עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/412

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


כשבועות שם וכן הוא דעת רבינו בעסה"ד.

מתלמידיו מצינו רב כהנא (חבירו דרב אשי) שהקשה לרב זביד כב"מ קא., סוטה מה., מעילה יט..

וע"פ עדות רש"ג באגרתו ח"ג ספ"ג מלך רב זביד בפומבדיתא משנת תרפח עד שנת תרצו, כי אחרי פטירת רבא נתחלקו הישיבות, ר"פ מלך בנרש עד תרפב ור"נ בר יצחק מפומבדיתא ואחריו רב זביד ועל אותו הזמן נאמר קידושין עב: שא"ל רב אשי לאמימר מאי דעתך - והא בי ר"כ לא מתני הכי וכי ר"פ לא מתני הכי ובי רב זביד לא מתני הכי.

מחייו הפרטים מצינו ב"ב קנא. שנשא את אם רב זוטרא בר טוביא וגרשה. וסיבת מיתתו יסופר ע"ז לח: שר' חייא פרוואה איקלע לבי ריש גלותא ופסק כחזקיה ובר קפרא דשרי א"ל רב זביד לא תציתו ליה הכי אמר אביו - אשקוהו נגוטא דחלא ונח נפשיה.

רב זביד בר אושעיא

ערך רב זביד ב).

רב זביד אבוה דר' שמעון בר זביד

בברכות לח. משתבחין ליה רבנן לר' זירא את בר רב זביד אחוה דר' שמעון בר זביד, ובדק"ס מובא גרסת ישרה ואמיתה שצ"ל את רב זביד אבוה דר"ש בר זביד, דאדם גדול הוא ובקי כברכות, א"ל לכשיבא לידכם הביאותו לידי, זמנא חדא אקלע לגביה - אמר, זה שאומרים עליו דאדם גדול הוא? וכו'.

רב זביד מנהרדעא

הוא אינו סתם רב זביד כמפורש קידושין עב: שא"ל רב אשי לאמימר והא בי רב זביד לא מתני הכי, אפ"ה לא קיבלה מיניה משום דשמיע ליה מרב זביד מנהרדעא, וכן פרש"י שם, ואמימר קיבל ממנו וכן מצינו ב"מ עג: אמר אמימר אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא.

ורב כהנא (חבירו דרב אשי) אמר תמיד לשמעתיה קמיה כיבמות יח: מח:, כתובות מ., ב"ק טז. עא:, ב"מ סט., סנהדרין סט:, ע"ז סג:, ערכין ו., ובכתובות סג: יסופר שכלתיה דרב זביד אימרדה ותפסה חד שיראי יתיב אמימר ומר זוטרא ורב אשי ויתיב רב גמדא גבייהו - א"ל משום דרב זביד גברא רבה הוא מחנפיתו ליה? ולפי דעת הרב בעל דורות הראשונים ח"ג צד לו. שהוא רב זביד מנהרדעא.

ורב כהנא (רביה דרב אשי) ספדיה בפום נהרא (שלא בפניו) כמו"ק כז:, ונראה שנהרדעא ופום נהרא המה ערים קרובות זו לזו כי בכל ערוך מלים מביא שהעיר דרוקרת קרובה לנהרדעא. ובני פום נהרא מצינו ששאלו לר"נ בר רב חסדא כב"ב לו:, ור"נ בר"ח היה בדרוקרת בתענית כא:.

זבידא

(זבידה בת פדיה, מלכים ב' פ"כג-לג).

ר' יהודה בר זבידא ברכות סג:.

ר' יוסי בר זבידא ברכות יג..

ר' זבידא

בירושלמי מע"ש ספ"א ר' זבידא הוה יתיב ומתני לבריה - עבר ר' קרוספא א"ל לא תתניה הכי וכו', ובסוטה פ"ז ה"ד א"ר יוחנן - א"ר זבידא ויאות, ובערהל פ"א ה"ה הורי ר' זבידא באילין פגין תמרה שיקברו, ר' יונה בעי עבד ופדיו שמא אינו פדוי? ותימר טעון קבורה, משמע מזה שהיה גדול מר' יונה וביומא פ"ח ה"ז ר' זבידא אמר ר' יסא מקשי, וב"ק פ"ט ה"ז אמר בשם ר' אבא בר ממל, ובש"ר פ"מד-ט א"ר זבידא ארי"בל, וכן נזכר יבמות פ"י ה"ד שאמר מתניתא מסייע לר' יוחנן.