משנה טהרות ה ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טהרות · פרק ה · משנה ד | >>

השרץ והצפרדע ברשות הרבים, נגע ד באחד מהם ועשה טהרות ונאכלו, טבל, נגע בשני ועשה טהרות, הרי אלו טהורות.

אם קיימות הראשונות, אלו ואלו תלויות.

אם לא טבל בינתיים, הראשונות תלויות והשניות ישרפו.

נוסח הרמב"ם

השרץ והצפרדע ברשות הרבים -

נגע באחד מהן, ועשה טהרות ונאכלו,
טבל, ונגע בשני, ועשה טהרות - הרי אלו טהורות.
אם קיימות הראשונות - אלו ואלו תלויות.
אם לא טבל בינתיים - הראשונות תלויות, והשניות ישרפו.

פירוש הרמב"ם

זה מבואר, וזה הדין הוא כמו הדין הקודם.

ואמנם כוונת הדין בטומאת השביל והמשפט בטומאת מגע שהכל משפט אחד, ואפילו לרבי יוסי שאומר דרכו של אדם להלוך ואין דרכו ליגע:

פירוש רבינו שמשון

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

השרץ והצפרדע ברה"ר נגע כו'. זה הדין כמו הדין הקודם (ואמנם משמיענו) זה הדין בטומאת השביל והמשפט בטומאת מגע (שהכל) משפט אחד. ואפילו לר' יוסי שאומר דרכו של אדם להלוך ואין דרכו ליגע. רמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ד) (על המשנה) השרץ כו'. משמיענו שדין מגע שוה לדין השביל, ואפילו לר' יוסי דאמר דרך להלוך ואין דרך ליגע. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תפארת ישראל

יכין

השרץ והצפרדע ברשות הרבים:    הא דאצטריך תו למנקט משנה זו בשרץ וצפרדע בר"ה. והרי היא היא דינא דמשנה ג' דמ"ש במסופק אם נטמא באהל או במסופק אם נטמא במגע ואטו תנא כי רוכלא לחשב וליזל. י"ל דאצטריך לאשמעינן לר' יוסי לעיל [במ"ב]. דמחמיר שם במגע והיסט. טפי מבהילוך בשביל. להכי קמ"ל הכא. דדוקא בלא עשה טהרות מחלקינן ביניהן. אבל בעשה טהרות. גם בספק מגע בר"ה טהור כמו בשביל:

ועשה טהרות:    הא דאיצטריך למתני ועשה טהרות. הרי גם בהאדם הנוגע עצמו יש ספק זה. י"ל דלר' יוסי אצטריך. דס"ל לעיל בשביל דאפי' לא עשה טהרות טהור. להכי קמ"ל הכא דדוקא כשהספק באדם א'. אבל כשהספק בב' בני אדם שהלכו בב' שבילין. אפילו בעשה טהרות. אפ"ה שניהן טמאים. ואפילו בבא לשאל זא"ז:

בועז

פירושים נוספים