חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש״ם–1979


ק״ת תש״ם, 662, 1417, 1644, 1996; תשמ״א, 777; תשנ״ה, 1207; תשע״ד, 1527; תשפ״א, 1408, 3085.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 170(ג) לפקודת העיריות, סעיפים 2 ו־34א לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 18(א)(4) לחוק איגודי ערים, התשט״ו–1955 ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

הגדרות [תיקון: תשנ״ה, תשפ״א]
בתקנות אלה –
”השר“ – שר הפנים;
”מנהל כללי“, של רשות מקומית – מי שמונה על ידי ראש הרשות המקומית לתפקיד המנהל הכללי של הרשות המקומית, או מזכיר הרשות המקומית בהעדר מנהל כללי;
”מורשה לנגישות השירות“ – כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק השוויון;
”מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה“ – כמשמעותו בסעיף 19מא לחוק השוויון;
”משרה בדרגה גבוהה“ – ברשות מקומית דרגה ג׳ – משרה שדרגתה המרבית היא 11 ומעלה בדירוג המינהלי או דרגה מקבילה לה בכל אחד מהדירוגים המקצועיים הנוהגים ברשויות המקומיות; ברשות מקומית דרגה ב׳ – משרה שדרגתה המרבית היא 12 ומעלה בדירוג המינהלי או דרגה מקבילה לה בכל אחד מהדירוגים המקצועיים האחרים הנוהגים ברשויות המקומיות; ברשות מקומית דרגה א׳ – משרה שדרגתה המרבית היא 13 ומעלה בדירוג המינהלי או דרגה מקבילה לה בכל אחד מהדירוגים המקצועיים האחרים הנוהגים ברשויות המקומיות; בשלוש הערים הגדולות – משרה שדרגתה המרבית היא 14 ומעלה בדירוג המינהלי או דרגה מקבילה לה בכל אחד מהדירוגים המקצועיים האחרים הנוהגים ברשויות המקומיות;
”סטודנט“ – אדם הלומד לשם קבלת תואר ראשון או תואר שני במוסד כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס״ז–2007, אדם הלומד במוסד על־תיכוני להכשרה או להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית, לרבות מסלול להכשרה או להשכלה כאמור במוסד על־תיכוני, המכשיר את תלמידיו לבחינות ממשלתיות או המעניק השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין, או אדם הלומד במוסד תורני שהכיר בו האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך, והכול ובלבד שסיים 12 שנות לימוד;
”רב אזורי“ – רב של מועצה אזורית;
”רב יישוב“ – רב של יישוב כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח–1958;
”רשות מקומית“ – עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים;
”רשות מקומית דרגה א“ – עירייה שבה לפי מרשם האוכלוסין למעלה מ־100,000 תושבים, או איגוד ערים שחברה בו עירייה כאמור;
”רשות מקומית דרגה ב“ – עירייה שבה לפי מרשם האוכלוסין עד 100,000 תושבים, מועצה אזורית שבה לפי מרשם האוכלוסין למעלה מ־20,000 תושבים והוכרה על ידי סגן הממונה על השכר באוצר לצורך הסכמי השכר כרשות מקומית בדרגה ב׳ או איגוד ערים שהרשות המקומית הגדולה ביותר שחברה בו היא רשות מקומית כאמור;
”רשות מקומית דרגה ג“ – מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית שבה למעלה מ־20,000 תושבים ואשר הוכרה על ידי סגן הממונה על השכר באוצר לצורך הסכמי השכר כרשות מקומית בדרגה ב׳ או איגוד ערים שהרשות המקומית הגדולה ביותר שחברה בו היא מועצה מקומית כאמור;
”שלוש הערים הגדולות“ – חיפה ירושלים ותל־אביב–יפו;
”ראש הרשות המקומית“ – לרבות מי שראש הרשות המקומית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן, על פי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה–1975 או לפי סעיף 4 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח–1958, או לפי סעיף 23 לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל״ז–1977;
”מבחן“ – מבחן בכתב, בעל פה או במעשה, או מבחן במכון מיון המתמחה באבחון ומיון מועמדים לעבודה;
”בחינה“ – בחינה בעל־פה בפני ועדת בחינה;
”פורש צה״ל“ – מי שהגיע לגיל ארבעים, ושירת שירות קבע בצה״ל תקופה של עשר שנים לפחות, ובתנאי שהגיש את מועמדותו למשרה המוכרזת תוך שנים עשר חודשים מיום שחרורו.

