משנה סוכה ב ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת סוכה · פרק ב · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה, כשרה, ועולין לה ביום טוב. בראש האילן או על גבי גמל, כשרה, ואין עולין לה ביום טוב.

שתים באילן ואחת בידי אדם, או שתים בידי אדם ואחת באילן, כשרה, ואין עולין לה ביום טוב. שלש בידי אדם ואחת באילן, כשרה, ועולין לה ביום טוב.

זה הכלליא, כל שנטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה, כשרה, ועולין לה ביום טוב.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הָעוֹשֶׂה סֻכָּתוֹ בְּרֹאשׁ הָעֲגָלָה אוֹ בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה כְּשֵׁרָה וְעוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב בְּרֹאשׁ הָאִילָן אוֹ עַל גַּבֵּי גָּמָל כְּשֵׁרָה וְאֵין עוֹלִין לָהּ בְיוֹם טוֹב שְׁתַּיִם בְּאִילָן וְאַחַת בִּידֵי אָדָם אוֹ שְׁתַּיִם בִּידֵי אָדָם וְאַחַת בְּאִילָן כְּשֵׁרָה וְאֵין עוֹלִין לָהּ בְיוֹם טוֹב שָׁלֹשׁ בִּידֵי אָדָם וְאַחַת בְּאִילָן כְּשֵׁרָה וְעוֹלִין לָהּ בְיוֹם טוֹב זֶה הַכְּלָל כָּל שֶׁנִּטַּל הָאִילָן וִיכוֹלָה לַעֲמוֹד בִּפְנֵי עַצְמָהּ כְּשֵׁרָה וְעוֹלִין לָהּ בְיוֹם טוֹב:

נוסח הרמב"ם

העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביום טוב בראש האילן או על גבי הגמל כשרה ואין עולין לה ביום טוב שתים בידי אדם ואחת באילן או שתים באילן ואחת בידי אדם כשרה ואין עולין לה ביום טוב שלש בידי אדם ואחת באילן כשרה ועולין לה ביום טוב זה הכלל כל שיינטל האילן והיא יכלה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביום טוב.

פירוש הרמב"ם

העושה סוכתו בראש העגלה כו': בראש הספינה כשרה ובתנאי שתהיה זו הסוכה חזקה כל כך שלא יהפכנה הרוח המצויה תמיד ביבשה מבלי הכרח. ועוד יתבאר לך כי מכלל הדברים האסורים ביו"ט אין עולין באילן ואין רוכבין על גבי בהמה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בראש העגלה - אע"ג דמטלטלה ולא קביעי:

בראש הספינה - שבים, שהרוח שולטת שם ועוקרתה:

כשירה - דדירה קרינא ביה ח. והוא שתהא יכולה לעמוד ברוח מצויה של יבשה:

ועולין לה ביום טוב - איידי דבעי למתני סיפא אין עולין, תנא רישא עולין:

בראש האילן - תיקן מושבו בראשו ט ועשה שם מחיצות וסכך:

כשרה - בחולו של מועד:

ואין עולין לה ביו"ט - דגזור רבנן דאין עולין באילן י ואין משתמשין בו שמא יתלוש:

שתים באילן - סמך קרקע הסוכה רובה באילן, ועשה סביבה בראש האילן שתי דפנות ואחת עשה בידי אדם בארץ וסמך קרקעית הסוכה באמצע הדופן שעשה בארץ, והגביה הדופן ממנה ומעלה עשרה:

או שתים בידי אדם ואחת באילן - הואיל ואם ינטל תפול קרקעית הסוכה, שאין יכולה לעמוד בסמיכת שתים שבארץ, אין עולין לה ביום טוב, דמשתמש באילן:

פירוש תוספות יום טוב

בראש הספינה. כתב הר"ב דדירה קרינא ביה. לשון רש"י. דדירת עראי סגי ביה:

בראש האילן. פירש הר"ב תיקן מושבו בראשו ונמצא כשהולך בסוכה משתמש באילן. תוס' סוף מסכת שבת:

ואין עולין לה ביו"ט. פירש הר"ב דגזור רבנן דאין עולין באילן וכן על גבי בהמה במשנה ב' פ"ה דביצה ע"ש:

זה הכלל כו'. לאתויי שאם אותן דפנות שהן בידי אדם אינן סמוכות כגון שעומדות מזרח ומערב. או צפון ודרום. ויכול לסמוך סככה באותן דפנות עד שאם ינטל האילן. הסוכה יכולה לעמוד עולין לה ביו"ט. הר"ן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על הברטנורא) דדירת עראי סגי ביה. רש"י:

(ט) (על הברטנורא) ונמצא כשהולך בסוכה משתמש באילן. תוספ':

(י) (על הברטנורא) וכן על גבי בהמה משנה ב' פרק ה' דביצה:

(יא) (על המשנה) זה הכלל. לאתויי שאם אותן דפנות שהן בידי אדם אינן סמוכות כגון שעומדות מזרח ומערב או צפון ודרום. ויכול לסמוך סככה באותן דפנות עד שאם ינטל האילן הסוכה יכולה לעמוד עולין לה ביום טוב. הר"נ:

תפארת ישראל

יכין


יא) או בראש הספינה כשרה דוקא ביכולה לעמוד ברוח מצוייה דיבשה [תרכ"ח]. מיהו בשיכולה לעמוד ברוח שאינו מצוייה דיבשה, גם לר"י כשירה, ולא דמי לסומך סוכתו במטה לעיל דפליג ר"י. דשאני עגלה וספינה דאורחייהו בטלטול, והיינו קבוע שלהן, משא"כ התם [ועי' תוס' דכ"א ב' ד"ה שאין].

יב) ועולין לה ביום טוב מדנקט סיפא אין עולין נקט הכא עולין. ולפי המשמע מב"י א"ח ססי' של"ט דאסור לכנס לספינה בשבת כשאינה יושבת בקרקע המים, א"כ י"ל דקמ"ל הכא דלצורך מצוה שרי.

יג) כשירה ובעשאה באילן צריך שלא יסמוך הסכך על האילן רק על קונדסין, דאם לא כן אסור, שמא יסכך מהאילן עצמו [מג"א שם סק"ה].

יד) ואין עולין לה ביום טוב דאסור להשתמש ביו"ט במחובר או בבע"ח.

טו) ואחת בידי אדם שתמך והניח קרקעות הסוכה רובה, על גזע האילן, ועשה ב' דפנות של הסוכה על ראש האילן ודופן השלישי עשה בארץ עד למעלה מי"ט מקרקעית הסוכה, וגם עליה תמוכה קרקעית הסוכה. או שעשה באופן זה ב' דפנות בארץ ודופן א' למעלה באילן. ומיירי שלא היה להסוכה רק ג' דפנות.


בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים

בבלי כב ב