחוק בחירת ראש המועצה.
תחילת כהונתו של ראש מועצה ורציפות הכהונה [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7, תשע״ח־3]
הוראות סעיף 12 לחוק הבחירה הישירה יחולו, בשינויים המחויבים, על מי שנבחר לראש מועצה לפי צו זה.
ראש מועצה לזמן ביניים [תיקון: תשנ״ז־2]
כל עוד לא החל ראש מועצה לכהן כאמור בסעיף 30, יכהן כראש המועצה האדם שנשא בכהונה זו ערב יום הבחירות למועצה, ואם נבצר ממנו לפעול – חבר המועצה שהשר מינהו לכך.
חדילה מכהונה [תיקון: תשנ״ז־2]
ראש מועצה יחדל לכהן בכל אחד מהמקרים האלה:
(1)
הוא לא היה זכאי לכתחילה להיבחר לראש מועצה או שלאחר שנבחר השתנו לגביו הנסיבות כך ששוב אין מתקיימות בו כל דרישות הזכאות להיבחר לראש מועצה האמורות בסעיף 4(ב) לחוק בחירת ראש מועצה;
(2)
הוא התפטר מכהונתו כאמור בסעיף 6א לחוק בחירת ראש מועצה;
(3)
הוא הועבר מכהונתו כאמור בסעיפים 6ב עד 6ד לחוק בחירת ראש מועצה;
(4)
השר מינה מועצה חדשה או ועדה למילוי תפקידי המועצה לפי סעיף 38 לפקודה.
חליפו של ראש מועצה שחדל לכהן [תיקון: תשנ״ז־2]
בכפוף לאמור בסעיף 6ו(ב) לחוק בחירת ראש המועצה, נפטר ראש מועצה או חדל לכהן בהתאם לאמור בסעיף 32(1) עד (3), תבחר המועצה בראש מועצה מבין חבריה לפי הוראות סעיף 6ח לחוק בחירת ראש מועצה.
פרסום [תיקון: תשנ״ז־2]
מזכיר המועצה יודיע לשר על בחירת ראש מועצה בידי המועצה ועל חדילה של ראש מועצה לכהן, והשר יפרסם הודעה על כך ברשומות.
[תיקון: תשנ״ז־2]

פרק חמישי: חברי מועצה וסגני ראש מועצה

ישיבה ראשונה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
מועצה נבחרת תתכנס לישיבתה הראשונה על פי הזמנת ראש המועצה לא יאוחר מ־14 ימים מיום תחילת כהונתה כאמור בסעיף 22; ההזמנה תימסר לכל חברי המועצה 48 שעות לפחות לפני מועד הישיבה; לא נבחר ראש מועצה או נעדר ראש המועצה, תכונס הישיבה על פי הזמנת זקן חברי המועצה והוא יהיה יושב ראש בה עד אשר ייבחר ראש מועצה או עד לבואו של ראש המועצה.
(ב)
לא נקראה הישיבה הראשונה כאמור בסעיף קטן (א), יכנס השר את המועצה לישיבה הראשונה והוא יהיה יושב ראש בה עד אשר ייבחר ראש המועצה.
סגן ממלא מקום [תיקון: תשנ״ז־2, תשנ״ח]
(א)
לראש מועצה יהיה סגן אחד אשר ייבחר על פי הצעת ראש המועצה שאושרה בידי המועצה ברוב חבריה; בחירת הסגן האמור תהיה תוך חודשיים מיום שראש המועצה התחיל לכהן או מהיום שנתפנתה משרתו של סגן קודם שנבחר לפי סעיף זה.
(ב)
נעדר ראש המועצה מן הארץ או נבצר ממנו למלא את תפקידו או חדל לכהן וטרם התחיל לכהן ראש מועצה חדש, ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן (א) את מקומו.
סגנים נוספים [תיקון: תשנ״ז־2, תשנ״ח]
בנוסף לסגן האמור בסעיף 36 רשאית המועצה לבחור בדרך האמורה בסעיף 6ח(א) לחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות
(1)
במועצה אזורית שמספר תושביה אינו עולה על 20,000 – סגן אחד;
(2)
במועצה אזורית שמספר תושביה עולה על 20,000 או שמספר הישובים בה עולה על 50 – שני סגנים.
מילוי מקום ראש המועצה בהעדר הסגן [תיקון: תשנ״ז־2]
לא נבחר סגן כאמור בסעיף 36, או נעדר אותו סגן או חדל לכהן, או נבצר ממנו למלא את מקומו של ראש המועצה, ימלא את מקומו של ראש המועצה אחד מהסגנים הנוספים שהמועצה קבעה לכך, ואם אין סגן כזה – חבר המועצה שהמועצה קבעה לכך.
משכורת [תיקון: תשנ״ז־2]
ראש המועצה, סגנו וכן מי שממלא את מקום ראש המועצה לפי סעיף 37א, רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת באישור השר ובשיעור שקבע השר.
פסולים לכהונה [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״א, תש״ע, תשע״ה, תשע״ח־7]
(א)
אלה פסולים לכהן כחברי מועצה:
(1)
מי שלא היה זכאי לכתחילה להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר מועצה בהתאם לאמור בסעיף 19, או שלאחר שנבחר השתנו לגביו הנסיבות כך ששוב אין מתקיימות בו כל דרישות הזכאות להיות מועמד המפורטות בסעיף 19;
(2)
מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;
(3)
מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר אמת או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 19א;
(4)
חבר ועד מקומי;
(5)
מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה או בשל אספקת מים בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, ”חוב סופי“ – חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד;
(6)
עובד המועצה במשכורת;
(7)
עובד המדינה במשכורת אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי ועלולה להביא לידי סתירה או אי־התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;
(8)
עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת אשר עבודתו האמורה עלולה להביא לידי סתירה או אי־התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו כחבר המועצה.
(ב)
המכהן כחבר מועצה והוא פסול לכך, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
קביעת קלון על ידי בית המשפט [תיקון: תשס״א]
(א)
גזר בית המשפט את דינו של חבר מועצה בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.
(ב)
לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), או שחבר המועצה החל לכהן בין מועד גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.
(ג)
מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשות המקומית ולשר הפנים.
היעדרות מישיבות המועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חודשים רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות – אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר המועצה, ובלבד שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה כמפורט בסעיף זה.
(ב)
סעיף קטן (א) לא יחול על חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה ברשות המועצה שניתנה מראש, או שנעדר בשל מחלה, שירות בצבא הגנה לישראל או שליחות ציבורית.
(ג)
בתום החודש השני להיעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד לאחר הישיבה השניה שממנה נעדר, לפי הענין, ישלח לו ראש המועצה הודעה בכתב שתכלול פירוט ישיבות המועצה שמהן נעדר וכן את נוסחו המלא של סעיף זה.
(ד)
ההודעה כאמור בסעיף קטן (ג) תישלח לחבר המועצה בדואר רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח בדואר רשום לממונה על המחוז.
(ה)
לא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) ולא שלחה גם תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.
הודעה על חדילת חברות במועצה [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״א, תשע״ב־4, תשע״ה]
(א)
נראה לראש המועצה, כי חבר המועצה פסול מלכהן כחבר המועצה או חדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 37ד, ישלח לו ראש המועצה, בדואר רשום, לפי מענו הידוע לאחרונה, הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך; ראש המועצה ימציא העתק מהודעתו האמורה לידי הממונה על המחוז.
(ב)
נראה לממונה על המחוז שחבר המועצה פסול מלכהן כחבר המועצה או חדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 37ד, ולא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ולא שלחה גם תוך ארבעה עשר ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.
(ג)
בתום שלושים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יחדל חבר המועצה לכהן כחבר המועצה, אלא אם כן תוך הזמן האמור התקיים אחד מאלה:
(1)
אותו חבר המועצה עתר לבית משפט לעניינים מנהליים לביטול ההודעה, ובמקרה זה לא יחדל לכהן כאמור עד שבית המשפט יחליט אחרת;
(2)
התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את משלוחה והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב, לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה על המחוז או לידי ראש המועצה, לפי הענין.
(ד)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג(א)(2), תיפסק חברותו במועצה מיום שפסק הדין נהיה סופי.
(ה)
על מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג(א)(3) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), ואולם אם עתר לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1) יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בעתירה.
(ו)
על מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג(א)(5), יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) ו־(ה), בשינויים אלה:
(1)
הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תישלח בידי הגזבר, והוא יציין בה כי על חבר המועצה לשלם את חובו או להסדיר אותו, לרבות בדרך של פריסתו (בסעיף זה – הסדרת חוב);
(2)
כהונתו של חבר המועצה תיפסק בתום שישים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בפסקה (1), זולת אם –
(א)
בתוך שלושים ימים ממועד משלוח ההודעה הסדיר את החוב;
(ב)
בתוך שישים ימים ממועד משלוח ההודעה התקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ג);
(3)
הגזבר יודיע לממונה על תחילת השעיה ועל הפסקת כהונה של חבר המועצה;
(4)
הממונה יוודא את קיומן של הוראות סעיף קטן זה.
הוראות לענין השעיה [תיקון: תשס״א, תשע״ה]
(א)
קבע בית המשפט לפי סעיף 37ג1 כי יש עם העבירה שבה הורשע חבר המועצה משום קלון, יושעה חבר המועצה מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.
(ב)
הושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 37ה(ה) או (ו), יחולו הוראות סעיף 37י(א); חזר חבר המועצה לכהן לאחר שזוכה בערעור או לאחר שקבע בית המשפט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, או לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימה העילה לפסלות לכהונה לפי סעיף 37ג(א)(3) או (5) יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן כחבר המועצה מכוח הוראות סעיף 37י(א) או (ב).
חדילה מכהונת סגן [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
סגן ראש מועצה יחדל מכהונתו אם נתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא חדל להיות חבר המועצה;
(2)
הוא התפטר מכהונתו;
(3)
בסגן כאמור בסעיף 36 – ראש המועצה, באישור המועצה, ברוב חבריה, העביר אותו מכהונתו;
(4)
בסגן כאמור בסעיף 37 – המועצה, בהחלטה שנתקבלה ברוב חבריה בישיבה מיוחדת, העבירה אותו מכהונתו.
(ב)
סגן ראש מועצה הרוצה להתפטר ימסור הודעה בכתב על כך לראש המועצה וימציא העתק מהודעתו לחברי המועצה ולממונה על המחוז; ההתפטרות תקבל תוקף כעבור 48 שעות לאחר שהודעת ההתפטרות נמסרה לראש המועצה.
(ג)
הגישו רוב חברי המועצה לראש המועצה דרישה בכתב לכנס ישיבה מיוחדת לדיון על העברת סגן ראש המועצה מכהונתו כאמור בסעיף קטן (א)(4), יכנס ראש המועצה את הישיבה לא יאוחר מ־30 ימים מיום הגשת הדרישה; לא כינס ראש המועצה את הישיבה בתוך הזמן האמור, ימנה השר אדם שיכנס את המועצה לישיבה המיוחדת במועד שקבע השר.
פרסום [תיקון: תשנ״ז־2]
מזכיר המועצה יודיע לשר על כל מקרה של בחירת סגן ראש מועצה ועל חדילה מכהונה של סגן ראש מועצה והשר יפרסם הודעה על כך ברשומות.
התפטרות חבר מועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
חבר מועצה הרוצה להתפטר מכהונתו ימסור הודעה בכתב על כך לראש המועצה וימציא העתק מהודעתו לחברי המועצה ולממונה על המחוז; ההתפטרות תקבל תוקף כעבור 48 שעות לאחר שהודעת ההתפטרות נמסרה לראש המועצה.
התפטרות ראש מועצה מייצוג אזור [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
ראש מועצה שנבחר גם כנציגו של אזור במועצה ורוצה להתפטר מייצוג כאמור ימסור הודעה בכתב על כך למועצה וימציא העתק מהודעתו האמורה לממונה על המחוז ולועד המקומי המכהן באותו אזור; ההתפטרות תקבל תוקף עם מסירת ההודעה למועצה.
(ב)
התפטר ראש מועצה מייצוגו של אזור כאמור בסעיף קטן (א), ימשיך להיות חבר המועצה לכל דבר וענין ויווסף למנין החברים שנקבע לאותה מועצה, כל עוד הוא מכהן כראש מועצה.
חליפו של חבר מועצה שחדל לכהן [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״א]
(א)
במקום חבר המועצה שחדל לכהן או שפקעה כהונתו יבוא המועמד ששמו רשום ברשימת המועמדים שמטעמה נבחר אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות האחרונות למועצה; ואם אותו מועמד כבר נכנס למועצה בדרך זו קודם לכן או שהוא פסול או שאינו יכול להיות חבר מועצה מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב לראש המועצה שאינו רוצה להיות חבר המועצה, יבוא במקומו המועמד ששמו רשום אחריו ברשימת המועמדים האמורה, וכן הלאה.
(ב)
אין ברשימת המועמדים מי שימלא את המקום הפנוי כאמור בסעיף קטן (א), ימנה השר, ללא דיחוי, חבר חדש מבין האנשים הזכאים להיבחר לחברי המועצה, על פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו נבחר החבר שמקומו נתפנה, ואם אין, לדעת השר, ארגון כזה, ייעשה המינוי בהתחשב ברצונם של אותם אנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של אותו ציבור.
תוקף פעולות [תיקון: תשנ״ז־2]
חבר מועצה, המכהן בתפקידו כשהוא פסול לכהן כחבר המועצה או שחדל להיות חבר המועצה לפי סעיף 37ד, יראו את מעשיו בתפקידו כחבר מועצה כאילו נעשו בידי חבר מועצה המכהן כדין.

פרק ששי: ועדות

ועדת הנהלה [תיקון: תשע״ח־6]
(א)
למועצה תהא ועדת הנהלה קבועה שתיבחר על ידי המועצה מבין חבריה.
(ב)
תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין, ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה, ובלבד שלא תהא לה הסמכות להטיל ארנונות, אגרות, היטלים או תשלומים אחרים, ללוות כספים, להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים במשכורת.
(ג)
לעניין סעיף 206 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודה, תמלא ועדת ההנהלה את תפקידי ועדת הכספים במועצה שלא מונתה בה ועדת כספים.
[תיקון: תשכ״ה־2, תשע״ח־6]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ה־2, תשע״ח־6]
(בוטל).
ועדה חקלאית
למועצה תהא ועדה חקלאית קבועה שתפקידה לטפל בענינים החקלאיים של המועצה ושל תחום המועצה.
ועדת מכרזים [תיקון: תשכ״ה־2, תשל״ט, תש״ם, תש״ם־5]
(א)
המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו; ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.
(ב)
החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.
(ג)
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.
ועדת מל״ח [תיקון: תשל״ב]
(א)
המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום (להלן – ועדת מל״ח).
(ב)
הוראות סעיף 42 לא יחולו על הרכב ועדת מל״ח.
ועדת בטחון [תיקון: תשל״ד־2, תשל״ו]
(א)
במועצה אזורית שבה נתכונן משמר אזרחי, כמשמעותו בפקודת המשטרה, תקום ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בענין המשמר האזרחי.
(ב)
חברי ועדת הבטחון יהיו –
(1)
נציגי המועצה האזורית שתמנה המועצה;
(2)
נציגי שרים אלה, אם ראו לשלוח נציג: נציג שר הבטחון, שימנה מפקד הג״א מחוזי, כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א–1951; נציג שר החינוך והתרבות, שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר המשטרה, שימנה מפקד משטרת המחוז;
(3)
חברים אחרים כפי שתחליט הועדה.
(ג)
על נציגי המועצה האזורית בועדת הבטחון לא יחולו הוראות סעיף 42.
ועדות שונות
נוסף על הועדות הנקובות בשמן בצו זה או בכל דין אחר, רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסויימים.
הרכב הועדות [תיקון: תשי״ט־4, תשנ״ז־2]
ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בצו זה או בדין אחר יהיו מחצית חבריה, לפחות, חברי מועצה והשאר – בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה, שאינם פסולים לפי סעיף 37ג, ובלבד שההרכב הכולל של הועדות האמורות יהיה יחסי להרכב הסיעתי של המועצה.
יושבי ראש הועדות [תיקון: תשל״ב]
ראש המועצה יהיה בתוקף מישרתו יושב ראש בועדת ההנהלה ובועדת מל״ח; יושבי ראש שאר הועדות ייבחרו על ידי המועצה מתוך חברי הועדה.
תקופת הכהונה של ועדות המועצה
ועדה קבועה של המועצה תכהן כל תקופת כהונתה של המועצה, מלבד אם נקבעה הוראה אחרת בצו זה או בכל דין אחר. ועדה ארעית תחדל לכהן עם גמר תפקידה; אולם רשאית המועצה לשנות בכל עת את הרכבה של ועדה, כולו או מקצתו, בכפוף להוראות צו זה.
חדילת חברות
(א)
חבר מועצה שנבחר על ידיה להיות חבר ועדה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו במועצה.
(ב)
חבר ועדה של המועצה שאיבד את זכותו להיבחר כחבר המועצה יחדל מהיות חבר הועדה.
(ג)
חבר ועדה של המועצה רשאי בכל עת להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש המועצה.
ועדות משנה
כל ועדה של המועצה רשאית לבחור ועדת משנה לכל מטרה הנראית לה בגדר תפקידה.
סדרי העבודה של הועדות
כל ועדה של המועצה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה לכך הוראה אחרת בענין זה, לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

פרק שביעי: ישיבות המועצה והועדות וסדריהן

מועד הישיבות [תיקון: תשכ״ה]
(א)
המועצה תקבע את הימים לישיבותיה, ובלבד שתקיים לפחות ישיבה רגילה אחת בכל ששה שבועות; אולם רשאית המועצה להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחדשים ניסן ותשרי של כל שנה לפי הלוח העברי.
(ב)
ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבת מועצה שלא מן המנין.
(ג)
ראש המועצה חייב לכנס ישיבת מועצה שלא מן המנין, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש, לפחות, מחברי המועצה ובה פורט סדר היום הנדרש, או אם באה דרישה לכך מאת ועדת ההנהלה או ועדת הביקורת של המועצה; לא כינס ראש המועצה את הישיבה תוך 14 יום מיום הגשת דרישה כאמור, יוכלו החברים שהגישו אותה לקרוא לישיבת המועצה לשם דיון בסדר היום הנדרש.
(ד)
יושב ראש ועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה שהוא יושב ראש בה, והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה, או על פי דרישה מאת ועדת ההנהלה או ועדת הביקורת.
סדר היום
(א)
סדר היום לישיבת מועצה, שלא נקבע מראש על ידי המועצה, ייקבע על ידי ראש המועצה באישור ועדת ההנהלה. ועדת ההנהלה רשאית גם לשנות את סדר היום שקבע ראש המועצה.
(ב)
סדר היום לישיבת ועדה שלא נקבע מראש על ידי הועדה, ייקבע על ידי יושב ראש הועדה.
(ג)
הצעות לשינוי סדר היום בישיבה של מועצה או ועדה, יובאו לדיון רק עם פתיחת הישיבה.
(ד)
אין להעלות על סדר היום של ישיבת מועצה או ועדה שום ענין שלא פורט בהזמנה לאותה ישיבה, אלא אם נוכחים ומסכימים לכך לפחות שני שלישים מחברי המועצה או הועדה.
הזמנות
(א)
הזמנה לכל ישיבה של המועצה או של ועדה, פרט לישיבה הראשונה של המועצה הראשונה, חתומה ביד מזכיר המועצה או יושב ראש הועדה, המפרטת את סדר יומה של הישיבה, תימסר לכל חברי המועצה או הועדה לפחות 24 שעות לפני הישיבה; ואם היא נשלחה על ידי הדואר, יש לשלחה לפחות 36 שעות לפני הישיבה.
(ב)
הודעה בדבר זמנה, מקומה וסדר יומה של כל ישיבת מועצה יש להדביק על הדלת החיצונית של משרד המועצה או סמוך לה.
הנהלת הישיבות
(א)
ראש המועצה יהיה היושב ראש בכל ישיבות המועצה, ובהעדרו – סגן ראש המועצה, ואם יש יותר מסגן אחד והם נוכחים בישיבה – הסגן אשר המועצה תבחר בו לשם כך. נעדרו ראש המועצה וכל סגניו, יבחרו הנוכחים באחד מחברי המועצה להיות יושב ראש הישיבה.
(ב)
יושב ראש ועדה יהיה יושב ראש בכל ישיבותיה, ובהעדרו – חבר הועדה שייבחר לשם כך על ידי הנוכחים.
פומביות ישיבות המועצה
ישיבות המועצה יהיו פומביות, אלא אם הוחלט בישיבה שתהא, כולה או חלקה, בדלתיים סגורות.
קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה החל מיום 10.2.2020 ובכל זמן שהכרזה על מצב בריאותי מיוחד או מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 עומדת בתוקפה):
(א)
ראש המועצה רשאי להחליט כי ישיבה פלונית תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו הנוגעים להתפשטות נגיף הקורונה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
כל חברי המועצה הסכימו לכך בכתב מראש, לאחר שנמסר להם סדר יומה המפורט של הישיבה;
(2)
בישיבה יתאפשר לכל המוזמנים לישיבה לראות באמצעות מסך ולשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה במהלך הישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם.
(ב)
על ישיבה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו, נוסף על ההוראות החלות לפי כל דין על קיום ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן, בשינויים המחויבים, גם הוראות אלה:
(1)
היה אחד המשתתפים בישיבת המועצה אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998, תתקיים הישיבה בדרך של היוועדות חזותית תוך עריכת התאמות נגישות הנדרשות בהתאם להוראות בדבר התאמות נגישות לפי החוק האמור;
(2)
המועצה האזורית תעמיד לרשות חבר מועצה המעוניין בכך חדר במיתקני המועצה האזורית ובו האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לצורך השתתפות בישיבה;
(3)
בהזמנה לישיבה יצוין גם כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין השתתפות בישיבה;
(4)
בישיבה לא ינכחו שני חברי מועצה או יותר בחדר אחד;
(5)
לעניין סעיף 53, יראו חבר מועצה כמשתתף בישיבה אם ניתן לראותו באמצעות המסך;
(6)
החלטת מועצה בישיבה תתקבל לאחר שניתנה האפשרות לכל חבר מועצה להשתתף בדיון, להשמיע את עמדתו ולהצביע; הצבעה בישיבה כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליטו אחרת כל חברי המועצה המשתתפים בישיבה;
(7)
ראה חבר מועצה כי בשל קיום וניהול הישיבה בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף בדיון או לשמוע או להשמיע את עמדתו, רשאי הוא לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול;
(8)
ישיבת המועצה תשודר בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה האזורית.
(ג)
לעניין סעיף זה, ”היוועדות חזותית“ – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת.
מנין חוקי [תיקון: תשכ״ה־2]
(א)
רוב חברי המועצה או הועדה הם מנין חוקי בישיבותיהן; לא היה מנין חוקי בשעה שנקבעה לישיבה, תידחה הישיבה לשעה אחת, ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי המועצה או הועדה; לא נוכח שליש כאמור – תידחה הישיבה ל־7 ימים ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי המועצה או הועדה בתנאי שלא ידונו בה בענין שלא עמד על סדר היום של הישיבה הקודמת.
(ב)
נקבע בדין להחלטה מסויימת רוב מיוחד בהצבעה, יהיה רוב זה גם המנין החוקי לדיון באותו ענין.
(ג)
החלטות מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי המועצה או של חברי ועדה הנוכחים בעת ההצבעה בישיבה שיש בה מנין חוקי חוץ מהחלטות שנקבע להן בדין רוב מיוחד.
(ד)
מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.
(ה)
הצבעה במועצה או בועדה היא בהרמת ידיים, אך על פי דרישת שליש לפחות מחברי המועצה או הועדה הנוכחים תהיה ההצבעה חשאית.
פרוטוקול [תיקון: תשע״ו]
בכל ישיבה של המועצה או של ועדה יש להקליט את מהלך הישיבה ולרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי המועצה או הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה. הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש הישיבה. הפרוטוקול יישלח לחברי המועצה או הועדה לפחות 7 ימים לפני הישיבה הבאה. היה ערעור על פרט מפרטי הפרוטוקול, יועמד הערעור לדיון בראשית הישיבה.
הגשת שאילתה ותשובה [תיקון: תשע״ב־3]
(א)
לא יאוחר משבעה ימים לפני תחילת הישיבה מן המניין הקרובה, רשאי חבר המועצה להגיש לראש המועצה שאילתה בכתב על עניין עובדתי שבתחום תפקידי המועצה האזורית, והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד; ראש המועצה או חבר מועצה שנאצלה לו הסמכות בעניין שלגביו נשאלה השאילתה, כפי שיחליט ראש המועצה, ישיב בכתב ובקצרה לשאילתה ויקרא את התשובה באותה ישיבה, ואולם רשאי הוא לדחות את תשובתו עד לישיבה מן המניין שלאחר הישיבה הבאה ובלבד שלא ידחה את תשובתו לגבי יותר משתי שאילתות בישיבה אחת; השאילתה והתשובה יחולקו לחברי המועצה.
(ב)
לא נמסרה תשובה לשאילתה בשתי ישיבות מן המניין שהתקיימו לאחר הגשתה, יועמד נושא השאילתה, לפי דרישת השואל, כסעיף ראשון על סדר היום בישיבה מן המניין הקרובה ויקוים דיון בנושא.
(ג)
לא יוגשו יותר משתי שאילתות מאת חבר המועצה לפני כל ישיבה מן המניין.
שאילתה נוספת [תיקון: תשע״ב־3]
השואל רשאי, לאחר שמיעת התשובה, לשאול בעל פה שאלה קצרה נוספת, ובלבד שהיא נובעת מתוכן התשובה, וראש המועצה או חבר מועצה שנאצלה לו הסמכות בעניין שלגביו נשאלה השאילתה, כפי שיחליט ראש המועצה, יענה תשובה קצרה בעל פה; על שאילתה או על תשובה נוספת לא יתקיים דיון במועצה.
הסדר העבודה והישיבות
המועצה רשאית לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה במידה שלא נקבעו הוראות אחרות בענין זה.
תוקף הדיונים וההחלטות
תקפם של דיון והחלטה במועצה או בועדה לא ייפגע מחמת שנתפנה בה מקומו של חבר מחבריה, או מחמת פגם שחל בבחירתו או בכשרו או מחמת ליקויים בסדר הישיבה או בדיונים, שלפי הנראה לא השפיעו על התוצאות.

פרק שמיני: עובדים

העסקת עובדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ד, תשע״ח־6]
(א)
מועצה חייבת להעסיק מזכיר אם לא מונה מנהל כללי.
(א1)
ראש המועצה רשאי למנות למועצה מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר.
(א2)
לא ימנה ראש המועצה אדם למשרת מנהל כללי, אלא מי שוועדת המכרזים לאישור מינוי מנהל כללי כאמור בסעיף קטן (א5) אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.
(א3)
מנהל כללי שמונה כאמור ישמש גם מזכיר המועצה.
(א4)
לא מונה מזכיר או מנהל כללי לפי סעיפים קטנים (א1) עד (א3), תמנה המועצה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים אדם ראוי מבין עובדי הרשות המקומית שימלא את תפקידי המזכיר.
(א5)
אלה חברי הוועדה לאישור מינוי מנהל כללי:
(1)
ראש המועצה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש יושב ראש הוועדה;
(2)
שני חברי מועצה שהיא תבחר, שאחד מהם לפחות הוא נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה; ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה;
(3)
היועץ המשפטי של המועצה;
(4)
נציג שימנה השר, המשמש מנהל כללי ברשות אחרת.
(א6)
מנהל כללי שהתמנה לפי סעיף זה רשאי ראש הרשות לפטרו.
(ב)
ראש מועצה רשאי למנות למועצה עובדים למשרות שלא פורטו בסעיף קטן (א) ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציב המאושר.
(ג)
לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (ב) אלא על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ״ב–1962.
היקף משרה [תיקון: תשס״ח־2, תשע״ב־8]
המבקר שמונה בהתאם לסעיף 13ה לפקודת המועצות המקומיות יכהן בהיקף משרה כמפורט להלן:
(1)
מספר התושבים בתחום המועצה 20,000 או יותר, יכהן המבקר במשרה מלאה;
(2)
מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ־20,000 תושבים, יכהן המבקר בחצי משרה; על אף האמור, היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ־5,000 תושבים, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה.
גמלאות לעובדים
מועצה רשאית, באישור השר, להורות בדבר מתן גימלאות לעובדיה, לבני משפחותיהם או לתלויים בהם, או בדבר הקמתה והנהלתה של קופת תגמולים לטובתם.
איסור טובת הנאה [תיקון: תש״ך, תשנ״ז־2]
לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 89א(ב) לגבי חברי המועצה.
איסור עבודות חוץ
(א)
בסעיף זה ”עבודת חוץ“ – כל עיסוק או עבודה מחוץ לשירות המועצה למעט –
(1)
עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס;
(2)
עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה;
(3)
השקעת הון והפקת רווחים ממנו, שאין אתם עבודה או עיסוק.
(ב)
עובד מועצה, המשמש בקביעות במישרה מלאה (בסעיף זה – עובד מועצה), לא יעסוק ולא ישתתף, בעקיפין או במישרין, בעבודת חוץ; ראש מועצה רשאי, באישור המועצה, להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס. מועצה רשאית, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
(ג)
אין מועצה רשאית להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם –
(1)
היא לטובת הכלל;
(2)
אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה;
(3)
אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד מועצה;
(4)
אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם המועצה;
(5)
העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי עובד מועצה, באישור ראש המועצה, לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות המועצה, גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.
(ה)
הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 59.
[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־6]
(בוטל).
העסקת מתנדבים [תיקון: תשל״ב]
(א)
המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים הכרוכים בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.
(ב)
על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות עובדים), תשכ״ב–1962, יראו מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים.
: (בוטל). [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־5]

פרק תשיעי: סמכויות

סמכויות המועצה [תיקון: תש״ך, תשכ״ד־2, תשל״ב, תש״ם־2, תשמ״ה, תשנ״א, תשס״ד־2, תשס״ה, תשס״ו]
(א)
המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל דין, לטפל ולפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום המועצה, בכלל זה יהיו לה הסמכויות הבאות:
(1)
לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון;
(2)
להקים ולקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם, לדעת המועצה, לתועלת הציבור;
(3)
לדאוג לפיתוח תחום המועצה ושיפורו ולקידום הענינים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והחינוכיים, של תושביו או של כל חלק מהם; ובלבד שהמועצה לא תטפל בעניני תרבות וחינוך הנוגעים לישוב אחד או לישובים אחדים אלא אם היתה דעתם של הועדים המקומיים, שלהנהלתם נתונים הישובים הנוגעים בדבר, נוחה מטיפול כזה;
(4)
לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל ענין ציבורי;
(5)
להקים ולקיים בנינים ולעשות עבודות ציבוריות;
(6)
להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת עניניהם של כל שירות, מפעל ומוסד ציבורי, או של כל סוג שבהם, וכן לקבוע מחירים, אגרות ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה מהם, וימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;
(7)
להסדיר או להגביל את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות או של כל סוג שבהם, לרבות קביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;
(8)
לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים – כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון; למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים, לרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים, ולבערם; להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות ולכבותן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות;
(9)
להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, תגרנות רחוב, צילומי רחוב, פרסומת רחוב, איסוף כספים ברחוב וכיוצא באלה;
(10)
להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף וכן ענין אחר בעל ערך חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל החקלאים בתחום המועצה;
(10א)
ביחס למפעלי המים שהוקמו על ידי המועצה או גוף ציבורי אחר או על ידי יחיד לשם אספקת מים בתחומה של המועצה –
(א)
למנוע בזבוז מים, שימוש בלתי נאות, תצרוכת יתירה או זיהום של מים שמספקים אותם לציבור או ליחיד;
(ב)
להורות על שימוש בצינורות, שסתומים, ברזים, בורות, סירי שופכין, אסלות מים ושאר כלים וכלי קיבול, כולם או מקצתם, שישמשו להובלת מים, חלוקתם, הפיקוח עליהם ואצירתם, וכן לקבוע את גדלם, מהותם, עוצמתם וחמריהם, אופן סידורם, מצבם, שינויים, הסרתם, חידושם ותיקונם;
(ג)
להסדיר אספקת מים ציבוריים על ידי ברזי מים והשימוש בהם;
(ד)
להסדיר אספקת מים על ידי מדידה ולקבוע את החמרים, מדי המים, האביזרים והמתאמות המשמשים למטרה זו או בקשר אתה;
(ה)
לקבוע את התנאים שבהם יש לספק מים לצרכי בית ולצרכים אחרים ואת המחיר שישולם בעד המים שסופקו כאמור ואגרות בעד התקנתם;
(11)
(א)
לא תייסד המועצה חברה, חברת בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן – תאגיד) לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים ולא תהיה חברה בעמותה אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע;
(ב)
מניות שרכשה המועצה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש המועצה, סגניו או עובדי המועצה תוך נקיבת תפקידם בלבד, והוא הדין לגבי חברות המועצה בתאגיד ללא הון מניות;
(ג)
מועצה לא תייסד תאגיד אלא לאחר שנתקבלה ההחלטה על כך ברוב של חברי המועצה;
(ד)
על מינוי נציגי המועצה בתאגיד יחולו תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס״ו–2006, בשינויים המחויבים;
(ה)
ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד, והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים;
(ו)
לא יינתן אישור לפי פסקת משנה (א), אלא אם נכללו בתזכיר או בתקנון התאגיד הוראות אשר לפיהן החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים:
(1)
הקמת חברת בת או סניף לתאגיד;
(2)
ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
(3)
הגדלת הון המניות הרשום של חברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד;
(4)
תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי המועצה;
(5)
הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה, על ידי התאגיד;
(12)
לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום, לרבות ארגונם והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים חיוניים.
לפי סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס׳ 40), התשנ״א–1990, יחולו הוראות סעיף 249(21) לפקודת העיריות לעניין הסדרת שעות פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי המנוחה, בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית, והוראות סעיף 264א לפקודת העיריות לעניין התקנת חוקי עזר בדבר פתיחת עסקים וסגירתם בימי מנוחה.
(ב)
המועצה רשאית לתת אישורים ולהוציא רשיונות בנוגע לענינים שהיא נדרשת או מוסמכת להם.
(ג)
המועצה רשאית להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבוריים ופרטיים, על ידי עובדיה המורשים לכך ופועלים הנלווים אליהם, כדי לערוך בהם חקירות, בדיקות ומדידות לשם מניעתם או גילוים וסילוקם של מפגעים ותקלות, ולשם מניעתן או גילוין של עבירות על צו זה או על חוקי העזר של המועצה או על החלטותיה, או לשם עשיית כל מעשה שהמועצה רשאית לעשותו.
(ד)
המועצה היא הנציגות המוכרת של הציבור בתחום המועצה בכל ענין שהוא בגדר סמכויותיה.
(ה)
המועצה תהא רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לועד מקומי, דרך כלל, לענין מסוים או לסוג של ענינים, למעט סמכויותיה על פי סעיפים 63(א)(11), 68 ו־134 לצו זה וסעיף 22 לפקודה, וסמכותה להפקיע מקרקעין, על פי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965.
שיתוף עם רשויות אחרות
המועצה רשאית לעשות כל דבר בשיתוף או בשותפות עם כל רשות אחרת ולשלם חלק מן המחיר או מן ההוצאה הכרוכים בכך כפי שיוסכם בין המועצה ובין הרשות האחרת, וכן את המכסות שיוטלו עליה לפי חוק איגודי ערים, תשט״ו–1955.
דיון חוזר בהחלטות המועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
ראש מועצה רשאי, תוך 48 שעות משעה שנתקבלה החלטה במועצה, להודיע בכתב לחברי המועצה על רצונו להביא את ההחלטה לדיון חוזר במועצה ועל מועד הדיון החוזר.
(ב)
הדיון החוזר יהיה בישיבה מיוחדת של המועצה שתתקיים תוך 10 ימים מיום שנתקבלה ההחלטה, או תוך פרק זמן קצר יותר אם דרשו זאת 40% מחברי המועצה.
(ג)
תוקפה של החלטה שעליה נמסרה הודעה לפי סעיף קטן (א) יותלה עד שהחליטה המועצה בדיון החוזר או עד שחזר בו ראש המועצה מהודעתו, לפי המוקדם יותר.
(ד)
החלטת המועצה בדיון חוזר אינה נתונה לדיון חוזר נוסף.
(ה)
סעיף זה לא יחול על החלטה שחיקוק מחייב את קבלתה ברוב מיוחד של חברי המועצה והיא נתקבלה ברוב כזה.
(ו)
סמכות ראש מועצה לפי סעיף זה אינה ניתנת לאצילה לזולת.
ראש מועצה המסיים תפקידו [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־6]
(א)
בסעיף זה, ”ראש מועצה המסיים תפקידו“ – ראש מועצה –
(1)
המכהן לפי סעיף 31;
(2)
שלא הוצע כמועמד לראשות המועצה לקראת הבחירות הבאות – מהיום האחרון להגשת רשימות המועמדים;
(3)
שהוצע כמועמד לראשות המועצה, לא נבחר לפי סעיף 210(א) ולא היה אחד משני המועמדים שקיבלו את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים – מהיום שלאחר יום הבחירות;
(4)
שהיה אחד משני המועמדים בבחירות חוזרות כאמור בסעיף 210(ב) ולא נבחר בבחירות החוזרות – מהיום שלאחר הבחירות החוזרות;
(ב)
ראש מועצה המסיים תפקידו לא יהיה רשאי –
(1)
למנות עובדים לפי סעיף 57(ב);
(2)
לפטר עובדים לפי סעיף 61(ה);
(3)
להעלות עובדים בדרגה;
(4)
לחתום על שטרות או מסמכי תשלום לפי סעיף 191 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודה, בסכום העולה על החלק השנים עשר של התקציב הרגיל, לכל חודש של כהונה כראש מועצה המסיים תפקידו למעט:
(א)
תשלום שכר ופרעון מילוות;
(ב)
שטרות ומסמכי תשלום הנובעים מהתחייבויות שנעשו כדין לפני שנעשה ראש מועצה המסיים תפקידו.
(ג)
פעל ראש המועצה המסיים תפקידו בניגוד להוראות סעיף קטן (ב), לא יהיה תוקף למינוי עובד, לפיטוריו או להעלאתו בדרגה, כאמור שם בפסקאות (1) עד (3), וכל תשלום כאמור בפסקה (4) שם, ייחשב בלתי חוקי ויחולו הוראות סעיף 84.