פרק ראשון: מכרז פומבי

חובה וסייגים של מכרז פומבי [תיקון: תשנ״ה, תשע״ד, תשפ״א]
(א)
התפנתה משרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, ולא אוישה בדרך אחרת, יפורסם לגביה מכרז פומבי.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות האלה:
(1)
מורים בבתי ספר יסודיים, בתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על־יסודיים או גננות בגני הילדים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיש להם הכישורים הדרושים על ידי משרד החינוך והתרבות למילוי אותה משרה;
(2)
(נמחקה);
(3)
מנהל לשכה לראש רשות מקומית, עוזר לראש רשות מקומית, נהג של ראש רשות מקומית, מנהל לשכה לסגן ראש רשות מקומית בשכר, עוזר של סגן ראש רשות מקומית בשכר, מנהל לשכה או עוזר למנהל כללי, ובלבד שהמועצה אישרה את העסקתם, לפי תקן כוח האדם המאושר;
(4)
משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה, במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי שאישר משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור;
(4א)
משרה המיועדת לבוגרי מוסד כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס״ז–2007, שהם בוגרי תכנית מיוחדת לקידום ייצוג הולם לאוכלוסיות שונות בשלטון המקומי, המתוקצבת על ידי משרד הפנים, ושהליך גיוס ומיון המועמדים שבה אושר על ידי משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת התעודה על סיום התכנית;
(5)
משרה של מלווה צמוד לתלמיד ובלבד שמשרד החינוך אישר את תקן המלווה הצמוד לאותו תלמיד;
(6)
משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים לצורך ביצוע מיזם זמני, ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה בשנת התקציב הנוכחית ובלבד שחלפו שישה חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה;
(7)
משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם איושה במילוי מקום, שלא יעלה על שנה; המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת, ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה;
(8)
משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על שלושה חודשים; המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה נוספת של שלושה חודשים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז;
(9)
משרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 7 של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 37 של דירוג המח״ר (מדעי החברה והרוח) או דירוג ההנדסאים והטכנאים או על הדרגה המקבילה בכל אחד מהדירוגים המקצועיים, ואולם בשלוש הערים הגדולות – משרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 8 של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 38 של דירוג המח״ר או דירוג ההנדסאים והטכנאים או על הדרגה המקבילה בכל אחד מהדירוגים המקצועיים;
(10)
משרה המיועדת לסטודנט בהיקף שלא יעלה על 120 שעות חודשיות, ובלבד שתקופת ההעסקה הכוללת לא תעלה על חמש שנים;
(11)
משרת התמחות במשפטים לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א–1961;
(12)
משרת מדריך בחוגים הנערכים על ידי הרשות המקומית, שמועסק על בסיס שעתי בהיקף שלא יעלה על 14 שעות שבועיות.
(ג)
ראש הרשות המקומית רשאי לקבוע בדרך כלל או למקרה מסויים הליכי מכרז, מבחנים ובחינות גם למועמד למשרה הפטורה מחובת מכרז על פי תקנת משנה (ב).
(ג1)
ראש הרשות המקומית ייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד מקרב אחת או יותר מהקבוצות הזכאיות לייצוג הולם לפי הוראות כל דין שאינן מיוצגות באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, לגבי כלל המשרות או סוגים של משרות, וכן הוא רשאי לקבוע לגבי משרה או סוגי משרות כי תינתן עדיפות למועמד מקרב אחת או יותר מהקבוצות האמורות.
(ד)
איוש המשרות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) ו־(4) עד (12) ייעשה בהליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל האפשר, לפי סוג המשרה.
פרטים במכרז פומבי [תיקון: תשפ״א]
מכרז פומבי יפורסם לפי טופס א׳ שבתוספת וייכללו בו הפרטים האלה:
(1)
תואר המשרה;
(2)
דרגת המשרה;
(3)
שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית;
(4)
עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה;
(5)
המען אליו יש להגיש את הבקשה למשרה פנויה;
(6)
המועד האחרון להגשת הבקשה;
(7)
הודעה בדבר זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה;
(8)
הודעה בדבר עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים;
(9)
פירוט בדבר הליכי המיון למשרה.
בקשה להשתתף במכרז [תיקון: תשפ״א]
בקשה להשתתפות במכרז פומבי למשרה פנויה תכלול את הפרטים האלה:
(1)
סוג המכרז, מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
(2)
שמו ושם משפחתו של המועמד;
(3)
מספר הזהות של המועמד, ובהעדר מספר זהות – מספר הדרכון של המועמד;
(4)
פירוט השכלה רלוונטית של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת;
(5)
פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת, ופירוט הניסיון הניהולי של המועמד, ככל שנדרש בתנאי המכרז;
(6)
כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספים, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון;
(7)
פירוט קרובי משפחה של המועמד העובדים ברשות המקומית או בתאגיד עירוני של הרשות המקומית, וכל מידע נוסף הדרוש לשם בדיקת ניגוד עניינים; לעניין זה, ”מידע נוסף הדרוש לשם בדיקת ניגוד עניינים“ – מידע בדבר עיסוקיו, תפקידיו וענייניו האישיים של מי שעומד להתחיל לכהן או מכהן כבעל תפקיד ברשות המקומית, שלו או של קרובו, העלולים לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים, ובכלל זה זיקה פוליטית, כלכלית או אישית לראש הרשות המקומית, לחבר מועצה ברשות המקומית או לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית; לעניין סעיף זה, ”קרוב משפחה“ – כהגדרתו בסעיף 174א לפקודת העיריות או בסעיף 106 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל״ז–1977, לפי העניין;
(8)
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה;
(9)
פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או העדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים;
(10)
מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.
