משנה יבמות ה ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק ה · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

חלץ וחלץ, או, חלץ ועשה מאמר, נתן גט ובעל, או, בעל ובעל, או, בעל ועשה מאמר, נתן גט, וחלץ, אין אחר חליצה כלום, בין יבם אחד לשתי יבמות, בין שני יבמין טו ליבמה אחת.

נוסח הרמב"ם

חלץ וחלץ או חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ובעל או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין יבם אחד לשתי יבמות בין שני יבמין ליבמה אחת

פירוש הרמב"ם

( ראה משנה ד' )


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

חלץ וחלץ - מותר בקרובות שניה, שאין אחר חליצה ראשונה שום זיקת יבמין, וחליצה בתרייתא לאו כלום היא ואפילו לכהונה אינה פסולה. וכן חלץ לזו ומאמר לזו. וכן נתן גט לזו אחר החליצה של זו. או אם בעל לזו אחר החליצה של זו אין מעשה האחרון כלום. או אם בעל תחלה וחזר ובעל לשניה. או בעל תחלה ועשה מאמר בשניה, או נתן גט לשניה או חלץ לשניה, אין אחר ביאה כלום ומעשה אחרון לא חשיב ומותי בקרובות השניה:

אין אחר חליצה כלום - ארישא קאי. ואסיפא צריך למימר אין אחר ביאה כלום:

פירוש תוספות יום טוב

אין אחר חליצה כלום. כתב הר"ב ארישא קאי כו'. וכמ"ש לעיל במשנה ג':

בין שני יבמין ליבמה אחת. ואצ"ל בשני יבמין לשתי יבמות דאיכא למ"ד בגמרא פ"ק דף י' וי"א. דצרה על האחין בכרת דכדקיימא קיימא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טו) (על המשנה) ב' יבמין כו' ואצ"ל בב' יבמין לב' יבמות, דאיכא למ"ד בגמרא דצרה על האחין בכרת דבדקיימא קיימא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

או בעל ובעל או בעל ועשה מאמר:    כך צ"ל: בפי' ר"ע ז"ל צריך להגיה גבי או בעל תחלה ועשה מאמר בשניה או נתן גט לשניה וכו':

אין אחר חליצה כלום:    ארישא קאי ואסיפא צריך למימר אין אחר ביאה כלום עכ"ל ר"ע ז"ל. אמר המלקט פי' אסיפא דקתני או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ נמי קאי וכמו שכתבתי לעיל בשם רש"י ז"ל. ואביי ורבא תרוייהו אמרי תני אין אחר ביאה כלום ולא צריך למיתני נמי אין אחר חליצה כלום דכיון דתנינן אין אחר ביאה כלום הה"נ דאין אחר חליצה כלום ולישנא קלילא הוא למיתני חדא או ביאה או חליצה ותנא דידן דלא נקט ביאה ואע"ג דאיירי ביה משום דהיתר יבמה לשוק חביבא ליה לאורויי ומינה שמעי' דאין אחר ביאה כלום וטריחא ליה לתנא למיתני תרתי אין אחר ביאה כלום ואין אחר חליצה כלום:

בין שני יבמין ליבמה אחת:    פי' רש"י ז"ל ככל הדין האמור למעלה ביבם אחד ובשתי יבמות ע"כ:


פירושים נוספים