עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/431

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


מותר בממזרת דגמוהו ב"ע באתרוגייהו אמר רבא מי איכא דדריש מלתא כי האי בדוכתא דשכיחי גיורי.

וביבמות עא. בעי רב חמא בר עוקבא - אר"ז ת"ש.

ובנזיר נ: אר"ז אנא ומא בריה דרבינא תרגמינא (קושיית רבא).

ומכל אלו המקומות אנו רואין בבירור שאין זה ר"ז הראשון, ושהיה זמן רב בבבל, אבל אח"כ כששקטו מעט הגזירות וכמה מהן עלו לא"י עלה עמהם ג"כ ר"ז, וכפי הנראה בא לציפורי ושם היה ר' מני הירש שר' חנינא הניח לו מקומו כמבואר בערכו, וזה שמצינו ר"ז בעי קומי ר' מני ירושלמי רפ"א דתרומות, שביעית פ"ה ה"ט, כתובות ספ"ב, סוטה פ"ו ה"ד, קידושין פ"א ה"ד, פ"ב ה"ה.

א"ל ר"ז לר' מני תרומות פ"ה ה"ט, יבמות פ"א ה"א, כתובות פ"א ה"ד, סוטה פ"ו ה"א, גיטין פ"ב ה"ד, וכן מכות כב. א"ל ר' זעירא לר' מני - א"ל וכו', ולא שהיה תלמידו דר' מני אך יען שר' מני היה ריש שקיל וטרי עמו.

ובתרומות רפ"ב ר' חנינא ענתוניה סלק עם ר"ז לחמת דגרר.

מר"ז מצינו שהיה חריף ומקשה וחבירו רבה בר מתנה היה מתון ומסיק כמפורש סוף הוריות.

ר' זירא בר אבא

ילקוט תהלים רמז תשג כן מובא באוצר ישראל ולא מצאתי שם.

ר' זירא בר אדא

נזכר כריתות כז. שהיה מהדר תלמודיה כל שלשים יום קמיה דר' יוחנן, אבל צ"ל ר' חייא בר אדא כברכות לח: וחולין פו:.

ר' זעירא בר זביד

בסה"ד כתב לא מצאתי ובא בספר אוצר ישראל וציין מקומו ברכות לח. וטעה בפשט הגמרא שאמרו שם משתבחין ליה רבנן לר' זירא [את] בר רב זביד אחוה דר"ש בר"ז דאדם גדול הוא, וזה ברור.

ר' זירא בר ממל

נזכר קידושין ט. שמקשה על הברייתא ורבא מתרץ קושייתו.

ר' זירא בר רב

נזכר זהר נשא קמח. ר' אבא הוה אזיל ללוד פגע ביה ר' זירא בר רב.

ר' זירא ריש כנישתא דציפורי

נזכר בהרא"ש ה' טומאה וביוחסין, ובאמת נפל בהרא"ש טעות קצת כי המקור הוא בירושלמי ברכות פ"ב ה"א-כ: ושם שכמת ר"י נשיאה דחף ר"ח בר אבא את ר' זעירא בכנישתא דגופגא דציפורי וסאביה, והוא ר"ז הראשון חבירו דרח"בא.

זירוד

ר' ישמעאל בן זירוד ע"ז ל..

זירוז

היה חמיו דר"מ כשבת קמז. ר' יהושע בן זירוז בן חמיו של ר"מ.

זירי

רב שימי בר זירי קמיה דר"פ תמורה כד..

זכאי

רבן יוחנן בן זכאי, עולא בן זכאי חולין נב. לגרסת התוס' שם ד"ה נעקרה, ר' פנחס בן זכאי מו"ק פ"ב ה"א.

ר' זכאי

(בני זכי, עזרא פ"ב-ט).

(תנא דברייתא).

היה תלמידו דר' שמעון כשבת עט: שאמר משמו, ובסה"ד מביא לשון היוחסין וז"ל ר' זכאי פ' המוציא יין תנא דברייתא תלמיד ר' שמעון ברבי, והוא ט"ס, וביוחסין השלם איתא תלמיד ר"ש בן יהודה והוא ג"כ טעות והיה כתוב תלמיד ר"ש ברב"י ונפלו הקווין ובאמת הוא ר"ש בן יוחאי, וברכות כה. חולק עם רש"בג,