משנה טבול יום ד ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טבול יום · פרק ד · משנה ה | >>


משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

בראשונה היו אומרים, מחללין על פרות עם הארץ.

חזרו לומר, אף על מעותיו.

בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו.

חזרו לומר, אף המפרש והיוצא בשירא.

רבי שמעון שזורי אומר, אף המסכן.


נוסח הרמב"ם

[עריכה]

בראשונה היו אומרין מחללין על פירות עם הארץ חזרו לומר אף על מעותיו בראשונה היו אומרין היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו וייתנו חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירה רבי שמעון השזורי אומר אף המסוכן.

פירוש הרמב"ם

[עריכה]

אחר שזכר קצת מענייני התרומות והמעשרות וההלכות שנתחדשו בה אמר בראשונה היו מתירין חלול מעשר שני על פירות ע"ה בלבד ולא היינו חוששין לומר שמא הפירות האלו מעשר הוא ואין קדש פודה קדש אחר כך הוסיפו בהיתר ואמרו ראוי ג"כ שיחלל פירות מעשר על מעות ע"ה ולא נחוש לומר שמא מעות מעשר הוא:

והיוצא בקולר. אשר יצא מכובל ידיו עליו כשאמר כתבו ואע"פ שלא אמר תנו כותבין ונותנין לפי שפשט הענין מורה שהוא רוצה לגרשה כדי שלא תשאר עגונה:

והמפרש. ההולך בספינה בים המלח:

ויוצא בשיירא. הולך במדבר תרגום (בראשית לז) אורחת ישמעאלים שיירת ערבאי:

ומסוכן. החולה אשר הכביד עליו חוליו והלכה כרבי שמעון שזורי:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

[עריכה]

מחללים על פירות עם הארץ - מחללים מעשר שני על פירות עם הארץ, ואין חוששין שמא הפירות של עם הארץ מעשר הן ונמצא מחלל מעשר במעשר ה:

חזרו לומר אף על המעות - של עם הארץ, מחללין פירות מעשר שני, ואין חוששין שמא מעות הללו של עם הארץ מעות של מעשר שני הן:

היוצא בקולר - בשלשלת. המלך תרגום ויתנוהו בסוגר (יחזקאל יט), ויהבוהו בקולרין:

הרי אלו יכתבו ויתנו - ואע"ג שלא אמר תנו, ודאי בעי למימר כתבו ותנו, ואגב בעתותיה לא פסקיה למלתיה:

מפרש - מן היבשה לים:

בשיירא - במדבר. ארחת ישמעאלים (בראשית לז), מתרגמינן שיירת ערבאי:

אף המסוכן - חולה הנוטה למות. והלכה כר' שמעון שזורי:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

[עריכה]

(ה) (על הברטנורא) ומיירי שהן בידו. דאילו ביד עם הארץ, הא אין מוסרין לעם הארץ מעשר שני אלא דמאי. וקשה, לפי הסברא טפי איכא למיחש בפירות מבמעות דליתנהו אלא על ידי חלול. ויש לומר, דבפירות כיון דאין רגילין לזלזל בהם, אילו היו של מעשר היו אומרים כבר הם מעשר ואין לחלל בהם, מצד שהוא זלזול במעשר, אף דלא ל ל גמירי הדין דאין לחלל מעשר במעשר. ועתוי"ט:פירושים נוספים