חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל״ז–1977

צו בדבר קבלת עובדים ובחירתם


ק״ת תשל״ז, 1932; תשמ״א, 90; תשס״ח, 520; תשע״ד, 1149, 1528; תשע״ה, 793; תשע״ז, 402; תשפ״א, 3820.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ז, תשפ״א]
בצו זה –
”רשות מקומית“ – מועצה מקומית או מועצה אזורית;
”מינהל השירות“ – מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות;
”ראש מינהל השירות“ – ראש מינהל השירות כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ״ב–1962 (להלן – צו מינהל השירות);
”ועדת מינהל השירות“ – ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות, כמשמעותה בצו מינהל השירות;
”תקן“ – (נמחקה);
”מבחן“ – (נמחקה);
”רב אזורי“ – (נמחקה);
”רב יישוב“ – (נמחקה).

פרק שני: דרכים למילוי משרה פנויה בתקן של רשות מקומית

[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ה]

פרק שלישי: אישור נחיצות מילוי משרה פנויה (בוטל)

[תיקון: תשע״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ח, תשע״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ה]
(בוטל).

פרק רביעי: העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית

[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).

פרק חמישי: מכרז פנימי

[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ד־2, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ה, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״א, תשע״ד־2, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״א, תשע״ד־2, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ז, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ז, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ד־2]

פרק ששי: פנייה לשירות התעסוקה (בוטל)

[תיקון: תשמ״א, תשע״ד־2]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ד־2]
(בוטל).

פרק שביעי: מכרז פומבי

[תיקון: תשמ״א, תשע״ד־2, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ד־2, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ז, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ז, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).

פרק שמיני: העסקה על פי חוזה מיוחד

[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״א, תשע״ד]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).

פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית

הגדרות [תיקון: תשס״ח]
”עובד“ – לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד;
”קרוב משפחה“ – בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס גיסה, דוד, דודה, בן־אח, בת־אח, בן־אחות, בת־אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ, ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים;
”ממונה“ – ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מינהלית ברשות המקומית.
סייגים להעסקת עובד
(א)
לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו.
(ב)
לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות.
היתר להעסקה
על אף האמור בסעיף 107 רשאית ועדת מינהל השירות, לפי בקשת ראש הרשות המקומית להתיר העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות הסעיף האמור.
[תיקון: תשמ״א, תשע״ד]

פרק עשירי: העסקה מעל לגיל 65 שנה (בוטל)

[תיקון: תשמ״א, תשע״ד]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״א, תשע״ד]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״א, תשע״ד]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״א, תשע״ד]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״א]

פרק אחד עשר: כללי

צווי המועצות המקומיות [תיקון: תשפ״א]
תחילה
תחילתו של צו זה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומו.
השם
לצו זה ייקרא ”צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל״ז–1977“.
[תיקון: תשפ״א]

תוספת (בוטלה)


ב׳ באדר תשל״ז (20 בפברואר 1977)
  • שלמה הלל
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.