לדלג לתוכן

משנה אבות ב טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת אבות · פרק ב · משנה טו | >>

רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק.

משנה מנוקדת

רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר:

הַיּוֹם קָצֵר,
וְהַמְּלָאכָה מְרֻבָּה,
וְהַפּוֹעֲלִים עֲצֵלִים,
וְהַשָּׂכָר הַרְבֵּה,
וּבַעַל הַבַּיִת דּוֹחֵק:

נוסח הרמב"ם

רבי טרפון אומר:

היום קצר, והמלאכה מרובה,
והפועלים עצלים, והשכר הרבה,
ובעל הבית דוחק.

פירוש הרמב"ם

זה משל לקוצר השנים, ורוב החכמות, ועצלות בני אדם לבקשתם עם רוב השכר עליהם, ועם רוב התראות התורה ואזהרותיה לבקש חכמה ולימוד:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

היום קצר - חיי העולם הזה קצרים הם:

והמלאכה מרובה - התורה ארוכה מארץ מדה:

ובעל הבית דוחק - שנאמר (יהושע א) והגית בו יומם ולילה:

פירוש תוספות יום טוב

ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם וכו'. כתב במדרש שמואל בסוף פירקין בשם הר"ר יונה ז"ל שמה שאמר ר"א ונאמן וכו' לא פליג על מאמר אל תהיו כעבדים במ"ג דפ"ק וכבר כתבתי בזה בריש פירקין בדבור והוי מחשב ומ"מ אין ענין זה מקושר לדבריו הראשונים ומצאתי בנא"י מוגה דגרס ומי הוא בעל מלאכתך ותו לא מידי:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ר' טרפון אומר וכו':    ק"ק לע"ד מה ענין ר' טרפון לחמשה תלמידי ריב"ז ויותר הוה שייך בפירקין דלקמן קודם ר' עקיבא שר' עקיבא הוא לר"ט תלמיד חבר ושמא משום דר' אלעזר אמר ונאמן הוא בעל מלאכתך וגם ר' טרפון אמר כן בסוף פירקין סמך ענין לו והר"י אברבנאל ז"ל כתב שגם ר' טרפון תלמידו של ריב"ז היה. שוב מצאתי בלוח טעות שבתוספת י"ט ר"ט אומר עיין במ"ש בר"פ דלקמן:

תפארת ישראל

יכין

רבי טרפון אומר היום קצר:    ר"ל ימי חיי אדם קצרים מלהשיג בהן השלמתו הראוי, דכמעט שיפתח עין שכלו לראות שהעולם ועניינו הבל המה יחד, כבר שיבה זרקה בו, ועוד מעט ואיננו:

והמלאכה מרובה:    ר"ל מניין חיוביו לאלהים ואדם רבים במניין ואיכות:

והפועלים עצלים:    ר"ל כחות הגוף והנפש, עצלים הם ונוטים יותר להרע מלהיטב:

והשכר הרבה:    בעה"ז ובעה"ב, כמ"ש הכתוב כי היא חייך ואורך ימיך.

ובעל הבית דוחק:    דלא תימא דאין הקב"ה מקפיד אם ישלים האדם א"ע בתורה ובמצות או לא, דכמה יקפיד האב מאד שישלים הבן א"ע, ק"ו הקב"ה. ועיקר כוונת התנא, שיזדרז האדם בכל כחותיו בקיום התורה, מדיש בה ה' דברים הנ"ל, שיש בכל א' מהן די בזכרונה לזרז האדם, מכ"ש שישנם כולם יחד בה:

בועז

פירושים נוספים


מגן אבות (רשב"ץ)

דרך חיים (מהר"ל)

מדרש שמואל (אוזידא)