פרק עשירי: הוצאות והכנסות

הוצאות
ההוצאות שהמועצה מוציאה לטובת כל תחום המועצה (להלן – הוצאות כלליות), יתמלאו ככל האפשר מן ההכנסות הכלליות המגיעות אליה מכל תחום המועצה; ואילו ההוצאות לטובת חלק של תחום המועצה (להלן – הוצאות מיוחדות) יתמלאו ככל האפשר מן ההכנסות המיוחדות שיבואו מאותו חלק, ואולם רשאית המועצה להפריש סכומים מהכנסות מיוחדות למילוי כל חלק של הוצאות כלליות ולהיפך, ובלבד שהמועצה לא תהא רשאית להוציא מהכספים לעניני תרבות וחינוך שיבואו מהכנסות הבאות מאותו חלק של תחום המועצה, להוצאות כלליות.
הכנסות
הכנסות המועצה יבואו ממיכסות תשלום או ממסים או משניהם יחד.
מכסות ושילומן
(א)
המועצה רשאית להטיל מכסות תשלום על כל ועד מקומי למילוי כל הוצאה מהוצאותיה המופיעות בתקציב שאושר על ידי השר.
(ב)
המועצה תודיע בכתב לועד המקומי על כל מכסת תשלום שהוטלה עליו, ובאם לא הגיש הועד, תוך 14 יום מיום שנמסרה לו הודעת המועצה, ערר לפי סעיף 136, תהא החלטת המועצה סופית.
מסים ושילומם [תיקון: תשכ״א, תשכ״ח, תשכ״ט־2, תשל״ה, תשל״ה־2, תשנ״ד, תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
המועצה רשאית להטיל בתחום המועצה או בכל חלק ממנו את האגרות, ההיטלים ודמי ההשתתפות, למעט ארנונה (להלן – מסים), שמועצה רשאית להטילם לפי הפקודה.
(ב)
(בוטל).
(ג)
החליטה המועצה להטיל מס או ארנונה כללית, ישולמו לה המס או הארנונה במישרין בידי החייבים בהם, ואולם המועצה רשאית, בהתייעצות עם ועד מקומי שבתחומה להסמיך את הועד לגבות במקומה ובעבורה את המס או הארנונה מחייבים המתגוררים בתחום הועד המקומי או בעבור נכסים המצויים באותו תחום; הסמיכה המועצה את הועד כאמור וגבה הועד בעבור המועצה את המס או הארנונה יעבירו לידי המועצה בסמוך לאחר גבייתו.
[תיקון: תשכ״ב, תשכ״ב־2, תשכ״ח, תשכ״ט־2, תשנ״ב, תשע״ח־6]
(בוטל).
שיעורי מסים [תיקון: תשכ״ח, תשכ״ט, תשמ״ד, תשנ״ד]
(א)
המועצה רשאית לקבוע את שיעורי המסים, למעט ארנונה כללית, את מועדי שילומם, ולהטילם לפי דרגות או אחוזים או בסיסי הערכה שונים, על סוגים שונים של נכסים או על חלקים שונים של תחום המועצה.
(ב)
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ח]
(בוטל).
חילופי בעלים או מחזיקים [תיקון: תשנ״ה־3]
(א)
היה אדם לבעל נכס או למחזיק בנכס, שבעלו או מחזיקו היה חייב עליו בארנונה לפי צו זה, ישלם כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל לאחר שהיה לבעל הנכס או למחזיק בו, הכל לפי הענין.
(ב)
העביר אדם נכס שחייבים עליו ארנונה לפי צו זה, או חדל מהיות מחזיק בנכס זה, אם השכירו לתקופה של שנה או יותר, לא יהיה חייב בתשלום כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל אחרי יום ההעברה או אחרי היום שחדל להיות מחזיק כאמור; אך כל זמן שלא נמסרה למועצה הודעה על העברת הנכס או חדילת החזקה, יהא האדם אחראי לתשלום כל ארנונה על הנכס הזה שלא שולמה על ידי הבעל החדש או על ידי המחזיק שבא אחריו, הכל לפי הענין; בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה.
בניין שנהרס [תיקון: תש״ף־2]
נהרס בניין שמשתלמת עליו ארנונה, או שניזוק במידה שאי־אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבניין למועצה הודעה על כך בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוס או ניזוק:
(1)
עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה (להלן – תקופת הפטור הראשונה);
(תקופת הפטור הראשונה לנכס שהיה פטור במשך 4 שנים שקדמו ליום 1.1.2021 תהיה שנתיים מיום 1.1.2021).
(2)
חלפה תקופת הפטור הראשונה יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין בחמש השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 8 ו־9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג–1992, הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין (בסעיף זה – תקופת התשלום);
(3)
חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור, ימסור מחזיק הבניין למועצה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים;
(4)
התקופות כאמור בפסקאות (1) ו־(2) ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר;
אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן לפירעונם לפני מסירת ההודעה.
הפחתת מסים וויתור עליהם [תיקון: תשמ״ב, תשנ״ד, תשס״ד־2, תשס״ה]
המועצה רשאית להפחית או לוותר על מסים, למעט תשלומי ארנונה כללית, בהתחשב במצבו החמרי של החייב בהם או של הועד המקומי החייב או מסיבה אחרת שיאשר השר.
פטור מהיטל לצרכי סעד [תיקון: תשי״ח־2]
(א)
תייר המתאכסן במלון פטור מתשלום היטל לצרכי סעד בעד אכסונו.
(ב)
בסעיף זה –
”תייר“ – אדם המחזיק תעודת רישום כניסה ”על. 17“ או ”ק. 3“ חתומה ביד קצין בקורת הגבולות.

פרק אחד עשר: כספים

קופת המועצה
(א)
כל הכספים המתקבלים על ידי המועצה או על שמה הם קופת המועצה.
(ב)
קופת המועצה תשמש לתשלום כל סכום שהמועצה רשאית או חייבת להוציאו כדין.
בטחון קופת המועצה [תיקון: תשע״ח־6]
(א)
(בוטל).
(ב)
כל הכספים השייכים לקופת המועצה או מתקבלים למענה או לחשבונה ישולמו מיד לחשבון המועצה בבנק שהיא תקבע לכך, ובלבד –
(1)
שהמועצה רשאית להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של המועצה;
(2)
שאם אין בנק בתחום המועצה, יחזיקו את הכספים בכל צורה של בטיחות שתבוא עליה אישור המועצה.
[תיקון: תש״ך, תשע״ח־6]
(בוטל).
הוראות להנהלת הקופה
רשאי השר, בהתחשב עם הוראות פרק זה, לתת הוראות כלליות בדבר הנהלת קופת המועצה, והמועצה חייבת לנהוג לפיהן.
השקעת כספים
רשאית המועצה, בהתחשב עם הוראות כלליות של השר, להשקיע את עודפי כספיה בדרך הטובה בעיניה.
קניות ומחסנים [תיקון: תשנ״ט]
המועצה תסדיר את קניותיה, את ניהול המחסנים ואת רישום וניהול הטובין בהתאם להוראות שבתוספת הרביעית.
מחיקת חובות
כל סכום המגיע למועצה שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב אבוד, רשאית המועצה על פי החלטה מיוחדת לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים אם היתה סבורה שהדבר לטובת הציבור; בכל מקרה אחר, טעונה החלטת המועצה אישורו של השר.
[תיקון: תש״ם־4]

פרק שנים עשר: תקציב, חשבונות ובקורת חשבונות

[תיקון: תש״ם־4]

סימן א׳: תקציב המועצה

תקציב שנתי [תיקון: תש״ם־4]
לכל מועצה יהיה תקציב שנתי.
שנת כספים [תיקון: תש״ם־4, תשנ״ב]
שנת הכספים לכל המועצות תתחיל באחד בינואר של כל שנה.
[תיקון: תש״ם־4, תשע״ח־6]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם־4, תשע״ח־6]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם־4, תשע״ח־6]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם־4, תשע״ח־6]
(בוטל).
[תיקון: תש״ם־4]

סימן ב׳: חשבונות ובקורת חשבונות

[תיקון: תשע״ח־6]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ח־6]
(בוטל).
הוצאה שאינה כדין
(א)
מבקר החשבונות של המועצה יפסול כל הוצאה שאינה כדין ויציין זאת בדין וחשבון לשר.
(ב)
השר רשאי לזקוף כל הוצאה שאינה כדין או כל חלק ממנה, לחובתו של כל אדם שהוציאה או שהרשה להוציאה. השר יודיע בכתב על החלטתו זו לאדם הנוגע בדבר ולמועצה, וכל אחד מהם רשאי, תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה לבקש בכתב לבטל או להפחית את החיוב. השר יודיע את החלטתו בכתב למבקש ולמועצה.
(ג)
לא נתברר מהחלטותיה של המועצה מי מחבריה הסכים להוצאה פלונית, רואים כל חבר שנוכח בישיבה שבה נתאשרה ההוצאה כאילו נתן את הסכמתו לכך, עד שיוכיח את ההיפך.
(ד)
האדם שלחובתו נזקפה בהחלטה סופית הוצאה שאינה כדין יהא חייב בתשלומה למועצה תוך שלושים יום מיום שבו נתקבלה ההחלטה הסופית.
(ה)
לא נפרע החוב במועד הקבוע, תגיש עליו המועצה תובענה ואם סירבה או התרשלה להגישה או לנהל את המשפט כהלכה, רשאי השר למנות אדם שיעשה זאת בשמה ולמענה, והוצאות המשפט ישולמו מקופת המועצה.
[תיקון: תשכ״ה]

פרק שלושה עשר: חוזים והצעות

התקשרות בחוזים על פי החלטת המועצה [תיקון: תשכ״ה]
(א)
ראש המועצה רשאי, על פי החלטת המועצה, להתקשר בחוזה בשם המועצה.
(ב)
אם חוזה מטיל הוצאה או התחייבות כספית על המועצה, לא תחליט המועצה על התקשרות באותו חוזה אם אין להוצאה או להתחייבות הקצבה מתאימה בתקציב המאושר של המועצה.
התקשרות בחוזים ללא החלטת המועצה [תיקון: תשכ״ה]
(א)
ראש המועצה רשאי גם ללא החלטת המועצה להתקשר בשם המועצה בחוזה המטיל הוצאה או התחייבות כספית על המועצה אם נתמלאו בו תנאים אלה:
(1)
להוצאה או להתחייבות יש הקצבה מתאימה בתקציב המאושר של המועצה;
(2)
תנאי החוזה אינם בסתירה לכללים שקבע השר לענין זה, ואם לא קבע – לכללים שקבעה המועצה, בדרך כלל או לענין חוזים מיוחדים;
(3)
ההוצאה הכספית הכרוכה בחוזה לא עלתה על הסכום שקבעה המועצה, באישור השר, לענין זה.
(ב)
פרטי החוזים שנחתמו שלא על פי החלטת המועצה יירשמו בפנקס שינהל גזבר המועצה לענין זה. בהעדר הגזבר, יירשמו פרטי החוזים כאמור בפנקס שינהל חבר המועצה שיתמנה במיוחד לכך על ידי המועצה.
תיקון ההוראות בדבר מכרזים [תיקון: תשכ״ה]
האמור בסעיפים 85 ו־86 אינו גורע מהוראות סעיף 89.
[תיקון: תשכ״ה, תשע״ח־6]
(בוטל).
מכרזים [תיקון: תשכ״ה]
לא תתקשר המועצה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא בהתאם להוראות שבתוספת השניה.
חבר מועצה המעונין בחוזה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
חבר המועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או בכל ענין העומד לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים –
(1)
יודיע על כך למועצה, בכתב או בעל פה, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין האמורים עומדים לדיון, וההודעה תירשם בפרוטוקול;
(2)
לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין במועצה או בוועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם;
לענין סעיף זה, ”קרוב“ לאדם פלוני – כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג–1963.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם כן היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם חלקו בהונו או ברווחיו של גוף כאמור עולה על 5 אחוזים.
(ג)
העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שלושה חודשים.
איסור התקשרות בחוזים [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, ”קרוב“ – בן זוג, הורה בן או בת, אח או אחות.
(ב)
הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על –
(1)
חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים, לאחד מהמנויים בסעיף קטן (א);
(2)
הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, או בהליכי העברת מקרקעין במקום רכישה כאמור;
(3)
חוזה או עסקה שהמועצה, ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר, התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.
(ג)
חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה ניתן לביטול על פי החלטת המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא תהא המועצה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.
(ד)
לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלמועצה שליטה בו כדין התקשרות עם המועצה; לענין זה, ”שליטה“ – כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג–1963.
(ה)
הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר המועצה שבשלה חל האיסור; אולם עם תחילת הכהונה יודיע חבר המועצה בכתב למועצה על כל התקשרות האסורה לפי הוראות סעיף קטן (א) שנעשתה לפני תחילת כהונתו, וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו במועצה בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה.
(ו)
העובר, ביודעין, על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר ששה חודשים.
(ז)
הרשעה בעבירה לפי סעיף זה תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
(ח)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 89א.

