מצודות על ישעיהו ס

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ישעיהו · ס · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכבוד ה' וגו'" - ר"ל השכינה יגלה עליך ותשרה בך

"קומי אורי" - את ירושלים קומי והאירי כי בא לך ההארה הראויה לך והוא משל על השמחה והטובה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכבודו וגו'" - ר"ל ישרה השכינה עליך

"יזרח ה'" - יאיר לך אור הישועה

"יכסה ארץ" - רצה לומר צרות יתרבו בעולם

"וערפל לאמים" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"וערפל" - עב הענן

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאורך" - ר"ל ממך ילמדו דרכי ה' ואתה תאיר עיניהם

"ומלכים וגו'" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"לנוגה" - ענין הארה כמו מנוגה נגדו (תהלים יח)

"זרחך" - מלשון זריחה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שאי" - את ירושלים שאי עיניך מסביב וראי איך כל אנשיך נקבצו ובאו אליך

"על צד תאמנה" - כל אחת מהן תהיה מגודלת על צד המלכים ובחיקם וכמה שכתוב והיו מלכים אומניך (לעיל מט) 

מצודת ציון

"על צד" - הדרך לשאת הקטן על צדו

"תאמנה" - ענין גידול בנים קטנים כמו ויהי אומן את הדסה (אסתר ב)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חיל וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כי יהפך" - המון עושר העכו"ם השוכנים בפאת המערב יתהפך לבא לך

"אז תראי" - את בניך באים מכל צד ויאיר פניך מרוב השמחה

"ופחד" - דרך האדם להיות נבהל וכאלו מפחד בבוא אליו טובה פתאום

"ורחב" - יתרחב לבך בעבור רוב הטובה והשמחה 

מצודת ציון

"תראי" - מלשון ראיה

"ונהרת" - ענין הארה כמו ואל תופע עליו נהרה (איוב ג)

"המון" - ענין רבוי כמו ומי אוהב בהמון (קהלת ה)

"ים" - פאת מערב

"חיל" - ענין עושר כמו חיל בלע (איוב כ)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכרי מדין" - גמלים בחורים הבאים ממדין ועיפה

"כולם משבא יבואו" - כל בני שבא יבואו אליך וישאו עמהם זהב ולבונה למנחה לה' ובבואם לארצם יבשרו ויספרו תהלות ה'

"שפעת גמלים" - רבוי גמלים יביאו לך למנחה ויכסו הארץ 

מצודת ציון

"שפעת" - ענין רבוי כמו משפעת סוסיו (יחזקאל כו)

"בכרי" - גמלים בחורים כמו בכרה קלה (ירמיהו ב)

"ולבונה" - שם מין בושם הוא מסממני הקטורת

"יבשרו" - ענין ספור חדשות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אפאר" - כי האומות יביאו שמה מנחת כסף וזהב

"ובית תפארתי" - זהו בהמ"ק

"יעלו וגו'" - הוא כמו הפוך יעלו על מזבחי לרצון כמו כל תשא עון (הושע יד) ורבים כמוהו

"כל צאן קדר" - הצאן שבארץ קדר המה מובחרים

"יקבצו לך" - יאספו להביאם אליך

"אילי נביות" - האילים שבנביות המה מובחרים

"ישרתונך" - יהיו לך לצרכך 

מצודת ציון

"נביות" - שם מקום ישבו שם מבני ישמעאל כמ"ש בכור ישמעאל נביות (בראשית כה)

"ישרתונך" - יהיו לצורכך וכמוהו את בגדי השרד לשרת בקודש (שמות לה)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי אלה" - כאלו הבריות ישאלו על בני הגולה מי אלה אשר ממהרים לשוב כעפיפת הענן וכיונים הממהרים לעוף אל ארובותיהם הם חלונות השובך 

מצודת ציון

"כעב" - כענן

"תעופינה" - מלשון עפיפה ופריחה

"ארובותיהם" - מלשון ארובה וחלון כמו וארובות השמים (בראשית ז)ור"ל חלונות השובך והוא מקום מדורם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כספם וגו'" - להביא מנחה לה'

"לשם ה'" - כ"ז יהיה בעבור פרסום שם ה'

"ולקדוש ישראל" - כפל הדבר במ"ש

"כי פארך" - אשר נתן לך פאר והדר וחשיבות

"איים יקוו" - יושבי איי הים יאספו לבוא אלי והאניות ההולכות על ים תרשיש הם יתעוררו בראשונה להתאסף ולהביא בניך וגו' 

מצודת ציון

"יקוו" - ענין אסיפה כמו יקוו המים (בראשית א)

"ואניות" - ספינות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בקצפי" - ר"ל כל הבאה עליך לא היה בדרך הטבע כי לשעבר הכיתי אותך בקצפי ולזה היית בתכלית השפלות ועתה רחמתי אותך ברצוני הטוב ולזה תמשול ממשל רב

"חומותיך" - חומות הערים

"ישרתונך" - ישמשו אותך 

מצודת ציון

"בקצפי" - מלשון קצף וכעס

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלכיהם" - גם להביא את מלכיהם נהוגים אליך בשבי

"ופתחו וגו'" - יהיו פתוחים ועומדים

"יומם וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"חיל גוים" - עושר העכו"ם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והגוים" - על כל העכו"ם יהיה חורבן רצה לומר לא יהיה בהם עוד ממשלה 

