חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (שירות העובדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו המועצות המקומיות (שירות העובדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ״ב–1962

צו בדבר קבלת עובדים במועצות המקומיות


ק״ת תשכ״ב, 2562; תשכ״ה, 1524; תשל״ז, 1346; תשע״ד, 956; תשפ״א, 3820.


הגדרות
בצו זה –
”רשות מקומית“ – מועצה מקומית או מועצה אזורית;
”השר“ – שר הפנים;
”נציגות עובדי הרשויות המקומיות“ – הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשויות המקומיות.
ראש מינהל השירות
השר ימנה ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות (להלן – ראש מינהל השירות) והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
ועדת מינהל השירות
השר ימנה ועדה של תשעה לועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות (להלן – הועדה), בהם ראש מינהל השירות וחמישה נציגי רשויות מקומיות, וימנה אחד מהם להיות יושב ראש הועדה; הודעה על מינוי הועדה והרכבה תפורסם ברשומות.
חילופי גברי [תיקון: תשכ״ה]
ביום י״א באייר תשכ״ו (1 במאי 1966) ובכל שנתיים שלאחריו יפרשו שנים מחברי הועדה שהם נציגי הרשויות המקומיות, לפי הסדר שיקבע השר, והוא ימנה אותם מחדש או ימנה במקומם נציגים אחרים.
מנין חוקי
החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות, ובלבד שנכחו בישיבה לפחות חמישה חברים, ובהם ראש מינהל השירות.
סדרי עבודת הועדה
הועדה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בצו זה.
החלטות הועדה
החלטות הועדה יובאו לפני השר והוא רשאי, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניו, לשנותן או לבטלן; ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על ידי השר או על ידי הועדה יבצע אותן ראש מינהל השירות.
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
לשכות עבודה
לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 13 על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי״ט–1959.
[תיקון: תשל״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
קירבה משפחתית
הועדה תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה ביחידה מינהלית שברשות מקומית, כשקיימים יחסי קירבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין לגבי מינויו של עובד למשרה ברשות מקומית, כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד באותה רשות מקומית והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם, או כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין חבר המועצה של אותה רשות מקומית; את מידת הקירבה המשפחתית תקבע הועדה בכללים.
עובד שנתקבל בניגוד לצו [תיקון: תשפ״א]
(א)
נתקבל אדם לשירות הרשות המקומית בניגוד לצו זה או שלא על פיו, חייב מי שקיבלו לעבודה או מי שהורה לשלם לו משכורת, להחזיר לקופת הרשות המקומית כל סכום ששולם.
(ב)
קבלת משרה שלא כחוק
המשיג או המנסה להשיג מישרה בשירות רשות מקומית, לעצמו או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה, הנוגעות לענין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים, דינו – מאסר ששה חדשים.
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
מועמד בעל עבר פלילי [תיקון: תשפ״א]
על אף האמור בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), התש״ם–1979 רשאית רשות מקומית שלא למנות אדם עובד הרשות המקומית אם עבר עבירה על הוראות צו זה כדי להשיג את המינוי, או שהוא בעל עבר פלילי; ואם מינתה אדם כאמור, רשאית היא לבטל את המינוי וחייבת היא לעשות כן אם הורה השר.
חובת התייעצות
על אף האמור בצו זה ובהוראות וכללים על פיו יהיו הועדה, ראש מינהל השירות וראש רשות מקומית, חייבים בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם נציגות עובדי הרשויות המקומיות בכל ענין לפי צו זה אשר בו היו חייבים או נוהגים להיוועץ עמם לפני פרסום צו זה ברשומות (להלן – יום הפרסום).
אישור מינויים קיימים
העובד בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ויש בידו כתב מינוי מטעם רשות מקומית שניתן לפני אותו יום, רואים אותו כאילו נתמנה לפי צו זה; מי שהיה עובד קבוע בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ואין בידו כתב מינוי כאמור, יתן לו ראש הרשות המקומית כתב מינוי ומשנתן רואים את העובד כאילו נתמנה לפי צו זה.
צווי המועצות המקומיות [תיקון: תשפ״א]
ביטול
צו המועצות המקומיות (קבלת עובדים), תשכ״א–1960 – בטל.
השם
לצו זה ייקרא ”צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ״ב–1962“.


א׳ בתמוז תשכ״ב (3 ביולי 1962)
  • חיים משה שפירא
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.