משנה מעשר שני ג ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת מעשר שני · פרק ג · משנה ד | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

פירות בירושלים ומעות במדינה, אומר: הרי המעות ההם מחוללין על פירות האלו.

מעות בירושלים ופירות במדינה, אומר: הרי המעות האלו מחוללין על פירות ההם; ובלבד שיעלו הפירות ויאכלו בירושלים.

משנה מנוקדת

[עריכה]

פֵּרוֹת בִּירוּשָׁלַיִם וּמָעוֹת בַּמְּדִינָה, אוֹמֵר:

הֲרֵי הַמָּעוֹת הָהֵם מְחֻלָּלִין עַל פֵּרוֹת הָאֵלּוּ.
מָעוֹת בִּירוּשָׁלַיִם וּפֵרוֹת בַּמְּדִינָה, אוֹמֵר:
הֲרֵי הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ מְחֻלָּלִיּן עַל פֵּרוֹת הָהֵם;
וּבִלְבַד שֶׁיַּעֲלוּ הַפֵּרוֹת וְיֵאָכְלוּ בִּירוּשָׁלַיִם:

נוסח הרמב"ם

פירות - בירושלים,

ומעות - במדינה,
אומר:
"הרי המעות ההם - מחוללין על הפירות האלו".
מעות - בירושלים,
ופירות - במדינה,
אומר:
"הרי המעות האלו - מחוללין על הפירות ההם".
ובלבד -
שיעלו הפירות - ויאכלו בירושלים.

פירוש הרמב"ם

מדינה - נקרא כל מדינה ומדינה ממדינת ארץ ישראל, לבד מירושלים.

והכוונה כי כשיהיו הפירות או המעות חוץ לירושלים אפשר לו לחללם, אבל השמיענו שאין מתנאי החילול שיהיו נמצאות הפירות והמעות במקום אחד. ועוד השמיענו שחילול מעות מעשר שני מותר בירושלים. אבל פדיית פירות מעשר שני בירושלים אל יעלה על דעתך, כאשר יתבאר בזה הפרק. ועוד נתבאר לך לקמן ההפרש שיש בין הפירות והמעות:

פירוש רבינו שמשון

פירות בירושלים. כולה מתני' בשיש לו מעות וצריך להן ולחברו פירות:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ומעות במדינה - ומעות של מעשר שני חוץ לירושלים וצריך להן. קמ"ל שא"צ שיהיו הפירות והמעות במקום אחד. ועוד אשמועינן במתניתין דאע"ג דפירות מעשר אין יכולין ליפדות בירושלים, מעות מעשר מתחללין הן בירושלים ג:

פירוש תוספות יום טוב

מעות בירושלים ופירות במדינה וכו'. כתב הר"ב אשמועינן דאע"ג דפירות מעשר אין יכולים ליפדות בירושלים מעות מעשר מתחללים הן בירושלים. כלומר ואף על גב דהפירות שמתחללין הם חוץ לירושלים שלא שמענו ממתני' דלעיל אלא כשהפירות של חבירו הן בירושלים. וכ"כ שם הרמב"ם בהדיא וה"א דוקא כשהפירות בירושלים שרי משום דמידי דהוי כקונ' פירות בירושלי' שהמעות נתנין לקנות בהם כל מידי דמיכל אבל כשהפירות חוץ לירושלים אימא לא. קמ"ל:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על הברטנורא) כלומר אף על גב דהפירות שמתחללין הן חוץ לירושלים, דלא שמענו ממתניתין לעיל אלא כשהפירות של חבירו הן בירושלים, והוי אמינא דוקא כשהפירות בירושלים שרי משום דהוה כקונה פירות בירושלים שהמעות ניתנין לקנות בהם כל מידי דמיכל, אבל כשהפירות חוץ לירושלים אימא לא, קא משמע לן. תי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פירות בירושלם ומעות במדינה:    כולה מתני' כשיש לו מעות וצרך להן ולחברו פירות. ה"ר שמשון ז"ל:

שיעלו הפירות:    בנקודת ציר"י גרסי' לה ליו"ד כמו ויֵאכלו. אך ה"ר יהוסף ז"ל כתב בספר אחד היה נקוד שיֲעלו ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

במדינה:    חוץ לירושלים והוא צריך להמעות וחבירו רוצה להיטיב עמו:

אומר הרי המעות האלו מחוללין על פירות ההם:    דאף דפירות אינן נפדין בירושלים מעות מתחלל שם:

ובלבד שיעלו הפירות ויאכלו בירושלם:    ר"ל הן עצמן דלא עדיף מלוקח מזיד [פ"א מ"ה] דיעלו ויאכלו במקום:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים