חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו איגוד ערים (הוראות אחידות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו איגוד ערים (הוראות אחידות) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשל״ז–1977

צו בדבר הוראות אחידות לאיגודי ערים


ק״ת תשל״ז, 2342; תשמ״ה, 1281; תשמ״ו, 198, 935; תשמ״ז, 123; תשנ״ד, 895.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק איגודי ערים, תשט״ו–1955 (להלן – החוק), אני מצווה כי ההוראות המפורטות להלן יחולו על כל איגוד ערים המוקם לפי סעיף 2 לחוק והוא כשאין הוראה אחרת בצו המקים:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בצו זה –
”איגוד“ – איגוד ערים המוקם לפי סעיף 2 לחוק;
”מועצה“ – מועצת איגוד;
”השר“ – שר הפנים.

פרק ב׳: המועצה

הרכב המועצה [תיקון: תשנ״ד]
המועצה תהא מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד. כל רשות מקומית, תוך ששה חדשים לאחר שנבחרה, תמנה את נציגיה. בכפוף לאמור בסעיפים 11, 12, 13 ו־14, תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא כתקופת כהונתה של המועצה.
תקופת כהונתה של המועצה
(א)
תקופת כהונתה של המועצה היא ארבע שנים.
(ב)
מועצה קיימת תמשיך בתפקידה, אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף קטן (א), כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.
ישיבה ראשונה
מועצה ראשונה תכונס לישיבתה הראשונה על ידי השר, או מי שהוא הסמיך לענין סעיף זה, והוא יהיה היושב ראש בה עד שייבחר יושב ראש המועצה.
ישיבה רגילה
יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבה של המועצה ובלבד שתקויים לפחות ישיבה אחת בשלושה חדשים.
ישיבה שלא מן המנין
יושב ראש המועצה יכנס ישיבה של המועצה אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש מחבריה לפחות או בידי ראש רשות מקומית המאוגדת באיגוד.
כינוס ישיבה שלא מן המנין על ידי חברי המועצה
לא כינס יושב ראש המועצה ישיבה של המועצה תוך 14 יום מיום הגשת הדרישה כאמור בסעיף 6, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה, ואם הדרישה חתומה בידי ראש רשות מקומית – אחד מנציגיה של אותה רשות מקומית, לכנס ישיבה של המועצה לדון בסדר היום הנדרש; יושב ראש הישיבה יהיה חבר המועצה שתבחר המועצה לכך.
מנין חוקי
רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.
סדרי עבודת המועצה וישיבותיה
המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.
סמכויות המועצה
בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.
[תיקון: תשנ״ד]
(נמחק).
ביטול מינוי חבר המועצה [תיקון: תשנ״ד]
רשות מקומית רשאית לבטל בכל עת את מינוי נציגה במועצה ולמנות אחר במקומו; כל עוד לא נתמנה נציג חדש יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו; על כל מינוי וביטול מינוי תודיע הרשות המקומית בכתב ליושב ראש המועצה.
התפטרות חבר המועצה
חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית שמינתה אותו עם העתק ליושב ראש המועצה; להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן ההודעה לראש הרשות המקומית.
העדרות מישיבות המועצה
חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה במשך שלושה חדשים רצופים, או משלוש ישיבות רצופות אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות, יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא־הגנה־לישראל או ברשות המועצה; על חדילה כאמור יודיע יושב ראש המועצה בכתב לרשות מקומית שמטעמה כיהן לפני החדילה.
מילוי מקומות פנויים [תיקון: תשנ״ד]
חדל חבר המועצה לכהן, תמנה הרשות המקומית שמינתה אותו חבר אחר במקומו; לא מינתה הרשות המקומית חבר אחר תוך שישים יום מיום שבו חדל חבר לכהן, תודיע על כך המועצה לשר והשר יתרה ברשות המקומית; לא שעתה הרשות המקומית להתראה רשאי השר למנות חבר חדש.
שמירת תוקף הדיונים
אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה, או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא, ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר חבריה.
סמכויות השר
נראה לשר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין יוכל לצוות על המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו; לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד שנקבע בו, יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם מקופת האיגוד.

