משנה ברכות ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מסכת ברכות: תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר זרעים · מסכת ברכות · פרק תשיעי ("הרואה מקום") · >>

פרקי מסכת ברכות: א ב ג ד ה ו ז ח ט

משנה א · משנה ב · משנה ג ·משנה ד ·משנה ה · נוסח הרמב"ם
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת


משנה א[עריכה]

הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה.

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו:

משנה ב[עריכה]

על הזיקין, ועל הזועות, ועל הברקים, ועל הרעמים, ועל הרוחות, אומר ברוך שכחו מלא עולם.

על ההרים, ועל הגבעות, ועל הימים, ועל הנהרות, ועל המדברות, אומר ברוך עושה מעשה בראשית.

רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול, בזמן שרואה אותו לפרקים.

על הגשמים ועל בשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב, ועל שמועות רעות אומר ברוך דין האמת:

משנה ג[עריכה]

בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים, אומר ברוך שהחינו.

מברך על הרעה מעין הטובה, ועל הטובה מעין הרעה.

הצועק לשעבר, הרי זו תפלת שוא.

כיצד.

היתה אשתו מעברת, ואמר, יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפלת שוא.

היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, ואמר, יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי, הרי זו תפלת שוא:

משנה ד[עריכה]

הנכנס לכרך מתפלל שתים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו.

בן עזאי אומר, ארבע, שתים בכניסתו ושתים ביציאתו, ונותן הודאה לשעבר, וצועק לעתיד לבא:

משנה ה[עריכה]

חיב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, שנאמר (דברים ו) ואהבת את יי אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך.

בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע.

ובכל נפשך, אפלו הוא נוטל את נפשך.

ובכל מאדך, בכל ממונך.

דבר אחר בכל מאדך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד מאד.

לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, שהוא מכון כנגד בית קדשי הקדשים.

לא יכנס להר הבית במקלו, ובמנעלו, ובפנדתו, ובאבק שעל רגליו, ולא יעשנו קפנדריא, ורקיקה מקל וחמר.

כל חותמי ברכות שהיו במקדש, היו אומרים מן העולם.

משקלקלו המינין, ואמרו, אין עולם אלא אחד, התקינו שיהו אומרים, מן העולם ועד העולם.

והתקינו, שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר (רות ב) והנה בעז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים יי עמכם, ויאמרו לו, יברכך יי.

ואומר (שופטים ו) יי עמך גבור החיל.

ואומר (משלי כג) אל תבוז כי זקנה אמך.

ואומר (תהלים קיט) עת לעשות ליי הפרו תורתך.

רבי נתן אומר, הפרו תורתך עת לעשות ליי:


נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו.

(ב) על הזיקים ועל הזועות ועל הברקים ועל הרוחות ועל הרעמים הוא אומר ברוך שכוחו מלא עולם על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות הוא אומר ברוך עושה בראשית רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול בזמן שהוא רואהו לפרקים על הגשמים ועל הבשורות הטובות הוא אומר ברוך הטוב והמטיב ועל שמועות הרעות הוא אומר ברוך דיין האמת.

(ג) בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה מברך על הרעה מעין על הטובה ועל הטובה מעין על הרעה הצועק לשעבר הרי זו תפילת שוא כיצד הייתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפילת שוא היה בא בדרך ושמע קול צווחות בעיר ואמר יהי רצון שלא יהו אלו בתוך ביתי הרי זו תפילת שוא.

(ד) הנכנס לכרך מתפלל שתים אחת בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזאי אומר ארבע שתים בכניסתו ושתים ביציאתו ונותן הודיה לשעבר וזועק לעתיד לבוא.

(ה) חייב לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה שנאמר ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך (דברים ו ה) בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך ובכל מאודך בכל ממונך דבר אחר ובכל מאודך בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה לו בכל מאוד מאוד.

(ו) לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קודש הקדשים לא ייכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל רגליו ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה מקל וחומר.

(ז) כל חותם הברכות שהיו במקדש היו מן העולם משקילקלו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד התקינו שיהו אומרין מן העולם ועד העולם התקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם שנאמר והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עימכם ויאמרו לו יברכך ה' (רות ב ד) ואומר ה' עימך גיבור החיל (שופטים ו יב) ואומר אל תבוז כי זקנה אימך (משלי כג כב) ואומר עת לעשות לה' הפרו תורתך (תהלים קיט קכו) רבי נתן אומר הפרו תורתך עת לעשות לה'.


משנה ברכות ט ניקוד