לדלג לתוכן

ירושלמי ערלה א ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< | ירושלמי · מסכת ערלה · פרק א · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנה[עריכה]

העלים והלולבים ומי גפנים והסמדר מותר בערלה וברבעי ובנזיר ואסור באשירה רבי יוסי אומר הסמדר אסור מפני שהיא פרי רבי ליעזר אומר המעמיד בשרף הערלה אסור אמר רבי יהושע שמעתי בפירות שהמעמיד בשרף העלים ובשרף העיקרים מותר בשרף הפגים אסור מפני שהוא פרי ענקוקלות והחרצנים והזגין והתמד שלהן קליפי רימון והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינין אסורין בערלה ובאשירה ובנזיר ומותרים ברבעי והנובלות כולן אסורות רבי יוסי אומר נוטעין ייחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה מפני שהוא פרי ואין מרכיבין בכפניות של ערלה

הלכה ה גמרא[עריכה]

העלים והלולבים מתניתא דלא כר' ליעזר דתני בשם רבי ליעזר (במדבר ו) מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל אף העלים והלולבים במשמע תני רבי יוסי אומר סמדר אסור מפני שהוא פרי וקשיא אם אסור בנזיר למה לי פרי אם פרי הוא יהא אסור בכל מילתיה דר' יצחק אמר שהוא אסור בכל ר' יצחק שאל מאן תנא אין מרכיבין בכפניות של ערלה רבי יוסי תני פרי אתה פודה ואין אתה פודה לא בוסר ולא פגים הורי רבי זבידא באילין פגי תמרה שיקברו רבי יונה בעי עבר ופדיו שמא אינו פדוי ותימר טעון קבורה רבי פדת רבי יוסי בשם רבי יוחנן רבי שמעון ורבי יהושע שניהם אמרו דבר אחד תמן תנינן ר' שמעון אומר אין לקטף שביעית מפני שאינו פרי אמר רבי זעירא לרבי פדת כמה דתימר תמן הלכה כרבי שמעון והכא הלכה כרבי יהושע אמר רבי יונה ודמיה היא לכל רביה קטף בטל על ידי שרפו אוכלי בהמה קדושת שביעית חל עליהן אין קדושת ערלה חל עליהן א"ר בון אית לה חורי רבי יהושע אמרה שמועה רבי שמעון בשם גרמיה אמרה למה שרף פרי פגין פרי אין תימר שרף פרי עשה כן בתרומה מותר למה שהניית תרומה מותרת והניית ערלה אסורה ענקוקלות והחרצנים רבי זעירא וחד מן רבנין בשם רב ענבים שלקו עד שלא הביאו שליש אמר רבי יוסי בי רבי בון אפי' לקו משהביאו שליש אמר רבי חייא בר אדא לשון נוטריקון הוא ענבין דלקי תלתיהון רבי יוסי אומר אין נוטעין יחור אמר רבי יוחנן עבר ונטע מותר עבר והרכיב אסור אגוז של ערלה שנטעו וכן ביצת ע"ז שנעשית אפרוח ר' חגיי בשם רבי יאשיה איתפלגון חזקיה וכהנא כהנא אמר מותרת חזקיה אמר אסור על דעתיה דחזקיה אין [איך] אפשר לביצת עבודה זרה שנעשית אפרוח מה נן קיימין אם כשפחסה אין כאן אפרוח אם כשהכניסה לפנימה מן הקנקילין אסרה אמר רבי יודן אבוי דרבי מתניה תפתר שגדר בה ע"ז ביצת הקדש שנעשית אפרוח א"ר יסא פליגי בה כהנא ורבי יוחנן כהנא אמר אסורה ור' יוחנן אמר מותרת א"ר זעירא לר' יוסי הא רבי יוחנן אמר מותרת אוף היא פודה אותה בזמן זרעה ר' חנינא ורבי יונה ורבי לעזר בשם כהנא פודה אותה בזמן זרעה ורבי חנניא בשם ר' פינחס מתקנתה כהנא אמר אסורה ופודה אותה כמותש היא ורבי יוחנן אמר מותרת ופודה אותה בזמן זרעה