התקופה להגשת הבקשות [תיקון: תשמ״א, תשפ״א]
(א)
במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה מארבעה עשר ימים ולא תהיה ארוכה מארבעים ושנים יום.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל הכללי של הרשות להורות בכתב, במקרים דחופים, על קיצור תקופת הגשת הבקשות לשבעה ימים, ובלבד שהפרסום בעיתונים כאמור בתקנה 6(א)(2) הנוגע לאותו מכרז, יכלול גם את האמור בתקנה 3(4).
פרסום המכרז [תיקון: תשפ״א]
(א)
המכרז יפורסם –
(1)
בלוח המודעות של הרשות המקומית;
(2)
בשני עתונים שאחד מהם לפחות עיתון יומי; בפרסום בעיתונים הרשות המקומית לא תידרש לפרט פרטים כאמור בתקנה 3(4), ואולם תידרש לפרסם את כתובת אתר האינטרנט של הרשות המקומית שבו יפורסם הנוסח המלא של המכרז לפי תקנה 3;
(3)
באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
(א1)
פרסמה הרשות המקומית הודעה כאמור בתקנת משנה (א)(3), תעביר העתק מקוון של ההודעה למשרד הפנים, והמינהל לשלטון מקומי יפרסם את ההודעה גם באתר האינטרנט של המשרד; לעניין זה, יראו הפניה באתר האינטרנט של משרד הפנים להודעה כפי שפורסמה באתר האינטרנט כאמור בתקנת משנה (א)(3) כפרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים לפי תקנת משנה זו; העבירה הרשות המקומית העתק כאמור למשרד הפנים, לא יראו את אי- פרסום ההודעה באתר האינטרנט של המשרד כשלעצמה כפגם בהליך המכרז.
(ב)
ראש הרשות המקומית יכול לפרסם הודעה על המכרז בכל דרך נוספת שימצא לנכון.
דרישות ההשכלה ונסיון למשרה פנויה [תיקון: תשפ״א]
דרישות ההשכלה והנסיון למועמדים במכרזים פומביים יהיו ככל האפשר כדרישות ההשכלה והנסיון הנהוגות ברשויות מקומיות למשרות דומות, כפי שמנחה משרד הפנים באוגדן תיאורי תפקידים למשרות ברשויות המקומיות שמתפרסם באתר האינטרנט של המשרד ומתעדכן מזמן לזמן.
בחינות [תיקון: תשפ״א]
מי שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת וכישוריו עונים לתנאי המכרז יעמוד בבחינות בהתאם להוראות פרק זה.
מבחנים [תיקון: תשפ״א]
(א)
ראה ראש הרשות המקומית צורך לערוך מבחנים, רשאי הוא לעשות כן ויחולו תקנות 10 עד 21.
(ב)
למועמדים למשרה בדרגה גבוהה ייערכו מבחנים ויחולו תקנות 10 עד 21.
מבחנים למשרות
המבחנים למשרה מוכרזת ישמשו לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והנסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה.
תכנית המבחנים [תיקון: תשפ״א]
ראש הרשות המקומית יתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה שעליה פורסם המכרז.
קביעת רף דרישות למבחנים [תיקון: תשפ״א]
נקבעו למכרז מסוים מבחנים לפי תקנה 9, תקבע הרשות המקומית מראש את רף הדרישות המתאימות הנדרש ממועמד לצורך מעבר לשלב ועדת הבחינה; העתק של רשימת הדרישות שנקבעו כאמור יוכנס למעטפה סגורה שתישמר על ידי עובד הרשות המקומית שראש הרשות המקומית קבע לכך ותימסר לוועדת הבחינה.
הקלות במבחנים [תיקון: תשפ״א]
(א)
מועמד שהתקיימו בו כל אלה, רשאי ראש הרשות המקומית להורות לגביו כי ייבחן בשפתו, למעט בבחינה בידיעת הלשון העברית, או שתינתן לו תוספת זמן במבחן:
(1)
במועד המבחן טרם מלאו עשר שנים בסך הכול לישיבתו בישראל;
(2)
רכש מחצית או יותר משנות לימודיו מכל סוג מחוץ לישראל ובשפה זרה;
(3)
ידיעת הלשון העברית על בוריה אינה דרישה מהותית של המשרה שאליה הוא מבקש להתקבל.
