משנה זבחים ח ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת זבחים · פרק ח · משנה ט | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

הניתנין למטה שנתערבו בניתנין למעלה, רבי אליעזר אומר, יתן למעלה, ורואה אני את התחתונים למעלה, כאילו הן מים, ויחזור ויתן למטה.

וחכמים אומרים, יישפכו לאמה.

ואם לא נמלך ונתן, כשר.

נוסח הרמב"ם

הניתנין למטן שנתערבו בניתנין למעלן רבי אליעזר אומר ייתן למעלן ורואה אני את הניתנין למעלן כאילו הן מים ויחזור וייתן למטן וחכמים אומרין יישפכו לאמה ואם לא נמלך ונתן כשר.

פירוש הרמב"ם

הניתנין למטה שנתערבו בניתנין למעלה כו': כבר זכרנו בפ' ה' ממסכתא זו שחטאת בהמה דמה למעלה: ודמים הניתנים למטה הן דם עולת בהמה ואשמות ושלמים ובכור ופסח ומעשר וכבר בארנו שלמעלה הוא למעלה מן החוט ולמטה למטה מן החוט ר"ל הקו שמחלק המזבח ואין הלכה כרבי אליעזר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הנתנין למטה. מחוט הסקרא, כגון דם עולה ואשם ושלמים ובכור ופסח ומעשר, שנתערבו בדם חטאת, שהוא ניתן למעלה:

ר' אליעזר אומר יתן למעלה. מתנות חטאת, ואע"פ שדם התחתונים מעורב בו, הואיל ואינו מתכוין לתת התחתונים למעלה, רואה אני אותם כאילו הם מים. ומפני שמצוה להקדים עליונים לתחתונים, שכל החטאות קודמות לעולות, הלכך נותן למעלה תחלה ואח"כ למטה, ונתינת מטה תעלה לו לשפיכת שיריים של חטאת ולהתחלת מתנות עולה:

ישפכו לאמה. דלית להו רואים:

ואם לא נמלך ונתן כשר. דהא ניתן ממנו למעלה כג. ואין הלכה כר' אליעזר:

פירוש תוספות יום טוב

יתן למעלה וכו' ויחזור ויתן למטה. כתב הר"ב שמצוה להקדים עליונים וכו' כדתנן בפ"י מ"ב. ומ"ש ונתינת מטה תעלה לו לתחלת מתנות עולה. עמ"ש בזה במשנה דלקמן בס"ד:

ואם לא נמלך ונתן כשר. פירש הר"ב דהא ניתן ממנו למעלה וכן לשון רש"י כשר העליון דהא ניתן ממנו למעלה ומסיים בברייתא דיחזור ויתן למטה. וכ"כ הרמב"ם בפ"ב מה' פה"מ. ותמהו התוספות בפ"ב [סוף] דף כ"ו שהרי כבר נתכפר כיון שהגיע הדם למזבח בכל מקום והבשר נפסל ואין לו תקנה בחזרה כמ"ש במ"ב פ"ג. אבל לר"א לא קשיא למאי דמסקינן לקמן במ"י דס"ל דאין בילה. ובמי"א אתרץ בס"ד גם לרבנן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כג) (על הברטנורא) ומסיים בכרייתא דיחזור ויתן למטה. עתוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הניתנין למטה וכו':    תוס' פ' קבלה דף כ"ו:

ורואה אני את הניתנין למעלה:    ס"א את התחתונים למעלה:

ואם לא נמלך ונתן כשר:    דהא ניתן ממנו למעלה עכ"ל ר"ע ז"ל אמר המלקט דסברי יש בילה ויחזור ויתן למטה ור' אליעזר נמי לר"ל ולרבא ס"ל דיש בילה אבל לרב אשי ס"ל דאין בילה והא דמכשר ר' אליעזר אפילו לכתחילה ליתן למעלה ולחזור ליתן למטה לאו משום דיש בילה דלאו בבלול בכוס אחד פליגי אלא כשנתערב כוס של עולה בכוס של חטאת וקאמר ר' אליעזר יתן משני הכוסות למעלה ומשני הכוסות יחזור ויתן למטה ורואין את דם הכוס של העולה הניתן למעלה כאילו הוא מים ורבנן לית להו רואין ומ"מ מתניתין דלא כר' יהודה דתניא א"ר יהודה לא נחלקו ר"א וחכמים על דם חטאת שנתערב בדם עולה שיקרב לד"ה דאפילו רבנן אית להו רואין ברובע ונרבע שלא יקרבו על מה נחלקו על דם תמימים שנתערב בדם בעל מום שר"א אומר יקרב דהא כתיב מום בם ודרשינן מום בם כלומר בעיניה הוא דלא ירצו הא ע"י תערובת ירצו ורואה אני את דם בעל מום על המזבח כאילו הוא מים ורבנן דרשי למום בם להא עבר מומם ירצו ור' אליעזר מבם בהם ורבנן בם בהם לא דרשי. תו גרסינן בגמרא אמר ר"ל לא שנו דפליגי רבנן עליה דר' אליעזר ואמרי ישפך לאמה אלא שנתערבו דם החטאת בדם העולה לפני מתן דמים דבההיא פסלי רבנן דלית להו רואין ואסור לשנות את מקומן לתת את העולה למעלה מן החוט מפני הכשר חטאת אבל סוף חטאת שנתערבה בתחלת עולה פירוש שנתערבו שירי חטאת בתחלת עולה אין כאן מחלוקת ויתנם למטה מן החוט דמקום תחלת מתן דם עולה כשר לשיירי חטאת ויזרקם לקיר המזבח ומאליהם שותתין ליסוד ואין כאן שנוי מקום ור' יוחנן ואי תימא ר' אלעזר אמר עדיין היא מחלוקת אף בסוף חטאת ותחלת עולה דלאו חד מקום הוא דשיריים צריכין איצטבא שישפכם ע"ג היסוד ממש העשוי כאיצטבא ולא יזרקם לקיר הזקוף כמשפט העולה הלכך אף בסוף חטאת ועולה ס"ל לרבנן דישפך לאמה ולר' אליעזר דאית ליה רואין כשר:


פירושים נוספים