פרק ארבעה עשר: הנהלה מקומית

ועד מקומי
כל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.
סיווג תושבים ביישוב שיתופי [תיקון: תשע״ח־3]
לפני בחירות כהגדרתן בסעיף 137, למעט בחירות מיוחדות כהגדרתן בסעיף האמור, תוכן לכל יישוב שיתופי רשימה לצורך קביעת אופן ניהולו של היישוב השיתופי, ולעניין סעיפים 91א עד 91ה – יראו כתושב מי שנכלל ברשימה וכחבר אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב (להלן – האגודה השיתופית) מי שצוין ככזה ברשימה האמורה; הרשימה תוכן לפי הוראות אלה:
(1)
השר יעביר לוועדת הבחירות שמונתה על פי הוראות הפרק החמישה עשר, רשימה של כל אדם שיום הולדתו ה־17 חל לא יאוחר מיום הבחירות ורשום הוא ומענו ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושב היישוב השיתופי, שנת לידתו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2)
ועדת הבחירות תבחן אם מי שנכלל ברשימה שהועברה לה הוא חבר או אינו חבר באגודה השיתופית, ותציין זאת ברשימה; לצורך זה, ועדת הבחירות רשאית לדרוש מהמועצה, מוועד מקומי, מוועד הנהלה של אגודה שיתופית חקלאית ביישוב שיתופי ומכל תושב, שימסור לה, במקום ובזמן שתקבע, כל ידיעה או מסמך שברשותה הדרוש, לדעת ועדת הבחירות, להכנת הרשימה; מי שקיבל דרישה כאמור חייב להשיב עליה תוך 7 ימים מיום קבלתה;
(3)
ביום ה־118 שלפני יום הבחירות תניח ועדת הבחירות העתקים מהרשימה במשרד המועצה, במשרד הוועד המקומי ובמקומות אחרים בתחום היישוב השיתופי, כפי שתקבע ועדת הבחירות, למען יוכל כל המעוניין בכך לעיין בה;
(4)
לא יאוחר מהיום ה־118 שלפני יום הבחירות יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות בתחום היישוב השיתופי מודעה בדבר הצגת הרשימה לעיון כאמור בפסקה (3); במודעה האמורה יצוינו מקומות הנחת הרשימה, זכותו של כל אדם לעיין בה בתוך 10 ימים מיום פרסום המודעה ושעות העיון; כמו כן יפורטו במודעה הוראת סעיף 90ב;
(5)
דרשה ועדת הבחירות מידע לפי פסקה (2) ולא נמסר לה המידע המבוקש במועד, ירשום יושב ראש ועדת הבחירות ברשימה ליד שמו של כל תושב שלגביו לא נמסר המידע האמור, כי הוא אינו חבר באגודה השיתופית ובמודעה האמורה בפסקה (4) יצוין מספר התושבים שנרשמו כמי שאינם חברים באגודה השיתופית עקב אי־מסירת המידע בעניין חברותם באגודה;
(6)
מיד לאחר תום המועד האחרון להגשת עררים לפי סעיף 90ב(א), עתירה או פסק דין לפי סעיף 90ב(ז), לפי המאוחר מביניהם, תעביר ועדת הבחירות למנהל הבחירות את הרשימה שהוכנה לכל יישוב שיתופי שבתחום המועצה האזורית לפי הוראות סעיף זה.
עררים ועתירות [תיקון: תשע״ח־3]
(א)
כל אדם רשאי, לא יאוחר מהיום ה־108 שלפני יום הבחירות, להגיש לוועדת הבחירות ערר מנומק, בכתב, על כך שהוא או זולתו נרשם, שלא כדין, ברשימה כחבר אגודה שיתופית או כמי שאינו חבר אגודה שיתופית.
(ב)
ועדת הבחירות תדון בעררים, ובלבד שחבר ועדת בחירות לא ידון בעררים הנוגעים לרשימה של היישוב שבו הוא מתגורר, תנהל פרוטוקול מישיבותיה ותכריע בהם לא יאוחר מהיום ה־101 שלפני יום הבחירות; לצורך קבלת הכרעה כאמור, רשאית הועדה לגבות עדויות ולעיין במסמכים כפי שייראה לה.
(ג)
סברה ועדת הבחירות כי ניתן לקבל ערר של אדם לגבי הרישום שלו בלי להיזקק לשמיעת טענותיו, תודיע לעורר שקיבלה את עררו; בכל מקרה אחר תזמין הוועדה את העורר לדיון בערר, ואם נגע הערר לזולת – תזמין גם אותו.
(ד)
הגיש אדם ערר הנוגע לאדם אחר, ימציא לוועדת הבחירות העתק נוסף מכתב הערר וועדת הבחירות תמציא העתק זה לאותו אדם, יחד עם ההזמנה לדיון.
(ה)
הזמנה לדיון כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו־ד), תימסר במסירה אישית או תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה; כל בעל דין שהוזמן לדיון בערר, זכאי לטעון לפני ועדת הבחירות בעצמו או על ידי בא־כוחו.
(ו)
קיבלה ועדת הבחירות החלטה בערר שלא בפני בעל דין או בא־כוחו, תודיע את החלטתה בכתב לעורר, ואם נגע הערר לזולת – גם לו, לא יאוחר מהיום ה־97 שלפני יום הבחירות; לא מסרה ועדת הבחירות הודעה כאמור על החלטתה, רואים ערר זה כערר שהוחלט לדחותו וכאילו נמסרה לעורר הודעה על הדחיה ביום ה־97 שלפני יום הבחירות.
(ז)
מי שהגיש ערר, ואם הערר נגע לאחר – גם האחר, רשאי לעתור על החלטת ועדת הבחירות לפי סעיף קטן (ו), לבית משפט לעניינים מינהליים; על עתירה כאמור יחולו הוראות סעיף 8 לפקודה.
(ח)
ועדת הבחירות תתקן את הרשימה לפי ההכרעות בעררים ובעתירות לפי סעיף זה.
הועד המקומי בישוב שיתופי [תיקון: תשכ״ג, תשנ״א־2, תשנ״ז־2, תש״ס, תשס״ז־2, תשע״ח־3]
(א)
בכפוף לאמור בסעיפים 91א ו־91ב, מי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב.
(ב)
חדל ישוב להיות שיתופי, תמנה המועצה ועד מקומי בדרך האמורה בסעיף 92 ורואים ועד זה כועד ראשון שמונה על פי הסעיף האמור.
צירוף נציגות לוועד מקומי [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ד־2, תשנ״ז־2, תש״ס, תשס״ב, תשס״ז־2, תשע״ח־3]
(א)
תושב של ישוב שיתופי שאינו חבר האגודה השיתופית, רשאי לבקש מהשר, לא יאוחר מהיום ה־64 שלפני יום הבחירות, להורות כי לועד המקומי של הישוב ייבחרו נוסף על חברי ועד הנהלת האגודה, גם נציגים של בעלי זכות בחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית.
(ב)
(בוטל).
(ג)
(בוטל).
(ד)
כפוף לאמור בסעיף 91ב, מצא השר כי בישוב שיתופי שלגביו הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 10% לפחות ממספר התושבים בישוב, יורה כי בנוסף לחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית האמור בסעיף 91, ייבחרו גם נציגים של התושבים באותו ישוב שאינם חברי האגודה השיתופית (להלן – נציגות).
(ד1)
ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה יורה השר כאמור אם הוגשה הבקשה על ידי 10% מבין התושבים הרשומים ביישוב ומספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 30% לפחות ממספר התושבים ביישוב.
(ה)
מספר הנציגים שיעמדו לבחירה בישוב שיתופי כאמור, יהיה המספר השלם המתקבל מהכפלת מספר חברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית באותה שעה במנה המתקבלת מחלוקת מספר התושבים שאינם חברים באגודה השיתופית במספר התושבים החברים באגודה השיתופית, ובלבד שיהיה נציג אחד לפחות.
(ה1)
(בוטל).
(ו)
(בוטל).
בחירת ועד מקומי בישוב שיתופי [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2, תש״ס, תשס״ז־2, תשע״ח־3]
על אף האמור בסעיפים 91(א) ו־91א(ד), יורה השר לקיים בחירות לועד מקומי של ישוב שיתופי, בדרך האמורה בפרק זה לגבי ישוב שאינו שיתופי, בכל אחד ממקרים אלה:
(1)
מספר התושבים בישוב שאינם חברי האגודה השיתופית עלה על מספר התושבים חברי האגודה;
(2)
על פי בקשה של 20% מבין התושבים של הישוב שהוגשה לשר לא יאוחר מהיום ה־64 שלפני יום הבחירות.
(3)
ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה – על פי בקשה של 50% מהתושבים של היישוב שהוגשה לשר כאמור בפסקה (2).
יישוב שיתופי בכינוס נכסים או פירוק [תיקון: תשס״ה־2]
ביישוב שיתופי שהאגודה השיתופית שבו נמצאת בהליך של פירוק, כינוס נכסים או מינוי נאמן על ידי בית משפט, בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות, או חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967, יתקיימו בחירות לועד מקומי, ויראו את היישוב לענין הבחירות לועד המקומי כיישוב לא שיתופי; מועד הבחירות ייקבע בידי השר כאמור בסעיף 96ב(ב).
בקשות לשינויים בניהול המקומי [תיקון: תשנ״ז־2, תש״ס, תשס״ז־2, תשע״ח־3]
(א)
נערכו בישוב שיתופי בחירות לנציגות כאמור בסעיף 91א והוגשה לשר בקשה, לקראת הבחירות הבאות שיורה –
(1)
על קיום בחירות לועד מקומי בישוב – יאשר השר את הבקשה אם הוגשה בידי 20% לפחות מבין התושבים של הישוב וביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה – בידי 50% לפחות מבין התושבים שביישוב;
(2)
כי חברי ועד הנהלת האגודה השיתופית בישוב, לבדם, יכהנו כחברי הועד המקומי – יאשר השר את הבקשה, כפוף לאמור בסעיף 91ב(1), אם הוגשה בידי למעלה מ־90% מבין התושבים של הישוב.
(ב)
נערכו בישוב שיתופי מאוגד בחירות לועד מקומי כאמור בסעיף 91ב והוגשה לשר בקשה, לקראת הבחירות הבאות, להורות על קיום בחירות לנציגות בישוב או להורות שחברי ועד הנהלת האגודה השיתופית בישוב יכהנו גם כחברי הועד המקומי – יאשר השר את הבקשה, כפוף לאמור בסעיף 91ב(1), אם ביקשו זאת למעלה מ־80% מבין התושבים של הישוב.
(ג)
בקשות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) יוגשו לשר לא יאוחר מהיום ה־64 שלפני יום הבחירות.
הודעה בדבר הגשת בקשות [תיקון: תש״ס, תשס״ז־2]
לא יאוחר מהיום ה־74 שלפני יום הבחירות יפרסם מנהל הבחירות, בכל אחד מהישובים השיתופיים, הודעה בדבר האפשרות להגיש לשר בקשות כאמור בסעיפים 91א עד 91ג, לגבי הגוף שינהל את הישוב; בהודעה יפורט נוסח הסעיפים האמורים וכן יצוינו בה המועד האחרון להגשת הבקשות ומספר החותמים הנדרש לכל סוג של בקשה.
אופן הגשת בקשות [תיקון: תש״ס, תשע״ח־3]
(א)
בקשות כאמור בסעיפים 91א עד 91ג יוגשו לשר בכתב, באמצעות מנהל הבחירות, ויפורטו בהן שמו, שם משפחתו ומספר זהותו של כל מבקש, וכל מבקש יחתום אישית על הבקשה לצד שמו; העתק מהבקשה יימסר לועדת הבחירות.
(ב)
תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות.
(ג)
תושב שחתם על בקשה כאמור בסעיף קטן (א), אינו רשאי לחזור בו מחתימתו; מותו של חותם אינו מבטל את חתימתו.
בדיקת בקשות [תיקון: תש״ס]
קיבל מנהל בחירות בקשות לפי סעיפים 91א עד 91ג, יבדוק את הבקשות ויעבירן לשר, בצירוף הערותיו, לא יאוחר מהיום ה־57 שלפני יום הבחירות; החלטת השר בבקשות תינתן לא יאוחר מהיום ה־52 שלפני יום הבחירות.
תוקף הוראת השר [תיקון: תש״ס, תשס״ז־2]
הוראת השר בדבר אופן ניהולו של ישוב שיתופי שניתנה לפי סעיפים 91א עד 91ג, תעמוד בתוקפה גם בכל הבחירות הבאות שייערכו בישוב האמור, אלא אם כן הורה השר אחרת, על פי בקשות שהוגשו לו לפי הסעיפים האמורים.
הועד המקומי הראשון בישוב שאיננו שיתופי [תיקון: תשכ״ג]
(א)
חברי הועד המקומי הראשון בישוב שאיננו שיתופי ימונו על ידי המועצה לאחר התייעצות עם גופים ציבוריים שיש להם, לדעתה, נגיעה בדבר; המינוי טעון אישורו של השר.
(ב)
רשאית המועצה לבטל מינויו של חבר ועד מקומי ולמנות במקומו חבר אחר בדרך האמורה בסעיף קטן (א).
הישיבה הראשונה [תיקון: תשי״ט־3, תשכ״ג]
(א)
הישיבה הראשונה של הועד המקומי הראשון תתכנס, תוך 14 יום מיום אישור מינויו על ידי השר, על פי הזמנת ראש המועצה והוא ישב בראשה וינהלנה עד שייבחר ראש הועד המקומי.
(ב)
לא קויימו הוראות סעיף קטן (א), יכנס השר את הועד המקומי לישיבתו הראשונה והוא ישב בראשה וינהלנה עד שייבחר ראש הועד המקומי.
כהונת הועד [תיקון: תשכ״ג]
הועד המקומי הראשון יכהן עד שייבחר ועד מקומי לפי הוראות צו זה.
[תיקון: תשכ״ג, תשנ״ז־2]
(בוטל).
מספר חברי ועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי [תיקון: תשכ״ג, תשנ״ד־2, תשנ״ז־2, תשס״ד, תשס״ד־2, תשס״ה, תשע״ח־3]
(א)
מספר חברי ועד מקומי נבחר בישוב שאינו שיתופי ייקבע בהתאם למספר התושבים ביישוב שהיו רשומים במרשם האוכלוסין ביום הקובע לפי טבלה זו:
מספר תושביםמספר חברי ועד
עד 1,5005 עד 7
1,501 ומעלה9 עד 11
(ב)
מספר חברי הועד המקומי ייקבע בהתאם לסעיף קטן (א) על ידי השר בהתייעצות עם המועצה, לא יאוחר מהיום ה־50 שלפני יום הבחירות.
(ג)
השר רשאי להגדיל את מספר חברי ועד מקומי של ישוב הנמנה עם סוג משני הסוגים הראשונים המפורטים בטבלה שבסעיף קטן (א), כדי המספר המכסימלי הקבוע בטבלה לסוג הבא אחריו.
[תיקון: תשכ״ג, תשכ״ה־2, תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
מועד הבחירות לועד המקומי ולנציגות [תיקון: תשכ״ג, תשנ״א־2, תשנ״ד־2, תשנ״ז־2, תש״ס, תשע״ח־3]
(א)
הבחירות הראשונות לועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי יהיו במועד עריכתן של הבחירות למועצה או במועד אחר שיקבע השר שלא יאוחר מהבחירות הבאות למועצה.
(ב)
הבחירות הבאות אחרי הבחירות הראשונות בישוב שאיננו שיתופי וכן בחירות שנקבעו לפי סעיפים 91א עד 91ג, יקוימו במועד עריכתן של הבחירות למועצה ובלבד שהשר לא קבע בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לדעתו, מועד בחירות מוקדם או מאוחר ממנו.
(ג)
נדחו בחירות למועצה לפי סעיף 28, יידחו גם הבחירות האמורות בסעיף קטן (ב) ויקוימו ביום הבחירות למועצה.
שיטת הבחירות [תיקון: תשכ״ג]
הבחירות לועד יהיו כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.
[תיקון: תשמ״א, תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
הזכות לבחור לועד מקומי [תיקון: תשמ״ד־2, תשנ״א־2, תשנ״א־3, תשנ״ז־2]
הזכות להשתתף בבחירת ועד מקומי של ישוב נתונה לכל מי שרשום בפנקס הבוחרים שהוכן לאותו ישוב לפי הוראות הפרק החמישה עשר.
הזכות להיבחר לועד מקומי [תיקון: תשי״ט־3, תשנ״ז־2]
סעיף 19 יחול על הזכות להיבחר כחבר ועד מקומי בשינויים אלה:
(1)
כל מקום שנאמר בו ”מועצה“ יראו כאילו נאמר בו ”ועד מקומי“.
(2)
בכל מקום שנאמר בו ”אזור“ יראו כאילו נאמר בו ”ישוב“.
הזכות להגשת רשימת מועמדים [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(א)
כל קבוצת אנשים הרשומה בפנקס בוחרים של ישוב והמונה שני אחוזים לפחות ממספר בעלי זכות הבחירה בישוב, אך לא פחות מחמישה אנשים, רשאית להגיש רשימת מועמדים בבחירות לועד המקומי של אותו ישוב.
(ב)
בבחירות לנציגות רשאית להגיש רשימת מועמדים, כל קבוצת אנשים הרשומים בפנקס הבוחרים של הישוב והם אינם חברים באגודה השיתופית, ובלבד שהקבוצה מונה שני אחוזים לפחות ממספר בעלי זכות הבחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית אך לא פחות מחמישה אנשים.
(ג)
רשימות המועמדים לועד המקומי או לנציגות יוגשו כאמור בהוראות הפרק החמישה עשר.
החלת הוראות [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2, תש״ס]
(א)
ההוראות החלות לפי צו זה על בחירת ועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי, יחולו גם על בחירות נציגות ועל בחירת ועד מקומי לפי סעיפים 91ב ו־91ג.
(ב)
הוראות סעיפים 98 ו־99 יחולו גם על בחירת נציגות, אולם יהיו זכאים לבחור ולהיבחר לנציגות רק תושבים שאינם חברים באגודה השיתופית.
תחילת כהונה ורציפותה [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2, תשע״ב־7]
ועד מקומי ונציגות יתחילו לכהן ביום השביעי שלאחר יום פרסום ההודעה האמורה בסעיף 218 בדבר תוצאות הבחירות; הכהונה תימשך עד שיתחיל לכהן ועד מקומי חדש או שתתחיל לכהן נציגות חדשה.
תקופת כהונה [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2, תש״ס]
ועד מקומי בישוב לא שיתופי, ועד מקומי שנבחר לפי סעיף 91ב או לפי סעיף 91ג וכן נציגות, יכהנו חמש שנים.
ישיבה ראשונה של ועד מקומי נבחר [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2, תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
ועד מקומי נבחר יתכנס לישיבתו הראשונה, על פי הזמנת ראש המועצה, לא יאוחר מ־14 ימים מיום תחילת כהונתו; ראש המועצה ישב בראש הישיבה וינהלנה עד אשר ייבחר ראש הועד המקומי כאמור בסעיף 105.
(ב)
לא נקראה הישיבה הראשונה כאמור בסעיף קטן (א) בידי ראש המועצה, יכנס השר את הועד המקומי לישיבה הראשונה והוא ישמש יושב ראש בה עד אשר ייבחר ראש הועד המקומי.
(ג)
נציג האזור שבו מצוי היישוב במועצה אזורית יוזמן לישיבות הועד המקומי של אותו יישוב.
[תיקון: תשמ״א־2, תשנ״א־2]
(בוטל).
בחירת ראש ועד מקומי [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2, תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
בכפוף לאמור בסעיף 129, ועד מקומי יבחר בישיבתו הראשונה את אחד מחבריו לראש הועד; הבחירה תיעשה בהצבעה גלויה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי הועד הוא הנבחר; לא קיבל שום מועמד רוב כאמור תיערך הצבעה שניה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של חברי הועד המצביעים הוא הנבחר.
(ב)
ראש ועד מקומי לא יהא זכאי לשכר בקשר לביצוע תפקידו.
פסולים לכהונה [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2, תשס״א, תשס״ד־2, תשס״ה, תשע״ב־6, תשע״ט־2]
(א)
פסול לכהונה –
(1)
מי שלא היה זכאי לכתחילה להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר ועד מקומי או לחבר נציגות בהתאם לאמור בסעיף 99, או שלאחר שנבחר השתנו לגביו הנסיבות כך ששוב אין מתקיימות בו כל דרישות הזכאות להיות מועמד;
(2)
מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר הועד המקומי, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר הועד המקומי ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר הועד המקומי, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;
(3)
מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 19א;
(4)
מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה לוועד המקומי בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, ”חוב סופי“ – חוב שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד;
(5)
עובד הוועד המקומי במשכורת;
(6)
עובד המדינה במשכורת אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי ועלולה להביא לידי סתירה או אי־התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי;
(7)
עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת אשר עבודתו האמורה עלולה להביא לידי סתירה או אי־התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי.
(ב)
המכהן כחבר ועד מקומי או כחבר נציגות והוא פסול לכך, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ג)
לא יכהנו בועד מקומי שני קרובי משפחה או יותר; בסעיף קטן זה, ”קרוב משפחה“ – בן זוג, הורה או הורי הורה, בן זוגו, בן או בת או בני זוגם, אח או אחות או בני זוגם.
(ד)
ראש הועד המקומי יודיע לראש המועצה, בסמוך לאחר הבחירות לועד המקומי, מי הם חברי הועד המקומי שנבחרו והאם קיימת ביניהם קרבת משפחה על פי הוראות סעיף קטן (ג).
(ה)
ראה ראש המועצה כי לועד מקומי נבחרו קרובי משפחה, ישלח להם הודעה על כך בדואר רשום, לפי מעניהם הידועים האחרונים; כל אחד מחברי הועד המקומי שנשלחה אליהם הודעה כאמור, יודיע בתוך 14 ימים לראש המועצה על נכונותו להתפטר מתפקידו או על סירובו לעשות כן.
(ו)
התפטרות חבר ועד שהודיע על נכונותו להתפטר, תיכנס לתוקף עם מסירת הודעתו לידי ראש המועצה.
(ז)
לא הודיע חבר ועד כנדרש בסעיף קטן (ה) וראה ראש המועצה שבועד ממשיכים לכהן קרובי משפחה, יודיע לכל חבר כאמור על התפנות מקומו במועצה ויפרט את הסיבות לכך.
(ח)
הוראות סעיף 37ה(ב) ו־(ג) יחולו על ועד מקומי, בשינויים המחויבים, כך שבכל מקום שבו נאמר ”חבר מועצה“ יראו כאילו נאמר ”חבר ועד מקומי“.
הודעה על התפנות מקומו של חבר הוועד המקומי [תיקון: תשע״ב־6]
(א)
נראה לגזבר הוועד המקומי כי חבר הוועד פסול לכהן לפי סעיף 106(4), ישלח לו הגזבר הודעה בדבר התפנות מקומו בוועד ויפרט בה את הסיבות לכך ואת מועד כניסתה לתוקף לפי סעיף קטן (ד); ההודעה תישלח לחבר הוועד במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה האזורית; בהודעה יצוין כי על חבר הוועד לשלם את חובו או להסדיר אותו לרבות בדרך של פריסתו (בסעיף זה – הסדרת חוב).
(ב)
נראה לראש המועצה האזורית שחבר הוועד פסול לכהן ולא שלח הגזבר לחבר הוועד הודעה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך ארבעה עשר ימים מיום שדרש ממנו ראש המועצה האזורית לעשות כן, ישלח ראש המועצה האזורית לחבר הוועד את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לגזבר.
(ג)
נראה לממונה שחבר הוועד פסול לכהן ולא שלח ראש המועצה האזורית לחבר הוועד הודעה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך ארבעה עשר ימים מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן, ישלח הממונה לחבר הוועד את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה האזורית.
(ד)
בתום שישים ימים מיום שנשלחה ההודעה לפי סעיף קטן (א), (ב) או (ג) לפי העניין תיפסק כהונתו של חבר הוועד המקומי זולת אם תוך הזמן האמור –
(1)
בתוך שלושים ימים ממועד משלוח ההודעה הסדיר את החוב;
(2)
בתוך שישים ימים ממועד משלוח ההודעה התקיים אחד מאלה:
(א)
הגיש חבר הוועד בקשה לבית משפט מוסמך לביטול ההודעה; במקרה זה לא יחדל לכהן אלא אם כן בית המשפט החליט על כך;
(ב)
התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את שליחתה, והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב לחבר הוועד; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה, הגזבר או ראש המועצה האזורית, הכל לפי העניין.
(ה)
הגזבר יודיע לראש המועצה האזורית ולממונה על הפסקת כהונה של חבר הוועד.
(ו)
הממונה יוודא את קיומן של הוראות סעיף קטן זה.
הוראות לעניין חזרה לכהונה [תיקון: תשע״ב־6]
חזר חבר הוועד המקומי לכהן לאחר שהוחלט כי לא התקיימה העילה לפסלות כהונה לפי סעיף 106(א)(4), יחדל לכהן מי שהחליף אותו מתוך רשימת המועמדים ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן כחבר הוועד מכוח הוראות סעיף 130.
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ד־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ה־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״ו־2, תשנ״א־2, תשנ״ד־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ט־3, תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ז־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א־2]
(בוטל).
ועד נחשל [תיקון: תשל״ז־6, תשנ״ז־2, תשס״ד־2, תשס״ה]
נראה למועצה כי ועד מקומי אינו ממלא את התפקידים שהוטלו עליו לפי הפקודה, צו זה או כל דין אחר, או שאינו מנהל כשורה את תחום שיפוטו, רשאית היא, באישור הממונה, להורות על בחירת ועד ולקבוע את תאריך הבחירות או למנות, לאחר התייעצות עם הגופים הציבוריים הנוגעים בדבר, ועד מתוך אנשים שכשרים להיות חברי ועד או למנות, לאחר התייעצות כאמור, ועדה למילוי תפקידי הועד המקומי, ובלבד שמימון פעילותו של הועד הממונה ייעשה מתקציב הועד המקומי.
ועד המסרב למלא חובה [תיקון: תשל״ז־6, תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
ראה ראש המועצה שועד מקומי נמנע ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליו בצו זה או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש ממנו בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה בתוך הזמן הנקוב בצו.
(ב)
לא מילא הועד המקומי אחר הצו בתוך הזמן האמור בו, רשאי ראש המועצה, באישור הממונה, למנות אדם למילוי החובה או לביצוע העבודה כאמור, לקבוע את השכר שישולם לאדם כאמור ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מתקציב הועד המקומי.
סמכות הממונה [תיקון: תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
ראה הממונה שעל אף שהתקיימו התנאים הנקובים בסעיפים 127 או 127א נמנע ראש המועצה מלהפעיל את סמכויותיו על פי אותם סעיפים, רשאי הוא, לאחר שנתן לראש המועצה הזדמנות להשמיע את טענותיו, להורות לו בצו להפעיל את הסמכויות האמורות.
(ב)
לא קיים ראש המועצה את הוראות הצו האמור בסעיף קטן (א) בתוך הזמן הנקוב בו, רשאי הממונה להפעיל בעצמו את הסמכויות או למנות אדם לביצוע הצו, ורשאי הוא להחליט על גובה השכר שישולם לאדם כאמור ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ישולמו מקופת המועצה או מקופת הועד המקומי, כפי שיחליט הממונה; בהחלטה כאמור ייתן הממונה את דעתו לטעם המנעותו של ראש המועצה מקיום הצו.
החלת הוראות על חברי ועד מקומי [תיקון: תשל״ז־4, תשנ״א־2, תשנ״ד־2, תשנ״ז־2, תש״ס]
הוראות סעיפים 37ד, 37ה, 37ח, 89א ו־89ב יחולו על חברי ועד מקומי בשינויים אלה:
(1)
כל מקום שנאמר בו ”מועצה“ יראו כאילו נאמר בו ”ועד מקומי“;
(2)
כל מקום שנאמר בו ”השר“ יראו כאילו נאמר בו ”ראש מועצה“;
(3)
כל מקום שנאמר בו ”חבר המועצה“ יראו כאילו נאמר בו ”חבר הועד המקומי“.
יושב ראש הועד המקומי בישוב שיתופי [תיקון: תשנ״א־2, תש״ס]
ראש הועד המקומי בישוב שיתופי יהיה האדם המשמש על פי תקנות הישוב ראש הועד או המזכירות או ההנהלה של הישוב; הוראה זו לא תחול על ישוב שיתופי שנערכו בו בחירות לועד המקומי לפי סעיף 91ב או לפי סעיף 91ג.
מילוי מקומות פנויים [תיקון: תשכ״ה־2, תשל״ג, תש״ס, תשס״א]
(א)
חבר ועד מקומי ממונה שחדל לכהן, ימונה במקומו חבר אחר באותה הדרך בה נתמנה החבר שחדל לכהן.
(ב)
חבר ועד מקומי נבחר לרבות חבר נציגות שחדל לכהן או שפקעה כהונתו, יבוא במקומו המועמד ששמו בא ברשימה שממנה נבחר אותו חבר מיד אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה; ואם אותו מועמד כבר נכנס בדרך זו קודם לכן או שהוא פסול או שאיננו יכול להיות חבר הועד מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב ליושב ראש הועד שאין ברצונו להיות חבר הועד – יבוא במקומו מי ששמו בא מיד אחריו ברשימה האמורה, וכן הלאה.
(ג)
אם אין מי שימלא את המקום הפנוי לפי סעיף קטן (ב), יבחר הועד ללא דיחוי, על פי החלטה של מחצית חבריו לפחות, אדם שהוא כשר לפי צו זה להיבחר כחבר הועד. בקבלת החלטה בענין זה יתחשב הועד בהצעת מגישי הרשימה שמתוכה נבחר החבר שחדל לכהן, ולא יפסול מועמד שהוצע כאמור אלא באישור המועצה. הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על מילוי מקום פנוי של חבר נציגות, אולם בחירת החבר החדש תיעשה בהחלטה של חברי הנציגות הנותרים.
(ד)
חבר ועד מקומי בישוב שיתופי שחדל לכהן, ינהגו בהתאם לתקנות אותו ישוב שיתופי.
(ה)
לא בחרו חברי הועד המקומי או חברי הנציגות חבר כאמור בסעיף קטן (ג) תוך חודש ימים ימנה הממונה על המחוז אדם כשר לפי צו זה לכהן כחבר הועד תוך התחשבות בהצעת מגישי הרשימה שמתוכה נבחר החבר שחדל לכהן.
ועדת ביקורת בועד מקומי [תיקון: תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.
(ב)
מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.
(ג)
ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.
(ד)
לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה.
(ה)
בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הועד המקומי ותערוך את דוח הביקורת הסופי.
(ו)
בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה.
ועדות
ועד מקומי רשאי למנות ועדות קבועות לענינים או למקרים מיוחדים ולהטיל עליהן תפקידים כפי שייראה לו. ועדות אלה רשאיות, בשים לב להוראות השר, לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן.
סמכויות ועד מקומי [תיקון: תשי״ח, תשכ״ה־2, תשנ״ז־2, תשס״ד־2, תשס״ה, תשע״ח־6]
(א)
לועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 63(ה); הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לועד ולחוקי העזר שלה.
(ב)
המועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לועד המקומי כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שנתנה לועד המקומי הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ג)
סעיפים 45 עד 48, 49(א) למעט הסיפה המתחילה במילים ”באישור ועדת ההנהלה“, 50 עד 56, 59 עד 61, 76, 77(א) ו־(ב)(1), 78 עד 82, 85, 88 עד 89ב, 232 עד 240 יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין על ועד מקומי, ויראו כאילו במקום ”המועצה“ כתוב ”הועד המקומי“ ובמקום ”השר“ כתוב ”המועצה“.
(ד)
סעיף 84 יחול, בשינויים המחויבים, על ועד מקומי.
(ד1)
סעיפים 188 ו־196 לפקודת העיריות יחולו על ועד מקומי, בשינויים המחויבים לפי העניין ובשינויים אלה: בכל מקום, במקום ”עירייה“ או ”מועצה“ יקראו ”הוועד המקומי“, ובסעיפים 188(א) ו־196(א), במקום ”השר“ יקראו ”המועצה“; ואולם החלטות המועצה לאישור עסקאות של ועד מקומי לפי סעיפים אלה יהיו טעונות אישור של השר כאילו היתה העסקה בנכסיה של המועצה.
(ה)
ועד מקומי רשאי, בשים לב להוראות כלליות של השר ובמידה שלא נקבעו הוראות בצו זה, לקבוע לעצמו את סדרי עבודתו ודיוניו.
פעולות הועד המקומי [תיקון: תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
הועד המקומי רשאי לפעול לביצוע הסמכויות שהואצלו לו בעצמו או באמצעות המועצה.
(ב)
החליט הועד המקומי לפעול באמצעות המועצה רשאי הוא לפנות אליה בבקשה לבצע פעולות בתחומו, במסגרת תקציבו המאושרת.
(ג)
קיבלה המועצה פניה כאמור בסעיף קטן (ב), תעשה את כל הדרוש לביצוע הפעולה המבוקשת, לרבות התקשרות לרכישת טובין או שירותים, לפי הענין; פעולות כאמור ימומנו מתקציב המאושר של הועד המקומי.
מינוי עובדים בועד מקומי [תיקון: תשס״ד־2, תשס״ה, תשפ״א־2]
(א)
ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.
(ב)
לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי אלא באישור המועצה.
(ג)
(ד)
שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורית ובלבד שזכויותיו לגמלאות של עובד שנתקבל לעבודה לאחר יום ט״ז בכסלו התשס״ב (1 בדצמבר 2001) יבוטחו בקרן פנסיה צוברת.
(ה)
הממונה רשאי, באישור השר, לקבוע את המספר המרבי של העובדים שיעסיקו ועדים מקומים ויכול שיקבע כאמור לכלל הועדים המקומיים או לסוגי ועדים; קבע הממונה כאמור לא יעסיק הועד המקומי עובדים במספר העולה על המספר שנקבע.
קופת הוועד [תיקון: תשע״ח־6]
גזבר הוועד המקומי אחראי לביטחונה של קופת הוועד; בהעדר הגזבר, יהיה ראש הוועד אחראי לביטחונה.
חתימה על מסמכים [תיקון: תשע״ח־6]
(א)
כל המחאה או פקודת תשלום לחובת הוועד המקומי יהיו חתומים בידי ראש הוועד וביד גזבר הוועד, ובהעדר הגזבר – ביד חבר ועד או עובד ועד שהתמנה על ידי הוועד למלא את מקומו של הגזבר.
(ב)
חוזה, כתב התחייבות, הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין כדי לקבל תוקף של פסק דין או מסמך אחר שיש בהם התחייבות כספית מטעם הוועד המקומי, לא יחייבו את הוועד אלא אם כן חתמו עליהם בשם הוועד, בצד חותמת הוועד, ראש הוועד והגזבר, ובהעדר הגזבר – חבר ועד או עובד ועד שהתמנה על ידי הוועד למלא את מקומו של הגזבר.
(ג)
מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) שאין בו התחייבות כספית מטעם הוועד המקומי, לא יחייב את הוועד אלא אם כן חתמו עליו בשם הוועד, בצד חותמת הוועד, ראש הוועד וחבר ועד או עובד של הוועד שהורשה לכך על ידי הוועד.
מסי ועד מקומי [תיקון: תש״ך, תשכ״ה־2, תש״ם־3, תשנ״ד, תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
ועד מקומי רשאי, באישור המועצה, להטיל בתחום הנהלתו כל מס שהמועצה רשאית להטיל לפי סעיף 68(א) ורשאי הוא, באישור המועצה ובכפוף להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג–1992 (להלן – חוק ההסדרים), והתקנות שהותקנו לפיו להטיל ארנונה כללית, והכל לצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו (להלן – מסי ועד מקומי); לא החליט ועד מקומי על הטלת מסי ועד מקומי בתחומו, רשאית המועצה, לאחר שניתנה לועד המקומי הזדמנות להשמיע את טענותיו, להחליט על הטלת מסי ועד מקומי כאמור אם נוכחה שהם דרושים לביצוע הסמכויות שאצלה לועד המקומי.
(ב)
ועד מקומי ישתמש לצורכי הטלת מסים וארנונה כללית בשומות המועצה שנקבעו לנכסים בתחום הנהלתו; אם אין למועצה שומות מתאימות רשאי הועד המקומי לערוך שומות.
(ג)
הוטלו מסי ועד מקומי, כאמור בסעיף קטן (א), ייגבו מסי הועד המקומי בידי המועצה יחד עם הארנונה שהוטלה על ידה, ויועברו לועד המקומי בניכוי הוצאות הגביה החלות עליו, אלא אם כן החליטה המועצה להסמיך את הועד המקומי לגבות את המסים האמורים, כולם או חלקם.
(ד)
דיני גבייתם של מסי המועצה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על גבייתם של מסי ועד מקומי; נגבו המסים בידי הועד המקומי, יהיו ליושב ראש ועד מקומי אותן הסמכויות הנתונות לראש המועצה בקשר לגביית המסים.
(ה)
הוסמך הועד המקומי לגבות ארנונה כללית, יחולו עליו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ״ג–1993, בשינויים המחויבים לפי הענין, כאילו במקום ”המועצה“ כתוב בהם ”הועד המקומי“; הועד המקומי לא יפחית תשלומי ארנונה כללית אלא על פי התקנות האמורות ועל פי תקנות שיותקנו לענין זה לפי חוק ההסדרים.
(ו)
לא החליט ועד מקומי על הטלת מסי ועד מקומי לשנת כספים מסוימת או לא אישרה המועצה מסי הועד, כאמור בסעיף קטן (א), ישולמו בתחום הועד המקומי מסי ועד מקומי, בסכומים ובמועדים שנקבעו בשנה הקודמת כשהם מעודכנים ומחושבים על פי הדינים החלים על ארנונה כללית, אלה אם אושרו כדין ביטולם או הפחתתם של מסי הועד המקומי, כולם או חלקם.
(ז)
נוכחה המועצה שועד מקומי שהוסמך לגבות את מסי הועד אינו גובה אותם או מתרשל בגבייתם, רשאית המועצה, לאחר שהתרתה בועד המקומי, לגבות את מסי הועד המקומי במקום הועד המקומי ולהשתמש בהם בהתאם לתקציבו, לצורכי היישוב.
(ח)
המועצה רשאית, לבקשת הועד ובנסיבות מיוחדות, להטיל בתוך שנת הכספים תוספת למסי ועד, בעת התקופה שמיום האישור עד סוף שנת הכספים, ולקבוע מועדים לתשלום התוספת; הוראה זו אינה גורעת מהוראות סעיף 11 לחוק ההסדרים.
[תיקון: תשכ״ה־2, תשס״ד־2, תשס״ה]
(בוטל).
הכנת תקציב ועד מקומי [תיקון: תשכ״ג, תשכ״ד, תשנ״ב, תשע״ח־6]
(א)
לשם מילוי תפקידו לפי צו זה יכין ועד מקומי, בהתאם להוראות השר, תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים ויגישו למועצה, לאישור.
(ב)
התקציב יוגש למועצה לאישור לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה לשנת הכספים הבאה.
(ג)
לא הגיש הועד תקציב במועד האמור ולמרות דרישתה של המועצה לא הגישו עד 30 בנובמבר, תכין המועצה תקציב בשביל הועד, כדי להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים ביותר לתושבי הישוב.
(ד)
המועצה תמסור בכתב לועד את החלטותיה בדבר התקציב עד ליום 31 בדצמבר.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (א), ישוב שיתופי רשאי, באישור המועצה, לערוך תקציב לשנה המתחילה ב־1 באוקטובר והמסתיימת ב־30 בספטמבר שלאחריו; נערך תקציבו כאמור, יהיה היטל המסים ערוך לאותה תקופה.
(ו)
ערך הועד של ישוב שיתופי את תקציבו בהתאם לסעיף קטן (ה) יגישנו לאישור המועצה לא יאוחר מיום 1 באוגוסט שלפני תקופת התקציב; המועצה תמסור לועד החלטותיה בדבר התקציב בכתב עד ליום 30 בספטמבר.
(ז)
החלה שנת הכספים ולא אושר תקציב הוועד המקומי, יהיה הוועד המקומי רשאי להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושר תקציבו, סכום השווה לחלק השנים עשר מן התקציב השנתי הקודם, בתוספת סכום שאישרה המועצה בהתחשב בהתייקרויות ובנסיבות מיוחדות אחרות, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם.
שינוי התקציב [תיקון: תשי״ט, תשכ״ג]
המועצה רשאית, לאחר שתשמע את דעתו של הועד המקומי, לתקן או לדחות כל פרט מפרטי התקציב וכן להוסיף פרט, אם, לדעתה הוספת הפרט הכרחית לטובת הציבור.
ערר [תיקון: תשכ״ג]
(א)
ועד מקומי רשאי להגיש ערר מנומק לשר על כל תיקון, שינוי, דחייה או הוספה בתקציב שנעשה על ידי המועצה.
(ב)
הערר יוגש תוך שבעה ימים מהיום שתיוודע לועד החלטת המועצה לפי סעיף 134א; ביום הגשת הערר ימסור הועד ביד או ישלח בדואר רשום העתק ממנו למועצה, והיא תהא רשאית להמציא לשר הסברים תוך שבעה ימים מיום קבלת ההעתק.
(ג)
בתום שבעת הימים לאחר מסירת ההעתק למועצה השר יכריע בערר והכרעתו תהיה סופית.
ביקורת חשבונות [תיקון: תשכ״ג, תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה.
(ב)
הועד המקומי יישא בעלות שכרו של רואה החשבון.
חשבונות ועד מקומי [תיקון: תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א
(1)
חשבונותיו יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה;
(2)
יגיש למועצה, מדי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים מהגשת הדוח למועצה.
החזקת רכוש וקבלת מילוות [תיקון: תשס״ד־2, תשס״ה]
(א)
ועד מקומי רשאי לרכוש, לקבל ולהחזיק מקרקעים ומטלטלים וכל זכות או טובת הנאה בהם ולנהוג בכל אלה דרך בעלים, ובלבד שלא ימכור מקרקעים הרשומים על שמו, לא יחליפם, לא ימשכנם ולא יחכירם לתקופה שלמעלה משלוש שנים – אלא באישור המועצה.
(ב)
ועד מקומי רשאי לקבל מלוות למימון פעולות פיתוח בלבד, באישור המועצה והממונה, ובתנאים שיורו ועל קבלת המלווה יחולו הוראות הפקודה וצו זה החלות על הלוואות שנוטלת מועצה; אישור המועצה כאמור אין בה משום ערבות של המועצה לאותה הלוואה; בסעיף קטן זה, ”פעולות פיתוח“ – הקמת מבנים לצורכי ציבור או רכישתם וכן ביצוע עבודות תשתית לצורכי ציבור ובכלל זה סלילת כבישים ומדרכות, ביוב, מים, ניקוז, תיעול ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים.
ערר של ועד מקומי
(א)
ועד מקומי רשאי להגיש לשר ערר מנומק בכתב על כל פעולה, מעשה או החלטה של המועצה (להלן בסעיף זה – פעולה) או על הימנעותה מפעולה; יסוד לערר תשמש אחת מטענות אלה:
(1)
שהפעולה, כולה או מקצתה, אינה בסמכותה של המועצה או שנעשתה שלא לפי הוראות צו זה;
(2)
שההימנעות היא בניגוד לחוק או להתחייבויותיה של המועצה;
(3)
שהפעולה או ההימנעות מפעולה פוגעת בעניניו של הישוב הנמצא בתחום הנהלתו של הועד המקומי העורר, או בענינים של התושבים שבאותו תחום.
(ב)
הערר יוגש תוך 7 ימים מיום שיוודע לועד על הפעולה או על הימנעות מפעולה המשמשת יסוד לערר. ביום הגשת הערר ימסור הועד העתק ממנו למועצה, והיא תהא רשאית להמציא לשר הסברים תוך 7 ימים מיום קבלת ההעתק.
(ג)
בערר לפי סעיף זה, רשאי השר, בתום 7 הימים הניתנים למועצה להמצאת הסברים, לצוות עליה לבטל את הפעולה שהוגש עליה ערר, או לעשות פעולה שהוגש ערר על הימנעות ממנה, אם עשייתה היא בגדר סמכותה של המועצה.
[תיקון: תשנ״ב־2]

פרק ארבעה עשר 1: מועצה כפרית, ומועצה אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי

הגדרות [תיקון: תשנ״ב־2]
”מועצה“ – מועצה כפרית או מועצה אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי;
”מועצה כפרית“ – צירוף תחום הישובים אשר שמותיהם מפורטים בתוספת מתחת לשמה של אותה מועצה אזורית ושאף אחד מהם אינו ישוב שיתופי או כפר שיתופי כמשמעותו בתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג–1973;
”מועצה אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי“ – מועצה אזורית שאין בתחומה ישוב שיתופי או כפר שיתופי כמשמעותו בתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג–1973;
”תחום ישוב“, במועצה כפרית – השטח הנושא את שם הישוב המותחם בקו אדום במפת הישוב או במפת המועצה הכפרית החתומה ביד שר הפנים.
מועצה ראשונה ממונה [תיקון: תשנ״ב־2]
(א)
המועצה הראשונה תוקם בידי השר והוא יקבע את מספר חבריה וימנה אותם לאחר שהתייעץ עם אנשים המייצגים לדעתו את תושבי המועצה.
(ב)
המועצה הראשונה תכהן עד שתיבחר מועצה נבחרת ראשונה.
מועצה נבחרת [תיקון: תשנ״ב־2]
מועצה נבחרת תהיה מורכבת מנציגי האזורים או – במועצה כפרית – נציגי הישובים, שייבחרו לפי הוראות צו זה.
ועד מייעץ בישוב במועצה כפרית [תיקון: תשנ״ב־2]
בכל ישוב במועצה כפרית ימנה השר ועד מייעץ מתושבי המקום.
[תיקון: תשנ״ז־2]

פרק חמישה עשר: בחירות

[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן א׳: פרשנות

הגדרה [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
”בחירות“ – בחירות למועצה, לראשות מועצה לרבות בחירות מיוחדות או לועד מקומי לרבות בחירת נציגות כהגדרתה בסעיף 91א;
”בחירות מיוחדות“ – בחירות לראש מועצה כאמור בסעיף 6ו לחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות;
”יום שליפת הפנקס“ – היום ה־40 שלפני יום הבחירות;
”רשימת מועמדים“ – המועמדים המוצעים לבחירה לחברי מועצה, חברי ועד מקומי או לנציגות;
”הצעת מועמד“ – הצעת מועמד לראשות מועצה;
”מועמד“ – מועמד לראשות מועצה או מועמד ברשימת מועמדים;
”שליפת הפנקס“ – גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין.
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן ב׳: ועדת בחירות והכנת פנקס בוחרים

בחירת ועדת בחירות [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ח־3]
(א)
לא יאוחר מ־157 ימים לפני יום הבחירות, ובבחירות מיוחדות – לא יאוחר מ־14 ימים מיום היווצרות העילה לקיום בחירות מיוחדות, תבחר מועצת המועצה האזורית, שבתחומה עומדות להתקיים הבחירות, ועדת בחירות וכן תבחר את אחד מחברי הועדה ליושב ראש הועדה; עד לבחירת יושב ראש כאמור ישמש מנהל הבחירות שנתמנה לפי סעיף 142 יושב ראש הועדה.
(ב)
המועצה תקבע את מספר חברי ועדת הבחירות ותבחר בהם מבין תושבי המועצה האזורית שהם בני 17 שנים לפחות; המועצה תודיע לשר, בכתב, על בחירת הועדה לא יאוחר משלושה ימים מיום היבחרה.
(ג)
לא קבעה המועצה את מספר חברי ועדת הבחירות לפי סעיף קטן (ב), יקבע אותם השר; לא בחרה המועצה את חברי הועדה ימנה אותם השר ורשאי הוא למנות מי שאינם תושבי המועצה האזורית.
(ד)
במועצה אזורית שאין מכהנת בה מועצה נבחרת, ימנה השר ועדת בחירות לא יאוחר מ־144 ימים לפני יום הבחירות.
(ה)
בא כוח מועמד שאושר כאמור בסעיף 165, רשאי למנות מבין תושבי המועצה האזורית משקיף מטעמו לועדת הבחירות; משקיף כאמור יוזמן להשתתף בישיבות ועדת הבחירות כבעל זכות ייעוץ בלבד.
מנין חוקי בישיבת ועדת בחירות [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
המנין החוקי בישיבה של ועדת הבחירות הוא שליש מחברי הועדה וביניהם היושב ראש ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו בכתב לישיבה 24 שעות מראש לפחות; לא נוכח מנין כאמור במועד שנקבע לישיבה, תתקיים הישיבה כעבור שעה ותהיה חוקית בכל מספר של נוכחים והמבוגר שבהם ימלא את תפקיד היושב ראש עד בואו של היושב ראש.
(ב)
החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הישיבה.
ועדת בחירות שאינה פועלת כראוי [תיקון: תשנ״ז־2]
ועדת בחירות שלדעת השר אינה ממלאת את תפקידיה כראוי ועקב כך קיים חשש שהבחירות לא ייערכו במועד, רשאי השר להתרות בה; לא שעתה ועדת הבחירות להתראה, רשאי השר לפזרה ולמנות ועדה אחרת במקומה.
[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7]
(בוטל).
מנהל בחירות [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7, תשע״ח־3, תשע״ח־7]
(א)
השר ימנה מנהל בחירות לכל מועצה אזורית שבה עומדות להתקיים בחירות ורשאי הוא למנות סגן למנהל הבחירות; המינויים יפורסמו ברשומות.
(ב)
מנהל הבחירות רשאי לבצע כל פעולה במקום ועדת הבחירות אם ראה כי לא בוצעה כראוי או לא בוצעה במועד והדבר עלול לגרום לדחיית הבחירות ולשם כך יהיו למנהל הבחירות כל הסמכויות הנתונות לפי צו זה לועדת הבחירות.
(ג)
סגן מנהל הבחירות רשאי לבצע כל פעולה שמנהל הבחירות הוסמך לבצעה על פי צו זה אם מנהל הבחירות הורה לו לעשות כן.
הכנת פנקס בוחרים [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשס״ז־2, תשע״א, תשע״ב־7, תשע״ח־3, תשע״ח־7]
(א)
לכל בחירות יכין משרד הפנים פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שיום הולדתו ה־17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ביום שליפת הפנקס, למעט מי שבתוך 18 חודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום בפנקס הבוחרים כבוחר של רשות מקומית אחרת, ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה; לעניין פרק זה, ”מען“ – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.
(ב)
עלה מספר הבוחרים באזור על 800, יוכנו רשימות בוחרים אחדות שכל אחת מהן תכלול לא יותר מ־800 שמות בוחרים; הבוחרים יחולקו ברשימות אלה לפי סדר אלף בית של שמות משפחה, והסימון הסידורי בכל אחת מהן יתחיל במספר 1; כל הרשימות האמורות ביחד יהוו את פנקס הבוחרים של האזור.
(ג)
בפנקס בוחרים יירשמו שמו ושם משפחתו של כל בוחר באזור, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו, והכול לפי הרשום במרשם ביום שליפת הפנקס; שמות הבוחרים יהיו ערוכים בזה אחר זה, לפי סדר אלף בית של שמות המשפחה, ויהיו מסומנים במספרים סידוריים החל במספר 1; שמם של בוחרים שאין להם שם משפחה יהיו ערוכים לפי סדר האלף בית של שמם הפרטי.
(ג1)
ביישוב שיתופי שבו מתקיימות בחירות לנציגות, יצוין בפנקס הבוחרים של אותו יישוב ליד שמו של כל בוחר אם הוא חבר באגודה השיתופית על פי רשימת התושבים שהועברה למנהל הבחירות כאמור בסעיף 90א(6).
(ג2)
פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקסים לתוקף יפרסם השר הודעה ברשומות.
(ד)
(נמחק).
תיקון פרטי בוחר [תיקון: תשע״ח־3, תשע״ח־7, תשע״ח־8]
הוראות סעיפים 17 עד 23 לחוק הבחירות יחולו, בשינויים המחויבים, על בחירות לפי צו זה; לעניין בחירות מיוחדות, יחולו הסעיפים האמורים, בשינויים אלה:
(1)
בסעיף 17, במקום סעיף קטן (ה) יקראו:
”(ה)
בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר מהיום ה־51 שלפני יום הבחירות.“;
(2)
בסעיף 19, במקום סעיף קטן (א) יקראו:
”(א)
השר יכריע בבקשות לפי סעיף 17 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה לא יאוחר מהיום ה־48 שלפני יום הבחירות.“;
(3)
בסעיף 20(ב), במקום פסקה (1) יקראו:
”(1)
עתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(א) תוגש לא יאוחר מהיום ה־44 שלפני יום הבחירות.“.
מסירת מידע לציבור [תיקון: תשע״ח־3]
הוראות סעיף 15 לחוק הבחירות יחולו, בשינויים המחויבים, על בחירות לפי צו זה.
הודעה לקראת בחירות [תיקון: תשע״ח־3]
הוראת סעיף 23ד לחוק הבחירות תחול, בשינויים המחויבים, על בחירות לפי צו זה.
[תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ג־2, תשס״ט־2, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2, תש״ס, תשס״ז־2, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״א, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־4, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־4, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־4, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ו־2]

