לדלג לתוכן

משנה אבות ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) רבי אומר:

איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? -
כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם.
והוי זהיר במצוה קלה - כמצוה חמורה,
שאין אתה יודע - מתן שכרן של מצוות.
והוי מחשב הפסד מצוה - כנגד שכרה,
ושכר עבירה - כנגד הפסדה.
והסתכל בשלשה דברים,
ואין אתה בא לידי עבירה -
דע מה למעלה ממך,
עין רואה, ואוזן שומעת,
וכל מעשיך - בספר נכתבין.


(ב) רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא אומר:

יפה תלמוד תורה - עם דרך ארץ,
שיגיעת שניהם - משכחת עוון.
וכל תורה, שאין עימה מלאכה -
סופה - בטילה, וגוררת עוון.
וכל העמלים עם הציבור - יהיו עמלים עימם לשם שמים,
שזכות אבותן מסייעתן - וצדקתם עומדת לעד.
ואתם - מעלה אני עליכם, כאילו עשיתם.


(ג) הוו זהירין ברשות -

שאין מקרבין לו לאדם - אלא לצורך עצמן,
נראין כאוהבין - בשעת הנאתן,
ואין עומדין לו לאדם - בשעת דוחקו.


(ד) הוא היה אומר:

עשה רצונו - כרצונך,
כדי שיעשה רצונך - כרצונו.
בטל רצונך - מפני רצונו,
כדי שיבטל רצון אחרים - מפני רצונך.


[ה] *הערה 1: הלל אומר:

אל תפרוש מן הציבור.
ואל תאמין בעצמך - עד יום מותך.
ואל תדון את חברך - עד שתגיע למקומו.
ואל תאמר דבר - שאי אפשר לשמוע,
וסופו - להישמע.
ואל תאמר: לכשאפנה - אשנה,
שמא - לא תפנה.


(ה) [ו] הוא היה אומר:

אין בור - ירא חטא.
ולא עם הארץ - חסיד.
ולא הביישן - למד.
ולא הקפדן - מלמד.
ולא כל המרבה בסחורה - מחכים.
ובמקום שאין אנשים - השתדל להיות איש.


(ו) [ז] אף הוא ראה,

גולגולת אחת - צפה על פני המים,
אמר לה:
על דאטפת - אטיפוך,
וסוף מטיפיך - יטופון.


(ז) [ח] הוא היה אומר:

מרבה בשר - מרבה רימה.
מרבה נכסים - מרבה דאגה.
מרבה עבדים - מרבה גזל.
מרבה שפחות - מרבה זימה.
מרבה נשים - מרבה כשפים.
מרבה תורה - מרבה חיים.
מרבה ישיבה - מרבה חכמה.
קנה שם טוב - קנה לו לעצמו.
קנה דברי תורה - קנה חיי העולם הבא.


(ח) [ט] רבן יוחנן בן זכאי - קיבל מהלל ומשמאי.

הוא היה אומר:
אם עשית תורה הרבה -
אל תחזיק טובה לעצמך - כי לכך נוצרת.


[י] חמישה תלמידים - היו לו לרבן יוחנן בן זכאי,

ואלו הן: רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה,
ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך.
הוא היה מונה שבחן -
רבי אליעזר בן הורקנוס - בור סיד, שאינו מאבד טיפה.
יהושע בן חנניה - אשרי יולדתו.
יוסי הכהן - חסיד.
שמעון בן נתנאל - ירא חטא.
אלעזר בן ערך - מעין המתגבר.


[יא] הוא היה אומר:

אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים -
ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה - מכריע את כולם.
אבא שאול אומר משמו:
אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים -
ואליעזר בן הורקנוס - אף עמהם -
ואלעזר בן ערך בכף שניה - מכריע הוא את כולם.


(ט) [יב] אמר להם:

צאו וראו, איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם -
רבי אליעזר אומר: עין טובה.
רבי יהושע אומר: חבר טוב.
רבי יוסי אומר: שכן טוב.
רבי שמעון אומר: הרואה את הנולד.
רבי אלעזר אומר: לב טוב.
אמר להם:
רואה אני את דברי אלעזר בן ערך - מדבריכם,
שבכלל דבריו - דבריכם.
חזר ואמר להם:
צאו וראו, איזו היא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם -
רבי אליעזר אומר: עין רעה.
רבי יהושע אומר: חבר רע.
רבי יוסי אומר: שכן רע.
רבי שמעון אומר: הלווה - ואינו משלם.
אחד לווה מן האדם - כלווה מן המקום ברוך הוא,
שנאמר: "לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן" (תהלים לז כא).
רבי אלעזר אומר: לב רע.
אמר להם:
רואה אני את דברי אלעזר בן ערך - מדבריכם,
שבכלל דבריו - דבריכם.


(י) [יג] הם אמרו - שלשה, שלשה דברים.

רבי אליעזר אומר:
יהי כבוד חברך, חביב עליך - כשלך,
ואל תהי נוח לכעוס,
ושוב - יום אחד לפני מיתתך.
והוי מתחמם - כנגד אורן של חכמים,
והוי זהיר מגחלתן - שמא תיכווה,
שנשיכתן - נשיכת שועל,
ועקיצתן - עקיצת עקרב,
ולחישתן - לחישת שרף,
וכל דבריהם - כגחלי אש.


(יא) [יד] רבי יהושע אומר:

עין רעה, ויצר הרע, ושנאת הבריות - מוציאין את האדם מן העולם.


(יב) [טו] רבי יוסי אומר:

יהי ממון חברך, חביב עליך - כשלך.
התקן עצמך ללמוד תורה - שאינה ירושה לך.
וכל מעשיך - יהיו לשם שמים.


(יג) [טז] רבי שמעון אומר:

הוי זהיר - בקרית שמע, ובתפילה.
וכשאתה מתפלל -
אל תעש תפילתך קבע - אלא תחנונים לפני המקום ברוך הוא,
שנאמר: "כי חנון ורחום הוא" (יואל ב יג).
ואל תהי רשע - בפני עצמך.


(יד) [יז] רבי אלעזר אומר:

הוי שקד ללמוד - מה שתשיב את אפיקורוס.
ודע לפני מי אתה עמל - ומי הוא בעל מלאכתך.


(טו) [יח] רבי טרפון אומר:

היום קצר, והמלאכה מרובה,
והפועלים עצלים, והשכר הרבה,
ובעל הבית דוחק.


(טז) [יט] הוא היה אומר:

לא עליך כל המלאכה לגמור - ולא אתה בן חורין לבטל.
אבל אם למדת תורה הרבה - נותנין לך שכר הרבה.
ונאמן הוא בעל מלאכתך - שישלם לך שכר פעולתך.
ודע, שמתן שכרן של צדיקים - לעתיד לבוא.

הערות[עריכה]

  • הערה 1: [] סימון חלוקת משניות בנוסח המשנה להרמב"ם

הדף הראשי של משנה אבות ב