(ב)
על אף האמור, לגבי מועמד שלא התקיימו בו התנאים האמורים בתקנה זו, רשאי ראש הרשות המקומית להורות לגביו כי ייבחן בשפתו או שתינתן לו תוספת זמן כאמור, מטעמים מיוחדים שירשמו.
עריכת מבחנים [תיקון: תשפ״א]
המבחנים ייערכו בידי מי שימנה לכך ראש הרשות המקומית; מבחנים למשרה כאמור בתקנה 9(א) שהוחלט לגביהם שייערכו בידי מכון מיון, ומבחנים כאמור בתקנה 9(ב), ייערכו בידי מכון מיון המתמחה באבחון ומיון מועמדים לעבודה, שהמציא לרשות המקומית חוות דעת של מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה וחוות דעת של מורשה לנגישות השירות, ולפיהן המקום והשירות מותאמים לצרכים של מועמד עם מוגבלות.
אי הזמנת מועמד [תיקון: תשפ״א]
לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחינות אם כישוריו אינם עונים על תנאי המכרז; ראש הרשות המקומית יודיע לו זאת בכתב.
הזמנה למבחן [תיקון: תשפ״א]
הזמנה למבחן תישלח למועמד על ידי ראש הרשות המקומית או מכון המיון, לפי העניין, לפחות ארבעה־עשר יום לפני מועד המבחן.
מועד המבחנים [תיקון: תשפ״א]
המבחנים ייערכו במועד ובמקום שיקבע ראש הרשות המקומית או מכון המיון, לפי העניין.
מינוי מפקח על מבחנים [תיקון: תשפ״א]
ראש הרשות המקומית ימנה מפקח על המבחנים.
זיהוי המועמד [תיקון: תשפ״א]
מועמד שהתייצב למבחן חייב להוכיח את זהותו למפקח בהציגו לפניו תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף או דרכון בתוקף.
גליונות המבחנים
גליונות המבחנים יהיו מסומנים במספרים; המפקח יקבע מספר לכל נבחן לשם זיהוי גליונות המבחנים.
התנהגות בשעת מבחן
(א)
נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן או עם אדם אחר, לעיין בספר, במסמך, או ברשימה, או לעזוב את מקומו – אלא ברשות המפקח.
(ב)
נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגליון המבחן; בתום המבחן ימסור הנבחן למפקח את גליון המבחן וכן כל רישום או טיוטה אשר עשה בקשר למבחן; שום חומר בכתב לא יוצא ממקום עריכת המבחן.
(ג)
נבחן חייב להישמע להוראות המפקח.
הוצאת נבחן מחדר המבחנים
נבחן העובר על הוראות תקנה 19, רשאי המפקח להוציאו ממקום עריכת המבחן.
הודעה לרשות המקומית [תיקון: תשפ״א]
הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, יודיע על כך בכתב לראש הרשות המקומית, וראש הרשות המקומית רשאי לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניו לאור הנסיבות.
הנציגים בוועדת בחינה [תיקון: תשפ״א]
(א)
ראש הרשות המקומית ימנה את ועדת הבחינה בהתאם להוראות תקנות אלה.
(ב)
ראש הרשות המקומית יקבע, לפחות אחת לשנה, רשימה של שמות נציגי הציבור המקומי הכשירים לשמש נציגים בוועדת בחינה; הרשימה תכלול לפחות 5 נציגי ציבור ותפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית; לא ייקבע כנציג ציבור מי שנכלל ברשימה במשך ארבע שנים ברציפות בטרם חלפה שנה מיום סיום כהונתו; לעניין סעיף זה, הפסקת כהונה של פחות משלושה חודשים תיחשב ככהונה רצופה.
(ג)
אדם לא ייכלל ברשימה כאמור בתקנת משנה (ב), ולא ישב כנציג ציבור בוועדת בחינה לפי תקנות אלה, אם הוא עובד הרשות המקומית או נבחר בה, או אם יש לו זיקה אישית, פוליטית או כלכלית לראש הרשות המקומית, לחבר מועצה ברשות המקומית או לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית או שהוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר, שלו או של קרובו כהגדרתו בתקנה 24.
(ד)
לא ימנה ראש הרשות המקומית נציג ציבור בוועדת הבחינה אלא מבין הנציגים המנויים ברשימה כפי שפורסמה טרם פרסום המכרז.
הרכב ועדת בחינה [תיקון: תשפ״א]
(א)
הרכב ועדת בחינה לא יהיה זוגי, לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.
(א1)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לגבי משרה בדרגה גבוהה, רשאי ראש הרשות המקומית או עובד הרשות המקומית שהוסמך לכך על ידו, בהחלטה בכתב, לקבוע לעניין מכרז מסוים כי ועדת הבחינה תהיה של שבעה חברים.
(ב)
יושב ראש ועדת הבחינה יהיה נציג הרשות המקומית.