סימן ב׳1: בחירות מיוחדות

[תיקון: תשס״ו־2, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ו־2, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ו־2, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן ג׳: רשימות והצעות מועמדים

מועד הגשת רשימות והצעות מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7]
(א)
לא יאוחר מהיום ה־33 שלפני יום הבחירות, ביום ובשעות שיקבע מנהל הבחירות בהתייעצות עם ועדת הבחירות, יוגשו למנהל הבחירות רשימות מועמדים והצעות מועמדים.
(ב)
(בוטל).
טפסים [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ח, תשע״א]
רשימות והצעות מועמדים יוגשו על גבי חוברות לפי הטפסים שבתוספת השלישית כמפורט להלן:
(1)
טופס 1א – הצעת מועמד מטעם קבוצת בוחרים;
(1א)
טופס 1ב – הצעה של ראש מועצה מכהן למועמדות לכהונה נוספת.
(2)
טופס 2 – רשימת מועמדים למועצה;
(3)
טופס 3 – רשימת מועמדים לועד המקומי או לנציגות.
מספר המועמדים ופרטיהם [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3, תשע״ח־7]
(א)
מספר המועמדים ברשימת מועמדים למועצה לא יפחת משלושה מועמדים ולא יעלה על עשרה.
(ב)
מספר המועמדים לועד מקומי או לנציגות לא יעלה על כפל מספר החברים במוסד העומד לבחירה.
(ג)
ברשימות והצעות מועמדים, לפי הענין, יפורטו פרטי המועמדים.
הסכמה לשמש כמועמדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7]
(א)
לא יאושר כמועמד אדם שלא נתן את הסכמתו להיות מועמד לפי טופס 4 שבתוספת השלישית; כתב הסכמה כאמור יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת רשימות והצעות המועמדים; מועמד הנמצא מחוץ לישראל, רשאי לשלוח למנהל הבחירות את הסכמתו לשמש מועמד במברק או באמצעות פקסימילה.
(ב)
אדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה; מי שנתן הסכמתו בכתב להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר לאחד מן המוסדות העומדים לבחירה, ימחוק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות האמורות.
חתימת מגישי רשימות והצעות מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3, תשע״ח־7]
(א)
רשימת מועמדים תיחתם בידי קבוצת הבוחרים המגישה את הרשימה כאמור בסעיפים 20 ו־100; הצעת מועמד תיחתם בידי קבוצת הבוחרים או חברי המועצה המגישה את ההצעה כאמור בסעיפים 5 ו־6ז לחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות.
(ב)
ליד כל חתימה כאמור בסעיף קטן (א), יצוינו פרטי החותם כנדרש בטופס שלפיו הוגשה רשימת המועמדים או הצעת המועמד; אל הרשימה או ההצעה יצורף תצהיר של בא־כוח הרשימה או ההצעה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תתקבל הרשימה או ההצעה.
(ג)
אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת למוסד מהמוסדות העומדים לבחירה או על יותר מהצעת מועמד אחת, חתימותיו בכל הרשימות וההצעות האמורות – בטלות.
(ד)
אדם שחתם על רשימת מועמדים או על הצעת מועמד, אינו רשאי לחזור בו מחתימתו; מותו של חותם איננו מבטל את חתימתו.
אי קבלת רשימת מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7]
מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים או הצעת מועמד שהוגשה באיחור או שנעשה בה אחד משינויים אלה:
(1)
החלפת מועמד פלוני במועמד אחר;
(2)
מחיקה או הוספה של שם מועמד;
(3)
שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה;
(4)
שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.
הודעה בדבר הגשת רשימות והצעות מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7]
לא יאוחר מהיום ה־47 שלפני יום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות הודעה בכל אחד מן האזורים שבתחום המועצה האזורית שבה יפורטו:
(1)
יום הבחירות וכן היום והשעות להגשת רשימות והצעות המועמדים;
(2)
שמו ומען משרדו של מנהל הבחירות;
(3)
מספר הנציגים מטעם האזור העומדים לבחירה למועצה;
(4)
מספר חברי הועד המקומי או הנציגות העומדים לבחירה באזור;
(5)
מספר האנשים הדרוש להגשת רשימת מועמדים לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה באזור ולהגשת הצעת מועמד;
(6)
המקומות והמועדים שבהם ניתן לקבל את הטפסים הדרושים להגשת רשימות והצעות מועמדים;
(7)
תוכן הוראות סעיפים 151 עד 155.
מינוי בא כוח [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
(א)
המגישים רשימת מועמדים או הצעת מועמד, רשאים למנות שני אנשים – אחד כבא כוחם והשני כממלא מקומו; עשו כן, יציינו את פרטי הממונים האמורים כנדרש בטופס שעליו הוגשה הרשימה או ההצעה; באין מינוי כאמור יראו את החותם הראשון על רשימת מועמדים כבא כוח מגישי הרשימה (להלן – בא כוח הרשימה) ואת החותם השני כממלא מקומו, וכן יראו את החותם הראשון על הצעת מועמד כבא כוח מגישי ההצעה (להלן – בא כוח ההצעה) ואת החותם השני כממלא מקומו.
(ב)
הוראת סעיף 38(ב) לחוק הבחירות תחול, בשינויים המחויבים, על בא־כוח הרשימה או בא־כוח ההצעה כאמור בסעיף קטן (א).
כינוי וסימון של רשימת מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
כל רשימת מועמדים תישא כינוי וסימון המורכב מאות או שתי אותיות שונות של האלף בית העברי; לא ניתן לרשימה כינוי וסימון כאמור על ידי מגישי הרשימה, יקבע לה מנהל הבחירות את הכינוי והסימון.
(ב)
שתי רשימות מועמדים לאותו מוסד העומד לבחירה המוגשות מטעם אותו אזור, לא ישאו כינוי וסימון זהים; קבוצת בוחרים שהקדימה להגיש את רשימתה, זכותה לבחור כינוי וסימון כאמור בסעיף קטן (א) – קודמת.
(ג)
רשימת מועמדים לא תישא כינוי או סימון אשר עלולים להטעות.
אישור קבלת רשימות והצעות מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7]
מנהל הבחירות שקיבל רשימת מועמדים או הצעות מועמד יאשר זאת בכתב; באישור יצוינו היום והשעה של הגשת הרשימה או ההצעה ושמות בא כוח המגישים וממלא מקומו, כן יצוינו הכינוי והסימון שהוצעו לרשימה.
התפטרות מועמד [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3, תשע״ח־7]
(א)
מועמד רשאי להתפטר בכל עת; ההתפטרות תיעשה בהודעה בכתב שיגיש המועמד עצמו לידי מנהל הבחירות, ואם התפטר מועמד לאחר יום הבחירות – לידי השר; שהה המועמד מחוץ לישראל, ישלח את הודעת ההתפטרות, כאשר חתימתו עליה מאומתת בידי קונסול ישראלי או נוטריון.
(ב)
הוראת סעיף 43(ב) לחוק הבחירות תחול, בשינויים המחויבים, על רשימת מועמדים או הצעת מועמד כאמור בסעיף קטן (א).
רשימות והצעות מועמדים פסולות [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
מנהל הבחירות יבדוק את כל רשימות והצעות המועמדים שנתקבלו בתוך המועד האמור בסעיף 150(א).
(ב)
מצא מנהל הבחירות, לאחר בדיקה כאמור בסעיף קטן (א), ולאחר שקיים על כך התייעצות עם ועדת הבחירות, את אחד הפגמים הבאים ברשימת מועמדים או בהצעת מועמד, יודיע לבא כוח הרשימה או ההצעה ולממלאי מקומם כי הרשימה או ההצעה פסולה:
(1)
הרשימה הוגשה בידי מספר בוחרים קטן מהנדרש בסעיפים 20 או 100;
(2)
נעשה ברשימה שינוי מהשינויים האמורים בסעיף 155;
(3)
הצעת המועמד הוגשה בידי מספר בוחרים קטן מהנדרש בסעיף 5 לחוק בחירת ראש המועצה;
(4)
המועמד לראשות המועצה איננו ממלא אחר דרישות סעיף 4(ב) לחוק בחירת ראש המועצה.
(ג)
ההודעה האמורה בסעיף קטן (ב) תהיה בכתב ומנומקת והיא תישלח לא יאוחר מהיום ה־20 שלפני יום הבחירות; נפסלה הצעת מועמד על פי האמור בסעיף קטן (ב)(4), תישלח הודעה על כך גם למועמד.
ליקויים ברשימת מועמדים או בהצעת מועמד [תיקון: תשנ״ז־2, תש״ס, תשע״ח־3]
(א)
קבע מנהל הבחירות שרשימת מועמדים או הצעת מועמד הוגשה שלא בהתאם להוראות סימן זה, אולם לא נמצא ברשימה או בהצעה פגם מן הפגמים האמורים בסעיף 161, יודיע מנהל הבחירות, בכתב, לבא כוח הרשימה או ההצעה ולממלאי מקומם, לא יאוחר מהיום ה־26 שלפני יום הבחירות, כי קיים ליקוי ברשימה או בהצעה וכי הם רשאים לתקנו לא יאוחר מהיום ה־23 שלפני יום הבחירות; מנהל הבחירות יפרט בהודעתו את מהות הליקוי; נגע הליקוי למועמד, ישלח מנהל הבחירות גם לו העתק מההודעה ואף המועמד האמור יהיה רשאי לתקן את הליקוי.
(ב)
פסל מנהל הבחירות חתימות של מגישי רשימת מועמדים או הצעת מועמד, ועקב כך פחת מספר מגישי הרשימה או ההצעה מהמספר הנדרש על פי הוראות צו זה והוראות חוק בחירת ראש המועצה, ייחשב הדבר לליקוי הניתן לתיקון כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
סירב מנהל הבחירות לאשר כינוי או סימון של רשימת מועמדים, ייחשב הדבר לליקוי הניתן לתיקון כאמור בסעיף קטן (א).
פסילת מועמד ברשימת מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
(א)
מצא מנהל הבחירות, לאחר בדיקה כאמור בסעיף 161(א) כי מועמד פלוני ברשימת מועמדים איננו ממלא אחר הדרישות שבסעיף 19, יפסול את המועמד.
(ב)
לא יאוחר מהיום ה־20 שלפני יום הבחירות, ישלח מנהל הבחירות הודעה בכתב על פסילת מועמד כאמור בסעיף קטן (א) לבא כוח הרשימה, לממלא מקומו ולמועמד שנפסל.
איסור שינוי רשימת מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2]
בכפוף לאמור בסעיף 160, אין לערוך ברשימת מועמדים לאחר שהוגשה כל שינוי מהשינויים המפורטים בסעיף 155.
אישור רשימות והצעות מועמדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״א, תשע״ח־3]
רשימת מועמדים או הצעת מועמד שהוגשה כדין או שהליקויים בה תוקנו כאמור בסעיף 162, יאשר אותה מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ויודיע על כך לבא כוח הרשימה או ההצעה ולממלאי מקומם לא יאוחר מהיום ה־20 שלפני יום הבחירות; חבר ועדת הבחירות לא ידון בעניין אישור של רשימת מועמדים או של מועמד ברשימת מועמדים ביישוב שבו הוא מתגורר.
פסילה עקב אי תיקון ליקויים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
(א)
קבע מנהל הבחירות שליקויים ברשימת מועמדים או בהצעת מועמד שנמסרה עליהם הודעה לפי סעיף 162 לא תוקנו כנדרש, יודיע לבא כוח הרשימה או ההצעה ולממלאי מקומם, לא יאוחר מהיום ה־20 שלפני יום הבחירות, כי הרשימה או ההצעה פסולה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), היה הליקוי בכינוי או בסימון של רשימת מועמדים ולא תוקן הליקוי להנחת דעתו של מנהל הבחירות, יקבע מנהל הבחירות כינוי או סימון לרשימה ויאשר אותה בהודעה כאמור בסעיף 165.
עתירה בעניין רשימות ומועמדים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־4, תשע״ח־3]
(א)
בא כוח רשימה או הצעה או ממלאי מקומם שקיבלו הודעה לפי סעיף 161 או 166 שהרשימה או ההצעה פסולה, או שקיבלו הודעה לפי סעיף 163(ב) על פסילת מועמד פלוני ברשימת מועמדים או על סירוב של מנהל הבחירות לאשר כינוי או סימון של רשימה, רשאים לעתור נגד החלטת מנהל הבחירות לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום המועצה האזורית, לא יאוחר מהיום ה־17 שלפני יום הבחירות.
(ב)
מועמד שקיבל הודעה על פסילתו לפי סעיף 161(ג) או 163(ב), רשאי אף הוא לעתור לבית משפט כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
חבר ועדת בחירות רשאי לעתור לבית משפט כאמור בסעיף קטן (א) על אישור רשימת מועמדים או הצעת מועמד בידי מנהל הבחירות או על אי פסילת מועמד פלוני ברשימת מועמדים.
(ד)
בעתירה לפי סעיף זה ידון בית משפט לעניינים מינהליים בשופט אחד ופסק דינו יהיה סופי; פסק הדין יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה־12 שלפני יום הבחירות.
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן ד׳: כינון מוסדות נבחרים ללא בחירות בקלפי

מועמד יחיד לראשות מועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
אושרה הצעת מועמד אחת בלבד, יכריז מנהל הבחירות, ביום הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, שהמועמד אשר הוצע בהצעה האמורה הוא שנבחר לראש המועצה.
הכרזה על נציגי אזור במועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
היה באזור פלוני מספר המועמדים למועצה שאושרו שווה למספר הנציגים שאותו אזור זכאי לבחור למועצה, לא יתקיימו באזור האמור בחירות בקלפי למועצה ומנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, יכריז ביום הבחירות שהמועמדים שאושרו כאמור, הם שנבחרו כחברי המועצה מטעם האזור.
(ב)
היה מספר המועמדים האמורים בסעיף קטן (א) פחות ממספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור למועצה, יופחת מספרם של חברי המועצה מטעם האזור ויועמד על מספר המועמדים שאושרו; מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, יכריז ביום הבחירות שהמועמדים שאושרו הם שנבחרו כחברי המועצה מטעם האזור.
(ג)
הוגשה באזור רשימת מועמדים אחת בלבד בבחירות למועצה ומספר המועמדים שאושרו בה עלה על מספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור למועצה, יכריז מנהל הבחירות, ביום הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, על מספר המועמדים מתוך אותה רשימה השווה למספר הנציגים האמור, לפי סדר רישומם ברשימה, כעל מי שנבחרו כחברי המועצה מטעם האזור.
מינוי חבר מועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
לא הוגשה או לא אושרה באזור פלוני אף לא רשימת מועמדים אחת בבחירות למועצה, ימנה השר, לאחר התייעצות עם גופים ציבוריים שלדעת השר יש להם נגיעה בדבר, חבר מועצה אחד מטעם אותו אזור מבין תושבי האזור הזכאים להיבחר כחברי מועצה; ראה השר כי לא ניתן למנות חבר מועצה מבין תושבי האזור, רשאי הוא למנות כנציג האזור במועצה אדם שאיננו תושב האזור.
הכרזה על חברי ועד מקומי או נציגות [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
היה מספר המועמדים שאושרו בבחירות לועד מקומי או לנציגות שווה למספר החברים במוסד העומד לבחירה, לא יתקיימו בחירות בקלפי למוסד האמור, ומנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, יכריז ביום הבחירות שהמועמדים שאושרו כאמור הם שנבחרו כחברי הועד המקומי או הנציגות.
(ב)
היה מספר המועמדים האמורים בסעיף קטן (א) פחות ממספר החברים במוסד העומד לבחירה, יופחת, בכפוף לאמור בסעיף 172(ב), מספרם של חברי המוסד האמור ויועמד על מספר המועמדים שאושרו; מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, יכריז ביום הבחירות שהמועמדים שאושרו הם שנבחרו כחברי הועד המקומי או הנציגות.
(ג)
הוגשה רשימת מועמדים אחת בלבד לועד מקומי או לנציגות ומספר המועמדים שאושרו בה עלה על מספרם של חברי המוסד העומד לבחירה, יכריז מנהל הבחירות, ביום הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, על מספר המועמדים מתוך אותה רשימה השווה למספר חברי המוסד העומד לבחירה, לפי סדר רישומם ברשימה, כעל מי שנבחרו לחברי הועד המקומי או הנציגות.
מינוי חברי ועד מקומי [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
לא הוגשה או לא אושרה בישוב פלוני אף לא רשימת מועמדים אחת בבחירות לועד מקומי, ימנה השר, לאחר התייעצות עם גופים ציבוריים שלדעת השר יש להם נגיעה בדבר, חמישה חברים לועד המקומי, מבין תושבי הישוב הזכאים להיבחר לחברי הועד; ראה השר כי לא ניתן למנות את חברי הועד המקומי, כולם או מקצתם, מבין תושבי הישוב, רשאי הוא למנות לחברי הועד המקומי אנשים שאינם תושבי הישוב.
(ב)
על אף האמור בסעיף 171(ב), לא יפחת מספרם של חברי ועד מקומי מחמישה חברים; אושרו בבחירות לועד מקומי פחות מחמישה מועמדים, ישלים השר את מספר חברי הועד לחמישה במינוי חברים כאמור בסעיף קטן (א).
אי קיום בחירות בישוב שיתופי לועד מקומי או לנציגות [תיקון: תשנ״ז־2]
לא הוגשה או לא אושרה בישוב שיתופי פלוני אף לא רשימת מועמדים אחת בבחירות לועד מקומי או לנציגות, לא יתקיימו בישוב האמור בחירות לאותם מוסדות.
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן ה׳: ההכנות ליום הבחירות

בחירות בקלפי [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
אושרה יותר מהצעת מועמד אחת, יתקיימו בחירות בקלפי לראשות המועצה.
(ב)
בכל אחד מהמקרים הבאים יתקיימו באזור בחירות בקלפי:
(1)
בחירות למועצה – אם אושרה יותר מרשימת מועמדים אחת ומספר המועמדים שאושרו ברשימות אלה עולה על מספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור למועצה;
(2)
בחירות לועד מקומי או לנציגות – אם אושרה יותר מרשימת מועמדים אחת ומספר המועמדים שאושרו ברשימות אלה עולה על מספר החברים במוסד העומד לבחירה.
מקומות הקלפיות [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
(א)
לא יאוחר מהיום ה־10 שלפני יום הבחירות יקבע מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, את המקומות בכל אזור שבהם יוצבו הקלפיות ביום הבחירות (להלן – מקום קלפי).
(ב)
מקום קלפי לא יהיה במועדון מפלגתי או במקום אחר המשמש מוסד ציבורי פוליטי וכן לא בבית כנסת או מקום תפילה אחר.
מספר הקלפיות [תיקון: תשנ״ז־2, תש״ס, תשע״ב־7, תשע״ח־7]
(א)
באזור שבו מספר הבוחרים אינו עולה על 800, תוצב קלפי אחת.
(ב)
באזור שבו מספר הבוחרים עולה על 800 יהיה מספר הקלפיות כמספר רשימות הבוחרים שהוכנו לאזור לפי סעיף 143(ב); כל קלפי באזור כאמור תסומן במספר, תהיה צמודה לה רשימת בוחרים אחת בלבד, ויהיו רשאים להצביע בה רק הבוחרים ששמותיהם כלולים ברשימה זו.
ועדות קלפי [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7, תשע״ח־3]
(א)
לא יאוחר מהיום ה־14 שלפני יום הבחירות, תמנה ועדת הבחירות לכל קלפי ועדת קלפי של שלושה חברים לפחות; חברי ועדת הקלפי האמורים יתמנו מבין הבוחרים של האזור שבו נמצאת הקלפי, על פי הצעת באי כוח רשימות המועמדים המשתתפות בבחירות באזור.
(ב)
בנוסף לחברי ועדת הקלפי האמורים בסעיף קטן (א), תמנה ועדת הבחירות לכל אחת מוועדות הקלפי חברי ועדה על פי הצעת באי הכוח של הצעות המועמדים שאושרו; חברי ועדה כאמור יוצעו מבין כלל הבוחרים במועצה האזורית.
(ב1)
כל רשימת מועמדים וכל מועמד רשאים להחליף את חבר ועדת הקלפי שמונה על פי הצעתם לפי סעיף קטן (ב) על ידי מתן הודעה של בא כוח רשימת המועמדים או בא כוח הצעת המועמד, לפי העניין, בדבר חילופי גברי בטופס 6א שבתוספת השלישית.
(ג)
ועדת הבחירות תמנה לכל ועדת קלפי, מבין חברי אותה ועדה, יושב ראש וסגן יושב ראש.
(ד)
(בוטל).
(ה)
לא מינתה ועדת הבחירות ועדות קלפי כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ימנה מנהל הבחירות את חברי ועדות הקלפי את יושבי הראש שלהן ואת סגניהם; על מינויים אלה לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג).
(ו)
המינויים האמורים בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ייעשו בכתב מינוי לפי טופס 5 שבתוספת השלישית.
סמכויות ועדת קלפי [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
(א)
ועדת קלפי היא הממונה על מהלך ההצבעה במקום הקלפי ועל ספירת קולות הבוחרים שהצביעו בקלפי והיא מוסמכת לקבל כל החלטה בכל הקשור להצבעה ולספירת הקולות.
(ב)
החלטותיה של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הועדה.
(ג)
הוראות סעיפים 34(א)(2) ו־(ג) לחוק הבחירות יחולו על בחירות לפי צו זה.
ועדת קלפי שאינה ממלאת תפקידיה כראוי [תיקון: תשנ״ז־2]
ראה מנהל הבחירות, ביום הבחירות, שועדת קלפי אינה ממלאת את תפקידיה כראוי ועקב כך קיים, לדעתו, חשש שייפגע המהלך התקין של ההצבעה בקלפי, רשאי הוא לפזר את ועדת הקלפי האמורה ולמנות ועדה אחרת במקומה; על מינוי כאמור לא יחולו הוראות סעיף 177.
מינוי משקיף [תיקון: תשנ״ז־2]
רשימת מועמדים שאיננה מיוצגת בועדת קלפי כאמור בסעיף 177(א), רשאית למנות משקיף מטעמה לעבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות; בא כוח רשימה כאמור או ממלא מקומו יחתמו על כתב מינוי לפי טופס 6 שבתוספת השלישית.
מזכיר ועדת קלפי [תיקון: תשנ״ז־2, תש״ס, תשס״ד, תשע״ב־7]
(א)
מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכיר לכל ועדת קלפי ואם ראה לנכון לעשות כן, רשאי הוא למנות מזכיר שאינו תושב המועצה האזורית; המזכיר יהיה בן 17 שנים לפחות.
(א1)
מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכירים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש מספר מקומות הקלפי במועצה האזורית ואשר ישמשו לפי סעיף 191א, במקרה הצורך, כחברי ועדת קלפי או כמזכירי ועדת קלפי.
(ב)
מנהל הבחירות יחתום על כתב מינוי למזכיר לפי טופס 7 שבתוספת השלישית וימסור אותו למזכיר, לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות.
(ג)
מנהל הבחירות רשאי, בכל עת, אם ראה צורך בכך, להעביר מזכיר מקלפי אחת לקלפי אחרת בתחום המועצה האזורית; החליט מנהל הבחירות על העברה כאמור, יתקן את כתב המינוי של המזכיר ויציין בו את פרטי הקלפי שאליה הועבר.
(ד)
המזכיר יסייע לועדת הקלפי במילוי תפקידיה ובין השאר –
(1)
יקבל את החומר והציוד של ההצבעה, יעבירו למקום הקלפי וישמור על החומר והציוד האמורים;
(2)
יעמוד לרשות ועדת הקלפי ברישום הפרוטוקולים, הטפסים והמסמכים שרישומם מוטל על ועדת הקלפי;
(3)
יארוז את חומר הבחירות בסיום עבודת ועדת הקלפי וילווה את העברתו כאמור בסעיף 206(א) לידי מנהל הבחירות.
(ה)
מנהל הבחירות יקבע את שכר המזכירים.
הודעה בדבר קיום בחירות [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7, תשע״ח־3]
(א)
לא יאוחר מהיום ה־6 שלפני קיום בחירות בקלפי בתחום אזור, יפרסם מנהל הבחירות הודעה שבה יפורטו:
(1)
יום הבחירות;
(2)
המוסדות העומדים לבחירה בתחום האזור ביום הבחירות;
(3)
מספר החברים העומדים לבחירה לכל אחד מהמוסדות האמורים בפסקה (2);
(4)
שמות המועמדים לראשות המועצה שאושרו, שנת לידתם ומענם וכן שמם ומענם של באי כוח הצעות המועמדים האמורים וממלאי מקומם;
(5)
כינוייהן וסימוניהן של רשימות המועמדים שאושרו, שמות המועמדים שאושרו ברשימות אלה, שנת לידתם ומענם וכן שמם ומענם של באי כוח הרשימות האמורות וממלאי מקומם;
(6)
שעות ההצבעה כאמור בסעיף 190;
(7)
המספרים שבהם סומנו הקלפיות ומקומות הקלפי;
(8)
אופן חלוקת הבוחרים בין הקלפיות השונות;
(9)
הפרטים הנוגעים למעטפות ההצבעה ופתקי ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה כאמור בסעיפים 183 ו־184;
(10)
שמו ומען משרדו של מנהל הבחירות.
(ב)
חל שינוי באחד מהפרטים האמורים בסעיף קטן (א), יפרסם מנהל הבחירות, מיד, הודעה על כך.
מעטפות ההצבעה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
מעטפות ההצבעה יהיו אטומות וישאו סימן מיוחד שקבע מנהל הבחירות ואשר עליו הודיע לועדת הבחירות; לכל מוסד העומד לבחירה תהיה מעטפת הצבעה נפרדת בצבעים כלהלן:
(1)
מעטפת הצבעה לראשות המועצה – צבע צהוב;
(2)
מעטפת הצבעה למועצה – צבע לבן;
(3)
מעטפת הצבעה לועד מקומי או לנציגות – צבע כחול או תכלת.
(ב)
לא יאוחר מ־3 ימים לפני יום הבחירות יספק מנהל הבחירות לועדת הבחירות כמות מספקת של מעטפות הצבעה.
פתקי הצבעה [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ב־7, תשע״ח־3, תשע״ח־7]
(א)
בפתק הצבעה לראשות המועצה יצוין בדפוס שם המועמד כפי שאישר מנהל הבחירות, בעברית או בעברית וערבית ותו לא; צבעו של הפתק יהיה צהוב.
(ב)
בפתקי הצבעה למועצה, לועד מקומי ולנציגות יצוינו בדפוס האות או האות והכינוי של רשימת המועמדים, בעברית או בעברית וערבית, ותו לא; הכינוי והאות שניתן לציין בערבית יהיו אלה שיאשר מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, כמקבילים לאות ולכינוי בעברית; צבעו של פתק הצבעה למועצה יהיה לבן ושל פתק הצבעה לועד מקומי או לנציגות יהיה כחול או תכלת.
(ב1)
פתקי ההצבעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) יהיו מודפסים לפי דוגמה שאישר מנהל הבחירות; מנהל הבחירות יאשר לכל הצעת מועמד ולכל רשימת מועמדים דוגמה אחת בלבד של פתק הצבעה בעברית ואם נתבקש, יאשר גם דוגמה אחת בלבד של פתק הצבעה בעברית ובערבית.
(ג)
במקום פתק מודפס, יכול שישמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות האמורים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), פתק ריק שצבעו כצבע פתק ההצבעה המודפס לאותו מוסד; על הפתק האמור ירשום הבוחר בכתב ידו את השם הפרטי ושם המשפחה של המועמד לראשות המועצה ותו לא, או ירשום את אות הרשימה או האות והכינוי של הרשימה בלבד; הרישום בכתב יד ייעשה בעט בצבע כחול בעברית או בערבית או בשתי השפות.
(ד)
הוראות תקנה 14 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ״ה–1965 (להלן – תקנות סדרי בחירות), יחולו, בשינויים המחויבים, על בחירות לפי צו זה.
(ה)
לא יאוחר מ־3 ימים לפני יום הבחירות יספקו באי הכוח של הצעות ורשימות המועמדים לועדת הבחירות כמות מספקת של פתקי ההצבעה של הצעותיהם ורשימותיהם כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב); ועדת הבחירות תכין בעוד מועד כמות מספקת של פתקים ריקים כאמור בסעיף קטן (ג).
קלפיות [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
המועצה האזורית תכין קלפיות בהתאם להוראות סעיף 15 לתקנות סדרי בחירות; כל קלפי תצויד במנעול כאמור בסעיף 186; הקלפי תהיה עשויה כך שאפשר להכניס לתוכה מעטפות הצבעה אך אי־אפשר להוציאן מתוכה אלא בהסרת מנעולה.
מנעול [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
הוראת תקנה 16 לתקנות סדרי בחירות תחול, בשינויים המחויבים, על בחירות לפי צו זה.
הספקת ציוד לועדות קלפי [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ח־7]
(א)
לא יאוחר מיום לפני יום הבחירות, תמסור ועדת הבחירות לכל ועדת קלפי –
(1)
שני העתקים מפנקס הבוחרים של האזור שבו נמצאת הקלפי, אם הוצבה באזור האמור קלפי אחת, או שני העתקים מרשימת הבוחרים הרשאים להצביע בקלפי, אם הוצבו באזור מספר קלפיות;
(2)
קלפי ומנעול;
(3)
פרגוד לתא הצבעה;
(4)
מיתקן להנחת פתקי ההצבעה;
(5)
כמות מספקת של מעטפות הצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה באזור;
(6)
כמות מספקת של פתקי הצבעה לכל אחת מהצעות המועמדים ומרשימות המועמדים המשתתפות בבחירות באזור וכן כמות מספקת של פתקים ריקים להצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה באזור;
(7)
(בוטלה);
(8)
קרש עם שיפודים;
(9)
טופס פרוטוקול של מהלך ההצבעה וספירת הקולות לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה;
(10)
גיליונות למנין הקולות הכשרים לכל אחד מן הגופים העומדים לבחירה;
(11)
שני העתקים של טופסי פרוטוקול של הקולות הפסולים לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה;
(12)
מעטפות לאריזה;
(13)
אמצעי תאורה לשעת חירום;
(14)
ציוד משרדי.
(ב)
הציוד האמור בסעיף קטן (א) יימסר לידי יושב ראש ועדת הקלפי וניתן למסרו למזכיר הועדה.
מודעות במקומות הקלפי [תיקון: תשנ״ז־2, תש״ס, תשע״ב־7]
מנהל בחירות יפרסם במקום בולט לעין בכל מקום קלפי באזור –
(1)
מודעה המפרטת את שמות המועמדים לראשות המועצה וכן את רשימות המועמדים, כינוייהן ואותיותיהן;
(2)
מודעה המפרטת את הוראות סעיף 196 בדבר סדרי ההצבעה;
(3)
מודעה המפרטת את הוראות סעיף 203 בדבר קולות פסולים.
סידור תא ההצבעה [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד]
(א)
יושב ראש ועדת הקלפי או מזכיר הועדה יתקינו במקום הקלפי, באמצעות הפרגוד, תא הצבעה כך שחברי ועדת הקלפי יוכלו לראות את הנכנסים והיוצאים מהתא, אך תובטח חשאיות מוחלטת של הנמצאים בתוך התא.
(ב)
בתא ההצבעה יונחו פתקי הצבעה של כל הצעות ורשימות המועמדים שסיפקה ועדת הבחירות לועדת הקלפי, בצרורות נפרדים לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה, לפי סדר האותיות של שמות המשפחה של המועמדים לראשות המועצה ולפי סדר האותיות שבהן סומנו רשימות המועמדים; כן יונחו פתקים ריקים להצבעה לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה כאמור בסעיף 184(ג).
איסור שימוש בטלפונים ניידים [תיקון: תשע״ב־7]
ביום הבחירות בשעה שבה מצוי מצביע בקלפי ובעת ספירת הקולות לא יתקשר אדם ממכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר לרבות זימונית ולא יקבל בו שיחות, בחדר שבו פועלת ועדת קלפי, אלא לצורך ניהול ההצבעה בקלפי או במקרי חירום, ולא יחזיק אדם בחדר כאמור מכשיר רדיו או טלוויזיה פועל.
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן ו: ההצבעה

