מצודות על שופטים ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היה לו" - עמד מצפון גדעון והתחלת מקום עמדם היה מן גבעת המורה העומדת בעמק 

מצודת ציון

"מגבעת המורה" - שם מקום

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עלי" - למולי

"ידי הושיעה לי" - בעבור העם הרב הזה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצפר" - ישכימו בבוקר למען לא יראום אדם בשובם ולא יכלימום 

מצודת ציון

"ויצפור" - תרגום של בוקר הוא צפרא וכן (יחזקאל ז ז)באה הצפירה ורצונו לומר ישכים בבוקר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואצרפנו" - אעשה כהצורף הזה המפריד הסיגים מן הכסף 

מצודת ציון

"ואצרפנו" - מלשון צרוף וזקוק

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל אשר יכרע וגו'" - רצה לומר וכן תציג לבד כל אשר יכרע וגו'

"כל אשר ילק" - כי השואב את המים בתוך ידיו ושותה מהם אי אפשר לו לשתות בשפתיו כדרך כל הארץ רק מלקק בלשונו כדרך שתיית הכלב אבל הכורע על ברכיו לשתות מהנחל יכול הוא לשתות בשפתיו ולזה צוה להעמיד המלקקים לבד והכורעים לבד 

מצודת ציון

"ילוק" - ענין לחיכה בלשון כמו (מלכים א כא יט)ילוקו הכלבים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המלקקים" - בחר במלקקים ומאס בכורעים לפי שהכורעים הורגלו לכרוע להעבודה זרה ולא כן המלקקים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מתחת" - וגדעון היה בהר ממעל

"ואת כל וגו'" - המה הכורעים

"החזיק" - אחז בהם ללכת עמו

"ויקחו" - המלקקים לקחו מיתר העם צידם ושופרותיהם 

מצודת ציון

"צדה" - מזון

"החזיק" - אחז

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואם ירא וגו'" - אם תפחד לרדת להלחם בם רד לשמוע מה בפיהם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחר" - שכשתשמע מה בפיהם אז 'תחזקנה ידיך' ותרד אל המחנה להלחם בם

"אל קצה החמשים" - דרך המחנה להעמיד בלילה מסביב אנשים מזויינים לשומרים 

מצודת ציון

"החמושים" - המזויינים וכן (יהושע א יד)תעברו חמשים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נופלים" - חונים כמו (בראשית כה יח)על פני כל אחיו נפל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכהו" - הצליל הכה את האהל ונפל הוא אל תוך האהל והיפך תחתית האהל למעלה ונפל האהל 

מצודת ציון

"צליל" - מלשון צלי ורצונו לומר חררה אפויה על הגחלים

"מתהפך" - מתהפך ומתגלגל כי בעת הגלגול יתהפך מעבר לעבר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין זאת" - אין פתרון אחר רק יורה על נצחון חרב גדעון כאשר דבר קל כצליל הפך את האהל החזק ממנו כן גדעון החלש ינצח עם רב וחזק 

מצודת ציון

"איש" - רוצה לומר גדול וחשוב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישתחו" - בהודאה לה' 

מצודת ציון

"שברו" - רוצה לומר פתרונו כי החלום הוא דבר סתום וסגור ועל ידי הפתרון ישובר ויופתח

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויחץ" - ענין חלוקה והפלגה

"ראשים" - רוצה לומר חלקים כמו (בראשית ב י)והיה לארבעה ראשים

"וכדים" - שם כלי מה

"רקים" - ריקנים

"ולפדים" - עץ דולק וקשור בו שלהבת כמו (ישעיהו סב א)כלפיד יבער

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לה' ולגדעון" - רצה לומר התשועה תיוחס לה' ובא על ידי גדעון

"סביבות כל המחנה" - של מדין ועמלק וגו'

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונפוץ הכדים" - למען יראו הלפידים להבהיל את בני מדין וגו'

"ויתקעו" - גדעון ואנשיו

"אך הקם" - בעת אשר הקימו את השומרים לשמור כי הדרך הוא להעמיד שומרים אחרים בכל משמר לשמור את המחנה

"ראש וגו'" - בתחלת משמר האמצעי 

מצודת ציון

"האשמורת" - הלילה נחלקת לשלשה חלקים ויקראו אשמורות על שם שנחלקה לשלשה כתות מלאכים וכל כת שומר זמנו לומר בה שירה (ברכות ב ב)

"התיכונה" - מלשון תוך רצה לומר האמצעית

"ונפוץ" - ענין שבירה עם הפזור וכן (תהלים קלז ט)ונפץ עולליך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חרב לה'" - תשועת החרב תיוחס לה' ובאה על ידי גדעון

"שלשת הראשים" - כי גם שני הראשים האחרים תקעו כאשר אמר להם גדעון (פסוק יח) ותקעתם בשופרות גם אתם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויריעו" - תרועת שבר וניסה

"איש" - כל אחד מישראל עמד במקומו סביב למחנה מדין 

מצודת ציון

"תחתיו" - במקומו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתקעו" - רצה לומר במה שתקעו שלש מאות שופרות שהוא דבר מבהיל בא מהומה ביניהם ומה' היתה שיהרגו זה את זה ובכל המחנה היתה כזאת 

מצודת ציון

"על טבת" - עד טבת והוא שם מקום

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויצעק" - ענין אסיפה על כי באה בצעקת המאסף

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להם" - רצה לומר בעבור מדין לבל יוכלו לעבור

"ולכדו" - רצה לומר קחו המעברות מן הנחל אשר היה סמוך להם ועד בית ברה קחו ואף מעברות הירדן קחו לבל יוכל לעבור המים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעבר לירדן" - כשעבר גדעון את הירדן לרדוף אחר זבח וצלמנע הביאו לו לשם

"וילכדו" - בני אפרים לכדו 

מצודת ציון

"אל מדין" - את מדין