מצודת ציון

"חרב יחרבו" - מלשון חורבן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפאר" - לבנות בהם מקום מקדשי בנין מפואר

"ומקום רגלי אכבד" - בית המקדש יבנה בנין מכובד ואחז במשל כאלו המקום יושב על הכסא אשר בשמים ורגליו יורדים לנוח בבה"מ כמו והשתחוו להדום רגליו (תהלים צט)

"כבוד הלבנון" - האילנות הנכבדים שביער הלבנון יביאו אליך והם ברוש תדהר ותאשור כולם יחדיו 

מצודת ציון

"הלבנון" - שם יער בארץ ישראל

"ברוש וגו'" - שמות מיני אילנות חשובים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עיר ה'" - עיר של ה' ציון של קדוש ישראל וכפל הדבר במ"ש

"על כפות רגלך" - ר"ל עד סמוך לארץ

"בני מעניך" - העכו"ם שהיו מענים ומצירים אותך בגולה

"שחוח" - בכפיפה ובהכנעה 

מצודת ציון

"שחוח" - ענין כפיפה והשפלה כמו תחתיו שחחו עזרי רהב (איוב ט)

"מעניך" - מלשון עינוי

"כפות רגליך" - כמו שנקרא שטיחת היד כף היד כן נקרא שטיחת הרגל כף הרגל

"מנאציך" - ענין בזיון כמו נאצו האנשים את מנחת ה' (שמואל א ב)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמתיך" - במקום זה אשים אותך להיות מושלת עד עולם ולהיות מלאה משוש בכל ימי הדורות

"תחת" - במקום שהיית עזובה מכל העכו"ם ולא היה מי מתחבר עמך והיית שנואה לכולם ואין מי עובר בארצך לשאול לשלום לך 

מצודת ציון

"תחת" - במקום

"לגאון" - ענין ממשל רב

"משוש" - ענין שמחה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעת" - אז תכיר שלא במקרה בא הדבר רק הוא בעבור שאני ה' מושיעך ואביר יעקב הוא גאלך

"ושד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"וינקת" - הוא דרך משל לומר שתאכלי טוב האומות 

מצודת ציון

"וינקת" - מלשון יניקה

"ושוד" - מלשון שדים

"תינקי" - מלשון יניקה

"אביר" - ענין חוזק

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונוגשיך" - במקום הנוגשים את הכסף יבואו לעשות עמך צדקה

"תחת הנחושת" - במקום הנחושת שנטלו האומות ממך אביא במקומו זהב וגו'

"ושמתי פקודתך שלום" - ר"ל תחת הפקידים שהיו נותנים עליכם לגבות המס אשים עליך שלום כי לא יבואו עוד בתגר לגבות המס כי אם יבואו לשאול בשלומך 

מצודת ציון

"פקדתך" - מלשון פקיד וממונה

"ונגשיך" - ענין הלחץ לקחת הכסף כמו נגש את הכסף (מלכים ב' כ"ג)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקראת" - לא תקראי עוד על חומותיך ובשעריך קול מלחמה כי אם תקראי קול ישועת ה' ותהלתו

"שוד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לא ישמע וגו'" - מן הצר הצורר כי לא יהיה עוד 

מצודת ציון

"חמס" - עושק וגזל

"שוד" - מלשון שדידה וגזל

"תהלה" - ענין שבח

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לתפארתך" - תתפארי בכבוד ה'

"והיה לך ה'" - אבל אור השכינה יהיה לך לאור עולם ביום ובלילה

"ולנוגה" - לזריחת הירח לא תצטרך להאיר לך בלילה

"לא יהיה לך" - ר"ל לא תהיה צריך לאור השמש להאיר לך ביום 

מצודת ציון

"ולנוגה" - ענין זהירה וזריחה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושלמו" - יתמו ויגמרו ימי אבלך כי לא תתאבלי עוד

"לא יבא" - לא ישתקע עוד שמשך וירחך לא יכניס אורו לבל יאיר לך ר"ל לא תבטל מלכותך וממשלתך

"כי ה' וגו'" - ר"ל הואיל ומה' בא הממשלה א"כ יהיה לאור עולם ולא תבוטל עוד 

מצודת ציון

"לא יבוא" - לא ישקע כמו כי בא השמש (בראשית כח)

"יאסף" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט)

"ושלמו" - ענין גמר

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעולם יירשו ארץ" - הם ירשו הארץ לעולם ולא יגלו עוד ממנה

"נצר מטעי" - הענף אשר נטעתי מעשה ידי הוא ויש מה להתפאר בו ר"ל העם אשר בחרתי אתפאר בו כי יהיו צדיקים ותמימים

"ועמך" - העם הנשאר בך יהיו כולם צדיקים כי הרשעים יכלו בחבלי המשיח 

מצודת ציון

"נצר" - ענף כמו ונצר משרשיו יפרה (לעיל יא)

"מטעי" - מלשון נטיעה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני ה'" - אשר היכולת בידי לכן בבוא עת הגאולה אמהר להרבות הקטן לאלף והצעיר לגוי עצום

"הקטן" - השבט הקטן יתרבה עד אלף פעמים ככה

"והצעיר" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"והצעיר" - הקטן כמו ורב יעבוד צעיר (בראשית כה)

"עצום" - ענין רבוי כמו עצמו לי אלמנותיו (ירמיהו טו)

"בעתה" - מלשון עת וזמן

"אחישנה" - ענין מהירות כמו אחישה מפלט לי (תהלים נה)