(ג)
כלל הרכב ועדת הבחינה שלושה נציגים, יהיו בין חברי הוועדה נציג ציבור אחד לפחות וכן עובד הרשות המקומית שיהיה הממונה על העובד שימונה למשרה המוכרזת, או מי מטעמו הכפוף לו; כלל הרכב ועדת הבחינה חמישה נציגים, יהיו בין חברי הוועדה לפחות שני נציגי ציבור, וכן עובד הרשות המקומית שיהיה הממונה על העובד שימונה למשרה המוכרזת, או מי מטעמו הכפוף לו; על אף האמור, במשרה בוועדת בחינה למשרה בדרגה גבוהה, ועדת הבחינה תכלול במקום נציג הציבור או אחד מנציגי הציבור, לפי העניין, נציג אשר ימונה על ידי השר או מי שהוסמך לכך על ידו, שהוא עובד משרד הפנים או עובד מדינה ממשרד אחר או עובד רשות מקומית אחרת (בתקנה זו – נציג השר), ואולם אם הרכב ועדת הבחינה למשרה כאמור כלל שלושה נציגים, ייווסף נציג השר להרכב ועדת הבחינה.
(ד)
כלל הרכב ועדת בחינה שבעה נציגים, יהיו בין חברי הוועדה שני נציגי ציבור לפחות, נציג השר וכן עובד הרשות המקומית שיהיה הממונה על העובד שימונה למשרה המוכרזת, או מי מטעמו הכפוף לו.
(ה)
על אף האמור בתקנות משנה (ג) ו־(ד), השר רשאי להורות לגבי מכרז מסוים, כי במקום נציג השר ימנה ראש הרשות המקומית עובד מדינה או עובד רשות מקומית אחרת.
(ו)
על אף האמור בתקנת משנה (א), ברשות מקומית שבה ממונה חשב מלווה לפי סעיף 142ב לפקודת העיריות, רשאי השר או מי שהוא הסמיך לכך, להורות על צירוף נציג נוסף לוועדת הבחינה; הנציג האמור יכול שיהיה עובד משרד הפנים או עובד מדינה או עובד רשות מקומית אחרת.
(ז)
לא ימונה ולא ישמש כחבר ועדת בחינה לפי תקנות משנה (ג), (ד) או (ה) עובד רשות מקומית אחרת, אלא אם כן מתקיימים לגביו כל התנאים האלה:
(1)
תחום עיסוקו מצוי בתחום עיסוקה של המשרה שהיא נושא המכרז;
(2)
דרגתו התחילית גבוהה מהדרגה התחילית למשרה שהיא נושא המכרז, והוא בעל ותק של שנתיים לפחות בתפקידו;
(3)
הוא לא שימש כחבר או כנציג בוועדת בחינה ברשות המקומית יותר מפעם אחת בשנה שקדמה למינויו הנוכחי.
(ח)
בוועדת בחינה לגבי משרות בדרגה גבוהה יהיה נוכח כמשקיף מבקר הרשות המקומית או עובד לשכתו שמונה לכך.
(ט)
הוראות תקנה זו לא יחולו על מינוי של עובדים בכירים כמשמעותם בסעיף 169ב לפקודת העיריות, בעיריות; הרכב ועדת הבחינה למינוי עובדים בכירים ברשות המקומית, למעט מינוי המנהל הכללי של הרשות המקומית, יהיה לפי הרכב ועדת המכרזים לפי סעיף 169ב לפקודת העיריות.
(י)
בהרכב ועדת בחינה יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של נשים.
(יא)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ו), נקבע בדין שהיה קיים ערב תחילתן של תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התשפ״א–2021 (ביום 1.5.2021) בהסכם קיבוצי או בהסדר קיבוצי בכתב, כי בהרכב ועדת הבחינה למשרה מסוימת יהיה חבר נציג של ארגון עובדים, ייווסף הנציג כאמור להרכב ועדת הבחינה כחבר נוסף.