פרק ג׳: יושב ראש המועצה וסגניו

בחירת יושב ראש המועצה
המועצה תבחר בישיבתה הראשונה באחד מחבריה ליושב ראש המועצה.
בחירת סגן יושב ראש
המועצה תבחר מבין חבריה לפחות סגן אחד ליושב ראש המועצה.
כהונת היושב ראש וסגניו
(א)
נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו –
(1)
סגן היושב ראש – אם יש סגן אחד בלבד;
(2)
הסגן שהמועצה תמנה לכך – אם יש יותר מסגן אחד;
(3)
חבר המועצה שהיא תמנה לכך – אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.
(ב)
יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו לכהן באחד מאלה:
(1)
חדלו להיות חברים במועצה;
(2)
התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה;
(3)
הועברו מכהונתם על ידי המועצה.
(ג)
החלטת המועצה להעביר את יושב ראש המועצה או את סגן יושב ראש המועצה מכהונתם לא תהיה בת תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; אולם אם ההעברה מהכהונה היא מסיבת הרשעה לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.
(ד)
חדל יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו, תבחר המועצה במקומו יושב ראש אחר מבין חבריה, תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו, בישיבה שיקרא במיוחד לענין זה מזכיר המועצה ושהוא ינהל אותה.
(ה)
חדל סגנו היחיד של יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו, תבחר המועצה במקומו סגן אחר מבין חבריה, תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו, בישיבה שיקרא במיוחד לענין זה יושב ראש המועצה.
היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה
יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של המועצה תהא בהתאם לתקציב.
דין וחשבון על האיגוד
(א)
יושב ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה, ולא יאוחר מאשר שלושה חדשים מתום שנת הכספים להכין דין וחשבון מפורט על ענייני האיגוד במשך השנה שחלפה.
(ב)
הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו בתיקונים או שלא בתיקונים ידאג יושב ראש המועצה לכך שישלחו לפחות שלושה עותקים ממנו לשר, עותק אחד לפחות לכל רשות מקומית המאוגדת באיגוד ועותק אחד למבקר המדינה.
(ג)
האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו.
העברת תפקיד וסמכויות של יושב ראש
(א)
סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה ולהשתמש בסמכות מסמכויותיו אם הועברו אליו מאת יושב ראש המועצה באישור המועצה.
(ב)
חבר אחר של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה ולהשתמש בסמכות מסמכויותיו לענין מסויים אם הועברו אליו מאת יושב ראש המועצה באישור המועצה.
משכורת היושב ראש וסגניו
יושב ראש המועצה או סגנו, וחבר אחר הממלא תפקיד או המשתמש בסמכות של יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 23, רשאי, באישור השר, לקבל מקופת האיגוד משכורת בשיעור שתקבע המועצה באישור השר.

פרק ד׳: ועדות ועובדים

בחירת ועדות והרכבתן
המועצה רשאית לבחור – מבין חבריה, מבין עובדי האיגוד או מבין אנשים מתאימים אחרים – ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לטפל בענינים או במקרים מסויימים, ככל שתטיל עליהן המועצה, ובלבד שמחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה.
יושב ראש לועדה
יושב ראש של ועדה ייבחר בידי המועצה.
אישור החלטות ועדה
(א)
החלטותיה של ועדה טעונות אישור המועצה.
(ב)
המועצה, בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המשתתפים בהצבעה, רשאית להעביר ענין מסויים לועדה להחלטתה הסופית.
סדרי עבודת ועדה
ועדה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.
עובדים
(א)
האיגוד רשאי –
(1)
להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם;
(2)
לקבוע, באישור השר, את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם;
(3)
להפסיק, מסיבה מספקת, את עבודתם ולפטרם על פי החלטה של רוב חברי המועצה.
(ב)
המועצה תמנה גזבר ומזכיר.
העסקת עובדים
לא יועסק עובד באיגוד אלא על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ״ב–1962.

