חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ״ד–1994


הגדרות [תיקון: תשנ״ז, תשס״ה]
בחוק זה –
”מועצה אזורית“ – מועצה מקומית אשר הוקמה לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, וכוננה כמועצה אזורית;
”בחירות“ – בחירות למועצת המועצה האזורית, לראש המועצה האזורית ולועדים המקומיים של ישובי המועצה האזורית;
”הועדה“ – ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת;
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית;
”השר“ – שר הפנים.
מועד הבחירות הראשונות [תיקון: תשס״ח, תש״ע]
הבחירות הראשונות למועצה אזורית לאחר כינונה, ייערכו בתוך שישים ימים מתום ארבע שנים לכינון המועצה, במועד שיקבע השר, ואולם רשאי השר, בהתייעצות עם הוועדה, לדחות את מועד עריכת הבחירות הראשונות למועצה אזורית למועד אחר כפי שיקבע, אם נוכח שבשל נסיבות מיוחדות לא ניתן לקיים את הבחירות במועדן; דחה השר את מועד עריכת הבחירות הראשונות במועצה אזורית לפי סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את הדחייה כאמור, יקבע השר מועד חדש לבחירות הראשונות באותה מועצה אזורית שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי־קיום הבחירות במועדן.
מועד הבחירות למועצות האזוריות [תיקון: תשנ״ז, תשס״ה, תשע״ב־2, תשע״ז־2]
הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו כל חמש שנים במועד שבו נערכות בחירות כלליות כאמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965 (להלן – חוק הרשויות המקומיות (בחירות)).
דחיית מועד הבחירות [תיקון: תשנ״ז, תשס״ה, תשע״ב־2]
(א)
נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן במועצה אזורית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קוימו בחירות במועדן, יקבע השר, בהתייעצות עם הועדה, מועד חדש לבחירות שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות ללמועצות האזוריות לפי סעיף 3.
(ב)
קוימו הבחירות האחרונות למועצה אזורית פלונית אחרי המועד שבו נתקיימו הבחירות האחרונות למועצות האזוריות לפי סעיף 3, רשאי השר, בהתייעצות עם הועדה, להורות שהבחירות הבאות לאותה מועצה אזורית לא יקוימו במועד הבחירות הבאות למועצות האזוריות לפי הסעיף האמור, כי אם במועד שלאחר מכן.
(ג)
על בחירות לועד מקומי מסוים יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) ללא התייעצות השר עם הועדה בשינויים המחויבים.
הצבעת כוחות הביטחון והצבעה בבתי סוהר, במקומות מעצר ובבתי חולים [תיקון: תשס״ד, תשס״ה, תשע״ב־2, תשע״ז־2, תשע״ז־4]
הוראות פרקים ח׳, ח׳1 ו־ח׳3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות לכל המועצות האזוריות כאמור בסעיף 3.
ועדות קלפי [תיקון: תשע״ח־2]
(א)
בוועדת קלפי יכהנו לא יותר משלושה חברים מטעם מועמדים לראש המועצה; הרכב ועדת הקלפי ייקבע באופן שיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל המועמדים האמורים.
(ב)
הוראות סעיף 32(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, על תשלום לחבר ועדת קלפי מטעם מועמד לראש המועצה.
[תיקון: תשס״ד, תשע״ז, תשע״ז־2]
(בוטל).
הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות מקומיות [תיקון: תשס״ה]
(א)
בסעיף זה, ”איחוד רשויות מקומיות“ – כל אחד מאלה:
(1)
צו כינון לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, שענינו כינון מועצה אזורית במקום מספר רשויות מקומיות;
(2)
הרחבת תחומה של מועצה אזורית לפי סעיף 7 לפקודת המועצות המקומיות.
(ב)
(1)
הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות, רשאי הוא, באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד לבחירות במועצה האזורית שאיחד, המוקדם ממועד הבחירות הקבוע לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו, ובלבד שהמועד שיקבע יחול לאחר תום שלוש שנים מהמועד המאוחר מבין מועדי הבחירות האחרונות שנערכו בכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור.
(2)
הבקשה להתייעצות כאמור בפסקה (1), תוגש לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד הבחירות שמציע השר.
(3)
על אף האמור בפסקה (1), בנסיבות מיוחדות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי השר לקבוע מועד בחירות שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועדי הבחירות האחרונות, כאמור.
(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (ב), הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות כאמור בפסקה (2) להגדרה ”איחוד רשויות מקומיות“ שבסעיף קטן (א), ובמהלך איחוד כאמור הכריז לפי הוראות סעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות כי אזור מסוים שהתנהל ערב האכרזה על ידי מועצה מקומית (בסעיף קטן זה – המועצה הקודמת), יתנהל על ידי ועד מקומי, רשאי הוא לקבוע כי המועד לבחירות במועצה האזורית שאיחד יהיה המועד הקבוע לבחירות לפי הוראות סעיף 3, וכן לקבוע מועד לבחירות לוועד המקומי שכונן או לנציג האזור במועצה, שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועד הבחירות האחרונות למועצה הקודמת.
עתירה בעניין בחירות [תיקון: תשע״ב]
(א)
מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה בענייני בחירות שניתנה על ידי מנהל הבחירות לפי חוק זה, לפי פקודת המועצות המקומיות או לפי צו מכוח סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, ואשר לא נקבעו בחיקוק הוראות אחרות בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר מועצה וכל חבר ועדת בחירות של מועצה, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000 (בסעיף זה – בית משפט לעניינים מינהליים), נגד החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן הזה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה.
(ב)
עתירה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה.
(ג)
בית המשפט לעניינים מינהליים ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות העניין, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.
יום הבחירות לכל המועצות האזוריות – שבתון והזכות לשכר [תיקון: תשע״ז־2]
הוראות סעיף 97ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין יום הבחירות לכל המועצות האזוריות כאמור בסעיף 3.
רשימה מנועה [תיקון: תשע״ח]
ההוראות לפי סעיפים 39א עד 39ד לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין רשימות המועמדים בבחירות למועצת המועצה האזורית.
הפסקת שירות [תיקון: תשע״ח]
הוראות סעיף 42ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין המועמדים בבחירות.
תעמולת הבחירות [תיקון: תשע״ח]
הוראות פרק ז׳ לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין בחירות.
עבירות [תיקון: תשע״ח]
(א)
העבירות לפי סעיפים 85, 85א ו־86 עד 93 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), יחולו לעניין בחירות בשינויים אלה:
(1)
בסעיף 85, במקום ”נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיפים כאמור בסעיף 34(ה)“ יקראו ”משקיפים שנקבעו לפי פקודת המועצות המקומיות“;
(2)
(א)
בסעיף קטן (א)(7), במקום ”לפי סעיף 64“ יקראו ”לפי פקודת המועצות המקומיות“;
(ב)
בסעיף קטן (ב), במקום ”נציג של רשימת מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיף כאמור בסעיף 34(ה)“ יקראו ”משקיף שנקבע לפי פקודת המועצות המקומיות“;
(3)
בסעיף 88, בכל מקום, אחרי ”רשימת מועמדים מסוימת“ יקראו ”או מועמד מסוים“;
(4)
בסעיף 90(3), אחרי ”יותר ממעטפה אחת“ יקראו ”למוסד העומד לבחירה“;
(5)
(א)
בפסקה (1), במקום ”להגשת רשימות מועמדים לפי סעיף 35(ח)“ יקראו ”להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמדים לפי פקודת המועצות המקומיות“;
(ב)
בפסקאות (2) ו־(3), אחרי ”שאושרה כדין“ יקראו ”או מועמד שהצעתו אושרה כדין“.
(ב)
הוראות סעיף 94 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירות כאמור בסעיף קטן (א).
[תיקון: תשנ״ז, תשס״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ה, תשע״ב־2]
(בוטל).
ביצוע
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה בענינים אלה:
(1)
שיטת הבחירות למועצת המועצה האזורית; תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור הועדה;
(2)
מספר החברים במועצת המועצה האזורית;
(3)
הזכות להיבחר והזכות להירשם בפנקס הבוחרים;
(4)
הכנת פנקס הבוחרים;
(5)
הכנת הבחירות, הנהלתן וקביעת תוצאותיהן;
(6)
תעמולת בחירות.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995).
[תיקון: תשנ״ז, תשס״ה, תשס״ז, תשע״ב־2]

תוספת (בוטלה)


נתקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשנ״ד (5 ביולי 1994).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • יצחק רבין
  שר הפנים
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.