מצודות על שופטים ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שופטים · ו · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מפני מדין" - להסתיר עצמן מפניהם

מצודת ציון

"ותעז" - מלשון עז וחזק

"המנהרות" - ענין אורה כמו (איוב ג ד)ואל תופע עליו נהרה והם מערות ולהם חלון יבוא בו אור היום

"המצדות" - מבצרים חזקים כמו (שמואל ב ה ז)מצודת ציון

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והיה אם זרע" - רצה לומר כאשר זרעו והתחיל לצמוח

מצודת ציון

"אם" - כאשר

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד בואך עזה" - מתחלת הגבול עד אשר תבוא אל עזה וכאלו ידבר לנוכח מול האדם היודע המקום

"יבול הארץ" - צמחי התבואות

מצודת ציון

"יבול" - צמח האדמה כמו (תהלים סז ז)ארץ נתנה יבולה

"מחיה" - ענינו צורך חיי הבריות כמו (בראשית מה ה)למחיה שלחני

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"כדי ארבה" - כארבה ומלת די יורה ענין רבוי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"וידל" - מלשון דל ועני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אדות" - תרגומו עסק

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל לחציכם" - הם מלכי כנען אשר לחצו אתכם בהלחמם עמכם

מצודת ציון

"לוחציכם" - ענין דחק

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא שמעתם בקולי" - כאומר בעבור זה באה הרעה עליכם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להניס" - רצה לומר להבריח ולהטמין

"אשר ליואש" - האלה היתה של יואש שהיה מבני אביעזר מבני מנשה

מצודת ציון

"האלה" - שם אילן מה

"חובט" - ענין דישה במקל כמו (ישעיהו כח כז)במטה יחבט קצח

"בגת" - מקום דריכת הענבים נקרא גת

"להניס" - להבריח

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"החיל" - ענין כח

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועתה נטשנו" - ואיך אם כן תאמר שה' עמי

"בי אדני" - בקש ממנו להשיבו על דבריו ואמר לו ואם אמת שיש ה' עמנו למה אם כן מצא אותנו הרעה ואיה כל נפלאותיו וכי כלו

מצודת ציון

"בי" - ענין בקשה

"מצאתנו" - מצא אותנו

"נטשנו" - עזבנו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא שלחתיך" - ועשה השליחות

"ה'" - רצה לומר מלאך ה'

"בכחך זה" - רצה לומר בכח זה הזכות אשר למדת סניגוריא על ישראל תוכל להושיעם

מצודת ציון

"הלא" - המלה ההיא יורה על הזרוז

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלפי" - האלף שבית אבי נמנה בו הוא הגרוע מכולן ואנכי הוא הקטן שבבית אבי ומי ישמע לי ללכת אחרי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כאיש אחד" - רצה לומר מהרה ובקלות

"כי אהיה עמך" - והכל ישמעו לך

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אות" - איזה מופת ופלא לדעת אשר אתה מלאך ה' מדבר עמי כי לא היה רגיל בנבואה וחשב פן אין זה נבואה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והנחתי לפניך" - ועשה לי בה אות

מצודת ציון

"תמש" - ענין הסרה כמו (יהושע א ח) לא ימוש ספר התורה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויגש" - הגיש אליו המנחה הזאת

"בא" - אל הבית

"ויעש" - רצה לומר תקן ובשל

מצודת ציון

"ואיפת" - שם מדה בת שלש סאים

"בסל" - שם כלי מה

"והמרק" - הרוטב כמו (ישעיהו סה ד)ומרק פגולים

"בפרור" - הוא דוד נחושת כעין יורה וכן (במדבר יא ח) ובשלו בפרור

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלז" - שהיה לפניהם

"שפוך" - על הסלע

מצודת ציון

"הלז" - הזה כמו (בראשית כד סה)מי האיש הלזה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלך מעיניו" - רצה לומר לא ראהו עוד

מצודת ציון

"המשענת" - המטה שנשען עליה

"הצור" - הסלע

"ותאכל" - ותשרף

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אהה ה'" - רצה לומר אתה ה' מיילל אני כי לבי יפחד על אשר ראיתי מלאך פניו מול פני

"כי מלאך ה'" - כי עד הנה היה מסתפק בדבר ולזה שאל אות

מצודת ציון

"אהה" - ענין צעקת יללה

"על כן" - על אשר

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עודנו" - עוד הוא עומד בעפרה שהיא מנחלת בני אביעזר

"ה' שלום" - רצה לומר פה אמר לי ה' שלום

"לו" - למזבח

מצודת ציון

"עודנו" - מלשון עוד

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ופר השני" - גם קח פר השני שנתפטם לעבודה זרה זה שבע שנים

"אשר לאביך" - שהוא של אביך

מצודת ציון

"פר השור" - הכפל לתוספת ביאור כמו (ויקרא טז ג)פר בן בקר

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעצי האשרה" - להבעיר בהם האש

"הפר השני" - והפר אשר לאביו צוה לקחתו לבל יקריבו הם לעבודה זרה ולא הוזכר מה נעשה בו או זהו הפר אשר לאביו וכמו שכתוב למעלה

"במערכה" - רצה לומר במקום ישר שתוכל לערוך שם אבני המזבח

"המעוז הזה" - הוא הסלע האמור למעלה (פסוק כ)

מצודת ציון

"המעוז" - מלשון עוז וחוזק והוא הסלע

"במערכה" - מלשון עריכה וסדור

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הבנוי" - אשר נבנה זה מחדש

מצודת ציון

"נתץ" - נשבר וכתות

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמרו גדעון" - לא פירש מי היו האומרים

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימת" - רצה לומר נמית אותו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם אלהים הוא" - אם יש בו אלהות יריב בעצמו את ריבו

"אשר" - מי אשר יריב בעבורו יומת על ידי עד הבוקר רצה לומר טרם יבוא הבוקר השני

"האתם" - וכי אתם תריבון בעבור הבעל וכי אתם תושיעון אותו בתמיה

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויקרא לו" - יואש קרא לגדעון בנו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעברו" - את הירדן

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויזעק" - נאספו אחריו משפחת אביעזר

"ויתקע" - לסימן להאסף

"ורוח ה'" - בא לו מה' רוח גבורה ואומץ הלב

מצודת ציון

"ויזעק" - ענין אסיפה על כי בא בזעקת המאסף וכן (לקמן יח כג) מה לך כי נזעקת

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לקראתם" - באו אל גדעון ואנשיו למולם

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ישך" - יש אתה רוצה לומר יש הדבר הזה שאתה מושיע וכו'

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וידעתי" - על ידי המופת הזה

מצודת ציון

"מציג" - מעמיד כמו (שמות י כד) צאנכם ובקרכם יוצג

"גזת הצמר" - צמר הגזוז ונתלש

"חרב" - יובש

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויזר" - סחט להוציא הבלוע והיה נמצץ ספל מלא

מצודת ציון

"ויזר" - ענין הוצאת דבר בלוע כמו (ישעיהו נט ה)והזורה תבקע אפעה

"וימץ" - ענין מציצה וכן (ישעיהו טז ד)אפס המץ

"הספל" - שם כלי מה