משנה זבחים ח ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת זבחים · פרק ח · משנה ח | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

דם תמימים בדם בעלי מומים, יישפך לאמה.

כוס בכוסות, רבי אליעזר אומר, [אם] קרב כוס אחד, יקרבו כל הכוסות.

וחכמים אומרים, אפילו קרבו כולם חוץ מאחד מהן, יישפך לאמה.

נוסח הרמב"ם

דם תמימין בדם בעלי מומין יישפך לאמה כוס בכוסות רבי אליעזר אומר אם קרב כוס אחד יקרבו כל הכוסות וחכמים אומרין אפילו קרבו כלם חוץ מאחד מהן יישפך לאמה.

פירוש הרמב"ם

דם תמימים בדם בעלי מומין ישפך לאמה כוס בכוסות כו': מה שאמר ר' אליעזר גם כן קרב כוס אחד רוצה בו זוג אחד כמו שאמר באברים והלכה כחכמים:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

דם תמימים שנתערב בדם בעלי מומין ישפך לאמה. ובהא לא פליג ר' אליעזר, דעבר בזריקתן משום לא תקריבו כא:

נתערב כוס בכוסות. כוס דם של בעל מום בכוסות של דם כשר, ואין ידוע איזהו כוס של דם בעל מום:

ר' אליעזר אומר אם קרב אחד מהם כו'. כדרך שנחלקו באברים ואברי בעלי מומין, כך נחלקו בכוסות, וכדפרישנא לעיל. וצריכא לאפלוגי בתרווייהו, דאי אשמועינן באברים, בהא קאמר רבי אליעזר יקרבו משום דאתעבידא כפרתן בהכשר, דהיינו זריקת דמן שהיא עיקר כפרה, אבל גבי כוס בכוסות דעיקר כפרה בקלקול, אימא לא, צריכא כב:

פירוש תוספות יום טוב

דם תמימים וכו'. כתב הר"ב ובהא לא פליג ר"א דעבר בזריקתו משום בל תקריבו. כל אשר בו מום לא תקריבו בפרשת אמור:

כוס בכוסות וכו'. כתב הר"ב כדרך שנחלקו באברים וכו' וצריכא וכו'. אבל גבי כוסות וכו' ואי אתמר בהא בהא קאמרי רבנן. אבל בהא אימא מודו לר"א. צריכא. גמרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כא) (על הברטנורא) כל אשר מום בו לא תקריבו. בפרשת אמור:

(כב) (על הברטנורא) ואי אתמר בהא, בהא קאמרי רבנן, אבל בהא אימא מודו לר"א. גמרא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

דם תמימין בדם בעלי מומין:    אית דל"ג מלת תמימים דודאי בהכי מיירי. וגם ה"ר יהוסף ז"ל מחקה וכתב כן מצאתי וכן נ"ל נכון דהא כולה מתניתין איירי בתמימים וכן גרסינן נמי לעיל אברין באברי בעלי מומין ונ"ל לפ' דהא דקאמר דם בדם ולא קאמר סתם בדם הוא משום דבעי למימר כוס בכוסות ע"כ:

ישפך לאמה:    דמילתא דשכיחא היא וישפך לאמה גזרה שמא ירבה עליו ויכשירהו:

ר' אליעזר אומר אם קרב וכו':    כצ"ל. ולא הכשיר ר' אליעזר אלא שני כוסות אבל אחד אחד לא ומאי חוץ מאחד מהם דאמרי רבנן זוג אחד וכמו שפירש ר"ע ז"ל במחלוקתם באברים:

בסוף פי' ר"ע ז"ל אימא לא צריכא. אמר המלקט ואי אתמר בהא בהא קאמרי רבנן אבל בהא אימא מודו ליה לר"א צריכא. וביד כולה מתניתין עד סוף סימן י"א פ' שני דהלכות פסולי המוקדשין סי' י"א י"ב י"ג:


פירושים נוספים