משנה אהלות טו ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק טו · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

בית שחצצו בנסרים או ביריעות מן הצדדים או מן הקורות, טומאה בבית, כלים שבחצץ ה טהורים.

טומאה בחצץ, כלים שבבית טמאין.

כלים שבחצץ, אם יש שם פותח טפח, טמאים.

ואם לאו, טהורים.

נוסח הרמב"ם

בית שחצצו בנסרים או ביריעות מן הצדדין או מן הקורות טומאה בבית כלים שבחצץ טהורין טומאה בחצץ כלים שבבית טמאין כלים שבחצץ אם יש שם פותח טפח טמאין ואם לאו טהורין.

פירוש הרמב"ם

כלים שבחצץ. ר"ל שיהיה בתוך המחיצה ואם היה במקומה חלל טפח על טפח הנה היא תטמא בין היתה טומאה בבית בין היתה טומאה אחורי המחיצה ואלו היריעות יחוצו בפני הטומאה לפי שהוא שם אהל לפי מה שהתבאר בח' מזאת המסכת:

פירוש רבינו שמשון

מן הצדדין. שהיריעות פרוסות כנגד הכתלים:

או מן הקורות דפרוסות תחת תקרת הבית שלא יפול עליו עפר:

כלים שבחצץ טהורין. דיריעות ונסרים חוצצים ונחשבים ככלים שעל הגג וככלים שחוץ לכותל:

כלים שבבית טמאים. דאין חציצה לטומאה מידי דהוה אכלי חרס המוקף צמיד פתיל דאם טומאה בבית מציל על מה שבתוכו ואם טומאה בתוכו אין צמיד פתיל לטומאה:

כלים שבחצץ. אטומאה בחצץ קאי שהכלים עם הטומאה בחצץ זה:

אם יש שם פותח טפח. שיש שם חלל טפח:

ואם לאו. דאין שם חלל טפח:

טהורין. הכלים שבחצץ אבל בית מיהא טמא:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שחצצו - שעשה בו מחיצה:

מן הצדדין - שהיריעות והנסרים נתונות כנגד הכתלים של הבית:

או מן הקורות - שנתונות תחת תקרת הבית:

כלים שבחצץ טהורים - דיריעות ונסרים חוצצים, ונחשבים ככלים שעל הגג וככלים שחוץ לכותל:

כלים שבבית טמאים - דאין חציצה לטומאה, מידי דהוה אכלי חרס המוקף צמיד פתיל, דאם טומאה בבית מציל על מה שבתוכו, ואם טומאה בתוכו אין צמיד פתיל לטומאה:

כלים שבחצץ - הכלי שעם הטומאה בתוך המחיצה:

אם יש שם פותח טפח - שיש שם חלל רחב טפח:

ואם לאו טהורים - הכלים שבחצץ. אבל בית מיהא טמא:

פירוש תוספות יום טוב

כלים שבחצץ טהורים. פי' שאחורי החצץ. אבל שבתוך החצץ צריך שיהיה שם פותח טפח. כמ"ש הר"ב במשנה ו. כך נ"ל. ושוב מצאתי שכך כתב מהר"ם. והנאני:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ה) (על המשנה) שבחצץ. פירוש, שבאחורי החצץ. אבל שבתוך החצץ צריך פותח טפח:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בית שחצצו וכו'. ברמב"ם פי' דאם יש שם פותח טפח דקתני מתני' קאי אמקום הכלים שכך כתב היו הכלים בתוך עובי המחיצה עצמה בין שהיתה הטומאה לפנים מן המחיצה או שהיתה בתוך הבית אם היה מקום הכלים טפח על טפח טמאים ואם לאו טהורים והראב"ד ז"ל השיגו שם ע"ז שאם הכוונה על מקום הכלים לא היה אומר אלא אם יש במקומו טפח על טפח על רום טפח כמו שאמרו בכמה מקומות ועוד דאדרבה אם היה מקום הכלים טפח על טפח אז היו טהורים ופי' הוא ז"ל שם דה"פ דאם יש במקום הטומאה חלל טפח מביאה את הטומאה לכלים שבצדה ואם לאו טהורים אבל מה שבבית מ"מ טמא שדרך הטומאה לצאת ע"כ ומהרי"ק ז"ל נדחק שם לתרץ בעד הרמב"ם ז"ל ע"ש:

מן הצדדים או מן הקורות. גרסי':


פירושים נוספים