שעות ההצבעה [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
הוראות סעיף 55 לחוק הבחירות יחולו על בחירות לפי צו זה.
מנין חוקי לפעולות ועדת קלפי [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד]
ישיבת ועדת קלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים ובלבד שנוכח במקום גם מזכיר הועדה; לא נוכח אף חבר ועדת קלפי בשעות ההצבעה הקבועות בסעיף 190 לפתיחת ההצבעה, תחל ההצבעה בקלפי האמורה בנוכחותו של מזכיר הועדה בלבד; נוכח מזכיר הועדה בלבד, לא תתקיים ספירת הקולות עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף 191א.
מינוי מחליף לחבר ועדת קלפי או למזכיר [תיקון: תשס״ד]
ראה מנהל הבחירות כי בקלפי מסוימת לא נוכח אף חבר ועדת קלפי אחד או שקלפי לא נפתחה להצבעה בשעות ההצבעה האמורות בסעיף 190 עקב העדרו של מזכיר הועדה, או שיש צורך להחליף מזכיר ועדת קלפי, ימנה מנהל הבחירות לקלפי האמורה, חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי, לפי הענין, מבין המזכירים הנוספים שמונו לפי סעיף 181(א1).
ניהול פרוטוקול [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ח־7]
(א)
ועדת קלפי תנהל פרוטוקול על מהלך ההצבעה וספירת הקולות לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה על גבי טפסים 8, 9 ו־10 שבתוספת השלישית (להלן – פרוטוקולי ההצבעה); כל אחד מחברי ועדת הקלפי, מזכיר הועדה וכן כל משקיף וכל חבר ועדת הבחירות רשאי לרשום בפרוטוקול את הערותיו בכל הנוגע להצבעה ולספירת הקולות; רישום הקולות על גבי טופס שנקבע בתוספת, לא יהווה חלק מפרוטוקול ועדת הקלפי לפי סעיף זה.
(ב)
פרוטוקולי ההצבעה ייחתמו בידי חברי ועדת הקלפי, ואם נרשמו בידי המזכיר – יחתום גם הוא עליהם; אולם לא ייפגם פרוטוקול בשל כך שחבר הועדה לא חתם עליו.
הסדר במקום הקלפי [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7, תשע״ח־3]
(א)
אלה בלבד רשאים להימצא בשעות ההצבעה במקום הקלפי:
(1)
חברי ועדת הקלפי ומזכיר הועדה;
(2)
השר או נציגו;
(3)
מנהל הבחירות וסגנו;
(4)
חברי ועדת הבחירות;
(5)
(בוטלה);
(6)
משקיף אחד מטעם כל רשימת מועמדים כאמור בסעיף 180;
(7)
שוטרים הדרושים לשם שמירת הסדר במקום;
(8)
בוחרים שהותרה כניסתם לשם הצבעה;
(9)
משקיף כאמור בסעיף 138(ה).
(ב)
יושב ראש ועדת הקלפי יהיה אחראי לסדר במקום הקלפי והוא רשאי להרחיק ממקום הקלפי כל אדם, למעט חבר ועדת הקלפי, אשר מפריע, לדעתו, למהלך התקין של ההצבעה במקום או שאיננו מציית להוראותיו; אדם שהורחק כאמור לא יהיה רשאי לחזור למקום הקלפי אלא ברשות יושב ראש הועדה.
(ג)
יושב ראש ועדת קלפי לא יעשה שימוש בסמכות הנתונה לו לפי סעיף קטן (ב) כדי למנוע מבוחר להשתמש בזכותו להצביע.
הצגת הקלפי ונעילתה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
לפני התחלת ההצבעה יציג יושב ראש ועדת הקלפי את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה לעיני הנוכחים במקום הקלפי, לאחר מכן ינעל את הקלפי במנעול באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בשבירת המנעול; מספרו הסידורי של המנעול יירשם בפרוטוקולי ההצבעה.
(ב)
ננעלה קלפי כאמור בסעיף (א), שוב לא תיפתח עד לספירת הקולות.
אריזת מעטפות פסולות [תיקון: תשס״ד]
לפני התחלת ההצבעה תבדוק ועדת הקלפי את מעטפות ההצבעה שסופקו לה; נתגלתה במהלך בדיקה זו מעטפה פסולה, תוכנס המעטפה למעטפת האריזה; מעטפת האריזה תיסגר ויושב ראש ועדת הקלפי וכן כל חבר מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו על גבי מעטפת האריזה.
חתימה על מעטפות ההצבעה [תיקון: תשס״ד]
לפני התחלת ההצבעה יחתמו שני חברים של ועדת הקלפי, אם נוכחים כאלה, על כמה מעטפות הצבעה לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה; כן יוסיפו שני חברים לחתום מזמן לזמן, במשך שעות ההצבעה, על כמויות נוספות של מעטפות כך שתמיד יהיה בידי ועדת הקלפי מלאי מספיק של מעטפות חתומות; נוכח חבר ועדה אחד בלבד, די בחתימתו על המעטפות; לא נוכח אף חבר ועדת קלפי אחד, די בחתימת מזכיר הועדה על המעטפות; אין לחתום בנוכחותו של בוחר על המעטפה שתימסר לו.
זיהוי הבוחרים [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ג, תשס״ד, תשע״ח]
(א)
הרוצה להצביע חייב לזהות את עצמו לפני מזכיר ועדת הקלפי באחד מאלה בלבד:
(1)
תעודת הזהות של הבוחר שניתנה לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965;
(2)
דרכון ישראלי תקף, הכולל את תמונתו של בעל הדרכון, שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי״ב–1952;
(3)
רישיון נהיגה ישראלי תקף, הכולל את תמונתו של בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה;
(4)
(ב)
לא יורשה בוחר להזדהות לצורך הצבעה בתעודה כאמור בסעיף קטן (א) שחסר בה אחד מאלה:
(1)
תמונת בעל התעודה;
(2)
הדף שבו רשום שמו של בעל התעודה;
(3)
(בוטלה).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב)(1), אשה מוסלמית או דרוזית תורשה להזדהות בתעודת זהות שחסרה בה תמונתה אם במקום המיועד לתמונה הוטבעה חותמת ”בהיתר שר הפנים“.
סדרי ההצבעה [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ב־7]
אלה הם סדרי ההצבעה:
(1)
לאחר שהבוחר הזדהה כאמור בסעיף 195, תוודא ועדת הקלפי כי הוא רשום בפנקס הבוחרים שברשותה ותציין בעותק הראשון של הפנקס, ליד שמו של הבוחר, סימן שהוא ביקש להצביע;
(2)
ועדת הקלפי תחזיק ברשותה את התעודה שבאמצעותה הזדהה הבוחר ותמסור לו מעטפת הצבעה אחת לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה; התקיימו בחירות לנציגות, תמסור ועדת הקלפי לבוחר מעטפה שנועדה להצבעה לנציגות אם בפנקס הבוחרים צוין ליד שמו שהוא אינו חבר באגודה השיתופית להתיישבות של הישוב;
(3)
הבוחר ייכנס לתא ההצבעה וישים בכל אחת מן המעטפות שנתנה לו הועדה את פתק ההצבעה המתאים למעטפה: במעטפת הצבעה לראשות המועצה יושם פתק הצבעה לראש המועצה; במעטפת הצבעה למועצה יושם פתק הצבעה של רשימת מועמדים למועצה ובמעטפת הצבעה לועד מקומי או לנציגות יושם פתק הצבעה של רשימת מועמדים לועד המקומי או לנציגות;
(4)
הבוחר יצא מתא ההצבעה, יציג לועדת הקלפי את המעטפות שקיבל מועדת הקלפי ולאחר מכן יטיל הבוחר את המעטפות לקלפי;
(5)
ועדת הקלפי תמחוק את שמו של הבוחר מהעותק השני של פנקס הבוחרים על ידי מתיחת קו בעפרון על השורה שבה רשומים שמו של הבוחר ופרטיו האישיים;
(6)
מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, רשאי להורות כי במקום קלפי יוצבו שני תאי הצבעה המסתירים את הבוחר מעיני זולתו.
סיוע בהצבעה [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ב־4]
(א)
מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע לבדו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא אתו מלווה כדי לעזור לו בפעולת ההצבעה; ואולם המלווה –
(1)
לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה הבוחר;
(2)
לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים.
(א1)
התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן (א), יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי.
(ב)
ועדת הקלפי תציין ברשימה לפי טופס 10א שבתוספת השלישית את פרטי המלווים למצביעים כאמור בסעיף קטן (א); הטופס האמור יצורף לפרוטוקול ההצבעה למועצה ויהיה חלק ממנו.
בדיקת הפתקים בתא ההצבעה [תיקון: תשס״ד]
חברי ועדת הקלפי ומזכיר הועדה יבדקו מזמן לזמן, במשך שעות ההצבעה, אם הפתקים בתא ההצבעה מונחים בצרורות נפרדים כאמור בסעיף 189(ב) ולא התערבבו אלה באלה, ואם מלאי הפתקים לא אזל; כן רשאי כל משקיף לבדוק מזמן לזמן את הסדר בתא ההצבעה ואת מלאי הפתקים שבו; נתגלו בעת בדיקה כאמור פתקי הצבעה שסומנו בדרך כלשהי, יסולקו מן התא ויוכנסו למעטפת אריזה.
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן ז׳: ספירת הקולות

מועד ספירת הקולות [תיקון: תשנ״ז־2]
ספירת קולות המצביעים תיעשה בכל מקום קלפי, בידי ועדת הקלפי, מיד אחרי גמר ההצבעה ותימשך ללא הפסקה עד השלמתה.
הנוכחים בספירה [תיקון: תשנ״ז־2]
במעמד ספירת הקולות רשאים להימצא במקום הקלפי רק המנויים בסעיף 193(א), למעט בוחרים.
ההכנות לספירת הקולות [תיקון: תשנ״ז־2]
לפני שתתחיל בספירת הקולות תעשה ועדת הקלפי את הפעולות הבאות, כסדרן:
(1)
פתקי ההצבעה ומעטפות ההצבעה שנשארו בתא ההצבעה או בידי הועדה מבלי שנעשה בהם שימוש יוכנסו למעטפת אריזה; המעטפה תיסגר ועל גביה יירשם שם הישוב ומספר הקלפי ויצוין שמעטפת האריזה מכילה פתקי הצבעה ומעטפות הצבעה שלא נעשה בהם שימוש;
(2)
הועדה תספור את הבוחרים ששמם נמחק מפנקס הבוחרים כאמור בסעיף 196(5) ותרשום בפרוטוקול ההצבעה מספר זה כמספר הבוחרים שלפי המסומן בפנקס הצביעו בקלפי; בפרוטוקול הצבעה לנציגות תרשום ועדת הקלפי רק את מספר הבוחרים ששמם נמחק כאמור ושליד שמם צוין בפנקס שהם אינם חברים באגודה השיתופית להתיישבות של הישוב;
(3)
הועדה תפתח את הקלפי בשבירת מנעולה ומספרו הסידורי של המנעול יירשם בפרוטוקול ההצבעה;
(4)
מעטפות ההצבעה יוצאו מן הקלפי וימוינו לקבוצות לפי המוסדות השונים העומדים לבחירה; הועדה תספור כל קבוצת מעטפות לחוד ותרשום את המספר בפרוטוקול ההצבעה של המוסד המתאים.
מעטפות פסולות [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד]
(א)
נתגלתה בעת עשיית הפעולה האמורה בסעיף 200(4) מעטפת הצבעה שונה ממעטפות ההצבעה שסיפקה ועדת הבחירות לועדת הקלפי, או מעטפת הצבעה שאינה נושאת עליה את הסימן שקבע מנהל הבחירות כאמור בסעיף 183(א) או מעטפה שאינה חתומה כאמור בסעיף 194ב, או מעטפה שסומנה בדרך כלשהי, המעטפה פסולה ואין לפותחה בעת ספירת הקולות; בפרוטקול ההצבעה של כל אחד מהמוסדות שהצביעו עבורם בקלפי, יירשם מספר מעטפות ההצבעה לאותו מוסד שנמצאו פסולות כאמור.
(ב)
כל קבוצת מעטפות פסולות כאמור בסעיף קטן (א), לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, תוכנס למעטפת אריזה נפרדת שעל גביה יירשם שם הישוב ומספר הקלפי ויצוין שמעטפת האריזה מכילה מעטפות הצבעה פסולות שהוצאו מן הקלפי ושם המוסד שלבחירתו נועדו מעטפות הצבעה אלה; מעטפת האריזה תיסגר ויושב ראש ועדת הקלפי וכל חבר מחברי הועדה שירצה בכך יוסיפו את חתימת ידם על גבי מעטפת האריזה.
אופן ספירת הקולות [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד]
(א)
ועדת הקלפי תספור בנפרד את הקולות לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה בדרך המפורטת להלן בסעיפים קטנים (ב) עד (ד); התחילה הועדה בספירת הקולות של מוסד פלוני, תמשיך בספירה זו עד השלמתה והשלמת כל הרישומים הדרושים בפרוטוקול ההצבעה, בגליון ספירת הקולות ובפרוטוקול הקולות הפסולים של אותו מוסד.
(ב)
יושב ראש ועדת הקלפי או חבר הועדה שהיושב ראש מינה לכך, יפתח כל מעטפת הצבעה לחוד, יוציא מתוכה את פתק ההצבעה, יקרא בקול את אות הרשימה הרשום על הפתק, יראהו לנוכחים וישים את הפתק על שיפוד במעמד השיפודים שסופק לועדת הקלפי; בעת ספירת הקולות לראשות המועצה, יוקרא שמו של המועמד הרשום על פתק ההצבעה; פתקי ההצבעה של כל רשימה ושל כל הצעת מועמד יונחו על שיפוד נפרד.
(ג)
הוצא מתוך מעטפת הצבעה פתק אשר לפי הוראות סעיף 203 הוא קול פסול, או לא נמצא במעטפת ההצבעה כל פתק, תפעל ועדת הקלפי כך:
(1)
פתק ההצבעה יוחזר למעטפת ההצבעה שממנה הוצא ועל גבי המעטפה תירשם הסיבה לפסילת הפתק או יירשם כי המעטפה נמצאת ריקה, לפי הענין;
(2)
מעטפת ההצבעה תוכנס למעטפת אריזה שתהיה מיועדת לקולות הפסולים שנמצאו בקלפי.
(ד)
יושב ראש הועדה ימנה שני חברי ועדה אשר בעת קריאת הקולות כאמור בסעיף קטן (ב), ירשמו, כל אחד לחוד, את הרישומים הבאים:
(1)
בגליון מנין הקולות שנערך לפי אחד הטפסים 11, 12 או 13 שבתוספת השלישית, לפי הענין – הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה או לכל הצעת מועמד;
(2)
בפרוטוקול הקולות הפסולים שנערך לפי הטפסים 14, 15 ו־16 שבתוספת השלישית, לפי הענין – הקולות הפסולים כמפורט בסעיף 203; מעטפות הצבעה שנמצאו ריקות, יירשמו אף הם בפרוטוקול האמור.
(ה)
בתום קריאת פתקי ההצבעה, יסכמו שני החברים שעשו את הרישומים האמורים בסעיף קטן (ד), כל אחד לחוד, את מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה או הצעת מועמד ואת המספר הכולל של הקולות הפסולים שנמצאו; אם הסיכומים לא היו זהים, תערוך ועדת הקלפי כל בדיקה וספירה חוזרת שתראה לנכון ותסכם את מספר הקולות הכשרים והפסולים כאמור; סיכום ספירת הקולות יירשם בפרוטוקול ההצבעה.
קולות פסולים [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ח־3, תשע״ח־7, תשע״ח־8, תשע״ט]
(א)
אלה הם קולות פסולים:
(1)
פתק הצבעה שלא נתקיימו בו כל הוראות סעיף 184; אולם פתק הצבעה שצוינו בו האות שאושרה לאחת מרשימות המועמדים, בתוספת כינוי שונה מזה שאושר לאותה רשימה, הקול איננו פסול והוא יבוא במנין על פי ציון האות;
(2)
פתק הצבעה שסומן בצורה כלשהי העלולה לזהות את המצביע;
(3)
פתק הצבעה אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר מה בנוסף לפתק;
(4)
פתק הצבעה כאמור בסעיף 184(ג) אשר הרשום בו בכתב יד איננו ברור דיו ואיננו מאפשר זיהוי ודאי של שם המועמד או אות הרשימה או שלא נרשם בו דבר;
(5)
פתק הצבעה לאחד מהמוסדות העומדים לבחירה שנמצא בתוך מעטפת הצבעה למוסד אחר;
(6)
פתק הצבעה למוסד פלוני אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה שנמצא בה גם פתק הצבעה למוסד אחר;
(7)
מעטפת הצבעה שנמצאו בה שני פתקי הצבעה שונים או שנמצאו בה יותר משלושה פתקים, לא יובא אף אחד מהפתקים האמורים במנין הקולות; נמצאו במעטפה שניים או שלושה פתקי הצבעה זהים יובא אחד מהפתקים במנין הקולות;
(8)
מעטפת הצבעה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 183(א) או שאיננה חתומה כאמור בסעיף 194ב או מעטפה שונה ממעטפות ההצבעה שסיפקה ועדת הבחירות;
(9)
מעטפת הצבעה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע;
(10)
בכלל פתקי ההצבעה של מועמד אחד או של רשימה אחת נמצאו מספר פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות (1) עד (9), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר, ויתרם ייפסל.
(ב)
הוראות סעיף 63(4), (10) ו־(11) לחוק הבחירות יחולו, בשינויים המחויבים על בחירות לפי צו זה.
פתק כפול [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ח־7]
נמצאו במעטפת הצבעה שניים או שלושה פתקי הצבעה זהים, ירשום יושב ראש ועדת הקלפי על אחד מהפתקים ”פתק כפול“, יחתום עליו את שמו ויחברם בסיכה; לאחר מכן ינהג יושב ראש ועדת הקלפי בפתק הכפול כאמור בסעיף 202(ב).
אריזת חומר ההצבעה העיקרי [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד]
(א)
לאחר סיום ספירת הקולות כאמור בסעיף 202 למוסד פלוני מהמוסדות העומדים לבחירה, ולפני שתתחיל ועדת הקלפי בספירת הקולות למוסד אחר, תכניס ועדת הקלפי למעטפות אריזה נפרדות את חומר ההצבעה המפורט להלן:
(1)
פרוטוקול ההצבעה ושני ההעתקים של פרוטקול הקולות הפסולים ושל גליון ספירת הקולות;
(2)
פתקי ההצבעה הכשרים שהוצאו מן הקלפי כשהם צרורים בצרורות נפרדים לכל רשימה או לכל הצעת מועמד;
(3)
מעטפות ההצבעה שהוצאו מן הקלפי ולא נמצאו פסולות כאמור בסעיף 201.
(ב)
ועדת הקלפי תסגור את מעטפות האריזה האמורות בסעיף קטן (א) וכן את מעטפות האריזה של פתקי ההצבעה הפסולים שנמצאו בקלפי ותרשום על גבי כל אחת מהן את שם הישוב, מספר הקלפי ומה מכילה מעטפת האריזה; יושב ראש ועדת הקלפי וכל חבר מחברי הועדה שירצה בכך יוסיפו את חתימת ידם על גבי מעטפות האריזה.
(ג)
מעטפות האריזה האמורות בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) על תכולתן, מעטפת האריזה האמורה בסעיף 201(ב) שלתוכה הוכנסו מעטפות ההצבעה הפסולות למוסד פלוני האמור בסעיף קטן (א), וכן שני ההעתקים של פנקס הבוחרים שבו השתמשה ועדת הקלפי, מהווים את חומר ההצבעה העיקרי למוסד האמור (להלן – חומר ההצבעה העיקרי), אשר יש להעבירו למנהל הבחירות כאמור בסעיף 206(א).
העברת חומר ההצבעה למנהל הבחירות [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ב־7]
(א)
נסתיימה ספירת הקולות לכל המוסדות העומדים לבחירה יעבירו יושב ראש ועדת הקלפי או חבר ועדה אחר שיושב ראש הועדה מינה לכך וכן מזכיר הועדה ללא דיחוי, את חומר ההצבעה העיקרי, של כל אחד מהמוסדות האמורים לידי מנהל הבחירות.
(ב)
מעטפת האריזה האמורה בסעיף 200(1) המכילה את פתקי ההצבעה ומעטפות ההצבעה שלא נעשה בהם שימוש, תועבר אף היא, לידי מנהל הבחירות בדרך המפורטת בסעיף קטן (א).
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן ח׳: קביעת תוצאות הבחירות

האחראי לקביעת התוצאות [תיקון: תשנ״ז־2]
קביעת תוצאות הבחירות תיעשה בידי מנהל הבחירות בהתייעצות עם ועדת הבחירות; קביעת התוצאות תיעשה על פי הנתונים שבפרוטוקולי ההצבעה שנתקבלו מהקלפיות השונות, לאחר שנבחנו ונבדקו בידי מנהל הבחירות, ואם יש צורך בכך לאחר בחינה של חומר נוסף מתוך חומר ההצבעה העיקרי.
הנוכחים בהליך קביעת התוצאות [תיקון: תשנ״ז־2]
בהליכי קביעת תוצאות הבחירות רשאים להיות נוכחים בא כוח השר, באי כוח רשימת והצעות המועמדים, שוטרים הדרושים לשמירת הסדר במקום וכן כל אדם נוסף שמנהל הבחירות סבור שסיועו דרוש לקביעת התוצאות.
פרוטוקולי קביעת התוצאות [תיקון: תשנ״ז־2, תש״ס]
(א)
מנהל הבחירות, ירשום פרוטוקול של הליכי קביעת תוצאות הבחירות, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, על גבי טפסים 17, 18 ו־19 שבתוספת השלישית; כל אחד מחברי ועדת הבחירות יהיה רשאי לרשום בפרוטוקול את הערותיו וכן יהיו באי כוח הצעות ורשימות המועמדים רשאים לרשום בפרוטוקול המתאים את הערותיהם; מנהל הבחירות וכל אחד מחברי ועדת הבחירות הנוכחים במקום יחתמו על הפרוטוקול; אולם לא ייפגם פרוטוקול בשל כך שחבר ועדה לא חתם עליו.
(ב)
הפרוטוקולים האמורים בסעיף קטן (א) ייערכו בשלושה עותקים; עותק אחד יישאר בידי מנהל הבחירות, השני – בידי ועדת הבחירות והשלישי יימסר לידי מזכיר המועצה.
תוצאות הבחירות לראשות המועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
בבחירות לראשות המועצה, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים הוא הנבחר ובלבד שקיבל לפחות 40% מאותם קולות.
(ב)
לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים, כל אחד, מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקוימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול יותר של קולות הוא הנבחר.
(ג)
קיבלו שני המועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות, יצורף מספר הקולות הכשרים שקיבל כל אחד מהם בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרים שקיבל בבחירות החוזרות והמועמד שקיבל את המספר הגדול יותר של קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד, הוא הנבחר.
(ד)
היה מספר הקולות הכשרים שקיבלו שני המועמדים שווה גם לאחר צירוף כאמור בסעיף קטן (ג), תבחר המועצה באחד משני המועמדים לראש המועצה לפי סעיף 6ח לחוק בחירת ראש המועצה.
חדילה ממועמדות בין בחירות ראשונות וחוזרות [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
היה צורך לערוך בחירות חוזרות לפי סעיף 210(ב) ואחד משני המועמדים בבחירות אלה חדל לעמוד לבחירה, מחמת פטירה או התפטרות בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, יקוימו הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או נגדו, והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו; לא נבחר המועמד כך, תבחר המועצה בראש המועצה מבין חבריה לפי סעיף 6ח לחוק בחירת ראש המועצה.
(ב)
חדלו שני המועמדים לעמוד לבחירה מחמת פטירה או התפטרות בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, לא יקוימו בחירות חוזרות והמועצה תבחר בראש המועצה מבין חבריה לפי סעיף 6ח לחוק בחירת ראש המועצה.
החלת הוראות על בחירות חוזרות [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ט]
הוראות סימנים ה׳ עד ז׳ לפרק זה, בשינויים המחויבים, יחולו על בחירות חוזרות לראשות המועצה; ואולם על אף האמור בסעיף 190, שעות ההצבעה בבחירות חוזרות יהיו כאמור בסעיף 9(ה) לחוק הבחירה הישירה.
פתקים בהצבעה בעד ונגד [תיקון: תשנ״ז־2]
מתקיימות בחירות חוזרות לגבי מועמד יחיד כאמור בסעיף 211(א), יהיה פתק ההצבעה בעד המועמד פתק כאמור בסעיף 184(א), ופתק הצבעה נגדו יהיה פתק ריק בצבע ירוק.
תוצאות הבחירות למועצה [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ב־2]
(א)
בסעיף זה –
”מודד“ – המספר השלם המתקבל מחילוק המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו באזור בבחירות למועצה, במספר הנציגים למועצה מטעם אותו אזור העומדים לבחירה;
”עודף קולות“ – ההפרש בין מספר הקולות הכשרים שקיבלה רשימת מועמדים למועצה, למספר המתקבל מהכפלת המודד במספר הנציגים שזכתה בו הרשימה לפי סעיף קטן (ג)(1).
(ב)
היה אזור זכאי לבחור נציג אחד למועצה, תזכה בנציג האמור רשימת המועמדים שקיבלה את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים; קיבלו שתי רשימות או יותר מספר קולות שווה והוא המספר הגדול ביותר של קולות כשרים, ייקבע נציג היישוב במועצה על פי תוצאות הגרלה שתערוך לאלתר ועדת הבחירות בין הרשימות האמורות, בפיקוחו של מנהל הבחירות.
(ג)
היה אזור זכאי לבחור יותר מנציג אחד למועצה, ייקבעו תוצאות הבחירות באזור כלהלן:
(1)
כל רשימה תזכה במספר נציגים במועצה כמספר השלם המתקבל מחילוק מספר הקולות הכשרים שהרשימה קיבלה, במודד;
(2)
הנציגים הנותרים לאחר קביעת מספר הנציגים לפי פסקה (1), יתחלקו אחד אחד בין רשימות המועמדים לפי סדר גודלם של עודפי הקולות שהן קיבלו; קיבלו שתי רשימות או יותר עודפי קולות שווים ואין מספר הנציגים הנותרים מספיק לחלוקה לכולן, תיקבע חלוקת נציגים אלה בהגרלה שתערוך ועדת הבחירות לאלתר, בפיקוחו של מנהל הבחירות.
(ד)
זכתה רשימת מועמדים בנציגים במועצה, יהיו הנבחרים המועמדים במספר השווה למספר הנציגים שהרשימה זכתה בו, לפי סדר רישומם ברשימה.
תוצאות הבחירות לועד מקומי [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
בסעיף זה –
”מודד“ – המספר השלם המתקבל מחילוק המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות לועד המקומי, במספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה;
”עודף קולות“ – ההפרש בין מספר הקולות הכשרים שקיבלה רשימת מועמדים לועד המקומי, למספר המתקבל מהכפלת המודד במספר החברים שזכתה בו הרשימה לפי סעיף קטן (ב).
(ב)
כל רשימה תזכה במספר חברים בועד המקומי כמספר השלם המתקבל מחילוק מספר הקולות הכשרים שהרשימה קיבלה, במודד.
(ג)
המקומות הנותרים בועד המקומי לאחר קביעת מספר החברים לפי סעיף קטן (ב), יתחלקו אחד אחד בין רשימות המועמדים לפי סדר גודלם של עודפי הקולות שהן קיבלו; קיבלו שתי רשימות או יותר עודפי קולות שווים ואין מספר המקומות הנותרים מספיק לחלוקה לכולן, תיקבע חלוקת מקומות אלה בהגרלה שתערוך ועדת הבחירות לאלתר, בפיקוחו של מנהל הבחירות.
(ד)
זכתה רשימת מועמדים בחברים בועד המקומי, יהיו הנבחרים המועמדים במספר השווה למספר החברים שהרשימה זכתה בו, לפי סדר רישומם ברשימה.
תוצאות הבחירות לנציגות [תיקון: תשנ״ז־2]
הוראות סעיף 215 יחולו על קביעת תוצאות הבחירות לנציגות כאילו כל מקום שנאמר בו ”ועד מקומי“ קרי ”נציגות“.
מינוי חברים לרשימה זוכה [תיקון: תשנ״ז־2]
זכתה רשימת מועמדים במספר חברים במוסד העומד לבחירה העולה על מספר המועמדים הרשומים בה, ימנה השר את החברים החסרים מבין אנשים הזכאים להיבחר כחברי המוסד האמור, על פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו הוגשה רשימת המועמדים, ואם אין, לדעת השר, ארגון כזה, ייעשה המינוי בהתחשב ברצונם של אותם אנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של הארגון האמור.
פרסום תוצאות הבחירות [תיקון: תשנ״ז־2, תש״ס]
(א)
לא יאוחר מ־7 ימים מיום שנבחרו או שנתמנו ראש המועצה וחברי המועצה מטעם כל האזורים שבתחום המועצה האזורית, יפרסם מנהל הבחירות במשרד המועצה ובתחומי האזורים הודעה על תוצאות הבחירות לראשות המועצה ולמועצה שיצוינו בה הצעות המועמדים ורשימות המועמדים שאושרו, תוך פירוט שמות המועמדים בכל הצעה ורשימה ומענם, שם המועמד שנבחר לראש המועצה ושמות המועמדים שנבחרו מטעם כל רשימה כנציגי האזור במועצה; בהודעה האמורה יפורטו גם נתונים לענין ההצבעה לראשות המועצה ולמועצה, בכל אזור, בכל אחת מן הקלפיות שהוצבו בו, כמפורט להלן:
(1)
מספר הבוחרים לפי הרשום בפנקס או ברשימת הבוחרים;
(2)
מספר הבוחרים שהצביעו;
(3)
מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל הצעת מועמד ולכל רשימת מועמדים;
(4)
סך כל הקולות הפסולים שניתנו לכל הצעות המועמדים ורשימות המועמדים;
כן יפורטו בהודעה, לגבי ההצבעה לראשות המועצה, סך כל הנתונים האמורים בפסקאות (1) עד (4), בכל האזורים.
(ב)
הכריז מנהל הבחירות, ביום הבחירות, על בחירת ראש מועצה או על בחירת נציגי אזור במועצה כאמור בסעיפים 168 ו־169, יפרט מנהל הבחירות בהודעה האמורה בסעיף קטן (א) את שמות המועמדים שהוכרז על בחירתם ומענם ואת הסיבה להכרזה.
(ג)
מינה השר חבר מועצה מטעם אזור כאמור בסעיף 170, יפרט מנהל הבחירות בהודעה האמורה בסעיף קטן (א) את שם האדם שמונה ומענו ואת הסיבה לכך שלא קוימו באזור האמור בחירות בקלפי למועצה.
(ד)
התקיימו בחירות חוזרות לראשות מועצה, ייכללו בהודעה שיפרסם מנהל הבחירות הפרטים האמורים בסעיף קטן (א) לגבי הבחירות הראשונות והחוזרות; נערכה בבחירות החוזרות הצבעה בעד ונגד מועמד יחיד כאמור בסעיף 211(א), יפרט מנהל הבחירות בהודעתו את מספר הקולות הכשרים שהצביעו בעד המועמד ומספר הקולות הכשרים שהצביעו נגדו וכן את מספר הקולות הפסולים.
(ה)
לא נבחר ראש מועצה בבחירות בקלפי או בהכרזה, והמועצה היא שצריכה לבחור ראש מועצה לפי סעיף 6ח לחוק בחירת ראש המועצה, תפורסם ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) לגבי תוצאות הבחירות למועצה בלבד.
(ו)
לא יאוחר מ־7 ימים מיום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות במשרד המועצה ובתחום כל ישוב הודעה על תוצאות הבחירות לועד המקומי או לנציגות בישוב, שיצוינו בה רשימות המועמדים שאושרו, תוך פירוט שמות המועמדים בכל רשימה ומענם ושמות המועמדים שנבחרו מטעם כל רשימה; בהודעה האמורה יפורטו גם נתונים של ההצבעה בכל אחת מן הקלפיות שהוצבו בישוב, כמפורט להלן:
(1)
מספר הבוחרים לפי הרשום בפנקס או ברשימת הבוחרים;
(2)
מספר הבוחרים שהצביעו;
(3)
מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימת מועמדים;
(4)
מספר הקולות הפסולים שניתנו לכל רשימות המועמדים.
(ז)
הכריז מנהל הבחירות, ביום הבחירות, על בחירת חברי ועד מקומי או נציגות כאמור בסעיף 171, יפרט מנהל הבחירות בהודעה האמורה בסעיף קטן (ו) את שמות המועמדים שהוכרז על בחירתם ומענם ואת הסיבה להכרזה.
(ח)
מינה השר חברי ועד מקומי כאמור בסעיף 172, יפרט מנהל הבחירות בהודעה האמורה בסעיף קטן (ו) את שמות חברי הועד שמונו ומענם ואת הסיבה לכך שלא קוימו בחירות בקלפי לועד המקומי.
(ט)
מנהל הבחירות יעביר למזכיר המועצה העתק מכל הודעה שפרסם לפי סעיף זה.
פרסום ברשומות [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
(א)
מיד לאחר פרסום הודעה כאמור בסעיף 218(א), ימסור מנהל הבחירות לפרסום ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות שתפרט את:
(1)
שם המועמד שנבחר לראש המועצה ומועד תחילת כהונתו;
(2)
שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ומכל אזור במועצה.
(ב)
בכפוף להוראות סימן ט׳, תהיה הודעה לפי סעיף קטן (א) ראיה חותכת לתוצאות הבחירות לראשות המועצה ולמועצה ולבחירת האנשים הנזכרים בהודעה.
שמירת מסמכים [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד]
(א)
מנהל הבחירות ישמור במקום בטוח את חומר ההצבעה העיקרי של כל המוסדות שנבחרו ביום הבחירות עד לאחר תום המועד להגשת ערעורים על תוצאות הבחירות לפי סעיף 222, ואם הוגשו ערעורים כאמור – עד לאחר מתן פסק דין סופי בהם; לאחר מועדים אלה רשאי מנהל הבחירות לבער את חומר ההצבעה העיקרי, אם בית המשפט לא הורה לנהוג באופן אחר.
(ב)
מנהל הבחירות ימסור למזכיר המועצה את רשימות המועמדים שזכו בבחירות בנציגים למועצה או בחברים בועד המקומי או בנציגות, בלא החתימות של קבוצות הבוחרים כאמור בסעיפים 20 ו־100; מזכיר המועצה ישמור את הרשימות האמורות עד לבחירות הבאות.
עיון במסמכים [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״ב־4]
(א)
כל מעוניין רשאי לעיין, בנוכחות מנהל הבחירות או מי שהוא הסמיך לכך, במסמכים האמורים בסעיף 220 והנוגעים לבחירות לאותו מוסד, אך עיון בפתקי הצבעה לא יורשה אלא על פי צו של בית משפט לעניינים מינהליים, וכן זכאי הוא לקבל, תמורת תשלום, צילומים מאותם המסמכים.
(ב)
צו כאמור בסעיף קטן (א) יינתן על יסוד בקשה, הנתמכת בתצהיר של אדם המעוניין בהגשת ערעור על תוצאות הבחירות או בהגשת תביעה פלילית בקשר לבחירות.
(ג)
בתצהיר כאמור בסעיף קטן (ב) יפרט המבקש –
(1)
בפתקי ההצבעה של אילו הצעות מועמד ורשימות מועמדים הוא רוצה לעיין ובאילו קלפיות;
(2)
מהם הליקויים אשר נפלו לדעתו בפתקי ההצבעה שבהם הוא מבקש לעיין והיקף הליקויים;
(3)
מהן הראיות למידע שבידו על הליקויים לכאורה והיקפם.
(ד)
בית המשפט ייתן צו לעיון בפתקים אם מצא שקיימות ראיות לכאורה לליקוי כנטען בתצהיר, וכי היקפו של ליקוי זה היה עלול להשפיע על קביעת תוצאות הבחירות; בצו כאמור יקבע בית המשפט בפתקים של אילו הצעות מועמד ורשימות מועמדים ובאילו קלפיות המבקש זכאי לעיין.
(ה)
החלטת בית משפט לעניינים מינהליים לפי סעיף זה ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון; ערעור לפי סעיף קטן זה יוגש בתוך 7 ימים מיום מתן ההחלטה שעליה מבקשים לערער כאמור ויידון לפני דן יחיד.
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן ט׳: ערעור בחירות