מניין חוקי בוועדות בחינה [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־2]
(א)
מניין חוקי בישיבת ועדת בחינה המונה שלושה חברים הוא שניים מחבריה, וביניהם יושב ראש הוועדה, בתנאי שההודעה על קיום ישיבת הוועדה נמסרה לחבריה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
(ב)
בוועדת בחינה שהרכבה ארבעה חברים, מניין חוקי בישיבות הוועדה הוא שלושה מחבריה, וביניהם יושב ראש הוועדה, ובתנאי שההודעה על קיום ישיבת הוועדה נמסרה לחבריה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
(ג)
בוועדת בחינה שהרכבה חמישה חברים, מניין חוקי בישיבות הוועדה הוא ארבעה מחבריה, וביניהם יושב ראש הוועדה, ובתנאי שההודעה על קיום ישיבת הוועדה נמסרה לחבריה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
(ד)
בוועדת בחינה שהרכבה הוא שבעה חברים, מניין חוקי בישיבות הוועדה הוא חמישה מחבריה, וביניהם יושב ראש הוועדה, ובתנאי שההודעה על קיום הוועדה נמסרה לחבריה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
הרכב ועדת הבחינה לבחירת רב אזורי ורב יישוב [תיקון: תשפ״א]
(א)
על אף האמור בתקנה 23(א) עד (ז), פורסם מכרז למשרה של רב יישוב, יהיה הרכב ועדת הבחינה כלהלן:
(1)
הרב האזורי של המועצה, ואם יש במועצה האזורית יותר מרב אזורי אחד – הרב שתמנה לעניין זה מועצת הרבנות הראשית מביניהם; אין למועצה רב אזורי – תמנה מועצת הרבנות הראשית רב יישוב או רב אזורי ממועצה אזורית אחרת, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
(2)
הרב הוותיק ביותר מקרב רבני היישובים שבתחומי המועצה האזורית המתגוררים בתחומי המועצה;
(3)
שני נציגי הוועד המקומי של היישוב;
(4)
נציג ציבור מקומי של היישוב שאינו חבר הוועד המקומי, שתמנה המועצה האזורית;
(5)
נציג ציבור מקומי של היישוב שאינו חבר הוועד המקומי, שימנה המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת בהתייעצות עם ראש הוועד המקומי;
(6)
המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו.
(ב)
על אף האמור בתקנה 23(א) עד (ז), פורסם מכרז למשרה של רב אזורי, יהיה הרכב הוועדה כלהלן:
(1)
ראש המועצה האזורית או נציגו, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
(2)
המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו;
(3)
שני רבנים יישוביים או אזוריים שתמנה מועצת הרבנות הראשית;
(4)
נציג הציבור המקומי מקרב תושבי המועצה האזורית שאינו חבר המועצה, שימנה המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת בהתייעצות עם ראש המועצה האזורית.
(ג)
נציגי הציבור שימונו לפי האמור בתקנה זו ימונו מקרב הזרמים, המגזרים והעדות היהודיים הגדולים ביישוב.
סייגים להשתתפות בהרכב הועדה [תיקון: תשמ״א, תשפ״א]
(א)
חבר ועדת בחינה אשר עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר ועדת בחינה לבין עניין אישי שלו, לרבות קרבת משפחה עם אחד המועמדים, או לבין תפקיד אחר, שלו או של קרובו, יודיע על כך ליושב ראש הועדה, ולא ישתתף בועדת הבחינה הבוחנת את המועמד, היה חבר ועדת הבחינה האמור היושב ראש – יודיע על כך לראש הרשות המקומית; בפסקה זו, ”קרוב“ – בן־זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן דוד, בת דוד, בן דודה, בת דודה בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, ובני זוגם.
(ב)
בישיבת ועדת הבחינה לא יהיה נוכח אדם פרט לחברי הועדה, מזכיר הועדה, מזכיר לניהול פרוטוקול, נבחן או נבחנים; אולם ועדת הבחינה רשאית להזמין לישיבותיה בתור בוחן־יועץ, בלי זכות דעה בהחלטה, פסיכולוג או אדם אחר אשר לדעתה הוא מומחה בעבודה שיש לבצע במשרה הנדונה, או שניהם; על אף האמור, יכול מבקר הרשות המקומית או יועצה המשפטי או מי מטעמם לשבת כמשקיפים בוועדה.
הזמנה לראיון [תיקון: תשפ״א]
(א)
נתקיימו מבחנים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שהשיגו במבחנים תוצאות מתאימות כפי שנקבע בהתאם לתקנה 11א, ואולם היו יותר משמונה מועמדים כאמור – יזומנו לריאיון רק שמונת המועמדים שהשיגו במבחנים את התוצאות הגבוהות ביותר; על אף האמור, רשאי ראש הרשות המקומית לקבוע, מראש, כאמור בתקנה 11א, כי במכרז מסוים יזומנו לריאיון יותר משמונה מועמדים שהם בעלי התוצאות הגבוהות ביותר במבחנים כאמור, אך לא יותר מ־16 מועמדים.
(ב)
למועמדים שלא השיגו תוצאות מתאימות, ישלח ראש הרשות המקומית הודעה על כך בכתב.
(ג)
לא נתקיימו מבחנים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שכישוריהם עונים על תנאי המכרז.
(ד)
הזמנה לראיון בפני ועדת בחינה תישלח למועמד בידי ראש הרשות המקומית לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לראיון.
מיון מקדים [תיקון: תשפ״א]
(א)
על אף האמור בתקנה 25(ג), ראש הרשות המקומית רשאי להורות על מיון מקדים של בקשות למשרה, במכרז שבו צפוי להיות מספר רב של בקשות למשרה ואשר לא נערכים בו מבחנים.