פרק ה׳: חוזים והצבעות

חוזים ללא החלטת המועצה [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ו, תשמ״ז]
יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה, בלי להיזקק להחלטת המועצה, אם נתקיימו שלוש אלה:
(1)
שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף מאה ושמונים שקלים חדשים.
(2)
להוצאה הכרוכה בחוזה, אם כרוכה בו הוצאה, מיועדת הקצבה מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה;
(3)
קויימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.
חוזים הטעונים החלטת המועצה
כל התקשרות בחוזה שסעיף 31 אינו חל עליה טעונה החלטת המועצה; אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.
חוזה למתן זכיון או מונופולין
כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.
העברת חוזים לאיגוד
חוזה שעשתה רשות מקומית לפני שהשתייכה לאיגוד בקשר לענינים הנתונים במסגרת תפקידי האיגוד, יראו אותו כאילו נעשה בידי האיגוד, ובכל מקום בחוזה שבו מדובר ב”רשות מקומית“ – כאילו מדובר ב”איגוד“, ובלבד שהמועצה החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך.
ועדת הצעות ומכרזים
למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה (להלן – ועדת הצעות ומכרזים) שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.
מכרזים
(א)
בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי.
(ב)
צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, וכן סוגי החוזים שהאיגוד יהיה רשאי להתקשר בהם ללא מכרז פומבי, או ללא מכרז בכלל, יהיו לפי האמור בתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש״ך–1959, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
חבר מועצה או חבר ועדה או עובד המעונין בחוזה
(א)
חבר המועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן זוגו, מורשהו או שותפו או באופן אחר כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים –
(1)
יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה שבה תדון בו;
(2)
לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.
(ב)
לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, מורשהו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.
(ג)
הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יחולו על חבר המועצה או ועדה או עובד האיגוד מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותם הסעיפים הקטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%.
(ד)
העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

פרק ו׳: כספים

הטלת מכסות
הטילה המועצה על הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד בהתאם לסעיף 12 לחוק, ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית שהיו רשומים במרשם המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה–1965, והנוגע לתחום אותה רשות מקומית ביום האחד באפריל של השנה שבה הוטל התשלום, זולת אם הסכימו הרשויות המקומיות אחרת.
קופת האיגוד
(א)
כל הכספים המתקבלים לידי האיגוד או בשמו יהוו את קופת האיגוד.
(ב)
קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציא כדין.
בטחון קופת האיגוד
(א)
גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.
(ב)
כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף להוצאות יום יום של האיגוד.
פקודת תשלום
כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה וביד הגזבר.
הנהלת חשבונות
המועצה חייבת לנהל בצורה שיורה עליה השר, או מי שהוא הסמיך לצורך זה, חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים בידי האיגוד או בשמו; חשבון זה יהא פתוח לעיון חברי המועצה.
מחיקת חובות
כל סכום המגיע לאיגוד שחל בתשלומו פיגור של שלוש שנים לפחות והוא נראה כחוב אבוד, רשאית המועצה לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים; בכל מקרה אחר רשאית המועצה לוותר על סכום המגיע לה אם היא סבורה שהדבר הוא לטובת הציבור והשר אישר את החלטתה.
רואה חשבון
גזבר המועצה יגיש תוך שישים יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה לרואה חשבון שמינה אותו השר לפי סעיף 216 לפקודת העיריות.

פרק ז׳: הוראות שונות

התחייבות האיגוד
חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד –
(1)
כשיש בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד, אלא אם נחתמו ביד יושב ראש המועצה וגזבר האיגוד;
(2)
כשאין בהם התחייבות כספית כאמור, אלא אם נחתמו בידי יושב ראש המועצה ומזכיר האיגוד.
גישה לספרי המועצה
ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרד המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.
המצאת ידיעות לרואה חשבון
רואה חשבון כאמור בסעיף 44 רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן סביר.
משפטים
האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל משפט או בכל הליך משפטי, בקשר לתפקידו ולעניניו, או אם הדבר נראה לו כדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד, או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליו בקשר לתפקידיהם; לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות את כוחו של כל חבר המועצה או של כל עובד הן באופן כללי והן לענין מיוחד.
בירור חילוקי דעות
נתגלעו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד, כולן או מקצתן, ובין האיגוד או בין הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר, והשר או מי שהוא ימנה לכך יכריע בהן; הכרעה זו תהא סופית.
השם
לצו זה ייקרא ”צו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשל״ז–1977“.


ג׳ בתמוז תשל״ז (19 ביוני 1977)
  • שלמה הלל
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.