ערעור על תוצאות הבחירות [תיקון: תשנ״ז־2, תשס״ד, תשע״א, תשע״ב־4, תשע״ח־7]
(א)
כל אדם שהיה זכאי לבחור למוסד מהמוסדות שעמדו לבחירה ביום הבחירות, רשאי להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים שבתחום שיפוטו נמצאת המועצה האזורית, על תוצאות הבחירות לאותו מוסד (להלן – ערעור בחירות) בטענה –
(1)
שהבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק או שחלוקת הקולות בין הצעות המועמדים או בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה;
(2)
שקביעת המועמד שנבחר לראש המועצה נעשתה שלא בהתאם להוראות צו זה;
(3)
שקביעת מספר החברים במוסד אשר כל רשימת מועמדים זכתה בו נעשתה שלא בהתאם להוראות צו זה;
(4)
שקולות שניתנו בעד הצעת מועמד מסוימת או בעד רשימת מועמדים מסוימת הושגו שלא כחוק –
ובלבד שהליקוי שטוענים לו לפי סעיף קטן זה, עלול היה להשפיע על תוצאות הבחירות.
(ב)
היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו זכאי גם הוא להגיש ערעור בחירות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
ערעור לפי סעיף זה יוגש תוך 14 ימים מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות כאמור בסעיף 218.
(ד)
מנהל הבחירות, ועדת הבחירות וכל אדם שמערערים על בחירתו יהיו משיבים בערעור בחירות.
(ה)
הגשת ערעור בחירות איננה מעכבת את תחילת הכהונה של המוסד שלגביו הוגש הערעור, ותוצאת הערעור אינה גורעת מחוקיות פעולותיו והחלטותיו של המוסד האמור עד למתן ההחלטה בערעור.
(ו)
בית המשפט יפסוק בערעור בחירות בתוך שלושים ימים מיום הגשתו, ופסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים יהיה ניתן לערעור לבית המשפט העליון ברשות שופט של בית משפט העליון, בשאלה משפטית; בקשת הרשות תוגש בתוך 14 ימים מיום מתן פסק הדין.
(ו1)
נטען בערעור כי נעברה עבירה לפי סעיפים 85א או 88 לחוק הבחירות כפי שהוחלו בסעיף 4ט בחוק מועד בחירות כלליות, וסבר בית המשפט כי אין ביכולתו לבחון את חומר הראיות תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ו), רשאי הוא להעביר את החומר לחקירת המשטרה; עשה כן, רשאי הוא לפסוק בערעור בתוך שנה מיום הגשתו.
(ז)
ערעור בחירות יידון כערעור מינהלי לפי הוראות חוק בית המשפט לעניינים מינהליים.
פסק דין בערעור [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3, תשע״ח־7, תשע״ח־8]
(א)
בערעור בחירות רשאי בית המשפט –
(1)
לבטל כליל את הבחירות למוסד מהמוסדות שעמדו לבחירה או לבטלן באזור מסוים או בקלפי מסוימת ולצוות על עריכת הבחירות בשנית; אולם לא יבטל בית המשפט בחירות אלא אם כן נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על תוצאות הבחירות;
(2)
להכריז – מיד או אחרי עריכתן של הבחירות שנית – שפלוני לא נבחר לראש המועצה או חבר מוסד אחר מהמוסדות שעמדו לבחירה וכי אדם אחר הוא שנבחר;
(3)
אם החליט כאמור בפסקה (1), להורות כי ראש המועצה או חברי מוסד אחר מהמוסדות שעמדו לבחירה, כולם או חלקם, לפי העניין, יועברו מכהונתם, ובלבד שמצא שלראש הרשות או לחברי מוסד אחר מהמוסדות שעמדו לבחירות, לפי העניין, בעצמם או על ידי אחר, היתה השפעה על הליקוי שבשלו החליט בית המשפט כאמור בפסקה (1).
(א1)
הורה בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א)(3) והוגשה בקשת רשות לערער על פסק הדין, רשאי בית המשפט העליון לעכב את ביצוע ההוראה כאמור עד מתן פסק דין סופי, ואולם רשאי הוא להורות כי ראש הרשות או חברי מוסד אחר מהמוסדות שעמדו לבחירות, כולם או חלקם, לפי העניין, יושעו מכהונתם עד למתן פסק דין סופי.
(ב)
בחירות שבוטלו כאמור בסעיף קטן (א)(1), ייערכו בשנית תוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין שציווה על הביטול, במועד שיקבע השר.
(ב1)
הועברו ראש המועצה או כל חברי המועצה או כל חברי הוועד המקומי מכהונתם לפי הוראות סעיף קטן (א)(3), ימנה השר אדם למילוי תפקידי ראש המועצה או ועדה למילוי תפקידי המועצה או הוועד המקומי, לפי העניין, עד לאחר הבחירות החדשות.
(ב2)
הושעו ראש המועצה או כל חברי המועצה או הוועד המקומי, לפי העניין, לפי הוראות סעיף קטן (א1), ימנה השר אדם או ועדה כאמור בסעיף קטן (ב1) עד למתן פסק דין סופי, או עד לאחר בחירות חדשות, לפי העניין.
(ב3)
הושעה חבר מוסד מהמוסדות שעמדו לבחירות כאמור בסעיף קטן (א1), ימלא את מקומו מי שהיה בא במקומו, על פי כל דין, במקרה שבו היתה כהונתו פוקעת; בוטלה ההוראה בדבר השעיה כאמור או ההוראה בדבר העברה מכהונה כאמור בסעיף קטן (א)(3), יחזור חבר מוסד כאמור לכהן בתפקידו וממלא המקום יחדל לכהן, ואולם לא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון על פי דין לשוב ולהתמנות לתפקיד.
(ב4)
פנקס הבוחרים אשר ישמש בבחירות לפי סעיף זה יהיה פנקס הבוחרים אשר הוכן ונכנס לתוקף לקראת הבחירות שעל תוצאותיהן נסב הערעור שממנו ייגרעו הבוחרים שנפטרו.
(ב5)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ב4), פסק בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב1), לאחר שהתקיים לגבי הערעור האמור בסעיף 222(ו1) סיפה, רשאי הוא, אם ראה טעם מוצדק לכך, להורות כי יחולו לעניין הבחירות החדשות הוראות סעיף 223א(1) עד (3).
(ג)
מנהל הבחירות יפרסם הודעה כאמור בסעיף 218 על כל שינוי בתוצאות הבחירות כתוצאה מהגשת ערעור בחירות.
ביטול בחירות [תיקון: תשע״ח־3]
פסק בית המשפט, שלא בערעור כאמור בסעיף 223, כי הבחירות בכלל או באזור קלפי מסוים בטלות, יחולו הוראות אלה:
(1)
פסק בית המשפט שהבחירות בטלות בכלל האזורים יקוימו בחירות חדשות בתוך 120 ימים מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; בית המשפט רשאי להורות כאמור בסעיף 223(א)(3); הורה בית המשפט כאמור, יחולו הוראות סעיפים 223(א1), (ב), (ב1) ו־(ב2), בשינויים המחויבים;
(2)
פסק בית משפט שהבחירות באזור קלפי מסוים בטלות, יחולו הוראות סעיף 223(ב);
(3)
למועד בחירות לפי סעיף זה יוכן פנקס בוחרים לפי הוראות צו זה;
(4)
מנהל הבחירות יפרסם ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות החדשות לפי הוראת סעיף 219.
הפרדת ערעורים [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
ערעור על בחירות למועצה אין בו משום ערעור על בחירת ראש המועצה ועריכת בחירות בשנית למועצה כתוצאה מקבלת ערעור על בחירתה, אינה גוררת בחירות חדשות לראש המועצה.
(ב)
ערעור על בחירות לראש המועצה אין בו משום ערעור על בחירות למועצה ועריכת בחירות בשנית לראש המועצה כתוצאה מקבלת ערעור על בחירתו, אינה גוררת בחירות חדשות למועצה.
[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2]

סימן י׳: סמכויות מיוחדות

[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־7, תשע״ח־3]
(בוטל).
תחולת הוראות על מועצות אזוריות [תיקון: תשע״ח־3, תשע״ח־7]
(א)
על בחירות לפי צו זה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות אלה:
(1)
(2)
(3)
הוראות סעיף 4 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו), התשל״ו–1975, יחולו לעניין בחירות לראשות המועצה לפי צו זה.
(ב)
הוראות סעיפים 45א ו־45ב לחוק הבחירות יחולו לעניין צו זה, בשינוי זה: בכל מקום, במקום ”רשות מקומית“ יקראו ”מועצה אזורית“.
[תיקון: תשל״ז־3, תשנ״ב־2, תשנ״ז־2]

פרק ששה עשר: הוראות שונות

שינוי פרט בתוספת הראשונה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
רצה השר לשנות פרט מפרטי התוספת הראשונה לענין מועצה אזורית, יציע את השינוי למועצה הנוגעת בדבר.
(ב)
קיבלה מועצה הצעת שינוי כאמור בסעיף קטן (א), תודיע בכתב את פרטי ההצעה לועדים המקומיים של הישובים שבתחום המועצה האזורית, לא יאוחר מהיום השלישי שלאחר יום קבלת הצעת השינוי; כל ועד מקומי רשאי, לא יאוחר מהיום השביעי שלאחר יום קבלת ההודעה האמורה, להגיש למועצה בכתב את הערותיו על השינוי המוצע.
(ג)
המועצה תעביר לשר בכתב, לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלאחר יום קבלת הצעת השינוי, את חוות דעתה על השינוי המוצע ואת ההערות שקיבלה מאת הועדים המקומיים והשר יחליט בענין ויודיע את החלטתו בכתב למועצה; לא העבירה המועצה את חוות דעתה בתוך המועד האמור, יתפרש הדבר כהסכמת המועצה לשינוי המוצע.
(ד)
רצתה מועצה בשינוי של פרט מפרטי התוספת הראשונה הנוגע לה, תודיע בכתב את פרטי השינוי המבוקש לועדים המקומיים של הישובים שבתחום המועצה האזורית; כל ועד מקומי רשאי, לא יאוחר מהיום השביעי שלאחר יום קבלת ההודעה האמורה, להגיש למועצה, בכתב, את הערותיו על השינוי המוצע והמועצה תעביר לשר את בקשת השינוי בצירוף ההערות האמורות שנתקבלו מאת הועדים המקומיים.
(ה)
כרוך שינויו של פרט מפרטי התוספת הראשונה לענין תחום מועצה אזורית, בשינוי תחומה של עיריה, והקים השר ועדת חקירה לפי סעיף 8 לפקודת העיריות כדי שתביא בפניו את המלצותיה לגבי השינוי האמור, לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד) ורשאי השר לשנות את הפרט בתוספת הראשונה לאחר שעיין בהמלצות ועדת החקירה.
שימוש באולמות לאסיפות בחירות [תיקון: תשנ״ז־2]
אולמות ציבוריים ומקומות פומביים אחרים בתחום מועצה אזורית העומדים, דרך כלל, לרשות הציבור לצורכי פעילות ציבורית וחברתית, יועמדו בידי הממונים עליהם, באופן שוויוני, לרשות מועמדים בבחירות לראשות המועצה ולרשות רשימות מועמדים למוסדות אחרים העומדים לבחירה, לשם קיום אסיפות בחירות.
הוצאות בחירות [תיקון: תשנ״ז־2]
ההוצאות הכרוכות בעריכת בחירות לפי צו זה, ישולמו מקופת המועצה.
ימי מנוחה [תיקון: תשנ״ז־2]
חל מועד מהמועדים הנקובים בצו זה באחד מימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948 יידחה מועד זה ליום החול הראשון שאחרי יום המנוחה.
[תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ח־6]
(בוטל).
משפטים [תיקון: תשנ״ז־2]
המועצה רשאית להגיש תביעה, או לעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל משפט הליך בקשר לתפקידיה ולעניניה, או אם הדבר נראה לה דרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות המועצה או להגנת חבריה, עובדיה, מוסדותיה ומפעליה בקשר לתפקידיהם. לתכלית זו רשאית המועצה לייפות כוחו של כל חבר המועצה או כל עובד, הן באופן כללי והן לענין מיוחד.
שמירת מסמכים [תיקון: תשנ״ז־2]
השמירה על ספרי המועצה, מסמכיה ותעודותיה היא בידי מזכיר המועצה או בידי עובד אחר שימונה לכך על ידי המועצה, או בכל דרך אחרת שתחליט עליה המועצה. ראש המועצה יהא אחראי לסדרי השמירה.
גישה לספרי המועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
ספרי המועצה, מסמכיה ותעודותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר מועצה, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או תעודה כאמור ממשרדי המועצה בלי הסכמתו בכתב של ראש המועצה.
(ב)
ועדות המועצה תהיה להן, בזמן ישיבתן, גישה לספרי המועצה, מסמכיה ותעודותיה הנוגעים לעבודתן.
עיון בספרי המועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
כל משלם מסים או תושב זכאי –
(1)
לעיין, בשעות העבודה במשרדי המועצה, בכל פנקס בוחרים, לוח שומה, חוק עזר, תקנה או הודעה של המועצה ובכל מסמך אחר שפורסם על ידי המועצה או בשמה או בעניניה וכן בחומר ומסמכים של ועדת השומה ושל ועדת הערר לעניני שומה, בנוגע לענין שהוא מעונין בו, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם – ללא תשלום כל שהוא;
(2)
לעיין, בשעות העבודה במשרדי המועצה, בתשלום שתקבע המועצה ושלא יעלה על 500 פרוטה אלא באישור השר, בספרי הפרוטוקולים של המועצה פרט לפרוטוקולים של ישיבותיה בדלתיים סגורות, או בדינים וחשבונות הכספיים של המועצה ובדינים וחשבונות של מבקר החשבונות, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם;
(3)
לקבל העתקים או תקצירים מן הספרים, המסמכים והתעודות האמורים בתשלום סביר שייקבע על ידי המועצה, ושלא יעלה על לירה אחת אלא באישור השר, בעד כל דף או חלק מהדף של כל העתק או תקציר.
אופן פרסום מסמכים [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
מחייב צו זה פרסומו של מסמך, ולא נקבעה הוראה בדבר אופן הפרסום, יפורסם המסמך בהנחת העתקים ממנו במשרד המועצה ובמשרד כל ועד מקומי, על מנת שיהיו נתונים לבדיקה לכל דורש, ובהדבקת העתקים על לוח המודעות שליד הבית של משרד המועצה ועל לוח המודעות שליד הבית של משרד כל ועד מקומי או בקרבתם או במקומות ציבוריים אחרים בכל ישוב וישוב כפי שייקבעו על ידי החייב בפרסום.
(ב)
מחייב צו זה פרסומו של מסמך בישוב, ולא נקבעה הוראה בדבר אופן הפרסום, יפורסם המסמך בהנחת העתקים ממנו במשרד הועד המקומי שהישוב נתן להנהלתו, ובהדבקת העתק על הבית של משרד הועד המקומי או בקרבתו או במקומות ציבוריים אחרים בתחום הנהלתו של הועד המקומי, כפי שייקבעו על ידי החייב בפרסום.
(ג)
ועדת בחירות שהוקמה לפי סעיף 138, תקבע בישיבתה הראשונה את כל המקומות, בכל אחד מן האזורים שבתחום המועצה האזורית, שבהם יפורסמו הודעות מטעמה ומטעם מנהל הבחירות; הודעות אלה יודבקו במקומות האמורים בידי עובד המועצה והוא ידווח, בכתב, למנהל הבחירות היכן הודבקה כל הודעה בכל אזור.
מסירת מסמכים [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
כל הודעה, הזמנה, צו או מסמך אחר שיש רשות או חובה לפי צו זה למסור אותו למועצה או לכל ועדה מועדותיה, תהא מסירתם כדין, אם נמסרו במשרד המועצה או נשלחו בדואר במכתב רשום על שם המועצה או הועדה לפי מען משרד המועצה; ואם היו המסמכים כאמור שייכים למועצה, מותר למסרם גם לראש המועצה או למזכיר המועצה או לעובד אחר, שמונה לשם כך על ידי המועצה; היו מסמכים כאמור שייכים לועדה, אפשר למסרם למזכיר המועצה או ליושב ראש הועדה.
(ב)
המסמכים כאמור שיש רשות או חובה לפי צו זה למסרם לכל אדם שהוא, למעט המועצה, הועד המקומי וועדותיהם, תהא מסירתם כדין אם נמסרו לידי אותו אדם, או שנמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או שנשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; או שהוצגו במקום בולט על הנכס שבו דן המסמך.
(ג)
מסמכים כאמור שיש רשות או חובה לפי צו זה למסרם לבעל או למחזיק, תהא מסירתם כדין אם הם ערוכים אל ”הבעל“ או אל ”המחזיק“ בלי כל שם או תיאור נוסף.
(ד)
מסמכים כאמור הנשלחים לפי צו זה בדואר, ייחשבו כאילו הגיעו לתעודתם 48 שעות לאחר שנמסרו לדואר.
דין וחשבון על פעולות המועצה [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
ראש המועצה חייב, אחרי 1 באפריל של כל שנה, להכין בהקדם האפשרי דין וחשבון מפורט על עניני המועצה במשך השנה שחלפה.
(ב)
הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא בתיקונים, ידאג ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר לא יאוחר מ־1 ביוני בכל שנה.
(ג)
המועצה רשאית לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניה.
המצאת ידיעות לשר [תיקון: תשנ״ז־2]
השר רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה, ועל ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן מתאים.
עבירות וענשים [תיקון: תשנ״ז־2, תשע״ב־4]
מי שעשה אחת מאלה –
(1)
החזיק ספר, מסמך או תעודה של המועצה או של ועד מקומי וסירב להרשות למי שזכאי לכך את העיון בהם או מתן העתק או תקציר מהם או מתן רשות להכין העתק או תקציר מהם;
(2)
מיאן למסור ידיעה או להראות מסמך, או נמנע מעשות זאת במשך שבעה ימים מיום שנדרש לכך;
(3)
מסר ביודעים ידיעה או הצהרה כוזבת או לא נכונה בכל בקשה, ערר, התנגדות, עתירה או ערעור או בכל מסמך או טופס אחר שהגיש או שמילא לפי צו זה;
(4)
עיכב או מנע ועדה של המועצה או של ועד מקומי או עובד מעובדיהם או שליח משליחיהם המורשים לכך מהיכנס לבנין או לקרקע כדי להשיג ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם או לערוך שם חקירות, בדיקות ומדידות לפי צו זה,
דינו – מאסר חודש ימים או קנס 50 לירות או שני הענשים כאחד.
הוראות מעבר [תיקון: תשנ״ז־2]
(א)
כל איש או חבר אנשים אשר מונו או נבחרו לכהונה כל שהיא על פי הצווים המבוטלים בצו זה, שנשאו בכהונתם ערב יום הפרסום, ימשיכו בכהונתם והוראות צו זה יחולו עליהם כאילו מונו או נבחרו לפיהן.
(ב)
כל המסים שהוטלו לפני יום הפרסום לפי הצווים המבוטלים בצו זה, רואים אותם כאילו הוטלו לפי הוראות צו זה.
(ג)
לוח שומה שהוא בתקפו ערב יום הפרסום, רואים אותו כאילו הוכן לפי הוראות צו זה.
(ד)
כל מעשה או פעולה שנעשו לפני יום הפרסום על פי הוראות כל צו מהצווים שבוטלו בצו זה, רואים אותם כאילו נעשו על פי הוראות הסעיפים המתאימים בצו זה.
השם [תיקון: תשל״ז, תשנ״ז־2]
לצו זה ייקרא: ”צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח–1958“.
[תיקון: תשכ״ה]