(ב)
לצורך ביצוע המיון המקדים תקבע ועדה מקצועית, נוסף על דרישות הסף למילוי המשרה, אמות מידה ענייניות, נוגעות למשרה ושוויוניות, שיש בהן כדי להעניק יתרון בבחינת התאמת המועמדים למשרה, כאמור בתקנה 11א; אמות המידה, כולן או חלקן, הן כמפורט להלן:
(1)
דרישות השכלה;
(2)
ניסיון תעסוקתי ומקצועי;
(3)
תחומי מומחיות;
(4)
כישורים מיוחדים;
(5)
נתונים אישיים לרבות חוות דעת;
(6)
דרישות מיוחדות אחרות.
(ג)
הוועדה המקצועית תקבע את המשקל היחסי ואת הציון המרבי לכל אחת מאמות המידה האמורות בתקנת משנה (ב) (להלן – אמות המידה), שלפיהם ינוקדו המועמדויות; הניקוד ייקבע, בין השאר, לפי נתונים בטופס הגשת המועמדות למשרה, מילוי שאלונים, בהסתמך על קורות החיים ועל מסמכים נוספים שנדרשו לפי העניין, וכפי שתקבע הוועדה המקצועית.
(ד)
הוועדה המקצועית תקבע ציון סף וכמות סף של בקשות למשרה שיזומנו לריאיון לפי תקנות אלה, ובלבד שכמות הסף כאמור לא תפחת משמונה מועמדים; הבקשות למשרה שיזומנו לריאיון כאמור הן בקשות למשרה שקיבלו את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים במסגרת כמות הסף שנקבעה או בקשות למשרה שנוקדו בציון גבוה מציון הסף שנקבע.
(ה)
במסגרת פרסום המכרז יפורטו אמות המידה, המשקל היחסי, ציון הסף או כמות הסף שנקבעו כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), זולת אם הוועדה המקצועית קבעה אחרת, בהחלטה מנומקת בכתב ובמקרים חריגים.
(ו)
לעניין תקנה זו, ”הוועדה המקצועית“ – ראש הרשות המקומית או עובד בכיר שימנה, העובד הממונה על משאבי אנוש ברשות המקומית והיועץ המשפטי של הרשות המקומית.
מועד הישיבה [תיקון: תשפ״א]
מועד ומקום הישיבה של ועדת בחינה ייקבע על ידי ראש הרשות המקומית.
איסור מסירת זהות חברי הוועדה [תיקון: תשפ״א]
שמות חברי הוועדה לא יובאו לידיעת מועמדים אלא בעת התכנסות הוועדה.
איסור מסירת שמות המועמדים [תיקון: תשפ״א]
שמות מועמדים אחרים במכרז לא יימסרו למועמד; הסתיימו הליכי המכרז, מועמד יהיה זכאי לקבל את שמו של המועמד הזוכה במכרז.
הכרעה לגבי מועמדים [תיקון: תשנ״ה, תשפ״א]
(א)
ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, נסיונו, הכשרתו והתאמתו של מועמד ואם היה מבין המועמדים מועמד מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות הדין, לאחר שוועדת הבחינה שקלה, בטרם ההחלטה, את חובת הייצוג ההולם; בטרם קבלת ההכרעה, רשאית הוועדה להתייעץ עם ממליצים של המועמדים.
(ב)
נמצאו כמה מועמדים מתאימים למשרה המוכרזת לפי תקנת משנה (א), רשאית הועדה, להתחשב גם בהיותו של המועמד פורש צה״ל.
(ג)
כל חבר ועדת הבחינה יבחר את המועמד המתאים ביותר בהתאם לקבוע בתקנת משנה (א), וימלא תפקיד זה בהימנעות מניגוד עניינים, בשמירה על כללי היושר וההגינות, בתנאים שווים ובלא גילוי דעה קדומה, בלא פניות או משוא פנים.
החלטות ועדת הבחינה [תיקון: תשפ״א]
(א)
החלטות ועדת בחינה יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה; היו דעות חברי ועדת הבחינה שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.
(ב)
ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו כשיר להתמנות למשרה המוכרזת.
(ג)
ועדת הבחינה תסיים את תפקידה בו ביום, ואינה רשאית לדחות את החלטתה למועד אחר, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול הוועדה.
(ד)
הוחלט על דחיית החלטת הוועדה כאמור בתקנת משנה (ג), ירשמו חברי הוועדה לפניהם את התרשמויותיהם מן המועמדים אשר הופיעו לפניהם, ותרשומות ההתרשמויות כאמור יצורפו לפרוטוקול הוועדה.
(ה)
בכל מקרה של דחיית ההחלטה, יימנעו חברי הוועדה מלדון בדברים הקשורים במכרז עם כל אדם עד לקבלת ההחלטה.
פרוטוקול ועדת הבחינה [תיקון: תשפ״א]
(א)
יושב ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או את שמותיהם של המועמדים הנראים לועדה ככשירים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שלמשרה אחת מספרם לא יעלה על שלושה.
