עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/413

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


מדרשותיו היקרות נשארו לנו במד' משלי פ"יא-כ שאמר כל מי שהוא הולך בתמימות לפני כאלו עשה רצוני, ושם פ"כב-טו אמר המליצה היקרה "לחכימא ברמיזא לשטיא ברוכמיזא".

זבידא

בע"ז טז. אמר רב אשי אמר לי זבידא (פטם היה), בר תורא משהינן ליה ועביד על חד תרין, ואינו נחשב בין ת"ח.

זבינא

(זבינא, עזרא פ"י-מג).

רב יהודה בר זבינא סוטה יב..

זוגא

בירושלמי נדה פ"ג ה"ב א"ר ירמיה נפק זוגא לבר שאלין ליה ר' חמא אבוי דר' הושעיה ובר קפרא - אתא ושאל לרבי, ובאמת צ"ל זוגא כמע"ש רפ"ח זוגא שאל לרבי וכן מצינו ב"ב קסד: א"ל זוגין לרבי.

זוגא דמן הדייב

נדה כא: ופרש"י שני ת"ח מאותו מקום, ובתוס' פי' מערוך זוזא שם חכם, ובדמאי פ"ב ה"א א"ר מנא אזלת לקיסרין - שאלית לר' יצחק בר אלעזר וא"ל כך נהג זוגא - ר' יצחק בן אלעזר בשם זוגא דקיסרין.

זוגא קריביא דר' בא בר זבדי

נזכר ירושלמי סוף מעשרות אמר בשם ר' אבהו.

ר' זוחמאי

(תנא דברייתא).

נזכר אך פ"א ברכות נג: ת"ר שמן מעכב את הברכה דברי ר' זילאי - ר' זוהמאי אומר בשם שמזוהם פסול לעבודה כך ידים מזוהמות פסולות לברכה, ודעת הגאון רצ"ה חיות שלכן נקרא ר' זוהמאי ע"ש ההלכה שאמר.

רב זוטי דבר רב פפי

נזכר בשם זה שבת קנז. ונדרים עז. דתני רב זוטי דבי ר"פ ומשמע שם שהיה בזמן רב אשי שאמר שבת שם רב אשי והאנן תנן וכו', וכן יבמות כה: תני לה ר"ז דבי רב פפי וקאי על דברי ר"כ ורב אשי.

ונראה שהוא היה התנא השונה בישיבת רב פפי.

זוטרא

ר' אבא בר זוטרא גיטין לח., רבה בר זוטרא ע"ז כח: רב שמואל בר זוטרא שבת כג..

רב זוטרא

(תנא דברייתא).

נזכר ברכות יג: מחלוקת עם ר' יאשיה בענין ק"ש, והגאון שי"ר בכרם חמר ש"ן צד 262 ירצה לומר שאין זה שם עצם פרטי אך הכונה על ר' יהודה נשיאה שהיה זוטר נגד ר' יהודה הנשיא זקנו, ושגגה היא כי זה ר' זוטרא ור' יאשיה המה שניהם בבלים מהתנאים שהיו בזמן רבי ולכן נזכרו בברייתא.

רב זוטרא

בשם ר' שמעון בן יוחאי ברכות מג. שאמר נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, כן מובא בסה"ד, והרב משכיל לאיתן הרעיש עליו העולם שלא נמצא שם ופלפל שם עלי חנם, כי כן הוא גרסת העין יעקב שם, וקרוב מאוד לומר שהוא ר' זוטרא התנא הבבלי.

מר זוטרא

(חבר רב אשי).

היה תלמידו דרב פפא שאמר תמיד משמו כיבמות עה:, כתובות צא., קידושין ז., ב"מ סז:, חולין סג. קיב., וכן קיבל מרב פפי כסוכה מו: שאמר מר זוטרא חזינא לרב פפי דכל אימת דמנח תפלין מברך, וכן מצינו שבת נ. שדרש משמיה דמר זוטרא רבה.

וכן היו בידו קבלות משמיה דרב הונא כעירובין מא:, משמיה דרב חסדא כחולין מד:, משמיה דרב ששת כבכורות כז:, מתקיף לרב משרשיה סנהדרין קו:.