תוספת ראשונה

אבן־העזר – אוחדה למועצה אזורית מטה יהודה (ק״ת תשי״ט, 2007; תשכ״ד, 1446)
אפעל – חולקה בין הערים רמת גן, אור יהודה וקריית אונו (ק״ת תשמ״ד, 1598; תשס״ח, 703)
אלונהאביאל, גבעת נילי, עמיקם (ק״ת תשי״ד, 267, 521; תשכ״ד, 946; תשכ״ט, 1469; תשס״ז, 19; תשע״א, 688; תשפ״ב, 1060)
באר טוביהאביגדור, אורות, אחווה, אמונים, באר טוביה, בית עזרא, בצרון, גבעתי, חצב, חצור–אשדוד, ינון, כפר אחים, כפר ורבורג, נווה מבטח, ניר בנים, עזר, עזריקם, ערוגות, שדה עוזיה, שתולים, תימורים, תלמי יחיאל (ק״ת תש״י, 654; תשי״א, 171; תשי״ב, 473, 632; תשט״ו, 1368; תשי״ח, 1848; תש״ך, 991; תשכ״ג, 1995; תשכ״ה, 1059, 1845; תש״ן, 617; תשנ״א, 261; תשנ״ג, 815; תשנ״ד, 1084; תשנ״ח, 510, 1120; תשס״א, 224; תשס״ז, 4; תש״ע, 253; תשע״ט, 578; תשפ״א, 3706; תשפ״ב, 2414)
עמק המעיינות (לשעבר מועצה אזורית בקעת בית שאן)בית יוסף, גשר, חמדיה, טירת צבי, ירדנה, כפר רופין, מירב, מנחמיה, מסילות, מעוז חיים, מעלה גלבוע, נווה אור, נווה איתן, ניר דוד, עין הנציב, רוויה, רחוב, רשפים, שדה אליהו, שדה נחום, שדה תרומות, שלוחות, תל־תאומים (ק״ת תש״י, 239, 307; תשי״א, 171; תשי״ג, 924; תשי״ד, 70; תשט״ו, 19; תשט״ז, 10; תשט״ז, 62; תשי״ז, 177; תשי״ז, 780; תשי״ז, 1028, 1366; תשי״ח, 1297; תשי״ט, 1189; תשכ״א, 940; תשכ״ג, 820; תשכ״ג, 1481; תשמ״ז, 364; תש״ן, 898; תשנ״ח, 310; תשנ״ט, 196; תש״ס, 69; תשס״ו, 266; תשס״ח, 1290; תשס״ט, 235; תשע״ג, 1166; תשע״ט, 330; תש״ף, 1912)
בני שמעוןבית־קמה, ברוש, גבעות בר, דבירה, חצרים, כרמים, להב, משמר הנגב, נבטים, שובל, שמריה, תאשור, תדהר (ק״ת תשי״ב, 88, 278; תשי״ג, 924; תשי״ד, 855; תשט״ז, 530; תשי״ט, 889; תשכ״א, 1707; תשכ״ט, 1645; תשל״ד, 1310; תשל״ז, 2504; תשמ״ד, 1213, 1579; תשמ״ז, 1340; תשמ״ח, 588; תשמ״ט, 1163; תשנ״א, 243; תשנ״ו, 910; תש״ס, 68, 369; תשס״ג, 551; תשס״ד, 97; תשס״ה, 761; תשס״ז, 468, 1131; תשס״ח, 124, 424; תשס״ט, 203; תשע״א, 545, 1376; תשע״ד, 288; תשע״ה, 406; תשע״ח, 1816, 2678; תשע״ט, 2167; תשפ״א, 656)
ברנרבית אלעזרי, בניה, גבעת ברנר, גיבתון, גן שלמה, קדרון (ק״ת תש״י, 1000; תשי״א, 171; תשי״ב, 581; תשי״ג, 924; תשט״ו, 372, 1033; תשי״ז, 1466; תשי״ח, 1898; תש״ך, 1072; תשכ״א, 2698; תשכ״ב, 255; תשכ״ד, 251; תשנ״ז, 492; תשנ״ח, 765; תשס״ג, 550; תשס״ז, 466; תש״ע, 835; תשע״ג, 960; תשע״ז, 616)
גדרותגן הדרום, כפר אביב, כפר מרדכי, מישר, משגב דב, עשרת, שדמה (ק״ת תשי״ג, 927, 1307; תשט״ו, 321; תשי״ח, 1624; תשכ״ז, 2871; תש״ע, 767)
גזרבית חשמונאי, בית עוזיאל, גזר, גני הדר, גני יוחנן, חולדה, יד רמב״ם, יציץ, ישרש, כפר ביל״ו, כפר בן נון, כפר שמואל, כרמי יוסף, מצליח, משמר איילון, משמר דוד, נוף איילון, נען, נצר סירני, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, רמות מאיר, שעלבים (ק״ת תש״י, 241, 307, 318, 585; תשי״א, 171, 350; תשי״ב, 372; תשי״ג, 124, 932, 1243; תשי״ד, 337, 894; תשי״ז, 90; תשי״ח, 795; תשכ״א, 1707; תשכ״ב, 2533; תשכ״ג, 140; תשכ״ו, 1999; תשכ״ז, 72; תשמ״ז, 1250; תשמ״ח, 937; תש״ן, 610; תשנ״ד, 600; תשנ״ט, 309; תשס״ב, 53; תשס״ד, 279, 384, 961; תש״ע, 837; תשע״א, 630; תשע״ב, 1382א; תשע״ז, 626; תשע״ט, 2137; תשפ״א, 2496; תשפ״ב, 1086)
גיזו – אוחדה למועצה אזורית מטה יהודה (ק״ת תשי״ט, 2008; תשכ״ד, 1447)
גן רווהאירוס, בית חנן, בית עובד, גאליה, גן שורק, כפר הנגיד, נטעים, עיינות (ק״ת תשי״ב, 658, 1272; תשי״ג, 924; תשי״ז, 1875; תשי״ט, 591; תש״ך, 1073, 1368; תשכ״ב, 2187; תשכ״ג, 140, 1404; תשמ״ב, 1318; תשנ״ה, 746; תשס״ג, 553; תשס״ה, 746; תש״ע, 764; תשע״ד, 286; תשע״ז, 1095)
געתון – אוחדה למועצה אזורית מטה אשר (ק״ת תשכ״ב, 1959; תשכ״ד, 1829; תשכ״ה, 382; תשל״א, 915, 1584; תשל״ז, 2109; תשמ״ג, 343)
האלה – אוחדה למועצה אזורית מטה יהודה (ק״ת תשי״ט, 763, 2009; תש״ך, 1102; תשכ״א, 2397; תשכ״ג, 779; תשכ״ד, 1159, 1447)
הגליל העליוןאילת השחר, ברעם, גדות, גונן, דן, דפנה, הגושרים, חולתה, יפתח, יראון, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר הנשיא, כפר סולד, להבות הבשן, מחניים, מלכיה, מנרה, מעין ברוך, משגב עם, נאות מרדכי, סאסא, עמיעד, עמיר, צבעון, קדרים, שדה נחמיה, שמיר, שניר (ק״ת תש״י, 575; תשי״א, 235, 1605; תשי״ג, 1338; תשי״ד, 424; תשי״ז, 132, 513, 844; תשי״ח, 1899; תשי״ט, 709; תשכ״ב, 2536; תשכ״ג, 141; תשכ״ד, 1448; תשל״ז, 1288; תשמ״א, 1185; תשמ״ח, 667; תשנ״א, 1062; תשנ״ז, 134; תשנ״ט, 108; תש״ס, 761; תשס״ז, 177; תשס״ח, 125; תשע״ג, 937; תשע״ו, 417)
הגליל התחתוןאילניה, ארבל, בית קשת, בית רימון, גבעת אבני, הזורעים, כפר זיתים, כפר חיטים, כפר קיש, לביא, מסד, מצפה, מצפה נטופה, שדה אילן, שדמות דבורה, שרונה (ק״ת תש״י, 1182; תשי״א, 171, 1433; תשי״ג, 924; תש״ך, 435, 776; תשכ״ב, 2916; תשכ״ג, 1134; תשכ״ז, 72, 1312; תשל״ו, 1889; תש״ם, 2121; תשמ״ב, 1032; תשמ״ג, 1686; תשמ״ו, 1392; תשנ״א, 168; תשנ״ג, 145; תשנ״ד, 1089; תשנ״ח, 508, 1120; תשנ״ט, 108; תש״ס, 439; תשס״א, 1038; תשס״ג, 640; תשע״ג, 245; תשע״ד, 1191; תשע״ז, 826; תשע״ט, 697, 2219; תשפ״ב, 2343, 2833)
הדר־השרון – אוחדה למועצה אזורית לב השרון (ק״ת תשי״ט, 1397; תשכ״ד, 1688; תשמ״ד, 1645)
הירקון – אוחדה למועצה אזורית דרום השרון (ק״ת תשי״ב, 655; תשי״ג, 924; תשי״ט, 1954; תש״ם, 1283)
הרי־יהודה – אוחדה למועצה אזורית מטה יהודה (ק״ת תשי״ט, 2010; תשכ״א, 221; תשכ״ב, 1446; תשכ״ג, 1312, 1972; תשכ״ד, 515, 1448)
השרון־הצפוני – אוחדה למועצה אזורית לב השרון (ק״ת תשי״ח, 1720; תשי״ט, 109, 1305; תשכ״ב, 550; תשכ״ג, 824; תשכ״ד, 1084; תשכ״ו, 2045; תשמ״ד, 1645)
השרון התיכון – אוחדה למועצה אזורית דרום השרון (ק״ת תשי״א, 1116; תשי״ג, 924; תשט״ו, 554; תש״ך, 1821; תשכ״ב, 356; תשכ״ד, 1955; תשל״ג, 1569; תש״ם, 1283)
זבולוןאושה, איבטין, חווא׳לד, יגור, כפר ביאליק, כפר המכבי, כפר הנוער הדתי, כפר חסידים א׳, כפר חסידים ב׳, נופית, ראס עלי, רמת יוחנן, שער העמקים (ק״ת תש״י, 772; תשי״א, 171, 924; תשי״ב, 258; תשט״ו, 730; תשי״ז, 1443, 1693; תשי״ח, 419; תשי״ט, 1823; תש״ך, 164; תשכ״ד, 1386; תשמ״ט, 777; תש״ן, 98; תשנ״ד, 666; תשס״א, 1030; תשס״ד, 745; תשס״ה, 814; תשס״ו, 254, 336; תשס״ז, 176; תשס״ז, 986; תשס״ח, 1184; תשע״א, 689; תשע״ב, 689; תשע״ג, 1189, 1427; תשע״ו, 1501; תשע״ט, 2182; תשפ״א, 3698; תשפ״ב, 2264, 3724)
אשכולאבשלום, אוהד, אורים, בארי, בני נצרים, גבולות, דקל, חולית, יבול, ישע, יתד, כסופים, כרם שלום, מבטחים, מגן, נווה, ניר יצחק, ניר עוז, נירים, סופה, עין הבשור, עין השלושה, עמי־עוז, פרי־גן, צאלים, צוחר, רעים, שדה ניצן, שדי אברהם, שלומית, תלמי אליהו, תלמי יוסף (ק״ת תשי״ב, 116, 215; תשי״ג, 924; תשי״ט, 889; תשכ״א, 9; תשכ״ב, 2372; תשכ״ז, 1106, 2872; תשכ״ט, 128, 1746; תשל״ב, 1425; תשל״ז, 406; תשמ״ה, 954; תשנ״ז, 453; תשע״ג, 11; תשע״ט, 550, 2150)
חוף אשקלוןבאר גנים, בית שקמה, ברכיה, בת הדר, גברעם, גיאה, הודיה, זיקים, חלץ, יד מרדכי, כוכב מיכאל, כרמיה, מבקיעים, משען, ניצן, ניצן א׳ [צ״ל: ניצן ב׳], ניצנים, ניר ישראל, נתיב העשרה, תלמי יפה (ק״ת תש״י, 1287; תשי״ג, 924; תשי״ד, 711; תשכ״ד, 1831; תשכ״ה, 1260; תשכ״ו, 521, 1048; תשכ״ז, 15; תשמ״ו, 190; תשנ״ז, 505; תשנ״ט, 78, 667; תשס״ב, 1176; תשס״ז, 984; תשס״ח, 1201; תשע״א, 552; תשע״ח, 872, 2630)
חוף הכרמלבית אורן, בית חנניה, בת שלמה, גבע כרמל, דור, הבונים, החותרים, כפר גלים, כרם מהר״ל, מאיר שפיה, מגדים, מעגן מיכאל, מעיין צבי, נווה ים, נחשולים, ניר עציון, עופר, עין איילה, עין הוד, עין חוד, עין כרמל, עתלית, צרופה, קיסריה, שדות ים (ק״ת תשי״א, 1032; 1466; תשי״ב, 1349; תשי״ג, 924; תשי״ד, 1185; תשט״ו, 321; תשי״ט, 1536; תשכ״ב, 2186; תשכ״ד, 156; תשכ״ט, 1470; תשנ״ב, 1035; תשנ״ד, 671; תשנ״ה, 1569; תשס״ה, 559; תשס״ו, 68, 446, 713; תשס״ח, 1397, 1397; תשע״ד, 522; תשע״ח, 1824; תשפ״א, 3002)
חוף השרוןאודים, ארסוף, בית יהושע, בני ציון, בצרה, גליל ים, געש, חרוצים, יקום, כפר נטר, רשפון, שפיים, תל יצחק (ק״ת תש״י, 171, 248, 307, 318; תשי״א, 171, 522, 1164; תשט״ז, 328; תשי״ח, 1518; תש״ך, 777; תשכ״ב, 551, 1500; תשכ״ג, 1548; תשל״ז, 1786; תש״ם, 589; תשנ״ד, 1091; תשנ״ו, 1007; תשנ״ט, 1087; תש״ע, 928; תשע״ד, 96, 1025; תשע״ה, 824; תשע״ז, 1090)
חבל יבנהבית גמליאל, בית רבן, בן זכאי, בני דרום, ישיבת כרם יבנה, ניר גלים, קבוצת יבנה (ק״ת תשי״ג, 483, 924; תשי״ח, 1898; תשי״ט, 200, 359; תשכ״ד, 1754; תשכ״ה, 355; תשכ״ח, 1533; תשל״ו, 1783; תשל״ז, 56; תשמ״ה, 1281; תשנ״ב, 8; תשנ״ד, 1091; תשנ״ה, 745; תשנ״ו, 504, 854; תשס״ב, 817; תש״ע, 978; תשע״ו, 414; תשע״ט, 2134)
יואבאל־עזי, בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, כפר הרי״ף, כפר מנחם, נגבה, נחלה, סגולה, קדמה, רבדים, שדה יואב (ק״ת תש״י, 1443; תשי״א, 236; תשי״ב, 475; תשי״ג, 924; תשי״ז, 91, 605; תשי״ח, 1949; תש״ך, 991; תשכ״א, 940; תשכ״ג, 1998; תשכ״ד, 1508; תשכ״ה, 2137; תשכ״ו, 2046; תשל״א, 1309; תשל״ה, 629; תשנ״ו, 557; תשנ״ט, 1084; תשס״א, 223, 902; תשס״ז, 1135; תש״ע, 934; תשע״א, 563, 963; תשע״ז, 1687; תשע״ט, 560; תשפ״א, 3736)
יזרעאל – אוחדה למועצה אזורית עמק יזרעאל (ק״ת תש״ם, 1975)
לכישאחוזם, אליאב, אמציה, בני דקלים, זוהר, יד נתן, כרמי קטיף, לכיש, מנוחה, נגה, נהורה, נטע, ניר חן, עוצם, שדה דוד, שדה משה, שחר, שקף, תלמים (ק״ת תשי״ז, 178, 606; תשי״ח, 1950; תש״ך, 992; תשכ״א, 1752; תשכ״ד, 1509; תשכ״ה, 1138, 2515; תשכ״ט, 1292; תשל״ה, 630; תשמ״ג, 879; תשמ״ח, 589; תשס״ז, 1134; תשע״א, 540; תשע״ב, 314; תשע״ג, 42; תשע״ט, 584; תשפ״ב, 3452)
מגידואליקים, גבעת עז, גלעד (אבן יצחק), דליה, הזורע, יקנעם, מגידו, מדרך עז, משמר העמק, עין העמק, עין השופט, רמות מנשה, רמת השופט (ע״ר 1945, 374א׳; 1947, 201א׳; ק״ת תשי״ד, 617; תש״ט, 425; תש״י, 125, 793; תשי״ג, 1382; תשנ״ב, 1411; תשס״ו, 1113; תשס״ח, 980; תשע״ג, 250; תשע״ו, 264; תשפ״ב, 3427)
חבל מודיעיןאחיסמך, בארות יצחק, בית נחמיה, בית עריף, בן שמן, בני עטרות, ברקת, גבעת כוח, גינתון, גמזו, חדיד, טירת יהודה, כפר דניאל, כפר טרומן, כפר רות, כרם בן שמן, לפיד, מבוא מודיעים, מזור, נופך, נחלים, רנתיה, שילת (ק״ת תשי״א, 420; תשי״ג, 924; תשי״ד, 1341; תשי״ח, 795; תשי״ט, 712, 1734; תשכ״ז, 2353, 2999; תשכ״ט, 48; תשל״ז, 1124; תשמ״ב, 1300; תשמ״ה, 72; תשמ״ח, 488; תשנ״ג, 1092; תשנ״ד, 597; תשנ״ה, 715; תשנ״ז, 454; תשנ״ח, 320, 746, 982, 1050; תשס״ו, 781, 820; תש״ע, 847; תשע״ב, 1057; תשפ״א, 3657)
מנשהאום אל קוטוף, אל־עריאן, ברקאי, גן השומרון, גן שמואל, כפר גליקסון, כפר פינס, להבות חביבה, מאור, מגל, מי עמי, מייסר, מענית, מצפה אילן, מצר, משמרות, עין עירון, עין שמר, קציר, רגבים, שדה יצחק, תלמי אליעזר (ק״ת תש״י, 490, 881; תשי״א, 1632, 171; תשי״ב, 352; תשט״ז, 416, 730; תשי״ט, 972, 1459; תש״ך, 1124; תשכ״ג, 2055; תשכ״ה, 1831; תשכ״ז, 1052; תש״ן, 818; תשנ״ב, 1217; תשנ״ו, 1451; תשס״ה, 781; תש״ע, 141, 763; תשע״ב, 1372א; תשע״ז, 295; תשע״ח, 362; תשע״ט, 672; תשפ״ב, 2273)
מעלה יוסףאבירים, אבן מנחם, אלקוש, גורן, גורנות הגליל, גיתה, הילה, זרעית, חוסן, יערה, לפידות, מנות, מעונה, מתת, נווה זיו, נטועה, עבדון, עין יעקב, פקיעין חדשה, צוריאל, שומרה, שתולה (ק״ת תשי״ח, 421; תשי״ט, 318; תשכ״ד, 1833; תשכ״ח, 2302; תשל״ו, 274; תשמ״ו, 1477; תש״ן, 896; תשנ״ד, 1090; תשנ״ו, 411; תשנ״ח, 497; תשס״ו, 1060; תשס״ז, 465; תש״ע, 981; תשע״ג, 1182; תשע״ה, 381; תשע״ט, 411, 2272; תשפ״א, 2993; תשפ״ב, 1070, 3418)
מפעלות־אפק – אוחדה למועצה אזורית דרום השרון (ק״ת תש״ך, 992, 1306; תשכ״ו, 154; תשל״ג, 1730; תשל״ח, 2179; תש״ם, 1284)
מרום הגלילאביבים, אור הגנוז, אמירים, ביריה, בר יוחאי, דוב״ב, דלתון, חזון, טפחות, כלנית, כפר חנניה, כפר שמאי, כרם בן זמרה, לבנים, מירון, ספסופה, עין אל־אסד, עלמה, עמוקה, פרוד, ריחאניה, שזור, שפר (ק״ת תש״י, 1377; תשי״ג, 924; תשי״ז, 26, 743; תשי״ח, 1668; תשי״ט, 972; תשכ״ב, 441; תשכ״ה, 1061; תש״ל, 149; תשל״ז, 1559; תשמ״ג, 553, 1598; תשמ״ו, 1056; תשמ״ח, 669; תשנ״א, 1061; תשנ״ב, 903; תשנ״ג, 396; תשנ״ד, 106, 789; תשנ״ח, 1165; תשס״ב, 1271; תשס״ד, 70, 962; תשע״ג, 82; תשע״ח, 1924; תשע״ט, 346; תשפ״א, 674, 2465)
מרחביםאשבול, בטחה, גילת, מבועים, מסלול, ניר משה, ניר עקיבא, פדויים, פטיש, פעמי תש״ז, קלחים, רנן, שבי דרום, שדה צבי, תלמי ביל״ו, תפרח (ק״ת תשי״ב, 327; תשי״ג, 924; תשי״ז, 200; תשי״ח, 425; תשי״ט, 710, 889; תש״ך, 435; תשכ״א, 222; תשכ״ד, 401; תשכ״ז, 2873; תשל״ז, 447; תשמ״ה, 956; תשס״ב, 128; תשס״ז, 1131; תשע״ד, 1144; תשע״ז, 1227; תשע״ט, 2159; תש״ף, 1728; תשפ״א, 3023)
נחל שורקבית חלקיה, בני ראם, גני טל, חפץ חיים, יד בנימין, יסודות, נצר חזני (ק״ת תש״י, 496; תשי״א, 171; תשי״ב, 502; תשי״ג, 924; תשי״ד, 70, 460; תשט״ו, 7, 18; תשי״ח, 1355; תשי״ט, 434, 1398; תש״ך, 995; תשכ״א, 941; תשכ״ג, 2081; תשכ״ז, 172; תשס״ז, 466; תשס״ח, 862; תש״ע, 925; תשע״ב, 192; תשע״ה, 579)
נעמן – אוחדה למועצה אזורית מטה אשר (ק״ת תשי״ט, 764; תשכ״א, 2700; תשכ״ג, 21; תשכ״ה, 2138; תשמ״ג, 344)
סולם־צור – אוחדה למועצה אזורית מטה אשר (ק״ת תשי״ט, 1253; תשכ״א, 1707; תשכ״ג, 856; תשכ״ד, 1835; תשכ״ה, 383; תשמ״ג, 344)
שדות נגבבית הגדי, גבעולים, זמרת, זרועה, יושיביה, כפר מימון, מלילות, מעגלים, סעד, עלומים, שבלים, שובה, שוקדה, שרשרת, תושיה, תקומה (ק״ת תשי״א, 501, 1192; תשי״ג, 924; תשי״ד, 856; תשי״ח, 1772; תשי״ט, 889; 1735; תש״ך, 1031; תשכ״ג, 1106; תשכ״ו, 157; תשכ״ז, 2753; תשל״ז, 448; תשנ״ב, 1508; תשנ״ג, 148; תשס״ג, 447; תשס״ו, 268; תשע״ה, 404; תשע״ז, 1227; תשע״ט, 543)
עמק הירדןאלומות, אלמגור, אפיקים, אשדות יעקב (איחוד), אשדות יעקב (מאוחד), בית זרע, גנוסר, דגניה א׳, דגניה ב׳, האון, חוקוק, כנרת, כפר עבודה, מסדה, מעגן, נווה עובד, עין גב, פוריה עילית, קבוצת כנרת, רביד, שער הגולן, תל קציר (ק״ת תש״י, 149, 307, 318; תשי״א, 171; תשי״ט, 710, 973; תשכ״א, 1752; תשכ״ג, 279; תשמ״ז, 212; תש״ן, 540; תשנ״א, 1062; תשנ״ב, 449; תשנ״ה, 1384; תש״ס, 68; תשס״ז, 10; תשס״ט, 236; תשע״א, 576; תשע״ג, 260; תשע״ח, 2497)
עמק חפראביחיל, אומץ, אחיטוב, אלישיב, בארותיים, בורגתא, בחן, בית הלוי, בית חירות, בית ינאי, בית יצחק – שער חפר, ביתן אהרון, בת חן, בת חפר, גאולי תימן, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, גבעת שפירא, גן יאשיה, הדר עם, המעפיל, העוגן, חבצלת השרון, חוגלה, חופית, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, יד חנה, ידידיה, כפר הרואה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמורת, מעברות, משמר השרון, עולש, עין החורש, צוקי ים, שושנת העמקים (ע״ר 1940, 477א׳; 1944, 803א׳; 1945, 684א׳, 979א׳; 1947, 992א׳; ק״ת תש״ט, 351; תש״י, 81; תשי״א, 546; תשי״ג, 1065; תשי״ד, 175; תשי״ז, 272; תשי״ט, 1399; תשכ״ב, 1907; תשכ״ג, 1107, 1849; תשכ״ד, 66; תשל״ז, 2278; תשמ״ח, 1069; תשנ״א, 214; תשנ״ב, 1203, 1540; תשנ״ג, 916; תשנ״ה, 659; תשנ״ט, 215; תשס״ו, 1183; תשס״ז, 343; תש״ע, 238; תשע״ג, 156; תשע״ה, 824; תשע״ח, 2505; תשע״ט, 656; תשפ״ב, 1982, 2301, 2940)
שדות דןאחיעזר, גנות, זיתן, חמד, יגל, כפר חב״ד, משמר השבעה, ניר צבי, צפריה (ק״ת תשי״ב, 481, 761; תשי״ג, 924, 1382; תשי״ח, 441, 795; תשי״ט, 711, 1009; תשכ״ז, 75; תשל״ח, 687; תשמ״ב, 1404; תשמ״ג, 1404; תשמ״ו, 14; תשנ״ד, 787; תשנ״ז, 456; תשנ״ח, 287, 322; תש״ע, 859; תשע״ב, 1069; תשע״ט, 2147; תשפ״א, 3016; תשפ״ב, 3650)
קישון – אוחדה למועצה אזורית עמק יזרעאל (ק״ת תשי״ט, 280, 592; תש״ם, 1975)
רמת נגבאשלים, באר מילכה, טללים, כמהין, מדרשת בן גוריון, מרחב עם, משאבי שדה, ניצני סיני, רביבים, רתמים, שדה בוקר (ק״ת תשי״ד, 724; תשי״ז, 784; תשי״ט, 889, 1613; תש״ך, 1225, 1965; תשכ״ד, 1120; 1389; תשכ״ו, 2570; תש״ן, 1266; תשנ״ט, 972; תשס״ב, 129; תשס״ד, 86, 96, 710; תשס״ו, 1068; תשס״ח, 106, 430; תש״ע, 834; תשע״ד, 98; תשע״ה, 447; תשע״ט, 342; תשפ״א, 1786)
שלחים – אוחדה למועצה אזורית מרחבים (ק״ת תשכ״א, 2587; תשכ״ב, 2484; תשכ״ד, 400)
שער הנגבאור הנר, ארז, ברור חיל, גבים, דורות, יכיני, כפר עזה, מפלסים, נחל עוז, ניר עם, רוחמה (ק״ת תשי״א, 437, 657; תשי״ב, 278; תשי״ג, 924; תשי״ח, 1899; תש״ך, 1965; תשכ״א, 310; תשכ״ג, 1234; תשכ״ז, 2754; תשכ״ט, 1293; תשמ״ט, 565; תשס״ה, 614; תשע״ט, 598; תשפ״א, 832)
שפיראבן שמואל, איתן, אלומה, זבדיאל, זרחיה, מרכז שפירא, משואות יצחק, נועם, עוזה, עין צורים, קוממיות, רווחה, שלווה, שפיר (ק״ת תשי״א, 112; תשי״ד, 734; תשט״ז, 137; תשי״ז, 92, 447; תש״ך, 995; תשכ״א, 259, 2397; תשכ״ד, 1510; תשכ״ה, 1139; תשל״א, 1329; תשל״ב, 531; 1461; תשל״ד, 1190; תשל״א, 74; תשנ״ו, 558; תש״ס, 413; תשע״א, 570; תשע״ג, 42; תשע״ט, 591; תשפ״א, 3714)
תמרנאות הככר, נוה זוהר, עין גדי, עין חצבה, עין תמר, עמשא (ק״ת תשט״ז, 747; תשי״ט, 261, 889; תשכ״א, 222; תשכ״ב, 2373; תשכ״ח, 854; תשל״ג, 1052; 1871; תשל״ה, 1844; תשל״ז, 9, 407; תשל״ח, 904, 1664; תשמ״ה, 492; תשמ״ו, 507, 1178, 1179; תשמ״ח, 926; תשמ״ט, 1138; תשס״ה, 166; תש״ע, 1486; תשע״ה, 386; תשע״ט, 538; תשפ״א, 666)
חבל אילותאילות, אליפז, באר אורה, גרופית, יהל, יטבתה, לוטן, נווה חריף, סמר, קטורה, שזפון, שחרות (ק״ת תשכ״ד, 1034; תשכ״ז, 142; תשל״א, 849, 861; תשל״ג, 1156; תשל״ז, 334; תשל״ח, 1279; תשמ״ה, 493; תשנ״ג, 698; תשנ״ח, 90; תשס״ז, 175; תשס״ט, 237; תשע״ה, 445; תשע״ו, 1416; תשע״ז, 1686; תשע״ט, 691)
מטה יהודהאביעזר, אבן ספיר, אדרת, אורה, אשתאול, בית זית, בית מאיר, בית נקופה, בקוע, בר גיורא, גבעות עדן, גבעת יערים, גבעת ישעיהו, גיזו, גפן, הראל, זכריה, זנוח, טל שחר, יד השמונה, ישעי, כפר אוריה, כסלון, לוזית, לי־און, מבוא בית״ר, מוצא עילית, מחסיה, מטע, מסילת ציון, מעלה החמישה, נוה אילן, נוה מיכאל, נוה שלום, נחושה, נחם, נחשון, נטף, נס הרים, נתיב הל״ה, עגור, עין נקובא, עין ראפה, עמינדב, צובה, צור הדסה, צלפון, צפרירים, צרעה, קרית ענבים, רמת רזיאל, רמת רחל, שדות מיכה, שואבה, שרש, תירוש, תעוז, תרום (ק״ת תשכ״ד, 1444; תשכ״ה, 1525; תשכ״ז, 1313; תשכ״ח, 199; תשל״ג, 1051; תשל״ד, 382; תשל״ו, 1641; תש״ם, 371, 2121; תשמ״ה, 1720, 809; תשמ״ח, 937, 531; תש״ן, 17; תשנ״ג, 178, 863; תשנ״ד, 25; תשנ״ו, 1452; תשנ״ט, 5; תשס״ג, 445; תשס״ד, 69; תשס״ז, 378; תשס״ח, 1232; תש״ע, 769; תשע״ד, 1143; תשע״ז, 296, 1686, 1730; תשפ״א, 687, 2454; תשפ״ב, 2637)
מרכז הגליל – פורקה למועצות מקומיות כסרא־סמיע וינוח־ג׳ת ולמועצה מקומית תעשייתית תפן (ק״ת תשכ״ט, 1918; תש״ן, 961)
הערבה התיכונהחצבה, ספיר, עידן, עין יהב, פארן, צופר, צוקים (ק״ת תשל״ז, 405, 2488; תשל״ח, 1725; תש״ם, 2122; תשמ״ה, 494; תש״ן, 120; תשס״ד, 187; תשס״ח, 1118; תשע״ה, 384; תשע״ט, 541)
דרום השרוןאייל, אלישמע, גבעת השלושה, גבעת חן, גן חיים, גני עם, גת רימון, חגור, חורשים, ירחיב, ירקונה, כפר מלל, כפר סירקין, מגשימים, מעש, מתן, נווה ימין, נווה ירק, נחשונים, ניר אליהו, נירית, עדנים, עינת, צופית, צור יצחק, צור נתן, רמות השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג, שדה חמד [צ״ל: שדי חמד] (ק״ת תש״ם, 1273; תשמ״ב, 375; תשמ״ו, 1391; תשמ״ז, 1026; תש״ן, 690; תשנ״ג, 395; תשנ״ה, 708; תשנ״ט, 215; תשס״ג, 605; תשס״ז, 1139; תש״ע, 968; תשע״א, 1152; תשע״ב, 1068; תשע״ג, 758; תשע״ד, 1800; תשע״ה, 309; תשע״ז, 621; תשע״ט, 2206; תשפ״א, 3721; תשפ״ב, 3656, 3932)
עמק יזרעאלאחוזת ברק, אלון הגליל, אלוני אבא, אלונים, בית זיד, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, גזית, גיניגר, דברת, הושעיה, היוגב, הסוללים, הרדוף, חנתון, יפעת, כפר ברוך, כפר גדעון, כפר החורש, כפר יהושע, מזרע, מנשית זבדה, מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, נהלל, סוואד (תמירה), עדי, עין דור, ציפורי, רמת דוד, שדה יעקב, שמשית, שריד, תל עדשים, תמרת (ק״ת תשי״א, 785; תשי״ד, 1237; תשי״ז, 813; תשי״ח, 420; תש״ם, 1975, 1976; תש״ן, 98; תשנ״ב, 1170, 1466; תשנ״ג, 148; תשנ״ד, 1089, 1205; תשנ״ה, 16, 1646; תשנ״ו, 926; תשנ״ז, 461; תשנ״ט, 216, 320; תשס״א, 647; תשס״ב, 1337; תשס״ה, 196, 1011; תשס״ז, 184, 594; תשע״ב, 1653; תשע״ג, 916; תשע״ו, 406, 1723; תשע״ח, 2282; תש״ף, 1844; תשפ״א, 844, 2524, 3675; תשפ״ב, 3692)
משגבאבטליון, אשבל, אשחר, גילון, דמיידה, הררית, חוסניה, חלוץ, חרשים, טל אל, יובלים, יודפת, יעד, כישור, כמאנה, כמון, לבון, לוטם, מורן, מורשת, מכמנים, מנוף, מצפה אביב, סלמה, ערב אל־נעים, פלך, צביה, צורית, קורנית, ראס אל־עין, רקפת, שגב, שורשים, שכניה, תובל (ק״ת תשמ״ג, 96; תשמ״ד, 1212; תשמ״ו, 1053; תשמ״ט, 595, 1136; תשנ״ב, 1473; תשנ״ד, 1090; תשנ״ה, 1650; תשנ״ו, 1429; תשנ״ח, 333; תש״ס, 69; תשס״ב, 45, 352; תשס״ג, 444; תשס״ז, 213; תש״ע, 1141; תשע״ב, 688; תשע״ג, 1152; תשע״ה, 3; תשע״ו, 408; תשע״ז, 294, 1098; תשע״ט, 395, 2256; תש״ף, 1892; תשפ״א, 2471)
מטה אשראדמית, אחיהוד, אילון, אפק, אשרת, בוסתן הגליל, בית העמק, בן עמי, בצת, געתון, גשר הזיו, חניתה, יחיעם, יסעור, כברי, כליל, כפר מסריק, כפר ראש הנקרה, לוחמי הגטאות, לימן, מצובה, נס עמים, נתיב השיירה, סער, עברון, עין המפרץ, עמקה, עראמשה, רגבה, שבי ציון, שייח דנון, שמרת (ק״ת תשמ״ג, 337; תש״ן, 611; תשנ״ב, 1116; תשנ״ג, 26, 800; תשנ״ה, 1210; תשנ״ו, 924; תשנ״ז, 452; תשס״א, 225, 735; תשס״ב, 189; תשס״ה, 814; תשס״ו, 78; תשס״ז, 464; תשס״ח, 1233; תשס״ט, 1065; תש״ע, 1394; תשע״ג, 949; תשע״ז, 310; תשע״ט, 383, 2190; תש״ף, 1735; תשפ״א, 2509, 3643; תשפ״ב, 2286)
לב השרוןבני דרור, גאולים, גנות הדר, חרות, ינוב, יעף, כפר הס, כפר יעבץ, משמרת, נורדיה, ניצני עוז, עזריאל, עין ורד, עין שריד, פורת, צור משה, שער אפרים, תנובות (ק״ת תשמ״ד, 1946; תשנ״א, 727; תשנ״ג, 916; תשנ״ח, 19; תשס״ד, 964; תשס״ז, 17; תש״ע, 864, 1140; תשע״ה, 826; תשע״ו, 411; תשפ״א, 2454; תשפ״ב, 1970, 3947)
משוש – פורקה למועצות המקומית כסיפה, ערערה בנגב ושגב־שלום (ק״ת תשמ״ח, 671; תשנ״ד, 1085; תשנ״ו, 886)
שוקת – פורקה למועצות מקומיות חורה ולקיה (ק״ת תשנ״א, 243; תשנ״ו, 880)
מבואות החרמוןאליפלט, אמנון, בית הלל, דישון, יובל, כורזים, כחל, כרכום, מרגליות, משמר הירדן, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר (ק״ת תשנ״א, 1064; תשנ״ד, 1215; תשנ״ז, 133; תשנ״ט, 108; תש״ס, 761; תשס״ז, 177; תשע״ג, 63; תשע״ט, 351, 2250)
נוף הגליל – פורקה למועצות אזוריות אל־בטוף ובוסתאן אל־מרג׳ (ק״ת תשנ״ג, 145; תשנ״ה, 1415, 1416; תשנ״ו, 556; תשנ״ז, 460; תשנ״ט, 216; תש״ס, 577; תשס״א, 649)
נחל עירון – פורקה למועצות מקומיות מעלה עירון/טלעת עארה ובסמ״ה (ק״ת תשנ״ג, 249; תשנ״ד, 1212, 1215; תשנ״ז, 167)
אל בטוףואדי חמאם, עוזיר, רומאנה, רומת הייב (ק״ת תשס״א, 653; תשס״ד, 80; תשע״ג, 936; תשע״ד, 1192; תשפ״א, 3673)
בוסתאן אל־מרג׳דחי, כפר מצר, נין, סולם (ק״ת תשס״א, 652; תשע״ג, 50; תשע״ו, 407)
אבו בסמה – פורקה למועצות אזוריות נווה מדבר ואל קסום (ק״ת תשס״ד, 102, 964; תשס״ה, 764; תשס״ו, 1074; תשס״ז, 2; תשס״ח, 423; תשס״ט, 203; תשע״א, 1373; תשע״ב, 690; תשע״ג, 116, 149)
נווה מדבראבו קרינאת, אבו תלול, באר הדאג׳, קצר א־סר (ק״ת תשע״ג, 149; תשע״ד, 2; תשע״ט, 607)
[תיקון: תשכ״ה, תשל״ח־2, תשמ״ט]

תוספת שניה

(סעיף 89)

הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות

הגדרות [תיקון: תשע״א־2]
”הועדה“ – ועדת המכרזים של המועצה;
”יושב ראש הועדה“ – חבר המועצה שהמועצה בחרה בו ליושב ראש;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד היסודי“ – 115.5 נקודות (ממוצע 1987: 100);
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המועצה“ – מועצת המועצה האזורית;
”מספר תושבים“ – מספר התושבים שלפי הרישום במרשם האוכלוסין, המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, התגוררו בתחום המועצה האזורית ביום הראשון לשנת הכספים שבה נערכה ההתקשרות.
הצמדה למדד
(א)
הסכומים הנקובים בסעיפים 3(3) ו־8 יתואמו ב־16 בכל חודש (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום מתואם כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב, שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים.
פטורים [תיקון: תשנ״ה־2, תשנ״ו, תשנ״ט־2, תשע״א־2, תשע״ב־3, תשע״ג, תשע״ח־2, תשע״ח־4, תש״ף, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־5, תשפ״א]
מועצה אזורית רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז, אם החוזה הוא מסוג חוזים אלה:
(1)
חוזה להעברת מקרקעין לרשות המועצה האזורית;
(2)
חוזה להעברת מקרקעין של המועצה האזורית שלפיו –
(א)
המקרקעין מועברים למדינה, לשירות התעסוקה, לרשות מקומית או לאיגוד ערים;
(ב)
המקרקעין מועברים בדרך של שכירות לרשות הדואר למטרת הקמת בית דואר, בית מיון לדואר או מרכז לחלוקת דואר;
(ג)
המקרקעין מועברים לחברת חשמל, לשם הקמת מיתקן חשמל הדרוש לדעת המועצה כדי להבטיח אספקת חשמל למועצה האזורית, בתנאי שהשטח המועבר אינו עולה על 100 מ״ר לכל מיתקן, וכי הקמת המיתקן תואמת את התכניות החלות על המקום לפי דיני התכנון והבניה;
(ד)
המקרקעין מועברים למוסד ציבורי למטרות חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט, והם מיועדים לאחת מהמטרות האמורות;
(ה)
המקרקעין מועברים לאדם שהתחייב לפתח אותם תוך זמן שקבעה המועצה האזורית ובהתאם לתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965, החלה עליהם, אם ביקשה המועצה לגביהם, ברוב חבריה, לשחררה מחובת עריכת מכרז, ושר הפנים אישר את בקשת המועצה האזורית לאחר שנוכח, כי בנסיבות הענין עריכת המכרז לא תביא תועלת, לרבות תועלת כספית;
(ו)
העברת המקרקעין דרושה לביצוע השלמה, חלוקה, איחוד, הפרדה או חלוקה מחדש של מקרקעין, הכרוכים בביצוע תכנית שנתאשרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965;
(ז)
המקרקעין מיועדים לשמש פיצוי בקשר להפקעת מקרקעין על ידי המועצה האזורית או בקשר לפינוי מקרקעין על פי דרישת המועצה האזורית;
(ח)
המקרקעין מועברים במסגרת חליפין של מקרקעין;
(ט)
המקרקעין הם דירות המועברות בדרך של שכירות לצורך מגורים;
(י)
המקרקעין הם דירות מגורים או בתי עסק המועברים למחזיק בהם או ליורשיו, מכוח שכירותם במשך 10 שנים לפחות, ובלבד שהתמורה לא תפחת מסכום שנקבע בשומת מקרקעין שנערכה בידי שמאי מקרקעין;
(יא)
המקרקעין מועברים בדרך של שכירות לצורך שיקומו של נכה או של נזקק כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי״ח–1958, או שהם מועברים לאדם שפונה, על פי החלטת רשות מוסמכת, ממבנה שהחזיק בו;
(יב)
המקרקעין הם דירות למגורים המועברות לחברה שכל מניותיה נמצאות בידי המועצה האזורית, אם המועצה החליטה ברוב חבריה לשחרר את המועצה האזורית מחובת עריכת מכרז, ושר הפנים אישר את ההחלטה;
(יג)
המקרקעין הם דירת מגורים למי שהעתיק את מגוריו לתחום המועצה האזורית לפי בקשתה ומחזיק בהם למעלה מעשר שנים, ובלבד שהתמורה אינה פחותה מסכום שנקבע בשומת מקרקעין שערך שמאי מקרקעין;
(יד)
המקרקעין מועברים בדרך של שכירות לתאגיד שהמועצה האזורית התקשרה עמו לצורך ביצוע מיזם לפי סעיף 3(13) ולמשך תקופת ההתקשרות;
(טו)
המקרקעין מועברים למי שהוא בעל זכויות במקרקעין משותפים אשר בהם למועצה האזורית פחות ממחצית הזכויות, במחיר שיקבע שמאי מקרקעין, ובתנאי שאין אפשרות לחלוקה בפועל של המקרקעין על פי תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965, ובלבד שוועדה, שחבריה הם המנהל הכללי של המועצה, ובאין מנהל כללי – מזכיר המועצה, והוא יהיה היושב ראש, גזבר המועצה והיועץ המשפטי למועצה, שוכנעה שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז; החלטות הוועדה לפי פסקת משנה זו ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה האזורית בתוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה;
(3)
חוזה להעברת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על 15,000 שקלים חדשים, ובמועצה אזורית שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף – חוזה להעברת טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על 30,400 שקלים חדשים;
(4)
חוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה הנערך עם הספק היחיד בארץ לאותם טובין, או עם המומחה היחיד בארץ לביצוע אותה העבודה, אם המומחה שהוועדה מינתה לענין זה קבע, בכתב, באישור הוועדה, כי אכן אותו ספק או מומחה הוא היחידי בארץ;
(5)
חוזה לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית;
(6)
חוזה להזמנה דחופה של טובין או לביצוע עבודה דחופה שהמועצה האזורית מתקשרת בו להצלת נפש או רכוש;
(7)
(א)
חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים;
(ב)
חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו אינו עולה על 25% מכלל הוצאות המועצה האזורית על פי החוזה הקיים או על 50% אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת;
(8)
חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה;
(9)
חוזה לאחזקה והפעלה של מיתקני ביוב על ידי תאגיד, במקרה שהתמורה לעבודות היא מסירת הקולחין, ובלבד שנציב המים אישר את מסירת הקולחין;
(10)
התקשרות עם תאגיד ממשלתי כמשמעותו בתקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג–1993 (להלן – התאגיד), באישור שר הפנים, ובלבד שנתקיים אחד מאלה:
(א)
התאגיד מהווה על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי החלטת הממשלה או על פי החוק שהקימו, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלות אלה; או – התאגיד מבצע מטלה או שירות שהוטלו עליו לפי דין, או מספק שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או שירות אלה;
(ב)
שמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדי התאגיד זכאים על פי כל דין לגמלה או לתגמול בשל נכות, או לקצבת זקנה מן המוסד לביטוח לאומי, וההתקשרות היא לרכישת שירותים או לביצוע עבודה;
(11)
חוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה שהשר התיר לערוך ללא מכרז;
(12)
התקשרות עם המדינה;
(13)
התקשרות עם תאגיד המוכר כמוסד ללא כוונת רווח, לרכישת שירותים או לביצוע עבודה לצורך ביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח למטרה של חינוך, תרבות, רווחה או ספורט בתחומה של המועצה האזורית, ובלבד שהמועצה האזורית מחזיקה 40% לפחות מהונו של התאגיד האמור או מכוח ההצבעה בו או בכוח למנות 40% לפחות מחברי הגוף המנהל שלו, וכן התקיימו תנאים אלה:
(א)
התאגיד תורם ממקורותיו מחצית לפחות מעלות ביצוע המיזם;
(ב)
עשרים אחוזים לפחות מתרומת התאגיד לעלות ביצוע המיזם הם ממקורות שאינם מתקציב המדינה;
(ג)
התקשרויות של התאגיד עם צדדים נוספים, אשר נובעות מההתקשרות עם המועצה האזורית, ייעשו במכרז בהתאם לדין החל על המועצה האזורית, בשינויים המחויבים;
(ד)
המועצה תאשר מדי שנה בשנה את תכנית העבודה לביצוע המיזם;
(ה)
שר הפנים אישר למועצה האזורית לייסד את התאגיד בהתאם לאמור בסעיף 63(א)(11) לצו זה;
(ו)
לתאגיד יש אישור תקף אחד מאלה:
(1)
אישור בדבר ניהול תקין תקף מן הרשם המוסמך לעניין על פי דין;
(2)
אישור תקף בדבר הגשת מסמכים מהרשם המוסמך לעניין על פי דין, ובלבד שטרם חלפו שנתיים מרישום התאגיד והתאגיד מגיש למועצה, מדי שלושה חודשים, דיווח מפורט בכתב על מצבו הכספי, לרבות פירוט הוצאותיו והכנסותיו, וכן דיווח מפורט בכתב על פעולותיו וניהולו;
(14)
חוזה עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל או עם תאגיד העוסק מטעמה, או בשיתוף עמה בהקצאת כספי מגבית, והחוזה נועד לאפשר ניצול כספי מגבית למען שיקום שכונות מצוקה או למען קידום חברתי של תושבי העיר;
(15)
התקשרות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם חברה שבעלי המניות שלה הם רוב הרשויות המקומיות, ובלבד שיתקיימו כל אלה:
(א)
השר אישר את שיעור התמורה שבהסכם;
(ב)
ועדה, שחבריה הם המנהל הכללי, ובאין מנהל כללי – מזכיר המועצה האזורית, והוא יהיה היושב ראש, גזבר המועצה האזורית והיועץ המשפטי למועצה האזורית, שוכנעה, לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, כי ההתקשרות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות, וכי היא מיטיבה עם המועצה האזורית, וזאת בשים לב לעקרונות השוויון וההגינות;
(ג)
החברה התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים שנובעות מההתקשרות עם המועצה האזורית, ייעשו לפי דיני המכרזים החלים על המועצה האזורית, בשינויים המחויבים;
החלטות הוועדה לפי פסקת משנה (ב) ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה האזורית שבעה ימי עבודה לפחות לפני כריתת החוזה, לרבות האפשרות לפנות לוועדה בנושא, והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת בהחלטה מנומקת מטעמים של דחיפות; הסכם שנערך לפי פסקה זו יפורסם באתר האינטרנט של המועצה האזורית לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום כריתתו;
(16)
התקשרות עם רשות מקומית אחרת לקבלת שירותים מהסוג שניתן על ידה במסגרת סמכויותיה ותפקידיה לפי כל דין, לצורך מילוי סמכויות המועצה האזורית ותפקידיה לפי כל דין, לאחר שהמועצה האזורית שוכנעה שההתקשרות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות והיא מיטיבה עמה;
(17)
(פקעה).
הצעה שלא נדונה בוועדה
בחוזה הטעון מכרז לא ידונו מועצת המועצה האזורית או ראש המועצה בהצעת מחירים שלא נדונה קודם לכן בועדה על פי תוספת זו.
פיצול חוזים
עמדה מועצה אזורית להתקשר בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין, או לביצוע עבודות המהוות למעשה עבודה שלמה אחת, יראו את כל אותם חוזים כאילו היו – לענין תוספת זו – חוזה אחד.
שמירת סודיות
לא ימסור אדם שום ידיעה שהגיעה לידו בתוקף תפקידו בענין מכרז העומד להתפרסם או שפורסם, או בענין מהלך הדיונים בוועדה והחלטתה, אלא לאדם שהוסמך כדין לקבל אותה ידיעה, ובדרך שנקבעה בתוספת זו.
פנקס המכרזים
(א)
כל מכרז יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורה יושב ראש הועדה.
(ב)
כל אדם רשאי לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במשרדי המועצה האזורית.
מכרז זוטא [תיקון: תשע״א־2]
(א)
מועצה אזורית רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו עולה על 15,000 שקלים חדשים, אולם אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים, על פי מכרז שאינו פומבי (להלן – מכרז זוטא).
(א1)
מועצה אזורית שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו עולה על 30,400 שקלים חדשים ואולם אינו עולה על 148,500 שקלים חדשים, על פי מכרז זוטא.
(ב)
הועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים, אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא, ותקבע את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האמורים; הרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור; כל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו; החליטה הועדה שלא לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה, או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, תנמק את החלטתה; לא תחליט הועדה אלא לאחר שאפשרה לאותו ספק או קבלן להביא את טענותיו בפניה.
(ג)
הועדה תמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר המועצה את רשימת הספקים והקבלנים כאמור, וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש המועצה פנה אליהם לפי סעיף זה במכרזי זוטא; הפירוט האמור יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו.
(ד)
הודעה על מכרז זוטא לספקים או קבלנים הכלולים ברשימה, תיעשה על ידי משלוח הודעה בדואר רשום עם אישור מסירה, או על ידי מסירה לידי הנמען בידי מזכיר המועצה או מי שהוא הסמיך לענין זה, לפי הפירוט להלן:
(1)
אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 15,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 37,500 שקלים חדשים, ובמועצה אזורית שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף, אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 30,400 שקלים חדשים ואולם אינו עולה על 74,200 שקלים חדשים – לארבעה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה;
(2)
אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 37,500 שקלים חדשים ואינו עולה על 75,000 שקלים חדשים, ובמועצה אזורית שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף, אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 74,200 שקלים חדשים ואולם אינו עולה על 148,500 שקלים חדשים – לששה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה.
(ה)
על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2) לסעיף משנה (ד), רשאי ראש המועצה לשלוח את ההודעה לשני ספקים או קבלנים לפחות, אם מקום עסקם נמצא בחוץ לארץ ואין ספקים או קבלנים אחרים בארץ לטובין או לעבודה הנדרשים.
(ו)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ד) ו־(ה), יהיה רשאי להשתתף במכרז זוטא כל ספק או קבלן הכלול ברשימה לסוג החוזה המוצע, אם ביקש זאת והגיש את מסמכי המכרז תוך המועד שנקבע להגשת הצעות.
מכרז פומבי
(א)
רצתה מועצה אזורית להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, יפרסם ראש המועצה הודעה על כך ובה יפורטו:
(1)
תיאור נושא החוזה המוצע;
(2)
המקום והמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז;
(3)
המקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי מסמכי המכרז.
(ב)
הודעה על מכרז פומבי תיעשה על ידי פרסומה בשני עתונים יומיים לפחות הנדפסים בישראל, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
(ג)
פרסם ראש המועצה הודעה על מכרז פומבי, רשאי הוא גם לפרסמה ברבים בחוץ לארץ, או לשלוח את ההודעה לספקים או לקבלנים שמקום עסקם נמצא בחוץ לארץ, ובלבד שישלח את ההודעה לפחות לשני ספקים או קבלנים כאמור.
מסמכי המכרז
(א)
ראש המועצה או מי שהוא הסמיך לכך ימציא לכל אדם המבקש להשתתף במכרז פומבי או במכרז זוטא, על פי בקשתו כאמור בסעיף 8(ו), ולכל אדם שראש המועצה פנה אליו בהודעה על מכרז זוטא, את מסמכי המכרז המפורטים להלן:
(1)
תנאי המכרז, לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז;
(2)
נוסח ”מסמך הצעת המשתתף במכרז“;
(3)
נוסח של החוזה המוצע;
(4)
לוח זמנים ותנאי תשלום;
(5)
התכנית והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה;
(6)
כתבי כמויות טפסי הצעת מחירים;
(7)
רשימת החמרים וכמויותיהם, ציוד העזר והמכונות שהמועצה תספק לצורך ביצוע העבודה נושא החוזה ותנאי מסירתם;
(8)
נוסחי הערבויות הבנקאיות הנדרשות, גובה הערבות ומשך הערבות;
(9)
מעטפה הנושאת את מספר המכרז לשם הגשת מסמכי מכרז (להלן – מעטפת המכרז);
(10)
התקשרות עם תאגיד ממשלתי כמשמעותו בחוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992 (להלן – התאגיד), באישור שר הפנים, ובלבד שהתקיימו אלה:
התאגיד מהווה על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי החלטת הממשלה או על פי החוק שהקימו, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלות אלה;
או – התאגיד מבצע מטלה או שירות שהוטלו עליו לפי דין, או מספק שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או שירות אלה;
(11)
כל מידע או מסמך אחרים שראש המועצה ימצא לנכון למסור או לדרוש, לרבות בדבר כושרו, נסיונו ויכולתו של המציע.
(ב)
המצאת מסמכי מכרז פומבי תהא תמורת תשלום כפי שקבעה המועצה האזורית דרך כלל, לסוג של מכרזים או למכרז פלוני.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש המועצה להחליט שלא להמציא את המסמכים המפורטים בפסקאות (3) ו־(5) של סעיף קטן (א), אלא להציגם לעיון במקום שיקבע; החליט ראש המועצה כאמור, יצרף למסמכי המכרז הודעה על המקום והמועד לעיון במסמכים.
(ד)
תינתן הזדמנות סבירה ושווה לכל אדם לעיין במסמכי המכרז, כפי שפורטו בסעיף קטן (א), לבקר בנכס ולקבל הסברים לגביהם.
(ה)
כל אדם שעיין במסמכי המכרז, שקיבל מסמכי מכרז או שביקר בנכס, יאשר זאת בכתב.
אומדן
(א)
לפני תום המועד להגשת ההצעות יפקיד יושב ראש הועדה או מי שהוא הסמיך בתיבת המכרזים האמורה בסעיף 14(א), אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע.
(ב)
היה נושא המכרז חוזה להעברת מקרקעין, יפקיד יושב ראש הועדה או מי שהוא הסמיך בתיבת המכרזים שומת מקרקעין שנערכה בידי שמאי מקרקעין.
(ג)
האומדן או שומת המקרקעין (להלן – האומדן) יופקדו בתיבת המכרזים לפני תום המועד להגשת מסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז
המועד להגשת מסמכי המכרז ייקבע בהתחשב בנושא החוזה המוצע ותנאיו, המועד יהיה לא מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ־90 ימים מיום פרסום ההודעה, אולם רשאי יושב ראש ועדת המכרזים לקבוע מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז המאוחר מ־90 ימים מיום הפרסום האמור.
הגשת מסמכי המכרז
(א)
המעונין להשתתף במכרז יגיש למועצה האזורית את מסמכי המכרז כמפורט בסעיף 10(א), וכן כל מסמך שידרוש ראש המועצה, כגון אישור פקיד השומה או רואה חשבון בגין ניהול ספרים כחוק, אישור רישום בפנקס הקבלנים וכיוצא באלה; נדרשו מסמכים כאמור – יהפכו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
(ב)
מסמכי המכרז ייחתמו בידי המציע ויוגשו על גבי הטפסים שהומצאו בתוך מעטפת המכרז, כשהיא סגורה היטב, בדרך ובמועד שנקבעו בתנאי המכרז; המסמכים מפורטים בסעיף 10(א)(2) ו־(6) יוגשו בשני עותקים.
קבלת המסמכים במועצה
(א)
עובד המועצה שראש המועצה מינה לכך יכניס כל מעטפת מכרז שנתקבלה במועצה לפני תום המועד להגשת מסמכי המכרז לתוך תיבה מיוחדת נעולה בשני מנעולים, שמפתחותיהם נשמרים בידי שני אנשים שראש המועצה הסמיך אותם לכך (להלן – תיבת המכרזים).
(ב)
מעטפת מכרז שנתקבלה במועצה האזורית אחרי תום המועד להגשת מסמכי המכרז לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח אותה ובלי לגלות את תכנה, זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.
(ג)
מעטפת מכרז שנמסרה למשלוח בדואר רשום יראו אותה כאילו נתקבלה במועצה האזורית במועד מסירתה כאמור, וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך.
(ד)
מעטפת המכרז שנשלחה מחוץ לארץ, יראו אותה, על אף האמור בסעיף קטן (ג), כאילו נתקבלה במועצה האזורית במועד שבו הגיעה לדואר בישראל וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך.
(ה)
מעטפת מכרז שנמסרה בידי מגיש מסמכי המכרז (להלן – מסירה ידנית) תימסר לעובד המועצה האזורית כאמור בסעיף 14(א), ויראו אותה כאילו נתקבלה במועד הרשום באישור קבלתה.
פתיחת תיבת המכרזים
(א)
לא לפני 7 ימים לאחר תום המועד להגשת מסמכי המכרז במקרה של משלוח בדואר, ולא יאוחר מ־14 ימים מתום אותו מועד, תיפתח תיבת המכרזים בידי האנשים שהוסמכו כאמור בתקנה 14(א).
(ב)
נקבע בתנאי המכרז כי מסירה תהא במסירה ידנית בלבד, תיפתח תיבת המכרזים החל מתום המועד שנקבע להגשת מסמכי המכרז לפי סעיף 12, ולא יאוחר מ־14 ימים מהמועד שנקבע כאמור.
(ג)
יושב ראש הועדה יפרסם הודעה על המקום והמועד בו תיפתח תיבת המכרזים לענין מכרז פלוני, ויציין בה כי כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז; ההודעה תודבק בכניסה לבנין הראשי של המועצה וכן בכניסה לבנין שבו תיפתח תיבת המכרזים, ותימסר לכל מעונין הפונה לשם קבלתה.
(ד)
תיבת המכרזים תיפתח רק אם יהיו נוכחים חבר הועדה שקבעה הועדה, וכן עובדי המועצה שראש המועצה הסמיך לכך כאמור בסעיף 14(א).
(ה)
כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים ורישום מסמכי המכרזים בפרוטוקול.
צורת ניהול הפרוטוקול
הפרוטוקול ינוהל בשני עותקים, שאחד מהם יימסר למשמורת לעובד המועצה האזורית שקבע לכך ראש המועצה.
רישום מסמכי מכרז
(א)
משנפתחה תיבת המכרזים, יוצאו ממנה המעטפות והאומדן הנוגעים למכרז, שלגביו נקבע מועד פתיחת מסמכי המכרז באותו יום; כל מעטפה תסומן במספר סידורי, ומספרן הכולל של המעטפות יירשם בפרוטוקול.
(ב)
לאחר הסימון, כאמור בסעיף קטן (א) תיפתח כל מעטפה, וחבר הועדה יחתום בראשי תיבות על כל גליון או חוברת כרוכה שהוצאו מכל מעטפה, וכן יחתום על גבי האומדן.
(ג)
שמות המשתתפים במכרז, הסכום הכולל של כל אחד ממסמכי המכרז, מספר הגליונות שהוצאו מכל מעטפת מכרז והאומדן יירשמו בפרוטוקול, אולם לפני רישומם יכריז עליהם חבר הועדה שנקבע כאמור.
חוות דעת מומחה
(א)
יושב ראש הועדה ימסור, ללא דיחוי, העתק של כל מסמכי המכרז שהוצאו מתיבת המכרזים לידי המומחה שקבעה הועדה דרך כלל לאותו סוג של חוזים שאליו משתייך החוזה המוצע במכרז לשם קבלת חוות דעתו (להלן – המומחה).
(ב)
לא נקבע מומחה, יכנס היושב ראש את הועדה והיא תחליט בדבר הצורך בהתייעצות במומחה ובדבר בחירתו.
(ג)
נתגלתה במסמכי המכרז, בעת הבדיקה בידי מומחה או בידי הועדה, טעות חשבונית, תתוקן הטעות בידי יושב ראש הועדה ועל דעת הועדה; התיקון יירשם בפרוטוקול; נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר יחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין במסמכי המכרז, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה.
איסור ניהול משא ומתן [תיקון: תשנ״ז]
לא ינוהל משא ומתן עם משתתף במכרז בטרם נקבע הזוכה במכרז.
בירור פרטים [תיקון: תשנ״ז]
(א)
מבלי לפגוע בהוראות סעיף 18א, הועדה רשאית להזמין בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי המכרז שהגיש, וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך כל החלטה בהתאם לתוספת זו.
(ב)
הבירור יעשה בידי הועדה או מי שהיא קבעה.
(ג)
פרטי הבירור יירשמו בפרוטוקול.
פסילת מסמכי מכרז
(א)
היה לועדה, אחרי עיון במסמכי המכרז, יסוד סביר לחשוב שכוונתו של בעל מסמכי המכרז היתה להוליך את הועדה שולל, על ידי שגיאות שנעשו במכוון, או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, רשאית היא – לאחר שנתנה לבעל מסמכי המכרז הזדמנות להביא טענותיו – להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז שהגיש.
(ב)
נראה לועדה אחר עיון במסמכי המכרז ולאחר שניתנה לבעל מסמכי מכרז הזדמנות להביא טענותיו, כי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות, או שהמחירים שצויינו בהם אינם סבירים, רשאית היא להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז שהגיש.
(ג)
מסמכי מכרז שהוגשו שלא בהתאם לתוספת זו או שלא בהתאם לתנאי המכרז או שצורפה להם הסתייגות עקרונית או שינוי יסודי – פסולים.
(ד)
נימוקי החלטות הועדה על פי סעיף זה יירשמו בפרוטוקול.
דיון במסמכי מכרז שנקבעו כהצעות
לאחר שהועדה סיימה את בדיקת כל מסמכי המכרז שהוגשו ועיינה בחוות דעתו של מומחה ושל יועץ משפטי – אם ניתנו כאלה – ירשום יושב ראש הועדה את כל הסכומים המופיעים במסמכי המכרז שנותרו לדיון (להלן – ההצעות) ויקבע מתוכם את ההצעה הזולה ביותר, ולענין חוזה כאמור בסעיף 22(ד) – את ההצעה הגבוהה ביותר.
המלצות הוועדה [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ־15% ממחיר הטובין המיובאים ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין.
(ב)
בכפוף לאמור בצו זה תמליץ הועדה על ההצעה הזולה ביותר, ובלבד שהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב עם האומדן שנמסר כאמור בסעיף 11.
(ג)
אם החליטה הועדה להמליץ על הצעה שאיננה הזולה ביותר, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה.
(ד)
היה נושא המכרז חוזה למכירת מקרקעין או טובין של המועצה האזורית, תמליץ הועדה על ההצעה הגבוהה ביותר, כל עוד אינה נמוכה באופן בלתי סביר מן הסכום שנקבע באומדן; אולם הועדה רשאית להמליץ על הצעה שאיננה הגבוהה ביותר אם נוכחה שהדבר הוא לתועלת הציבור; החליטה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה.
(ה)
הועדה רשאית, לאחר שנתנה לבעל ההצעה הזדמנות להביא טענותיו, שלא להמליץ על ההצעה הזולה ביותר בהתחשב בכשרו, נסיונו או יכולתו של בעל ההצעה לבצע את החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו; החליטה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה. הוראה זו לא תחול על מכרז זוטא.
(ה1)
מצאה הוועדה כי על פי סעיף זה יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, ”אישור“, ”אמצעי שליטה“, ”מחזיקה בשליטה“, ”נושא משרה“, ”עסק“, ”עסק בשליטת אישה“, ”קרוב“ ו”תצהיר“ – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992.
(ו)
לא תמליץ הועדה, דרך כלל, על הצעה אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה, או שנותרה יחידה לדיון בפני הועדה; המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה.
(ז)
הועדה רשאית שלא להמליץ על כל הצעה שהיא, אך עליה לרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה.
(ח)
לא הוגשה כל הצעה למכרז, או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה או על הצעה כלשהי, או שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש המועצה לפי סעיף 40א(ג) לצו זה, רשאית מועצה אזורית להתקשר בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא תועלת.
(ט)
לאחר קבלת החלטה סופית של הועדה רשאי כל משתתף במכרז לעיין בהחלטתה הסופית של הועדה, ובהצעת הזוכה במכרז.
ביטול מכרז
(א)
המועצה האזורית רשאית לבטל מכרז, אם ועדת המכרזים החליטה על כך, וראש המועצה אישר את החלטתה.
(ב)
אין לפרסם מכרז אחר, כאשר אין בין המכרז שבוטל כאמור בסעיף קטן (א) ובין המכרז האחר שוני מהותי, זולת אם לדעת הועדה נשתנו הנסיבות שגרמו להחלטה על הביטול.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאית המועצה האזורית לפרסם מכרז חדש אם לא הוגשה כל הצעה למכרז הנדון, או נדונה הצעה יחידה והוועדה לא המליצה עליה.
[תיקון: תשנ״ז־2]

תוספת שלישית

טפסים

[תיקון: תשע״א]
טופס 1: תצהיר ועדת הבחירות בדבר נכונות פנקס הבוחרים (תקנה 143(א))
[תיקון: תשע״א]
טופס 1א: הצעת מועמד לבחירת ראש מועצה אזורית (סעיף 151(1))
[תיקון: תשס״ח, תשע״א]
טופס 1ב: הצעת מועמדות (סעיף 151(א1))
טופס 2: רשימת מועמדים לבחירות למועצת המועצה האזורית (סעיף 151(2))
טופס 3: רשימת מועמדים לבחירות לועד מקומי/נציגות (סעיף 151(3))
[תיקון: תשס״א]
טופס 4: הסכמת מועמד (סעיף 153(א))
טופס 5: כתב מינוי יושב ראש/חבר ועדת קלפי (סעיף 177(ו))
טופס 6: כתב מינוי למשקיף (סעיף 180)
[תיקון: תשע״ח־3]
טופס 6א: הודעה על חילופי גברי (סעיף 177)
[תיקון: תש״ס]
טופס 7: כתב מינוי למזכיר (סעיף 181(ב))
[תיקון: תשע״ב־7]
טופס 8: פרוטוקול של ועדת קלפי לראש המועצה האזורית (סעיף 192(א))
[תיקון: תשע״ב־7]
טופס 9: פרוטוקול של ועדת קלפי – בחירות למועצת המועצה האזורית (סעיף 192(א))
[תיקון: תשע״ב־7]
טופס 10: פרוטוקול של ועדת קלפי – בחירות לועד מקומי/נציגות (סעיף 192(א))
[תיקון: תשס״ד]
טופס 10א: פרטי מלווים למצביעים (סעיף 197(ב))
טופס 11: גליון ספירת הקולות בבחירות לראש המועצה האזורית (סעיף 202(ד)(1))
טופס 12: גליון ספירת הקולות בבחירות למועצת המועצה האזורית (סעיף 202(ד)(1))
טופס 13: גליון ספירת הקולות בבחירות לועד מקומי/נציגות (סעיף 202(ד)(1))
טופס 14: פרוטוקול בדבר פסילת קולות בבחירות לראש המועצה האזורית (סעיף 202(ד)(2))
טופס 15: פרוטוקול בדבר פסילת קולות בבחירות למועצת המועצה האזורית (סעיף 202(ד)(2))
טופס 16: פרוטוקול בדבר פסילת קולות בבחירות לועד מקומי/נציגות (סעיף 202(ד)(2))
[תיקון: תש״ס, תשע״ב־7]
טופס 17: פרוטוקול מנהל הבחירות בבחירות לראש המועצה האזורית (סעיף 209(א))
[תיקון: תשע״ב־7]
טופס 18: פרוטוקול מנהל הבחירות בבחירות למועצת המועצה האזורית (סעיף 209(א))
[תיקון: תשע״ב־7]
טופס 19: פרוטוקול מנהל הבחירות בבחירות לועד מקומי/נציגות (סעיף 209(א))
[תיקון: תשנ״ט]

תוספת רביעית

(סעיף 80א)

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
”הגזבר“ – גזבר המועצה או מי שהוא הסמיכו לכך;
”הקטלוג האחיד“ – הגדרה אחידה לזיהוי טובין של המועצה שפרסם המנהל הכללי של משרד הפנים;
”המנהל“ – מי ששר הפנים הסמיכו למנהל לענין תוספת זו או המנהל הכללי של משרד הפנים;
”ועדת רכש ובלאי“ – ועדה שמינתה המועצה לפי סעיף 5 לאשר ביצוע רכישות למועצה, רישומן וגריעתן;
”יחידה“ – יחידת רישום עצמאית כגון אגף, מחלקה, מוסד או כל מיתקן אחר של המועצה המחזיק במצאי, שרשם המצאי קבעו כיחידה;
”מחסן“ – מקום ריכוז, רישום, אחסון וניפוק מלאי של המועצה;
”מלאי“ – טובין המצויים במחסן של המועצה;
”מנהל מחסן“ – עובד המועצה שמונה לנהל מלאי;
”מנהל רכש ואספקה“ – מי שמונה בידי המועצה לפי סעיף 5 לרכישת טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם ולקביעת רמת המלאי או מי שהוא הסמיכו לכך;
”מספר קטלוגי“ – מספר זיהוי של פריט טובין כפי שהוא מופיע בקטלוג האחיד;
”מצאי“ – טובין בני קיימא שאינם מאוחסנים במחסן המועצה;
”טובין“ – מיטלטלין שבבעלות מועצה או שנמסרו לה דרך שכירות, שאילה או רשיון, לרבות כאלה שנתרמו או שנרכשו מכספי תרומה;
”פנקס“ – רשימה בספר המלאי והמצאי של המועצה ערוכה לפי מספרים קטלוגיים;
”רבעון“ – פרק זמן של 3 חודשים שתחילתו ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי וב־1 באוקטובר של אותה שנת כספים;
”רכישה“ – לרבות שכירות ושאילה של טובין;
”רמת מלאי“ – כמות או שווי כספי של מלאי במחסן;
”רשם מצאי“ – עובד המועצה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין במועצה.

פרק ב׳: כללי

רכישת טובין וניהול מחסן
המועצה תסדיר את רכישותיה, תנהל את מחסניה ואת הטובין שלה בהתאם להוראות אלה.
ניהול פנקס
המועצה מנהל פנקס באחד מן האמצעים הנמצאים המפורטים להלן:
(1)
מערכת עיבוד נתונים אוטומטית מרכזית לניהול טובין שעליה יורה המנהל;
(2)
מערכת עיבוד נתונים אוטומטית נפרדת, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(א)
מערכת עיבוד הנתונים מאפשרת מעקב אחר הרישום של החשבון הנגדי בהנהלת החשבונות של המועצה ואיתור התיעוד המתאים;
(ב)
נתקבל דיווח על יתרות כספיות במתכונת שעליה הורה רואה החשבון של המועצה;
(ג)
המערכת מאפשרת העברת הדיווח למערכת עיבוד נתונים מרכזית באמצעים ממוכנים;
(ד)
תכנון עיבוד הנתונים יהיה בהתאם להוראות כל דין ויאפשר בדיקה פנימית ובקרת נתונים;
(3)
לפי בקשת ראש המועצה – בדרך אחרת שעליה הורה רואה חשבון שהמנהל מינה לאותה מועצה ובאופן שהורה.
איסור מחיקה
(א)
כל הרישומים בטפסים המשמשים להסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין לפי הוראות אלה ייעשו ללא מחיקות.
(ב)
תיקון רישום, כאמור בסעיף קטן (א), לא ייעשה בדרך של מחיקה, אלא בדרך של כתיבת הנתון החדש בשורה חדשה בציון שם מבצע התיקון, תאריך ביצועו והשורה שאותה מתקנים.

פרק ג׳: הסדר רכישות

מינויים
מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי.
תכנון צריכה תקופתי
מנהל רכש ואספקה, בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהלי המחסנים ובתיאום עם הגזבר, יכין בכל רבעון, תחזית ותכנית צריכה, בהתאם לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב המאושר של המועצה באותה שנה ולתזרים המזומנים שלה.
קביעת פריטים בתכנון
ועדת רכש ובלאי תקבע את הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי, כאמור בסעיף 6 בעבור היחידות והמחסנים.
אישור ועדת רכש ובלאי
לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה, וכפוף להוראות כל דין.
רכישה ללא אישור הועדה
(א)
על אף האמור בסעיפים 7 ו־8 רשאי מנהל רכש ואספקה לרכוש טובין ללא אישור מאת ועדת רכש ובלאי, אם לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה, ובלבד שסכום הרכישה אינה עולה על הסכום המזערי הקבוע בסעיף 8(א) לתוספת השניה לצו ובהתאם לתקציב המאושר.
(ב)
לצורך מימון רכישות שוטפות רשאית ועדת רכש ובלאי לאשר למנהל רכש ואספקה סכום נמוך מהסכום המזערי האמור בסעיף קטן (א); לא אישרה הועדה סכום כאמור, יחולו הוראות סעיף 8.
(ג)
מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בסעיף קטן (ב) ועל סמך הצעות מחיר שהגישו לו ספקי הטובין שאליהם פנה; הצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי ויעמדו לעיון ועדת רכש ובלאי, לפי דרישתה.
(ד)
מנהל רכש ואספקה ידווח לועדת רכש ובלאי על רכישה שביצע בהתאם לסמכויותיו המפורטות בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), לפי דרישתה.
חילוקי דעות
נתגלעו חילוקי דעות בין מנהל רכש ואספקה ובין ועדת רכש ובלאי יכריע בהם ראש המועצה.
טופס הזמנה
(א)
רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה והגזבר.
(ב)
טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו ופרטים נוספים על אודותם, לרבות, כמות, מחיר יחידה, תנאי תשלום, תנאי משלוח, אופן אריזה, מועדי אספקה ותקופת אחריות.
(ג)
טופסי הזמנות לרכישות יסומנו במספרים עוקבים.

פרק ד׳: ניהול מחסנים

מחסן
ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם מנהל רכש ואספקה, להחליט על הקמת מחסן, על הטובין שיאוחסנו בו ועל העברתו או חיסולו.
אחסנה
טובין הנרכשים בעבור המועצה ואינם מסופקים ישירות ליחידות הצורכות, יאוחסנו במחסן בלבד, ויירשמו בידי מנהל המחסן כמלאי.
הוצאת טובין ממחסן
לא יוצאו טובין ממחסן אלא לפי הוראות פרק זה.
ניהול ואחזקת מחסן
(א)
מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם הגזבר, יקבע לגבי כל מחסן במועצה את סוגי הטובין שיאוחסנו בו ואת רמת המלאי של כל סוג כאמור.
(ב)
מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם הגזבר, יבדוק ויעדכן, לפחות אחת לשנה, את סוגי הטובין ואת רמות המלאי של הטובין בכל מחסן.
(ג)
מנהל רכש ואספקה יוודא שכמות הטובין שבמחסן תהיה בהתאם לרמת המלאי שנקבעה.
זיהוי טובין
מנהל המחסן או רשם המצאי, לפי הענין, יזהה את הטובין שבאחריותו ויגדירם לפי הקטלוג האחיד.
תו זיהוי
מנהל המחסן יציין, ליד מקום אחסונו של כל פריט במלאי, את מספרו הקטלוגי ואת תיאורו כאמור בסעיף 16.
אחסון לפי תעודה
טובין יאוחסנו במחסן לפי תעודת כניסה כאמור בסעיף 20 בלבד.
התאמה לתעודת משלוח
כמות הטובין המתקבלים במחסן, טיבם ואריזתם, יתאימו להזמנה לרכישה ולחשבון או לתעודת המשלוח; התעורר ספק בזיהוי הטובין ישותף מומחה הבקיא בבדיקת אותם הטובין.
תעודת כניסה
(א)
תעודת כניסה תכלול פרטים בדבר ספק הטובין, מספר ההזמנה, מספר תעודת המשלוח, פרטי החשבונית, מספר קטלוגי, תיאור הטובין והכמות שנתקבלה בפועל.
(ב)
כל פריטי הטובין המתקבלים במחסן מספק אחד באותו משלוח, יירשמו בידי מנהל המחסן בתעודת כניסה נפרדת, שתישא מספר סידורי עוקב.
(ג)
מנהל המחסן ימלא את תעודת הכניסה במספר העותקים הדרוש בטופס שיועד לכך.
(ד)
סופק פריט בכמות קטנה מן הכמות המוזמנת או מן האמור בתעודת המשלוח או בחשבון, תירשם בתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח רק הכמות שנתקבלה בפועל.
(ה)
סופק פריט טובין בכמות גדולה מן הכמות המוזמנת או מן האמור בתעודת המשלוח או החשבון, תוחזר יתרת הכמות לספק ובתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח תירשם רק הכמות שהוזמנה בפועל.
(ו)
נתגלו נזק או השחתה או פגם בטובין שבמשלוח, כולם או חלקם, תירשם בתעודת הכניסה ובתעודת המשלוח רק כמות הטובין התקינה שנתקבלה, והטובין שנשחתו או ניזוקו או הפגומים כאמור, לא יתקבלו ויוחזרו לספק בצירוף תעודת החזר ובציון סיבת ההחזר.
רישום טובין במחסן
(א)
מנהל המחסן ינהל רישום פנימי של פריטי הטובין ובו יפרט את תנועות הפריטים בתוך המחסן לפי סוגם וסיווגם בקטלוג האחיד.
(ב)
רישום הטובין כאמור בסעיף קטן (א) יעודכן באופן שוטף לפי תעודת הכניסה, תעודת הניפוק ותעודת ההחזר.
שמירת הטובין במחסן
(א)
טובין יאוחסנו במחסן בצורה המאפשרת את שמירתם והחזקתם המתאימה, היעילה, החסכונית והבטיחותית.
(ב)
טובין ירוכזו במחסן לפי הוראות כל דין לענין ביטחון ובטיחות, לרבות הוראות בדבר אחסון חומרי נפץ, חומרים דליקים, חומרים רעילים וחומרים מסוכנים אחרים.
(ג)
מחסן יתוחזק, יאובטח ויצויד בפני גניבה, פריצה, שריפה, נזקי מים וחדירת עופות, מכרסמים, זוחלים ומזיקים אחרים.
(ד)
תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו, אחת לשנה לפחות, בידי מהנדס בטיחות.
(ה)
מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם המרכז את הטיפול בנושא הביטוח במועצה, יוודא שקיים כיסוי ביטוחי מתאים לאובדן, גניבה ולנזק אחר למלאי ולמצאי במסגרת פוליסת הביטוח של המועצה, זולת אם החליטה המועצה שלא לבטח טובין אלה.
(ו)
מנהל רכש ואספקה יקבע את צורת הדיווח לחברת הביטוח ולגזבר על נזקים שנגרמו למלאי ולמצאי.
חתימה על טופסי דרישה לניפוק
(א)
ראש המועצה יקבע את הרשאים לחתום על טופסי דרישה לניפוק טובין ביחידות השונות במועצה; רשימת הרשאים לחתום כאמור, ודוגמאות חתימותיהם יועברו למנהל רכש ואספקה.
(ב)
טובין שבמלאי ינופקו לפי טופס דרישה שיישא מספר סידורי עוקב חתום בידי מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) ובידי הגזבר.
תעודת הניפוק
(א)
מנהל מחסן ינפק טובין שבמלאי בהתאם לטופס דרישה ולפי תעודת ניפוק, שתישא מספר סידורי עוקב.
(ב)
עותקים של תעודת הניפוק יימסרו למנהל המחסן ולרשם המצאי.
איסור הנפקה
(א)
לא ינופקו טובין אלא לעובד המועצה שפרטיו רשומים בטופס הדרישה ולאחר שאומתה זהותו; בעת קבלת הטובין יחתום העובד על תעודת הניפוק.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), אדם שאינו עובד המועצה המועסק בידי המועצה לביצוע עבודה רשאי לקבל לשימושו טובין ממחסן המועצה, בהתאם להוראות אלה.
ספירת מלאי
(א)
אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי (להלן – הספירה) בכל מחסני המועצה; מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח מבקר המועצה, ובהשתתפות הגזבר או מי שהוא הסמיכו לכך.
(ב)
בעת ספירת המלאי ייסגרו מחסני המועצה לכניסה של טובין ולהוצאתם מהם, למעט במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה.
(ג)
תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של הפריטים, את תיאורם ואת הכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה; מבצעי הספירה יחתמו על הטפסים.
השוואת תוצאות
הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס הטובין; היתה אי התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור, יעביר הגזבר, בכתב, לועדת רכש ובלאי, את כל הנתונים בצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשים.
ממצאי ההשוואה
(א)
ועדת רכש ובלאי תחליט אילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות הספירה לרשום בפנקס הטובין.
(ב)
עותק מנתוני ההשוואה כאמור בסעיף 27 ועותק מהחלטת ועדת רכש ובלאי כאמור בסעיף קטן (א) יועברו למנהל המחסן ולרשם המצאי, והם יעדכנו את פנקס הטובין לא יאוחר מ־60 ימים מתחילת כל שנת כספים, בהתאם לתוצאות הספירה ולהחלטת ועדת רכש ובלאי.
טובין בלתי ראויים לשימוש
טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה לפי הוראות כל דין החלות על מכירת טובין, ואם אינם ניתנים למכירה, תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם.

פרק ה׳: רישום וניהול מצאי (אינוונטר)

רישום מצאי
(א)
רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי במועצה, על יחידותיה, בפנקס הטובין.
(ב)
המצאי יסומן בסמל המועצה, בסימון שככל האפשר אינו ניתן למחיקה.
(ג)
כל יחידה במועצה שבה קיים מצאי, תופיע ברישומי המועצה כיחידת רישום עצמאית, כפי שיורה רשם הטובין, ותצוין במספר זיהוי נפרד.
(ד)
מנהל יחידה, או עובד היחידה שמונה לכך בידו, ינהל את רישום המצאי באותה יחידה.
השאלת פריטי מצאי
השאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי המועצה לצורך ביצוע תפקידיהם, או מיחידת רישום אחת ליחידת רישום אחרת, יתועדו בידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך ויפורטו בו מספרו הקטלוגי של הפריט, תיאורו, כמותו, תנאי השאלתו ומועד החזרתו.
אישור ראש העיריה [צ״ל: ראש המועצה]
אין להשאיל פריטי מצאי למי שאינו עובד המועצה אלא באישור ראש המועצה או מי שהוסמך בידו.
ספירת מצאי
אחת לשנה, במועד שיקבע רשם המצאי, תיערך ספירת המצאי בכל יחידה לפי טופס המיועד לכך בהתאם לסעיפים 26(א) ו־(ג), 27 ו־28, בשינויים המחויבים, וממצאיה יועברו לרשם המצאי.
דיווח על נזקים
מנהלי היחידות ידווחו לרשם המצאי על נזקים שנגרמו למצאי לפי סדרי דיווח שעליהם הורה רשם המצאי (להלן – הדו״ח).
גריעת פריט
גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן, או השבתה או מכל סיבה אחרת, תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי; ערכו של הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת הדו״ח.
[תיקון: תשס״ז, תשס״ט]

תוספת חמישית (פקעה)


כ״ד בטבת תשי״ח (16 בינואר 1958).
  • ישראל בר־יהודה
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.