(ב)
הפרוטוקול יכלול את הפרטים האלה:
(1)
פרטי המשרה: סוג המשרה, מספר המכרז, תואר המשרה, מתח דרגות, דירוג, יחידה;
(2)
פירוט הרכב חברי ועדת הבחינה והנוכחים הנוספים ותפקידם;
(3)
פירוט שמות המועמדים, מספר הזהות שלהם או מספר הדרכון, והתייצבותם לריאיון לפני הוועדה;
(4)
פירוט ציוניהם של המועמדים בבחינות בכתב או בעל פה, ככל שנערכו;
(5)
פירוט הגבלת כשירויות לגבי כל מועמד, לרבות קרבה משפחתית של המועמד למי מבין העובדים או הנבחרים של הרשות המקומית, או ניגוד עניינים אפשרי של המועמד עם מי מהעובדים או מהנבחרים של הרשות המקומית, ובכלל זה זיקה פוליטית, כלכלית או אישית;
(6)
התרשמות חברי ועדת הבחינה מנתוני המועמד ביחס לדרישות המשרה כגון השכלה, ניסיון תעסוקתי וניסיון ניהולי;
(7)
התייחסות ועדת הבחינה להשתייכות המועמד לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות הדין ולזכאותו להעדפה במצב של כישורים דומים;
(8)
החלטת ועדת הבחינה, לרבות פירוט שמות חברי הוועדה, סדר עדיפותם של המועמדים, שם המועמד הנבחר, או אם לא נמצא מועמד מתאים;
(9)
נימוקי החלטת ועדת הבחינה בדבר החלטתם לבחור או לא לבחור במי מהמועמדים, בהתייחסות להערכת כישורי המועמדים ומידת התאמתם למשרה; אם בין המועמדים היה מועמד או מועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות כל דין, על ועדת הבחינה לדון באשר לקיומם של כישורים דומים בין המועמדים ולהתייחס בהחלטתה גם להיבטים הנוגעים להעדפה המתקנת ולקיום חובת הייצוג ההולם; כשירותו של מועמד עם מוגבלות תישקל בהנחה שיינתנו לו התאמות כהגדרתן בסעיף 8 לחוק השוויון, הנדרשות מחמת מוגבלותו לצורך ביצוע התפקיד;
(10)
הערות חברי ועדת הבחינה, לרבות הסתייגויות מהחלטתה.
(ג)
הפרוטוקול ייחתם בידי חברי הוועדה הנוכחים בעת ההחלטה.
מינוי המועמדים [תיקון: תש״ם־2, תשפ״א]
(א)
מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה הפנויה.
(ב)
מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הועדה.
(ג)
ויתר המועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הנסיון, רשאי ראש הרשות המקומית למנות למשרה את המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.
(ד)
(בוטלה).
סודיות דיונים [תיקון: תשפ״א]
דיוני ועדת הבחינה, מסמכיה ומסקנותיה יישמרו בסוד ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישור ראש הרשות המקומית; ראש הרשות המקומית לא ייתן אישור למסירת מידע, כולו או חלקו כאמור, אלא אם כן אין איסור לפי הוראות כל דין על מסירתו.
הודעה לנבחרים [תיקון: תשפ״א]
ראש הרשות המקומית ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי־בחירתם.
מועמד שהוא עובד הרשות המקומית [תיקון: תשפ״א]
אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מעובד הרשות המקומית להגיש את מועמדותו למכרז פומבי.
[תיקון: תשפ״א]

פרק שני: העסקה זמנית

תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד [תיקון: תשפ״א]
(א)
פורסם מכרז פומבי ונתקיים אחד מאלה רשאי ראש הרשות המקומית להעסיק אדם באותה משרה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, ולפי הליך בהתאם להוראות תקנה 2(ד):
(1)
לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת הבקשות;
(2)
הוצעה מועמדות יחידה למשרה והכישורים של המועמד אינם עונים על דרישות המשרה;
(3)
לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להזמינו לראיון בפני ועדת בחינה;
(4)
ועדת הבחינה לא מצאה מועמד כשיר למשרה;
(5)
אף אחד מהמועמדים שועדת הבחינה מצאה אותם כשירים למשרה, לא מונה למשרה משום שויתר עליה.
(ב)
המנהל הכללי של הרשות המקומית רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך העסקה לפי תקנת משנה (א) לתקופות נוספות של עד שלושה חודשים בכל פעם, ובלבד שסך כל התקופות הנוספות לא יעלה על שנה, ולאחר שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז.
[תיקון: תש״ם, תשפ״א]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ם־3, תשפ״א]
(בוטלה).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.

תוספת

[תיקון: תשפ״א]
טופס א׳: מכרז פומבי (תקנה 3)
[תיקון: תש״ם־2, תשפ״א]
טופס ב׳: (בוטל)
[תיקון: תשפ״א]
טופס ג׳: (בוטל)


ד׳ בתשרי תש״ם (25 בספטמבר 1979)
  • יוסף בורג
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.